Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ahlak geli ş imi Barış Uzun b141000024 Burak Aktaş b131900353 Kübra Fazlıoğlu b141000007 Muharrem Demirci b141000061.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ahlak geli ş imi Barış Uzun b141000024 Burak Aktaş b131900353 Kübra Fazlıoğlu b141000007 Muharrem Demirci b141000061."— Sunum transkripti:

1 Ahlak geli ş imi Barış Uzun b141000024 Burak Aktaş b131900353 Kübra Fazlıoğlu b141000007 Muharrem Demirci b141000061

2  AHLAK- AHLAK GELI Ş IMI?  Ahlak, bireyin do ğ ru ile yanlı ş ı ayırt edebilmesini sa ğ layan ilkeler ve de ğ erler bütünüdür.  Do ğ ru ile yanlı ş ı ayırt edebilmesinde yardımcı olan ilkeler ve de ğ erler sistemini olu ş turma sürecidir.

3 Aynı zaman da ahlak bireyin ve toplumun ya ş amını düzenleyen kurallar bütünüdür. Bireyin ve toplumun ya ş amını düzenleyen bu kurallar bütününün iki temel ayırt edici özelli ğ i mevcuttur. 1.Bu kurallar toplum tarafından kendili ğ inden olu ş ur 2.Herhangi bir ahlak kuralını birey ihlal etti ğ i zaman (örne ğ in, yalan söylemek, dedikodu yapmak, ya ş lılara iyi davranmamak vb.) bunun yaptırımı vardır yani anlayaca ğ ınız bu kuralların kınama öldürmeye kadar giden yaptırım gücü vardır. Yaptırımı uygulayan da toplumun ta kendisidir.

4  Bireyin ahlakı nasıl edindi ğ ini açıklayan yakla ş ımlar Davranı ş çılık Ödül-ceza-alı ş kanlık ba ğ lantısı ile açıklar. Çocuk do ğ ru yaparsa ödül, yanlı ş yaparsa ceza alır. böylece do ğ ruyu yapmak alı ş kanlık haline gelir. Sosyal ö ğ renme Birey çevresindeki ki ş ileri model alma ve taklit yoluyla ahlak kurallarını ö ğ renir.

5 Psikanaliz Bu yakla ş ıma göre ahlak kurallarını içselle ş tiriyoruz. Yani ki ş ili ğ imizin bir parçası oluyor. Daha derli toplu belirtmek gerekirse ahlak kuralları süper ego olarak içselle ş tiriliyor. Anlayaca ğ ınız otorite bireyin içerisindedir. Bu üç yakla ş ımın ortak özelli ğ i ahlaki davranı ş ı açıklamalarıdır.

6  PIAGET’iN AHLAK GELI Ş IM KURAMI  Piaget, çocukların ahlak geli ş imlerini anlamada, kuralları nasıl yorumladıklarını ö ğ renmenin önemli oldu ğ unu dü ş ünmü ş tür.  Çocukların ahlak geli ş im özelliklerini onların oyunlarını gözleyerek açıklamaya çalı ş mı ş tır.  Çocukların bili ş sel geli ş imi ile ahlaki yargıları arasında ili ş ki oldu ğ una inanmaktadır.

7  PIAGET’NIN AHLAK GELI Ş IM KURAMI  1. Dı ş sal Kurallara Ba ğ lılık Dönemi(6-12 ya ş ):  Çocuk kuralların de ğ i ş mezli ğ ine inanmaktadır, kurallara uymayanların otomatik olarak cezalandırılması gerekti ğ ini dü ş ünmektedir.  Bu dönemde çocu ğ a ebeveyni ve di ğ er yeti ş kinler tarafından ne yapması ve ne yapmaması gerekti ğ i söylenir.  Yargı, sadece sınırlı olarak gözlenen gerçeklere dayalıdır ve kural ihlalinde ceza, otomatik olarak verilmelidir. Davranı ş ın gerisindeki nedenler dikkate alınmaz.

8  PIAGET’IN AHLAK GELI sı M KURAMI  2. Ahlaki Özerklik Dönemi:  Çocu ğ un sosyal dünyası giderek artan akran gruplarıyla geni ş lemi ş tir. Bu durum kurallar hakkındaki fikirlerinin de ğ i ş mesine etki etmektedir.  Kuralların insanlar tarafından olu ş turuldu ğ u ve gerekti ğ inde de ğ i ş tirilebilece ğ i bilincine ula ş ır.

9  Ceza, kurallar ihlal edildi ğ inde otomatik olarak verilmez, ihlal edilme nedenleri de önemlidir.  Kuralları ihlal edenlerin niyetleri ve içinde bulundukları durumlar da dikkate alınır.

10  KOHLBERG’IN AHLAK GELIŞIM KURAMI  Kohlberg, Piaget’in ahlak gelişim kuramını yeniden incelemiş ve anlamlandırmıştır.  Çocuk ve yetişkinlerin belirli durumlarda davranışlarını yöneten kuralları nasıl yorumladıklarını incelemiştir.  Araştırmasını çocuklara ahlaki ikilemler vererek ve onlara bu durumlarda nasıl tepkide bulunacaklarını sorarak yapmıştır.

11  KOHLBERG’IN AHLAK GELIŞIM KURAMI  Kohlberg’in Araştırmasında Kullandığı İkileme Örnek:  Avrupa’da bir kadın, hasta ve ölmek üzeredir. Son zamanlarda hayatını kurtarabilecek ilaç, aynı kasabada oturan bir eczacı tarafından bulunmuştur. Eczacı, ilaç için 2000 dolar istemektedir. Bu fiyat, ilacın maliyetinin on katıdır. Hasta kadının kocası Heinz, borç para alabileceği herkese gider. Fakat topladığı paralar, ilaç fiyatının yarısı kadardır. Heinz, eczacıya karısının ölmek üzere olduğunu söyleyerek ya ilacı biraz ucuza satmasını ya da daha sonra ödemesine izin vermesini ister. Ancak eczacı kabul etmez. Heinz çaresiz bir durumdadır. Eczanenin camını kırarak karısı için ilacı çalar. Bu durumda hasta kadının kocası ne yapmalıydı? Niçin?

12  KOHLBERG’IN AHLAK GELI Ş IMINDE DÜZEYLER 3.gelenek sonrası dönem 2.Geleneksel dönem 1.Gelenek öncesi dönem

13  KOHLBERG’IN AHLAK GELI Ş IMINDE ALTI A Ş AMA  1.Gelenek Öncesi Dönem 2. Geleneksel Dönem  Ceza ve İ taat E ğ ilimi Ki ş ilerarası Uyum E ğ ilimi Araçsal İ li ş kiler E ğ ilimi Kanun ve Düzen E ğ ilimi 3. Gelenek Sonrası Dönem Sosyal Sözle ş me E ğ ilimi Evrensel Ahlak İ lkeleri E ğ ilimi

14  1. GELENEK ÖNCESI DÖNEM  1. A ş ama: Ceza ve İ taat E ğ ilimi  Olayların dı ş görünü ş üne ve meydana gelen zararın büyüklü ğ üne bakarak karar verirler.  Kurallara cezalandırılmamak için boyun e ğ ilir, kuralların do ğ rulu ğ una inanıldı ğ ı için de ğ il.  2. A ş ama: Araçsal İ li ş kiler E ğ ilimi  Çocukların kendi ihtiyaç ve isteklerinin kar ş ılanması önemlidir.  Di ğ er insanların da ihtiyaçlarının farkındadırlar ancak birinci planda kendileri vardır.

15  2. GELENEKSEL DÖNEM  3.A ş ama:Ki ş ilerarası Uyum E ğ ilimi  Birey dı ş dünyaya ve kendi dı ş ındaki olaylara kendi dı ş ındaki bir bakı ş açısından yakla ş maya ba ş lar.  Akran gruplarıyla i ş birli ğ i gözlenir.  İ yi davranı ş ba ş kalarına yardım etmek ya da onları mutlu etmektir.  Artık yaptıklarını ceza almamak için de ğ il; aynı zamanda ba ş kalarını mutlu etmek için yapmaya çalı ş ır.

16  2. GELENEKSEL DÖNEM  4. A ş ama: Kanun ve Düzen E ğ ilimi  Ahlaki anlayı ş, çevredeki önemli görülen bireylerin beklentilerine uygun davranı ş ların do ğ ru bulunması yerine, davranı ş ların toplumsal sistemin yasal kurallarına ve normlarına uygun olmasını esas alır.  Do ğ ru davranı ş, otoriteye ve sosyal düzene uygun olarak ki ş inin görevini yerine getirmesidir.

17  3. GELENEK SONRASI DÖNEM  5. A ş ama: Sosyal Sözle ş me E ğ ilimi  Genelde toplumsal normlarla de ğ erlere uygun davranı ş lar sergilemekle birlikte, insani de ğ erlerle çatı ş an yasal düzenlemeleri sorgulayabilir, bu kuralların de ğ i ş mesi gerekti ğ ini savunarak bunları reddedebilir.  Kanunların demokratik olarak de ğ i ş tirilebilece ğ i ilkesine sahiptir.

18  3. GELENEK SONRASI DÖNEM 6. A ş ama: Evrensel Ahlak İ lkeleri E ğ ilimi  Ki ş i ahlak ilkelerini kendisi seçip olu ş turur.  Bu ilkeleri ihlal eden kanunlara uyulmamalıdır. Çünkü “adalet yasanın üstündedir”. Bireyin haklarına saygı esastır.

19 KPSS L İ SANS 2013

20 KPSS L İ SANS 2012

21 KPSS L İ SANS 2008

22  Kaynakça  http://egitimbilimlerinotlari.com/tag/ahlak- gelisimi/ http://egitimbilimlerinotlari.com/tag/ahlak- gelisimi/  http://www.turkish- media.com/forum/topic/85876-ahlak-ve-ahlaki- gelisim/ http://www.turkish- media.com/forum/topic/85876-ahlak-ve-ahlaki- gelisim/  http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/kohlberg-ahlak- gelisimi-kurami/ http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/kohlberg-ahlak- gelisimi-kurami/  Sitelerinden bilgiler toplanılıp bir araya getirilmiştir…

23  Dinlediğiniz için teşekkürler… SON…


"Ahlak geli ş imi Barış Uzun b141000024 Burak Aktaş b131900353 Kübra Fazlıoğlu b141000007 Muharrem Demirci b141000061." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları