Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HUKUK Mehmet TETİK-2014. Hukuk Toplum düzeni sağlayan ve devlet müeyyidesi ile kuvvetlendirilmiş kurallar bütünü.Kamu hukuku ve özel hukuk olmak üzere.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HUKUK Mehmet TETİK-2014. Hukuk Toplum düzeni sağlayan ve devlet müeyyidesi ile kuvvetlendirilmiş kurallar bütünü.Kamu hukuku ve özel hukuk olmak üzere."— Sunum transkripti:

1 HUKUK Mehmet TETİK-2014

2 Hukuk Toplum düzeni sağlayan ve devlet müeyyidesi ile kuvvetlendirilmiş kurallar bütünü.Kamu hukuku ve özel hukuk olmak üzere ikiye ayrılır. Mehmet TETİK-2014

3 Kamu Hukuku Devletin kuruluş ve işleyişini, idare edilenlerle idare edenler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk koludur. Mehmet TETİK-2014

4 Özel Hukuk Eşit şartlara sahip bulunan ve hakimiyete dayanmayan şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk koludur. Mehmet TETİK-2014

5 Hak Hukuken korunan menfaat demektir.Mutlak haklar ve nisbi haklar olarak ikiye ayrılır. Mehmet TETİK-2014

6 1.)Mutlak Haklar Herkese karşı ileri sürülebilen ve herkes tarafından ihlal edilebilinen haklardır.Eşya üzerindeki mutlak haklar, fikri haklar ve ayni haklar olmak üzere ikiye ayrılır. Mehmet TETİK-2014

7 a.)Fikri Haklar Fikir ürünlerinden doğan haklardır.Örn; bir yazarın meydana getirdiği bir eseri üzerindeki hakkı bir fikri haktır.Bu hak mutlaktır ve ihlal eden herkese karşı ileri sürülebilir.Telif hakkı. Mehmet TETİK-2014

8 b.)Ayni Haklar Eşya üzerindeki mutlak haklardır.Sahibine mutlak bir egemenlik sağlayan en önemli hak mülkiyet hakkıdır. Mehmet TETİK-2014

9 2.)Nisbi(Kişisel) Haklar Şahsa ve şahsiyete bağlı haklardır. Herkese karşı ileri sürülemedikleri gibi herkes tarafından da ihlal edilemezler. Mehmet TETİK-2014

10 Kişi Hak ehliyetine sahip olan varlıklar olarak tanımlanmaktadır.Kişiler gerçek kişiler ve tüzel kişiler olarak ikiye ayrılır. Mehmet TETİK-2014

11 Tüzel Kişiler Başlı başına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca örgütlenmiş olan bağımsız mal toplulukları, kendileri ile ilgili özel hükümler uyarınca tüzel kişilik kazanırlar. Mehmet TETİK-2014

12 Kişilerin Hak ve Fiil Ehliyeti Mehmet TETİK-2014

13 Hak Ehliyeti Haklara ve borçlara sahip olabilme yeteneği.Gerçek kişilerde, kişilik ölüm ve gaiplik kararı ile son bulur. Tüzel kişilerde ise infisah(dağılma), fesih(dağıtma) suretiyle son bulur. Mehmet TETİK-2014

14 Fiil Ehliyeti Fiil ehliyeti, bir kimsenin kendi fiiliyle hak edinebilme ve borç altına girebilme yeterliliğidir. Bunun için ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmak gerekmektedir. Mehmet TETİK-2014

15 Eşya Hukuku Hakka konu teşkil edebilen ve değeri para ile ölçülebilen –şahıs dışı- cinsmani varlıklara denir. Mehmet TETİK-2014

16 Eşyalar İkiye Ayrılır Taşınır Eşyalar Taşınmaz Eşyalar Mehmet TETİK-2014

17 Mülkiyet Bir şeye malik olan kimse malını dilediği gibi kullanır;hakkını ihlal ettikleri takdirde başkalarına karşı “müdahalenin men’i”(el atmanın önlenmesi) ve “istirdat”(geri alım) davaları açılabilir. Mehmet TETİK-2014

18 Mülkiyet hakkı ya bağımsız ya da birlikte mülkiyet tarzında olur.Birlikte mülkiyet; müşterek(paylı) mülkiyet ve iştirak halinde mülkiyet(elbirliği mülkiyeti) olarak ikiye ayrılır. Mehmet TETİK-2014

19 1.)Paylı(Müşterek) Mülkiyet Aynı şey üzerinde birlikte malik olanlardan her biri, kendi payında(hissesinde) bağımsız olarak mülkiyet hakkını kullanabilir ve payı üzerinde bağımsız olarak tasarrufta bulunabilir. Mehmet TETİK-2014

20 Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi Hukuki bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir. Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık yada arttırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleşebilir. Mehmet TETİK-2014

21 2.)Elbirliği Mülkiyeti (İştirak Halinde Mülkiyet) Topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, elbirliği mülkiyetidir. Paylı mülkiyetten farklı olarak da, birlikte malik olanlar, payları üzerinde bağımsız olarak tasarrufta bulunamazlar. Mehmet TETİK-2014

22 Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi Elbirliği mülkiyeti, malın devri, topluluğun dağılması veya paylı mülkiyete geçilmesiyle sona erer. Paylaştırma, aksine bir hüküm bulunmadıkça, paylı mülkiyet hükümlerine göre yapılır. Mehmet TETİK-2014

23 Taksim ve Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesi Davası Hissedarlar taksimin nasıl yapılacağında ittifak edemedikleri takdirde,müşterek mülkün kıymetinde esaslı bir noksan olmaksızın taksimi kabulse hakim, aynen taksimi ve taksimi kabul değil ise, hissedarlar arasında veya halka açık ihale ile satılmasına karar verir. Mehmet TETİK-2014

24 Taşınmaza El Atmanın Önlenmesi Davaları Mehmet TETİK-2014

25 Ecrimisil Davaları İyi niyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır. Mehmet TETİK-2014

26 Tapu İptali Davaları Ortada haklı bir sebep olmadığı halde, tapu kütüğüne yapılan bir tescil ve tescilin değiştirilmesi veya tescilin terkini(silinmesi) hallerinde şayet bir ayni hak zedelenmiş olursa; ayni hakkı zedelenmiş olan kimse,kaydın terkini ve tadili (değiştirilmesi) için “tapu iptal davası” açılabilir. Mehmet TETİK-2014

27 Kazandırıcı Zamanaşımı TMK’da, aşınmazlara ilişkin iki tür zamanaşımı öngörülmüştür.Bunlardan birisi Olağan, diğeri de Olağanüstü zamanaşımıdır. Mehmet TETİK-2014

28 a.)Olağan Zamanaşımı Geçerli bir hukuki sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak 10 yıl süreyle ve iyi niyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez. Mehmet TETİK-2014

29 b.)Olağanüstü Zamanaşımım Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak 20 yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir. Mehmet TETİK-2014

30 Taşınmaz Malların Kısıtlamaları 1.)Devir Hakkının Kısıtlamaları Yasal önalım hakkı Sözleşmeden doğan önalım hakkı Alım ve gerialım hakları 2.)Komşu Hakkı 3.)Başkasının Arazisine Girme Hakkı Mehmet TETİK-2014

31 SINIRLI AYNİ HAKLAR Mehmet TETİK-2014

32 Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı Bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş bir yük olup,yüklü taşınmazın malikini mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya kılar. Mehmet TETİK-2014

33 İntifa Hakkı Bir taşınmaz için malikinin sahip olduğu kullanma ve tüketme yetkilerini kullanması ve yararlanması için başkasına devriyle gerçekleşir. Mehmet TETİK-2014

34 Oturma Hakkı Bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi verir.Oturma hakkı, başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez. Mehmet TETİK-2014

35 Üst Hakkı Bir taşınmaz maliki, üçüncü kişi lehine arazisinin altında veya üstünde yapı yapmak veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi veren bir irtifak hakkı kurabilir. Mehmet TETİK-2014

36 Kaynak Hakkı Başkasının arazisinde bulunan kaynak üzerinde irtifak hakkı, bu arazinin malikini suyun alınmasına ve aktarılmasına katlanmakla yükümlü kılar. Mehmet TETİK-2014

37 Zilyetlik Bir şeyde fiili iktidarı, hakimiyeti ele geçirmiş ve onu kaybetmemiş olmaktır. Mehmet TETİK-2014

38 Taşınmaza Tecavüzün Def’i Gerçek veya tüzelkişilerin zilyed bulunduğu taşınmaz mallarla kamu idareleri, kamu kurumları ve kuruluşları veya bunlar tarafından idare olunan veya Devlete ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerin, idari makamlar tarafından önlenmesi suretiyle tasarrufa ilişkin güvenliği ve kamu düzenini sağlar. Mehmet TETİK-2014

39 Miras Hukuku Mehmet TETİK-2014

40 Yasal Mirasçılar Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur. Çocuklar eşit olarak mirasçılardır.Miras bırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.Altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları anne ve babasıdır. Mehmet TETİK-2014

41 Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı Altsoy ile birlikte olursa: mirasın ¼ Anne baba ile olursa: mirasın 2/4 B.anne-b.baba ile olursa. Mirasın ¾ Diğer durumlarda tamamını alır. Mehmet TETİK-2014

42 Evlatlık ve altsoyu,evlat edinene kan kısmı gibi mirasçı olur.Evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olamazlar. Mirasçı bırakmazsızın ölen kimsenin mirası devlete geçer. Mehmet TETİK-2014

43 Ölüme Bağlı Tasarruflar Vasiyet yapabilmek için;ayırt etme gününe sahip ve 15 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Miras sözleşmesi yapabilmek için;ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmak,kısıtlı bulunmamak gerekir. Mehmet TETİK-2014

44 Miras bırakanın yanılma,aldatma,korkutma veya zorlama etkisi altında yaptığı ölüme bağlı tasarruf geçersizdir. Mirasçı olarak altsoyu,anne-babası veya eşi bulunan miras bırakan,mirasının saklı paylar dışında kalan kısmında tasarrufta bulunabilir. Mehmet TETİK-2014

45 Saklı Pay Oranları Altsoy için:miras payının yarısı Sağ kalan eş;altsoy veya anne-baba ile mirasçı olursa miras payının tamamı, diğer hallerde yasal miras payının ¾ Mehmet TETİK-2014

46 Hesap yapılırken, miras bırakanın borçları, cenaze giderleri,terekenin mühürlenmesi ve yazımı giderleri, miras bırakan ile yaşayan ve onun tarafından bakılan kimselerin 3 aylık geçim giderleri terekeden düşülür. Mehmet TETİK-2014

47 Mirasçılıktan Çıkarma Mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse, Mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın aile üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse, Mehmet TETİK-2014

48 Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri A.)Vasiyet: Resmi şekilde veya miras bırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir. 1.)Resmi Vasiyetname: İki tanığın katılmasıyla resmi memur tarafından düzenlenir. Resmi memur, sulh hakimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir. Mehmet TETİK-2014

49 2.)El Yazılı Vasiyetname:Yıl,ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar miras bırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması gerekir. 3.)Sözlü Vasiyetname: Yakın ölüm tehlikesi altında olan kişinin vasiyetini iki tanık eşliğinde sözlü olarak beyan etmesi. Mehmet TETİK-2014

50 B.)Miras Sözleşmesi:Miras sözleşmesinin geçerli olması için resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir. Mehmet TETİK-2014

51 Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali ve Terkini Tasarruf miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa, Tasarruf yanılma,aldatma,korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa, Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlaka aykırı ise, Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa, Mehmet TETİK-2014

52 Hukuksal Muamele(İşlem) Bir veya birden fazla kişinin, hukuki bir sonuca yönelttikleri beyanına denir. Örn;bir kimsenin ölümünden sonra mallarını bırakmak istediği şahısları belirtmek amacıyla iradesini beyan etmesi bir hukuksal muameledir. Mehmet TETİK-2014

53 Bazı hukuki muamelelerin yapılması, kanun tarafından şekle bağlı tutulmuştur. Mesela; evlenme, ölünceye kadar bakma akdi ve taşınmazların satışı gibi sözleşmeler kanun tarafından belirli bazı şekil şartlarına tabi tutulmuştur. Mehmet TETİK-2014

54 Sözleşme Karşılıklı veya birbirine uygun irade beyanlarından meydana gelen hukuki muameleye denilir. Sözleşmenin doğumuna yol açan irade beyanlarından birincisine icap;bu icaba uygun ikinci beyana ise kabul denilir.İcap, bir sözleşmenin yapılması ile ilgili tekliftir. Mehmet TETİK-2014

55 Ön Sözleşme Bir sözleşmenin ileride yapılması zorunluluğunu koyan sözleşmeye ön sözleşme veya sözleşme yapma vaadi denilir. Mehmet TETİK-2014

56 Taşınmaz Satım Sözleşmesi Arazi veya taşınmaz olmak üzere tapu siciline kaydedilen haklarla madenlerin satımı taşınmaz satımıdır. Mehmet TETİK-2014

57 Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Taşınmaz satış vaadi ile bir taşınmazın satışı gerçekleştirilmemekte;satımın belirlenen şartlar dahilinde ileri bir tarihte gerçekleştirilmesi taahhüt edilmektedir. Mehmet TETİK-2014

58 Mal Değişim Sözleşmesi(Trampa) Mal değişim sözleşmesi, taraflardan birinin diğer tarafa bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini, diğer tarafında karşı edim olarak başka bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini devretmeyi üstlendiği sözleşmedir. Mehmet TETİK-2014

59 Bağışlama Bağışlayanın sağlar arası sonuç doğurmak üzere, malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmedir. Mehmet TETİK-2014

60 Bağışlama, tek tarafa yalnız bağışlayana borç yükleyen bir sözleşmedir.Buna rağmen bağışlama tek taraflı bir işlem olmayıp iki tarafın varlığını gerektirir ve icap ve kabul tamamlanır. Mehmet TETİK-2014

61 Eser Sözleşmesi Yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.Rızai bir akittir. Mehmet TETİK-2014

62 Eser Sözleşmesinin Unsurları Eser (imal olunacak şey) İmal, ortaya çıkarma Ücret vaadi Taraflar arasında anlaşma. Mehmet TETİK-2014

63 Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yüklenicinin, iş sahibinin arsası üzerinde ve arsada belli veya belirlenebilir payların mülkiyetine karşılık, bağımsız bölümlerin bir bütünlük taşır biçimde bina inşa edilmesini üstlendiği sözleşmedir. Mehmet TETİK-2014

64 Vekalet Sözleşmesi Vekilin, vekalet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir. Mehmet TETİK-2014

65 Vekaletsiz İş Görme Vekaleti olmaksızın başkasının hesabına iş gören, o işi sahibinin menfaatine ve varsayılan iradesine uygun olarak görmekle yükümlüdür. Mehmet TETİK-2014

66 Vekaletsiz iş gören, her türlü ihmalinden sorumludur.Ancak iş gören bu işi,iş sahibinin karşılaştığı zararı veya zarar tehlikesini gidermek üzere yapılmışsa,sorumluluğu daha hafif olarak değerlendirilir. Mehmet TETİK-2014

67 Simsarlık Sözleşmesi Simsarın taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkanının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması halinde ücrete hak kazandığı sözleşmedir. Mehmet TETİK-2014

68 Kira Hukuku Mehmet TETİK-2014

69 Kira Kira, belirli bir bedel karşılığında herhangi bir mal gayrimenkul veya bir menkulün kullanım hakkını elde etmektir.Kira genellikle para olarak ödendiği gibi, tarımda para yerine ürün olarak da verilebilmektedir. Mehmet TETİK-2014

70 Kira Sözleşmeleri Hasılat Kirası: Kiralayanın kiracıya ürün veren bir malın veya hakkın kullanılmasını ve ürünlerinin devşirilmesini bir kira karşılığında bırakma borcu altına girdiği sözleşme. Mehmet TETİK-2014

71 Adi Kira: Kiralayanın bir ücret karşılığında bir şeyin kullanılmasını kiracıya bıraktığı sözleşme. Mehmet TETİK-2014

72 Kira Sözleşmesinin Esaslı Unsurları Anlaşma(rızai bir akittir) Akdin konusu olan mal ve hak Akdin konusunun kullanılmasının devri Önceden belli olan veya sonradan “feshi ihbarla” belli edilen bir süre sonunda, şeyi geri verme Kira bedeli Mehmet TETİK-2014

73 Kira Sözleşmesinin Tapuya Şerhi İmzaları noterlikçe tasdik edilmiş kira sözleşmesini, taraflardan her biri, tapu idaresine verip tapu kütüğüne şerh edilmesini isteyebilir. Bu takdirde kiralanan, henüz kira müddeti dolmadan bir üçüncü kişiye satılırsa satın alan malik sözleşmenin sonunu beklemek zorundadır. Mehmet TETİK-2014

74 Hisseli Taşınmazlarda Kiralama Hisseli taşınmazda paydaşlar kendi haklarını kiralayamadıkları gibi taşınmazın tamamını da kiralayamazlar. Taşınmaz çok ortaklıysa oybirliğiyle tayin edilen temsilci tarafından ancak kiraya verilebilir. Mehmet TETİK-2014

75 Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi Kira sözleşmesinin süresi bitiminde ne suretle yenileneceğine ilişkin bir hüküm sözleşmeye konulmuşsa, yenileme buna göre olur. Mehmet TETİK-2014

76 Kiralayanın Görevleri Kiralananı, sözleşmeyle güdülen amaca uygun olarak kullanılmaya elverişli bir durumda kiracıya teslim etmek ve sözleşme devam ettiği sürece de bu şekilde bulundurmakla yükümlüdür. Sözleşme sürecince ortaya çıkan zorunlu tamiratı yaptırmakla yükümlüdür. Mehmet TETİK-2014

77 Üçüncü kişilerin, kiralanan üzerinde kiracının haklarıyla bağdaşmayan hak iddialarını veya kiracının, sözleşme gereğince kullanmasını önleyen engelleri ortadan kaldırmakla yükümlüdür. Mehmet TETİK-2014

78 Kiracının Hak ve Görevleri Kiralananı kullanırken tam bir özen göstermekle ve apartman kirasında, yapıda oturanlara karşı gereken ödevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Kira parasını, sözleşme ile veya mahalli teamüle göre belli olan zamanlarda ödemekle yükümlüdür. Mehmet TETİK-2014

79 Sözleşmede gösterilen diğer paraları da ödemekle yükümlüdür. Kiralanan da, yapılması kiralayana düşün tamirat gerekliliği doğar veya bir üçüncü kişi kiralanan üzerinde bir hak ileri sürerse, kiralayana durumu hemen hemen bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme sonunda kiralananı, aksi kararlaştırılmamışsa –teslim aldığı zamandaki haliyle- normal kullanımına bağlı yıpranmalar müstesna olmak üzere teslim etmekle yükümlüdür. Mehmet TETİK-2014

80 Kira Sözleşmesini Sona Erdiren Haller Kiracının temerrüdü(direnmesi) Fesih ihbarı(bozmanın bildirimi) Sözleşmeye aykırı davranış Önemli sebeplerden dolayı fesih bildirme Kiracının ölümü Mehmet TETİK-2014

81 Kiralananın Tahliyesi Davaları 1.Yazılı tahliye taahhüdü nedeniyle tahliye 2.Kira bedelinin ödenmemesinden dolayı iki haklı nedeniyle tahliye 3.Konut veya işyeri ihtiyacı sebebiyle tahliye davası 4.Kiracının veya eşinin aynı belediye sınırları içinde oturabileceği konutun bulunması nedeniyle tahliye davası 5.Taşınmazın yeniden inşa veya imar maksadıyla tahliye davası Mehmet TETİK-2014

82 Kiralanan Gayrimenkullerin İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesi 1.Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye 2.Kira süresinin bitmesi nedeniyle tahliye Mehmet TETİK-2014

83 Kira Tespit Davaları Mehmet TETİK-2014

84 Genel Olarak Tespit Davaları Hukuki bir ilişkinin varlığı veya yokluğu hakkında kesin hüküm teşkil edecek bir karar elde etmeye yönelik davalardır. “Olumlu tespit davaları” ve “olumsuz tespit davaları” olmak üzere ikiye ayrılır. Mehmet TETİK-2014

85 1.)Olumlu Tespit Davaları Davacının varlığını iddia ettiği hukuki ilişkinin davalı tarafından inkar halinde başvurulan ve bir hukuki münasebetin mevcut olduğunun tespiti istenen davalardır. Mehmet TETİK-2014

86 2.) Olumsuz Tespit Davaları Davacı tarafından iddia edilen bir hukuki ilişkinin mevcut olmadığının tespitine ilişkin davadır. Örn; borçsuzluğun tespiti davası Mehmet TETİK-2014

87 Kira Tespiti Davası açabilmek için; Taraflar arasında yazılı veya sözlü bir kira sözleşmesi bulunmalıdır. Gayrimenkul 6570 Sayılı Yasa kapsamına girer nitelikte bulunmalıdır. Davacının dava açmakta hukuksal yararı bulunmalıdır. Mehmet TETİK-2014

88 Kat Mülkiyeti Hukuku Mehmet TETİK-2014

89 Kat Mülkiyetinin kurulabilmesi için; Ana yapının tamamlanmış olması Bölümlerin bağımsız olması Ana yapının tümünün kat mülkiyetine çevrilmesi Ana yapının kagir olması(tamamen veya kısmen ahşap yapılarda kat mülkiyeti kurulamaz) Müşterek mülkiyetin zorunlu olması Mehmet TETİK-2014

90 Kat İrtifakının kurulması için; Ana yapının tamamlanmamış olması gerekir. Yapılacak bölümlerin bağımsız olması gerekir Kat irtifakı yapılacak yapının tamamında kurulması gerekir. Arsanın malikinin veya tüm maliklerinin gerekli belgelerle birlikte Tapu Sicil Müdürlüğü ne istemde bulunması gerekir. Mehmet TETİK-2014

91 Kefalet Sözleşmesi Kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir. Mehmet TETİK-2014


"HUKUK Mehmet TETİK-2014. Hukuk Toplum düzeni sağlayan ve devlet müeyyidesi ile kuvvetlendirilmiş kurallar bütünü.Kamu hukuku ve özel hukuk olmak üzere." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları