Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çoktan Seçmeli Sorular Yrd. Doç. Dr. Zeliha Cansever Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çoktan Seçmeli Sorular Yrd. Doç. Dr. Zeliha Cansever Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı 1."— Sunum transkripti:

1 Çoktan Seçmeli Sorular Yrd. Doç. Dr. Zeliha Cansever Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı 1

2 Amaç: Katılımcıların çoktan seçmeli sınavlar hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır. Hedefler: Bu sunumun sonunda katılımcılar; Çoktan seçmeli soruların kullanılabileceği durumları söyleyebilmeli Çoktan seçmeli soruların bölümlerini belirleyebilmeli Sınıflayabilmeli Olumlu ve olumsuz özelliklerini açıklayabilmeli Çoktan seçmeli sorularda dikkat edilmesi gereken noktaları tartışabilmeli 2

3 3

4 Tanım ve Kullanım Alanı Test uygulanan kişiden yanıtlarını belirli sayıdaki seçenek arasından birini seçerek vermesini gerektiren sorulardan oluşan ölçme aracı Testlerde kullanılan bilgiler çeşitli amaçlar için kullanılır;  Bireyin ilgi, tutum, kişilik özellikleri ve yeteneklerini ortaya çıkarmak,  Bireyin ihtiyaçlarını belirlemek,  Mevcut başarı ya da performansı belirlemek,  Öğrenme eksikleri ve yanlışlarını ortaya çıkarmak,  Geleceğe ilişkin başarısı hakkında kestirimde bulunmak,  Rehberlik yapmak ve uygun şekilde yönlendirmek. 4

5 Soru okunur, doğru yanıt için düşünülür ve işaretlenir, tek cevabı olan soru Yanıtlama özgürlüğü yoktur, seçeneklerle sınırlıdır Bilgiyi ölçmenin bir yolu Bireysel ölçme yapmanın etkili bir yolu Doğru-yanlış, eşleştirme,tamamlamalı testlerle birlikte objektif testler olarak sınıflanır. 5

6 Çoktan Seçmeli Test Maddesinin Yapısı Bir matematik öğretmeni,değerlendirme sürecinde öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerini de dikkate alamın gerekli olduğuna inanmaktadır. Buna gerekçe olarak,öğrencilerin ders ve sınavlardaki performansları üzerinde eleştirel düşünebilmelerinin etkili olduğunu söylemektedir. Düşüncesini kanıtlayabilmek için, öncelikle öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerini hazır bir test kullanmadan, kendine özgü sorularla belirlemek, sonra da eleştirel düşünme düzeyiyle öğrencilerin problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi göstermek istemektedir. Verilen bilgilere göre öğretmenin eleştirel düşünme düzeylerini değerlendirme sürecine katabilmesi için yapması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) Ölçme yapma B) Ölçüt saptama C) Karşılaştırma D) Karar verme E) Ölçek geliştirme Madde Kökü Yanıt + Çeldiriciler 6

7 Neyi ölçüyoruz? Değerlendirilen Müfredat Uygulanan MüfredatPlanlanan Müfredat 7

8 8

9 Bilgi HatırlamakKavrama AnlamakUygulama UygulamakAnaliz Analiz etmekSentez DeğerlendirmekDeğerlendirme Yaratmak 9

10 Miller’in ustalık piramidi Bilir Nasıl yapacağını bilir Gösterir Yapar Performans değerlendirmesi: Çalışma ortamında Yeterlilik değerlendirmesi: OSCE Sadece hatırlama: MCQ, sözlü… Ortama göre değerlendirme: MCQ, CORE, sözlü… Miller GE. Acad Med 1990 10

11 11

12 Hangi Durumlarda Kullanılmaktadır? Bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeyindeki davranışları ve kısmen değerlendirme düzeyindeki davranışları ölçmede etkilidir. Sınavla geniş öğrenme konuları ölçülmek isteniyorsa kullanılır. 12

13 Çoktan Seçmeli Madde Çeşitleri Doğru Cevapların Yapı ve Durumuna Göre Madde Köküne Göre Maddelerin Gruplanışına göre 13

14 1.Doğru Cevapların Yapı Ve Durumuna Göre Sınıflama Doğru Cevabı Tek Ve Kesin Olan Maddeler Bir ölçme uzmanı, okul öncesi eğitimden başlayarak bireyin yetenek düzeyini 8 farklı puanla kategorize ediyor. Bu işlem hangi tür ölçek kullanmayı gerektirir? A) Sınıflama B) Sıralama C) Eşit aralıklı D) Eşit oranlı E) Eşit birimli 14

15 Anahtarlanmış Cevabı En Doğru Olan Maddeler Aşağıdakilerden hangisi çoktan seçmeli maddelerle şans başarısını gidermek için en etkili yoldur? A) Maddenin seçenek sayısına bir seçenek daha eklemek suretiyle seçenek sayısını arttırmak. B) Madde kökü ve seçeneklerinin daha açık ve anlaşılır bir ifade ile yazılması. C) Maddede seçeneklerinin anlamca birbirine çok yakın olması. D) Seçenek sayısının bir eksiği kadar yanlış cevabın bir doğru cevabı değerlendirme dışı bırakması. E) Açıklamada, doğru cevabından emin olunmayan maddelerin cevaplandırılmamasını istemek. 15

16 Doğru Cevabı Birden Fazla Olan Maddeler Aşağıdaki faktörlerden hangisi/ hangileri insan gelişimi üzerinde etkilidir? A.Kalıtım B.Olgunlaşma C.Öğrenme D.Hazır bulunuşluk E.Çevre 16

17 Bileşik Cevap Gerektiren Maddeler «Geliştirdiğim kişilik ölçeğinden alınan puanlar bireyin gerçek kişiliği hakkında %90 doğru sonuç vermektedir.» diyen bir öğretmen, ölçeğin aşağıdaki özelliklerinden hangilerinin varlığından söz etmektedir? I. Güvenilirlik II. Kullanışlılık III. Geçerlik IV. Objektiflik A.I ve II B.I ve III C.I,II ve IV D.I, III ve IV E.I,II,III ve IV 17

18 Doğru Cevabı Gizli Maddeler Danışan merkezli psikolojik danışma anlayışının önde gelen isimlerinden birisinin ad ve soyadı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır? A.E.F. B.K.R. C.J.P. D.M.B. E.S.A. 18

19 2.Madde Köküne Göre Sınıflama Kökü Soru Kipinde Olan Maddeler Verilenlerden hangisi «öğrenci merkezli «öğretim stratejisidir? A.Kütüphane taraması B.Video gösterimi C.Tüm sınıf tartışması D.Hikaye anlatımı E.Alıştırma yapma 19

20 Kökü Eksik Cümle Olan Yapılar Bir testin ölçmeyi amaçladığı özelliği başka bir özellikle karıştırmadan ölçebilmesi o testin ………ilgilidir. A.güvenirliğiyle B.objektifliğiyle C.geçerliliğiyle D.kullanışlılığıyla E.güncelliğiyle 20

21 Kökü Olumsuz Maddeler Hangisi «öğrenci merkezli « öğretim stratejilerinden değildir? A.Tüm sınıf tartışması B.Rol yapma C.Proje D.Keşfetme E.Küçük grup tartışması 21

22 3.Maddelerin Gruplanışına Göre Sınıflama Kökü ortak olan maddeler Dikkat: Aşağıdaki 20.,21. ve 22. Soruları açıklamaya göre cevaplandırınız. 22

23 Seçenekleri ortak olan maddeler A.Güvenilirlik B.Kullanışlılık C.Geçerlilik D.Objektiflik E.Homojenlik 24.Ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği başkaca bir özellikle karıştırmaksızın ölçebilmesi o aracın hangi teknik özelliği ile ilgilidir? 25. Ölçme aracının tutarlı, duyarlı ve kararlı ölçüm yapabilmesi o aracın hangi teknik özelliğiyle ilgilidir? 26.Bir ölçme aracındaki maddelere verilen puanın puanlayandan puanlayana değişmemesi, o aracın hangi özelliğiyle ilgilidir? 23

24 Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama Kontrol Listesi EvetHayır 1 Soru kökü tek başına anlamlı mı? (Seçenekler okunmadan da yanıtlanabiliyor mu?) X 2 Soru kökünde, yanıt için gerekmeyen bilgi var mı?X 3 Soru kökünde (değildir, yanlıştır vb) olumsuz ifade var mı?X 4 Soruda kişisel fikir soruluyor mu? (  düşünürsünüz,  yaparsınız vb) X 5 Seçenekler arası bilgi alanı bütünlüğü var mı?X 6 Seçeneklerde gereksiz tekrarlar var mı?X 7 Seçeneklerdeki sayısal değer sıralaması / ağırlığı düzenlenmiş mi?X 8 Zıt seçenekler kullanılmış mı?X 9 Hiçbiri-hepsi seçeneği kullanılmış mı?X 24

25 Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama Kontrol Listesi EvetHayır 10 Görece uzun ifade edilmiş seçenek (doğru ya da yanlış) var mı? X 11 Etkisiz seçenek var mı? X 12 Genellikle, sıklıkla, hiçbir zaman, her zaman vb. kullanılmış mı? X 13 Kök ve seçenekler arası gramer uyumsuzluğu var mı? X 14 İstenmeyen ipucu barındırıyor mu? X 15 Seçeneklerde gruplama hatası var mı? X 25

26 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kas kasılması esnasında kasın boyu değişmiyorsa bu kasılmaya izotonik kasılma denir. B) Kas hipertrofisinde kas liflerinde miyofibrillerin sayısı hipertrofi derecesiyle orantılı olarak artar C) Kas hipertrofsinde mitokondri enzimleri % 120'den fazla artar. D) Kas hipertrofisinde fosfajen metabolik sistemin komponentleri yüzde 60-80'ne kadar artar. E) Kas hipertrofisinde glikojen deposu yüzde 50 kadar artar. National Board of Medical Examiners ® (NBME ® ) Item writing manual. http://www.nbme.org/PDF/ItemWriting_2003/2003IWGsectionIV.pdf 26

27 Soru kökü tek başına anlamlı değil Soru kökünde olumsuz ifade yer alıyor 27

28 Suyun içilebilirliğini ortaya koyan kriterlerden biri de suyun koliform organizma ihtiva etmemesidir. Bunu saptamak için bakteriyolojik analizler yapılır. Nüfusu 100.000'in üzerinde bulunan kentlerde yürürlükteki mevzuata göre, örnek alma ve muayene sıklığı ne olmalıdır? a. her gün b. 2 günde bir c. 5 günde bir d. haftada bir e. ayda bir National Board of Medical Examiners ® (NBME ® ) Item writing manual. http://www.nbme.org/PDF/ItemWriting_2003/2003IWGsectionIV.pdf http://tead.med.ege.edu.tr/Dosyalar/29/EUTF-SoruBank-CSS-ACIKLAMALARv2012.pdf 28

29 Soru kökünde, yanıt için gerekmeyen bilgi var 29

30 Çoktan Seçmeli Soruların Üstünlükleri 1.Bilişsel alanın bilgi basamağından sentez basamağına kadar ölçmeye elverişlidir. 2.Cevaplamak fazla zaman almaz. Yazı güzelliğinden etkilenilmez. 3.Her eğitim seviyesi ve hemen her ders için kullanılabilir. 4.Objektiftir. 5.Kolaydır. 6.Geçerlidir. 7.Güvenilirdir. 8.Çok sayıda bireye aynı anda uygulanabilir. 9.Seçenek sayısı artırılmak suretiyle tahmine dayalı doğru cevabı bulma olasılığı oldukça düşük düzeye getirilebilir. 30

31 Çoktan Seçmeli Soruların Yetersizlikleri 1.Doğru cevabı çağrışım yapması 2.Eğitici için hazırlanması zor ve zaman alıcı 3.Eğiticiden kaynaklanan uzmanlık gerektiren soruları hazırlayamamak 4.Okuma yeteneği iyi gelişmemiş öğrencilerin soruyu anlayamamaları ya da okuma hızı ve anlama hızı farklılıkları testin geçerliliğini etkileyebilmesi 5.Fazla kağıt harcanması ve arşivleme zorluğu 31

32 Çoktan Seçmeli Soruların (MCQ) Olumsuz tarafları İletişim ve pratik yetenekleri ölçemez, çeldirici hataları olabilir, tekrar sorulması soruyu kolay yanıtlar hale getirir. Hazırlanması uzun zaman alır Şans başarısı vardır. Seçenekler sınırlıdır. Kapalı uçlu sorulardır. Tahmin etme Tekniğin öğrenilmesi 32

33 Dilusyon konsantrasyon testinde bir hasta idrarını konsantre edemiyorsa aşağıdaki mekanizmaların hangisinde bozukluk beklersiniz? a- zıt akım değiştirici ve çoğaltıcı b- sodyum geri emilimi c- üre atılımı d- amonyak sentezi e- potasyum sağlanması National Board of Medical Examiners ® (NBME ® ) Item writing manual. http://www.nbme.org/PDF/ItemWriting_2003/2003IWGsectionIV.pdf http://tead.med.ege.edu.tr/Dosyalar/29/EUTF-SoruBank-CSS-ACIKLAMALARv2012.pdf 33

34 Soruda kişisel fikir soruluyor 34

35 ÇSS tasarlanmış net bir hedefi ölçmeye yönelik olmalıdır. Bilgi alanında belli bir hedefi ölçmeye yönelik hazırlanan sorunun seçeneklerinin de bu hedefin ölçülmesine hizmet edebilecek şekilde aynı konu/bilgi bütünün parçaları olması beklenir. Örneğin, soru tanıya yönelik olarak tasarlandıysa seçeneklerin her birinin semptom ya da bulgu; tedaviye ait tasarlandıysa seçeneklerin her birinin tedavi alternatiflerinden oluşması gerekir. National Board of Medical Examiners ® (NBME ® ) Item writing manual. http://www.nbme.org/PDF/ItemWriting_2003/2003IWGsectionIV.pdf 35

36 Aşağıdakilerden hangisi trigeminal nevralji tanımı için doğrudur? a. beşinci kraniyal sinir dağılım alanında ani, şiddetli ve kısa süreli ağrılar b. ağrı nazofarenks, larinks, iç kulak ve dilin 1/3 arka kısmına yayılır c. akut atak tedavisinde NSAE ilaçlar kullanılır d. ağrı sırasında ağrıyan taraftaki gözün kızarması, gözyaşı akması gibi otonomik belirtiler görülür e. tek tedavi şekli cerrahidir National Board of Medical Examiners ® (NBME ® ) Item writing manual. http://www.nbme.org/PDF/ItemWriting_2003/2003IWGsectionIV.pdf http://tead.med.ege.edu.tr/Dosyalar/29/EUTF-SoruBank-CSS-ACIKLAMALARv2012.pdf 36

37 37 Kök ve seçenekler arası anlam/gramer uyumsuzluğu var

38 Seçeneklerde gereksiz tekrarlar var 24 saatlik idrar miktarı hangi düzeye düşen hasta anürik olarak değerlendirilir? a. 10 cc nin altına b. 30 cc nin altına c. 100 cc nin altına d. 300 cc nin altına e. 500 cc nin altına 24 saatlik idrar miktarı kaç cc altına düşerse hasta, anürik olarak değerlendirilir? A. 10 B. 30 C. 100 D. 300 E. 500 National Board of Medical Examiners ® (NBME ® ) Item writing manual. http://www.nbme.org/PDF/ItemWriting_2003/2003IWGsectionIV.pdf http://tead.med.ege.edu.tr/Dosyalar/29/EUTF-SoruBank-CSS-ACIKLAMALARv2012.pdf 38

39 Erişkinlerde ortalama total serebral kan akımı ne kadardır? a. 50ml/100gr/dakika b. 500ml/100gr/dakika c. 5ml/100gr/dakika d. 150ml/100gr/dakika e. 15ml/100gr/dakika Erişkinlerde ortalama total serebral kan akımı 100 gr/dakika için kaç mililitredir ? A. 5 B. 15 C.50 D. 150 E. 500 National Board of Medical Examiners ® (NBME ® ) Item writing manual. http://www.nbme.org/PDF/ItemWriting_2003/2003IWGsectionIV.pdf http://tead.med.ege.edu.tr/Dosyalar/29/EUTF-SoruBank-CSS-ACIKLAMALARv2012.pdf 39

40 40 Seçeneklerdeki sayısal değer sıralaması / ağırlığı sorunlu

41 HIV için yanlışı işaretleyiniz. a. Retroviridae ailesi üyesidir b. Zarflı virustur c. RNA virusudur d. pH 2 asitlerle inaktive olur e. Zarfsız virustur National Board of Medical Examiners ® (NBME ® ) Item writing manual. http://www.nbme.org/PDF/ItemWriting_2003/2003IWGsectionIV.pdf http://tead.med.ege.edu.tr/Dosyalar/29/EUTF-SoruBank-CSS-ACIKLAMALARv2012.pdf 41

42 42 Zıt seçenekler kullanılmış

43 Hiçbiri-hepsi seçeneği kullanılmış sorular Yanıt anahtarını bu ifadelerin herhangi birinin bulunduğu seçeneğin oluşturduğu durumda iki seçeneğin doğru ya da iki seçeneğin de yanlış olduğunu bilen bir kişi, diğer seçenekleri değerlendirmeye gerek duymadan "hepsi" ya da "hiçbiri" seçeneklerini doğru yanıt olarak seçecektir. "Hepsi"nin doğru yanıt olarak değil de bir çeldirici olarak kullanılması durumunda da tek bir seçeneğin yanlış olduğunu bilmek, "hepsi" seçeneğini elemeye yetecektir.. 43

44 Görece uzun ifade edilmiş seçenek (doğru ya da yanlış) Basınçlı pnömotoraks tedavisinde aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanır? a. perikardiosentez b. segmanter rezeksiyon c. hastanın öksürtülmesi d. medioklavikuler çizgi üzerinde, 2. veya 3. interkostal aralıktan su altı drenajı National Board of Medical Examiners ® (NBME ® ) Item writing manual. http://www.nbme.org/PDF/ItemWriting_2003/2003IWGsectionIV.pdf http://tead.med.ege.edu.tr/Dosyalar/29/EUTF-SoruBank-CSS-ACIKLAMALARv2012.pdf 44

45 Appropriate shaped item 45

46 Etkisiz seçenek içeriyor Çocukluk çağı gelişim destek programı kaç yaşına kadar sürdürülür? A.1 yaş B.3 yaş C.5 yaş D.7 yaş E.ömür boyu National Board of Medical Examiners ® (NBME ® ) Item writing manual. http://www.nbme.org/PDF/ItemWriting_2003/2003IWGsectionIV.pdf http://tead.med.ege.edu.tr/Dosyalar/29/EUTF-SoruBank-CSS-ACIKLAMALARv2012.pdf 46

47 Mutlak / muğlak ifade(ler) kullanılmış (genellikle, sıklıkla, hiçbir zaman vb) Soru kökü ve özellikle seçeneklerinde genellikle, yaygın olarak, sıklıkla, nadiren, ara sıra, her zaman, hiçbir zaman gibi belirsizlik ve kesinlik ifade eden sözcüklerin kullanılmaması gerekir. 47

48 İstenmeyen ipucu barındırıyor Testteki her madde, başka maddelerin cevaplandırılmasında ipucu olmayacak bağımsız bir problemi içermelidir. 1.Aşağıdaki antihipertansiflerden hangisi kuru öksürük yapar? a)Kaptopril b) Verapamil c) Amlodipin d) Lacidipin e) Rezerpin 2. Aşağıdakilerden hangisi antihipertansif değildir? a) Famotidin b) Verapamil c) Amlodipin d) Lacidipin e) Rezerpin 48

49 Seçeneklerde gruplama hatası var Bebeklerde günlük ağırlık artışı kaç gram olmalıdır? a. ilk hafta 1-2gr/gün b. ilk üç ayda 5-10 gr/ay c. ilk üç ayda 10-15 gr/ay d. ilk üç ayda 15-20 gr/ay e. ilk üç ayda 20-25 gr/ay National Board of Medical Examiners ® (NBME ® ) Item writing manual. http://www.nbme.org/PDF/ItemWriting_2003/2003IWGsectionIV.pdf http://tead.med.ege.edu.tr/Dosyalar/29/EUTF-SoruBank-CSS-ACIKLAMALARv2012.pdf 49

50 Genişletilmiş Eşleme Soruları Extended-Matching Items İyi yapılandırılmış eşleme soruları 4 temel öğe içerir. 1.Tema; 2.Seçenek listesi; 3.Açıklama kökü; 4. En azından iki soru kökü. 50

51 Tema: Kronik yorgunluk Seçenekler: A. Akut Lösemi B. Kronik Hastalık Anemisi C. Konjestif Kalp Yetmezliği D. Depresyon E. Epstein-Barr virus infeksiyonu F. Folat yetmezliği G. Glucose 6-fosfat dehidrogenazH. Heraditer sferositoz I. Hipotiroidi J. Demir Eksikliği K. Lyme Hastalığı Mikroanjiyopatik hemolitik anemi M. Miliar tuberculoz N. Vitamin B12 (cyanocobalamin) yetmezliği 51

52 Yönerge:Her iki hasta için en olası tanınız. Açıklama: 1.19 yaşında bayan hasta iki haftadır boğaz ağrısı, yorgunluk hissi ve ateşi var.Ateşi 38.3 C,servikal lenfadenopatisi ve splenomegalisi mevcut. Başlangıçtaki laboratuvar bulguları lökosit sayısını 5000/mm3 (80% lenfosit atipik özellikteydi. Serum aspartate aminotransferase (AST, GOT) aktivitesi 200 U/L. Serum bilirubin konsantrasyonu ve serum alkaline fosfat aktivitesi normaldi. Cevap: E 2. 15 yaşında kız çocuğu son iki haftadır aşırı yorgunluk hissi ve sırt ağrısı bulunmakta.Omurga ve her iki bacakta yaygın morluk ve ağrı mevcut.total kan sayımında hemoglobin konsantrasyonu 7.0 g/dL, lökosit sayısı 2000/mm3 ve trombosit sayısı 15,000/mm3. Cevap: A 52

53 Düzeltme Formülü Seçenek sayısının bir eksiği kadar yanlış bir doğruyu götürür. Örneğin; beş seçenekli bir soruda 4 yanlış 1 doğruyu götürür. 53

54 Çoktan Seçmeli Sorularda Puanlama 1.Madde doğru cevaplandırılmışsa 1, yanlış cevaplandırılmışsa veya boş bırakılmışsa 0 puan verilerek puanlama. 2.Maddeye ölçtüğü davranışın önemiyle orantılı bir puan takdir etmek. 3.Maddenin seçeneklerine, doğruluk derecesine göre farklı ağırlıklar vererek puanlamak. 54

55 Özet Çoktan seçmeli soruların olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Çoktan seçmeli sorularda şans etkisini ortadan kaldırmak için değerlendirme aşamasında ne yapabiliriz? Çoktan seçmeli sorular hangi bölümlerden oluşur? Çoktan seçmeli sorular hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir? 55


"Çoktan Seçmeli Sorular Yrd. Doç. Dr. Zeliha Cansever Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları