Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kişilik Gelişimi Freud ve Erikson

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kişilik Gelişimi Freud ve Erikson"— Sunum transkripti:

1 Kişilik Gelişimi Freud ve Erikson
YRD.DOÇ.DR. MUSTAFA TOPRAK

2 KİŞİLİK NEDİR? Kişilik, bir kişiyi diğer kişilerden ayırt ettiren, tutarlı, uyum sağlayıcı duygu-düşünce ve davranış örüntüleridir. Bireyin doğuştan getirdiği genetik ve biyolojik özelliklerinin çevreyle etkileşime girmesiyle şekillenmektedir.

3 PSİKOANALİTİK KİŞİLİK KURAMLARI
Psikoanalitik kuramlar "geleneksel" ve "çağdaş" olmak üzere ikiye ayrılır. Geleneksel psikoanalitik görüş, genelde davranışların temelinin büyük ölçüde bireyin içindeki bilinçdışı güçler tarafından başlatıldığını savunurlar. Bu düşüncenin en önemli savunucusu S. Freud'dur.

4 Modern psikoanalitik görüş, davranışlarımızı sadece bilinç­dışı süreçlere bağlamaz.
Egonun fonksiyonları ve bireylerin sosyal etkileşimlerinin de kişilik üzerinde önemli etkiye sahip olduğunu savunur. Modern psikoanalitik görüşün en önemli ismi Erik Erikson'dur. A. Adler, C. Jung ise diğer psikoanalitik kuramcılardır.

5 1. Geleneksel Psikoanalitik Kuram / S. FREUD
Freud, kişilik gelişiminde ilk çocukluk yıllarının önemi üzerinde durmuştur. Normal bir gelişimin sağlanabilmesinin şartı, bireyin temel ihtiyaçlarının yerinde, zamanında ve yeterince karşılanmasıdır. Bu ihtiyaçların karşılanmaması halinde kişilik gelişiminin o noktada durduğuna inanmaktadır.

6 1. Geleneksel Psikoanalitik Kuram / S. FREUD
Döneme ait kritik gelişimi kazanmanın şartı ihtiyaçların karşılanmasıdır; aksi halde saplantı tarzında aşırı bağımlılık meydana gelmekte, birey ilerleyen yaşlarda anormal davranışlar sergileyebilmektedir.

7 1. Geleneksel Psikoanalitik Kuram / S. FREUD
Kişiliği açıklamada; topografik kuram ve yapısal kuramı, gelişimi açıklamada psikoseksüel kuramı ve tedaviye yönelik psikanalizi ortaya atmıştır.

8 1. Geleneksel Psikoanalitik Kuram / S. FREUD
Anıların duygu, düşünce ve davranışlarımızı nasıl etkilediğini inceler.

9 a. Topografik Kişilik Kuramı/Bilinç Sınıflaması
İnsanın bilinçlilik durumu: Bilinç, Bilinçaltı, Bilinçdışı I. Bilinç Bireyin farkında olduğu yaşantıları içeren düzeydir. Bireyin çevresinden ya da kendisinden gelen uyaranların farkında olduğu, tanıdığı, algıladığı yaşantılar bilinç düzeyinde yaşanır.

10 II. Bilinç Öncesi Şu an için farkında (bilincinde) olamadığımız, ancak biraz uğraşırsak tekrardan bilinç ortamına getirilebilecek yaşantıların bulunduğu bölümdür.

11 II. Bilinç Öncesi Bilinç öncesinde yer alan yaşantıların hatırlanabilmesi için üzerinde biraz düşünülmesi gerekir. Üniversite yaşamınızdaki ilk günün detaylarını şu an için hatırlamayabilirsiniz. Çünkü bu yaşantılar bilinç altında yer alır. Ancak biraz uğraşırsanız, birçoğunun tekrar bilinç seviyesine çıkarılmasını sağlayabilirsiniz.

12 Aşırı duygusal bir durumda iken kaydedilen anılarımız da buraya gider.
II. Bilinç Öncesi İstenmeyen ya da aşırı duygusal bir durumdayken kaydedilen anılar buraya atılır. sevilmeyen bir arkadaşla yapılan bir buluşma unutulur.Bu anı bilinç öncesine gider. Aşırı duygusal bir durumda iken kaydedilen anılarımız da buraya gider. öğrenci aşırı panik halinde girdiği sınavda ne yaptığını hatırlamaz.Bunlar da yine bilinç öncesine gitmiştir.

13 III. Bilinç Altı : Kişilik yapısının en büyük bölümüdür.
Bireyin farkında olmadığı arzuları, istekleri, dürtüleri, düşünceleri, duyguları ve yaşantılarını içeren düzeydir. Bazı geçmiş yaşantılar, zaman içinde unutularak bilinç altına atılmıştır. Bazı yaşantılarsa toplumsal, dinsel, ahlaki nedenlerle bilinçte bırakılmamış, baskı ya da sansür mekanizması yoluyla bilinç altına atılmıştır.

14 III. Bilinç Altı: Bilinçdışının önemli bir kısmını okul öncesi yıllardaki yaşantı ve istekler oluşturmaktadır. İnsanlar, bilinç dışındaki arzu, istek, dürtülerini uğraşsa da hatırlayamaz. Ancak burada yaşantılar asla yok olmaz, enerjisini korur. Freud'da göre gündelik yaşantıların birçoğunun kaynağı yani davranışlarımızı yönlendiren güçler bilinç dışında yer almaktadır.

15

16 Hiç hatırlanmayan, hatırlanması mümkün olmayan konular buraya gider
Hiç hatırlanmayan, hatırlanması mümkün olmayan konular buraya gider.Travmatik yaşantılar. kaza yapıp birinin ölümüne neden olmak gibi. buraya atılır ve birdaha da hatırlanmaz.

17 Eğer hatırlanırsa süperegonun kişiyi çok sert cezalandıracağı anılar.
Annesi kişiyi dışladığı için kişinin annesine karşı duyduğu kin ve nefret duyguları) buraya atılır ve birdaha hatırlanmaz. Bu tür anıların sayısı fazladır ve burası kişiliğin en büyük bölümünü oluşturur.

18 Bir daha orjinal hali hatırlanmıyor.
Hatırlansa süperego çok sert cezalandırır. Bu anılar günlük yaşamda iki şekilde yüzeye çıkar. Rüya ve Dil Sürçmesi

19

20 b. Yapısal Kişilik Kuramı
Freud yapısal kuramında kişiliğin yapısını id, ego ve süperego olmak üzere üç yapıda incelemiştir. Ancak bu yapıların hepsi aynı anda oluşmaz, insanın gelişimi süresince farklı zaman dilimlerinde ortaya çıkar. Ortaya çıkan her yapı, diğeriyle etkileşim içerisindedir.

21 b. Yapısal Kişilik Kuramı

22

23 I. İd (Alt Benlik) Kişiliğin temel taşı. Doğuştan getirilier, ruhsal enerjinin kaynağı. Libido ve saldırganlık kaynağı. Cinsellik, saldırganlık, yeme, içme gibi biyolojik - dürtüsel davranış kalıplarını barındırır. İdin hareket kaynağı, içsel dürtülere bir an önce doyum bulma çabasıdır. Bu nedenle beklemek istemez, zaman ve mekan tanımaz, uygun koşulların oluşup oluşmaması önemli değildir.

24 İd, gerçekçi değildir, tamamen bilinç dışı şekilde çalışır.
Yeni doğmuş bir bebekte başkaca bir yapı olmadığı için, bebek tamamen idin isteklerine göre davranış sergiler.

25 II. Ego (Benlik) Freud'a göre ego, bebeğin yaşamında 6. aydan itibaren id’den beslenerek gelişmeye başlayan bir yapıdır. Yani egonun kendi başına özel bir enerjisi yoktur.

26 Kişiliğin karar organı.
II. Ego (Benlik) Ruhsal enerji doyurulmak için harekete geçince, Ego devreye girer, id’in istekleriyle dış dünyayı eşleştirir, bütünleştirir. İd’in isteklerini erteleme, hoş yaşantıları seçme, hoş olmayanlardan uzak durma. Kişiliğin karar organı.

27 II. Ego (Benlik) Ego bilinci, devreye karar verme, planlama, erteleme yetilerini sokarak idin isteklerine zaman-mekan tanımadan doyum bulma çabasını kontrol eder. Bu yönüyle kişiliğin merkezidir. Superegonun yarattığı baskıdan korunmak amacıyla savunma mekanizmalarını kullanır. Ego, kişiliğin ortaya çıkan ikinci yapısıdır.

28 III. Süperego (Üstbenlik):
Kişiliğin ahlaki yönüdür. Doğduğunda doğruyu - yanlışı, iyiyi - kötüyü ayırt edemeyen çocuk, zamanla çevresindeki diğer insanların benimsediği değerleri fark eder. Acaba anne - babası onu ne zaman ödüllendirmekte, ne zaman kızmakta, tepki göstermektedir? Bu farkındalık, zamanla çocuğun doğru - yanlışı ayırt etmesini sağlar.

29 III. Süperego (Üstbenlik):
Çocuk çevresindeki kuralları, sembolleri, yasakları öğrenir ve bunları içselleştirir. Vicdan. Anne-babadan aktarılan toplumsal ahlak ilkeleri.

30 III. Süperego (Üstbenlik):
Belli bir yaştan sonra tuvaletini altına yaptığında çevresindekilerin kızgın, ayıplayıcı bakışlarını fark eden çocuk tekrardan böyle bir durumla karşılaşmamak için tuvaletini altına yapmaz.

31 III. Süperego (Üstbenlik):
Süperego, egonun ahlaki kurallara göre hareket etmesi ve mükemmel olmasını ister Bu nedenle, kişiliğin mükemmeliyetçi yanı olarak kabul edilebilir.

32 Freud'un yapısal kuramına göre, sağlıklı bir kişilik gelişimi için ego'nun gerçeklik ilkesi çerçevesinde hareket ederek yönetim görevini üstlenmesi, id'in ve süperego'nun istekleri arasındaki uzlaşmayı sağlayarak bireyin gereksinimlerine akılcı biçimde doyum yolları bulması gerekir.

33 Böylece, ego, id ile süperego arasında denge sağlayacak ve uyumlu bir kişilik ortaya çıkacaktır.
Ancak, ego'nun dengeyi sağlayamadığı durumlarda kişide id ya da superegonun bileşenleri baskın olabilecek ve sağlıksız bir kişilik yapısı ortaya çıkacaktır.

34 Kafasına eseni yapmak: İD.
Sürekli olarak ahlaki kuralları önemseyen, başkaları ne der diye düşünen, kurallara sıkı sıkıya bağlı: SÜPEREGO Akılcı davranma: EGO.

35 c. Psikoseksüel Gelişim Kuramı
Freud, kişilik gelişiminde doğumdan itibaren ilk beş yılın çok önemli olduğunu ve bu sürecin, yetişkinlik yıllarındaki kişilik özelliklerinin temelini oluşturduğunu belirtmiştir. Ona göre, kişilik yapısı doğumdan itibaren sırasıyla oral, anal, fallik, latent ve genital olmak üzere beş dönemde gelişir.

36 I. Oral Dönem (0-1,5 yaş) Temel haz kaynağı ağız bölgesidir (ağız, dudaklar, dil). Bebek ağız yoluyla besin alırken çeşitli emme, ısırma gibi davranışlar sergiler. Bu davranışlar haz kaynağını oluşturur.

37 I. Oral Dönem (0-1,5 yaş) Bebeğin benzeri davranışlarının engellenmesi ya da beslenme noktasında üzerine aşırı düşülmesi bu döneme saplantı meydana getirebilir. En yaygın saplantı nedenlerinden birisi, annenin bebeğini emzirmeden vaktinden çok önce ya da çok geç kesmesidir. Tırnak yeme, sigara - alkol kullanma, sakız çiğneme gibi ağızla gerçekleştirilen eylemler oral saplantı örnekleri olabilir.

38 II. Anal Dönem (1,5-3 yaş) Çocuklar bu dönemde tuvaletini tutma - bırakma gibi davranışlar sergilerler. Bu davranışlar haz kaynağını oluşturur. Döneme damgasını vuran olay 'tuvalet eğitimi' dir. Çocuk tuvalet eğitimini bir yandan dışkılama kaslarının olgunluğa erişmesi, bir yandan da çevresel tepkiler (“Aferin çocuğuma, artık altına yapmıyor.” ya da “Kocaman abi oldun, ayıp değil mi şeklinde ifadeler”) ile kazanır.

39 II. Anal Dönem (1,5-3 yaş) Bu kazanım sırasında çevresel etkilerin rolü ve çocuk üzerindeki etkileri çok önemlidir. Gerek hoşgörüsüz - cezalandırmacı, gerekse gevşek - ilgisiz tuvalet eğitimi çocuğun bu döneme saplantı meydana getirebilir.

40 II. Anal Dönem (1,5-3 yaş) Hoşgörüsüz - cezalandırmacı tuvalet eğitimi sonucunda; cimrilik, inatçılık, biriktiricilik; Gevşek - ilgisiz tuvalet eğitimi; savurganlık, düzensizlik, dağınıklık, umursamazlık.

41 III. Fallik Dönem (3-6 yaş)
Temel haz kaynağı cinsel organlardır. Çocuklar, karşıt cinsiyetten ebeveynlerine karşı bilinçli olmayan duygusal ve cinsel bir yakınlık hisseder ve kendi cinsiyetindeki ebeveyninin yerini almak ister.

42 III. Fallik Dönem (3-6 yaş)
Erkek çocuk bir yandan annesini arzular, bir yandan da bu arzusundan ötürü babası tarafından cezalandırılacağını düşünerek çatışma yaşar. Tersi durum kız çocuğu için de geçerlidir. Yaşanan bu çatışmalar, erkek çocukta oedipus karmaşası, kız çocukta ise electra karmaşası olarak adlandırılır.

43 III. Fallik Dönem (3-6 yaş)
Ebeveynler bu dönem içinde çocuklarına sevgi dolu bir şekilde yaklaşmalıdır. Çünkü çocuklar, onları model alarak cinsiyet rollerini kazanmaya başlamışlardır. Çocukların kendi cinsiyetlerinden ebeveynlerini model almaları ile yaşanan karmaşa sona erer.

44 Bu dönemde çocuğun kendi cinsiyetine özgü rolleri, toplumsal kuralları, değerleri, sorumlulukları kavramaya başlaması ile süperegosu gelişir. Fallik dönemde cinsellikle ilgili, çocuğa aktarılan olumsuz görüşler ve tutumlar, çocukların yaşadıkları çatışmaları çözmelerini güçleştirir. Bunun sonucunda çocuk sağlıklı bir süperego geliştiremeyebilir ve yetişkinlik yıllarında uygun cinsiyet rollerini sergilemede güçlükler yaşayabilir.

45 Erkek çocuklarda eşey üreme organını kaybetme korkusu (kastrasyon - iğdişlik korkusu) görülür. (Bu korku, sünnet uygulamasının yaygın olduğu ülkelerde daha sık görülmektedir.) Dönem içerisinde çocuklar cinsiyet farklılıklarını kavrarlar. Cinsel gelişim açısından kritik dönemdir.

46 IV. Gizil (Latent) Dönem (6-12 yaş)
Bu dönemde cinsel dürtü gizlenir. (Cinsel ilgi ve arzular, bilinç dışında var olmaya devam etmektedir.) Çocuk, cinsiyetle ilgili konulardan hoşlanmaz ve tüm gücünü sosyal becerilere ve oyuna verir. Oyun gruplarının, hemcinslerden kurulduğu, erkeklerin erkeklerle, kızların kızlarla oyunlar oynadığı görülür. Karşıt cinsler, oyun gruplarına dahil edilmezler.

47 IV. Gizil (Latent) Dönem (6-12 yaş)
Gizil dönemde çocuk önceki üç dönemin kazanımlarını pekiştirir ve özerk bir kimlik oluşturmaya çalışır. Bu dönemi başarıyla atlatamazsa aşağılık duygusu gibi döneme özgü saplantı meydana gelebilir. Bu dönem, fırtına öncesi sessizlik dönemi olarak da anılmaktadır.

48 Karşı cinsiyet ile yakın ilişkiler kurulmaya başlanır.
V. Genital Dönem (12-18 yaş) Hızlı fiziksel gelişme ve hormonların etkisiyle içsel cinsel dürtüler artar. Bir önceki dönem bastırılan cinsel dürtüler artarak tekrar ortaya çıkar. Ergenin ilgisi artık yetişkin cinselliğine yönelir. Karşı cinsiyet ile yakın ilişkiler kurulmaya başlanır. Büyük bir bocalama içerisinde olan bireye öğretme güçlükleriyle karşılaşılabilir. Öğretmenler ve ebeveynler bu dönemde ona karşı anlayışlı ve saygılı davranmalıdır.

49 V. Genital Dönem (12-18 yaş) Önceki gelişim dönemlerinde saplantı geliştirmeyen birey, bu dönemde olgun kişiliğine doğru gelişerek, kendine özgü bir yapı oluşturur. Önceki gelişim dönemlerinde saplantıları olan bireyler, genital dönem içerisinde bu saplantılarla yüzleşirler. Çözüm bulamamaları halinde kimlik bunalımı ortaya çıkar.

50 İd’den gelen dürtüler süperego tarafından engellenmesi.
d. Çatışma ve Türleri İd’den gelen dürtüler süperego tarafından engellenmesi.

51 I. Yanaşma-Yanaşma Çatışması:
Bireyin, aynı derecede istediği iki şeyden sadece birini seçebilecek olması halinde yaşadığı çatışmadır.

52 II. Yanaşma- Kaçınma Çatışması:
Bireyin, bir şeyi çok isterken, çok istediği bu şeyin olası olumsuz sonuçlarından çekinmesi sonucunda yaşadığı çatışmadır. Yanaşmanın gücü arttıkça kaçınma azalır; kaçınmanın gücü arttıkça yanaşma azalır.

53 III. Kaçınma - Kaçınma Çatışması:
Bireyin, aynı derece istemediği, olumsuz iki durumdan birini seçmek zorunda kalmasıdır.

54 e. Savunma Mekanizmaları
Çatışma hali organizmada kaygı oluşturmaktadır. Ego, oluşan kaygıyı bir tehdit olarak değerlendirir ve kendisini korumak için savunma mekanizmalarına başvurur.

55 Başlıca Savunma Mekanizmaları
1. Bastırma 2. Yadsıma (inkâr) ve Hayal Kurma (Düşlem) 3. Mantığa Bürüme (Ussallaştırma, bahane bulma, rasyonalizasyon) 4. Pollyannacılık (Tatlı Limon) 5. Yansıtma 6. Ödünleme (Telafi, taviz) 7. Karşıt Tepki Geliştirme (Zıt Eylemlilik) 8. Yüceltme 9. Gerileme 10. Özdeşim kurma (özdeşleşme) 11. Yer-yön değiştirme 12. Çarpıtma 13. Bedenselleştirme (Organlaştırma) 14. Diğerkâmlık 15. Ketlenme 16. Entelektüelleştirme (Düşünselleştirme) 17. Bölünme 18. İlkel idealleştirme 19. Dışsallaştırma

56 1. Bastırma Bireye rahatsızlık veren, istenmeyen duygu, düşünce ve olayların bilinçaltına atılarak unutulmasıdır. Bastırılan bu duygu ve düşünceler rüyalar, dil sürçmeleri, fanteziler gibi yollarla bilinç düzeyine çıkmaya çalışır.

57 1. Bastırma En çok unutulan randevu, dişçi randevularıdır.
Arkadaşlarıyla buluşan ancak akşam eve erken gelmesi tembihlenen bir genç, büyük ihtimalle erken evde olması gerektiğini unutacaktır.

58 2. Yadsıma (İnkâr Etme) ve Hayal Kurma
Bireyin istemediği, rahatsızlık verici olay veya durumları yokmuş gibi davranması yani görmezden gelmesidir. Arkadaşlık teklifi reddolan bir gencin, teklifi kabul olmuş gibi hayal kurması Çocukları ölen anne-babanın, sanki çocukları ölmemiş gibi davranmaları

59 3.Mantığa Bürüme (Ussallaştırma,)
Bireyin, çoğunlukla kişisel yetersizliklerinden kaynaklanan bir durum nedeniyle, gerçekleştiremediği istek ve amaçlarını, doğru gibi görünen fakat doğru olmayan nedenler üreterek mazur gösterme. Sınavda başarısız olan Ahmet'in "Sınav salonunda çok gürültü vardı" demesi Kızını döven bir babanın kendisini haklı gösterebilmek için "Kızını dövmeyen dizini döver" demesi

60 4. Pollyannacılık (Tatlı Limon)
Bireyin yaşadığı olumsuz bir durumun, gerçekçi olumlu yönlerini görebilmesidir. Evi yanan bir adamın "Cana geleceğine mala gelsin" demesi Geçirdiği kazada bir parmağını kaybeden gencin "Tüm elimi, kolumu hatta hayatımı kaybedebilirdim" demesi

61 5. Yansıtma Bireyin kendinde bulunan eksikleri, kusurları, başkalarında görmesi, başkalarına atfetmesidir. Sarhoş adamın eşine "beni bu hale sen getirdin" demesi Çok dedikoducu bir kadının, arkadaşına "Sen çok dedikoducusun" demesi

62 6. Ödünleme (Telafi Etme - Taviz Verme)
Bireyin kendini eksik gördüğü bir alandaki durumunu, aynı ya da başka bir alanda üstün başarı göstererek örtmeye - gidermeye çalışmasıdır. Ev yaşantısı oldukça sorunlu Kemal Bey, işyerinde üstün bir performans göstererek işyerine müdür olur.

63 7. Karşıt Tepki Geliştirme
Bireyin düşündüğünün tam tersini söylemesi ya da yapmak İstediğinin tam tersini yapmasıdır. Sıra arkadaşını kıskanıp onunla kavga etmek isteyen bir öğrencinin, bu düşüncesinin tersine ona çok iyi davranması Yaşlı ana-babasına bakmak istemeyen bir gencin, bu düşüncesinin tersine onlara bakmaya çok istekli gözükmesi

64 8. Yüceltme Bireyin toplum tarafından kabul görmeyen istek ve dürtülerini, kabul edilebilir, beğenilen alanlara yönelterek yaşamaya çalışmasıdır. Saldırgan tutumlardan hoşlanan bir kişinin boks sporuna ilgi duyması, boksör olması ya da şiddet içeren resimler yapması

65 9. Gerileme Bireyin doyuramadığı bir ihtiyacından kaynaklanan durumu sonucu, içinde bulunduğu gelişim döneminden daha alt bir gelişim dönemine ait davranışlar sergilemesidir. 4 yaşında, tuvalet alışkanlığını kazanmış, yürümeyi öğrenmiş Ali'nin; yeni doğan kardeşi gibi emeklemeye, altını pisletmeye başlaması

66 10. Özdeşim Kurma (Özdeşleşme)
Bireyin yaşadığı başarısızlıklardan kaynaklanan eksikliklerini, çevre tarafından kabul gören, takdir edilen, başarılı bir kişi ile kendini bir sayarak onun gibi olmaya çalışması. Matematik dersinden başarısız olan bir çocuğun, öğretmenine abisinin matematik bölümünde okuduğunu söylemesi Fakir bir kişinin, çok zengin bir akrabasından sıkça söz etmesi

67 11. Yön Değiştirme Birey yaşadığı bir duyguya neden olan şeye gösteremediği tepkisini, üzerinde egemenlik kurabileceği kişiye ya da nesneye yöneltebilir. Ahmet Bey işyerinde patronundan azar işitince hırsını evde karısından alır. Karısı çocuklarına kızar.

68 12. Çarpıtma Bireyin yaşadığı olumsuzluğun nedenini olduğu gibi değil, işine geldiği gibi anlaması ve bu şekilde değerlendirmesidir. Çok uykusuz  iken araba kullanan birinin Trafik kazası yaptığında ,  trafiğin gerekli kontrolleri yapmadığı için kaza yaptım demesi

69 13. Bedenselleştirme Bireyin yaşadığı psikolojik sıkıntıların, kaygının, davranış yerine bedensel organlarda işlev bozukluğuna yol açması. Dişçiden çok korkan bir gencin, dişçi için randevu alınca, sıkıntıdan ülser olması Sebebi bir türlü bulunamayan baş ağrıları Ayrılık kaygısı yaşayan bir çocuğun okul vakti gelince midesinin bulanması

70 14.Özgecilik Bireyin kendini hiçbir çıkar beklemeden başkalarına adamasıdır. Diğerkâmlık abartılı bir duygudur. Birey, kendinden önce başkalarını düşünür.

71 15. Ketlenme İstenmeyen durum ve çatışmalara karşı, egonun işlevlerinden bir kısmının bir süre durdurulması veya sınırlandırılmasıdır. -Şoka girme -

72 16. Entelektüelleştirme Olayı bilimsel açıklamalarla, sosyolojik boyutla değerlendirir, entelektüel hale getirme. KPSS yi kazanamadım çünkü emperyalist devletlerin türkiyeye uygulattığı yanlış politikalar, eğitimde plansızlığa neden olmuş bu yüzden de ihtiyac fazlası öğretmen yetiştirildiği için de bir çok öğretmen adayı açıkta kalmıştır bende onlardan bir tanesiyim...

73 17. Bölünme Bireyin çevresindeki insanları ya da kendisini bazen tamamen iyi, bazense tamamen kötü olarak algılamasıdır. Birey aslında her insanın iyi ve kötü yanları olabileceğini düşünememektedir.

74 18. İlkel İdealleştirme Kişi terk edilme yada suistimal edilme gibi kaygıları nedeniyle kendini korumak için önce karşısındaki kişiyi aşırı derecede över. Bir hayalkırıklığı durumunda da tamamıyla kötüler. Komşun sana bir tabak yaptığı pastadan getirdi, sen arık bu davranışı benim komşum ne kadar iyi diye anlata anlata bitiremezsin

75 19. Dışsallaştırma Birey, kendisinden kaynaklanan başarısızlıkları dış nedenlere bağlar. Yansıtmadan farklı olarak, birey dış etmenlerin değiştirilemeyeceğine inanmaktadır. Alnında ne yazıyorsa o olur. Ne yaparsan yap boşuna... Böyle şeyler, gelir hep beni bulur.

76 2. Psikososyal Gelişim Kuramı / E. ERIKSON
Erikson, Freud'un kuramından büyük oranda etkilenmiştir. Çocukluk yıllarının kişilik gelişiminde önemini kabul etmiş ancak gelişimsel sürecin ergenliğe kadar değil, yaşam boyu devam ettiğini savunmuştur.

77 2. Psikososyal Gelişim Kuramı / E. ERIKSON
Freud: biyolojik temellere Erikson: sosyal ve kültürel çevre. Freud: “İnsan doğuştan yıkıcı bir varlıktır” Erikson: “insanın doğuştan yapıcı bir varlıktır.”

78

79 Her 8 dönemde aşılması gereken kriz.
Uygun şekilde çözümlenmemesi halinde, bireyin sonraki yaşamlarında da bu kriz devam etmekte ve çözümleninceye kadar problem oluşturmaktadır.

80 Freud'dan farklı olarak bir gelişim döneminde uygun şekilde kazanılamamış özelliğin, ilerleyen zamanda uygun çevre koşullarının oluşması halinde olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılabileceğine inanmıştır.

81 1. Evre: Temel Güvene Karşı Güvensizlik (0-1,5 yaş)
Her bebek, ihtiyaçlarının zamanında ve yeteri seviyede karşılanmasını ister. Bebeğin kendini ifade edebilmek için ağlamaktan başka bir yolu yoktur. Bu dönemin psikososyal krizinin olumlu atlatılabilmesi için, bebeğin tüm ihtiyaçlarının zamanında ve yeterince, tutarlı şekilde karşılanması gerekir.

82 Bebeğin temel ihtiyaçları (ilgi, sevgi, beslenme, temizlik vb
Bebeğin temel ihtiyaçları (ilgi, sevgi, beslenme, temizlik vb.) aynı kişiler tarafından, aynı tutarlılıkta ve sürekli şekilde karşılanıyorsa, çevre güvenilirdir.

83 Eğer ihtiyaç duyduğunda çevresinde hiç kimseyi bulamıyorsa ya da ihtiyacını karşılayan kişiler sürekli değişiyorsa, ihtiyacı bazen aşırı bazen yetersiz şekilde karşılanıyorsa, bebek güven duygusunu geliştiremez. Dünyanın güvenilmez bir yer olduğuna inanır.

84 Temel güven duygusunun kazanıldığının göstergeleri:
Düzenli ve derin uykular, bağırsaklarının gevşekliği, beslenme sorunlarının olmaması bebeği öpmek, mıncıklamak, kucağa almak

85 “Ben dış dünya da yaşayabilirim”,
“Dış dünya tehlikesiz bir yerdir

86 AŞIRI GÜVEN, GEREKSİZ RİSKLER ALMA.
Çocuğun ağlamasına bile fırsat vermeden yanına koşma, çocuğun yanından hiç ayrılmama: duyusal uyumsuzluğa AŞIRI GÜVEN, GEREKSİZ RİSKLER ALMA.

87 2. Bağımsızlığa Karşı Utanma ve Şüphecilik (1,5-3 yaş)
Yürümenin ve konuşarak başkalarıyla iletişim kurabilmenin verdiği cesaretle de özgürlüğünü kazanmaya çalışır. Tek başına yapabileceğine emin olunan işlerde: onun yerine işi yapmamak, onun yapmasına olanak sağlamak.

88 2. Bağımsızlığa Karşı Utanma ve Şüphecilik (1,5-3 yaş)
Özerklik duygusunun ilk yansıması inatçılıktır. Söylenenin tam tersini yapar.Burada çocuk “Otorite benim, sen değilsin” Çocuk, kendisine seçme şansının tanınması halinde, kendi düşüncelerine de önem verildiğini anlayacak ve bu durum, bir önceki dönemde kazanılmaya başlanan özgüven duygusunu pekiştirecektir.

89 2. Bağımsızlığa Karşı Utanma ve Şüphecilik (1,5-3 yaş)
Fiziksel hareketleri olabildiğince kısıtlamayın. Panik bir anne---Kuşku Aşırı kuşku---bağımlı kişilik, sorumluluk alamama, şüpheci davranma.

90 3. Evre: Girişimciliğe Karşı Suçluluk (3-7yaş)
güven döneminde alıcı, özerklik döneminde özgürlük sevdalısıydı, Bu dönemde ise bilim adamı yolundadır… 'Anne bu ne?', 'Baba bu ne?' şeklinde sorularla öğrenmeye çalışır. Suçluluk---Çekingenlik, kendini ifade etmede güçlük.

91 Yoğun olarak işleyen merak duygusunu bıkmadan, usanmadan tatmin etmek gerekir.
Çocukların sorularını cevaplarken mümkün olduğunca gerçekçi ve somut şekilde, net cevaplar verme. Baskıcı, engelleyici, suçlayıcı, aşırı korkutucu ve cezalandırıcı tutum: cinsel sorunlar ve aşırı suçluluk

92 4. Evre: Başarıya Karşı Aşağılık Duygusu (7-11 yaş)
Sosyal Çevre: Akranlar, öğretmenler

93 4. Evre: Başarıya Karşı Aşağılık Duygusu (7-11 yaş)
Yetişkinler gibi davranma Onların kullandıkları aletleri kullanma Tek başlarına problem çözmeye, bir şeyler üretme

94 Çocuğun potansiyeline uygun hedefler.

95 “Ben çalıştım, “okumayı yazmayı, hesap yapmayı yapabilir hale geldim
“Ben çalıştım, “okumayı yazmayı, hesap yapmayı yapabilir hale geldim.” “Ne kadar çalışsam çalışayım yapamıyorum” yetersizlik ya da aşağılık duygusu.

96 Mükemmeliyetçi ana babalar: aşağılık duygusu.
Oğlunun karnesinde bir zayıf getirmesi üzerine: "Bak, komşunun oğlu takdir almış, seninse bırak takdiri üstüne zayıfın var.

97 5. Evre: Kimlik Kazanmaya Karşı Rol Karmaşası (11-18 yaş)
Ergen büyük bir kimlik arayışı içerisinde. Çok hızlı fiziksel ve fizyolojik değişim Toplumsal baskı: (“Artık erkek oldun, kadın oldun, ona göre davran”). Gelecekteki kariyeri (Artık büyüdün, işini belirlemek için çalış).

98 5. Evre: Kimlik Kazanmaya Karşı Rol Karmaşası (11-18 yaş)
Akran) çevresi. "Ben kimim?” cinsel, sosyal ve mesleki açıdan

99 5. Evre: Kimlik Kazanmaya Karşı Rol Karmaşası (11-18 yaş)
Gelecek Planı gelecekte ne olmak istiyorum? Doktor mu? Mühendis mi? Avukat mı? İlişkiler Arkadaşlık ilişkilerinde neye önem veriyorum? Karşı cinsle ilişkilerinde neye önem veriyorum? İnanç Ya da İdeoloji Ergen genel olarak bir dünya görüşü belirlemek zorundadır.

100 Ergenin sağlıklı bir kimlik kazanmasının temel koşulu, çevresinde model alabileceği, özdeşleşebileceği yetişkinlerin bulunmasıdır.

101 Ergen arayışı boyunca farklı rolleri dener;
dinsel, felsefi, sosyal değerler üzerinde düşünür, farklı bir dini inanışı benimseyebilir, meslek seçimi noktasında türlü çelişkiler yaşar. Bunların hepsi, ergenin kimlik krizinin (bunalımının) sonuçlarıdır.

102 Erikson'a göre kimlik krizi altı şekilde sonuçlanabilir:
1. Kimlik duygusunun kazanılması: Kimlik bunalımı yaşayan ergen, geniş çaplı bir arayışa girer sonunda istediği kimliğe ulaşır. Kendine özgü bir ideolojisi, benimsediği bir mesleği vardır.

103 Kimlik krizi altı şekilde sonuçlanabilir:
2. Erteleme – Moratoryum: Kimlik bunalımı yaşayan ergen, bir türlü çözüm bulamazsa, süreci ertelemeye karar verir. Vurdumduymazlık, amaçsızlık ertelemenin en tipik belirtileridir. Karar yok, araştırma var. Genç bir kızın henüz mesleğini seçemeden, erkenden evlenmek istemesi Bir gencin okuldan ayrılıp hemen çalışmaya başlamak İstemesi

104 3. Kimlik Dağınıklığı: Bazı ergenler bu dönemde herhangi bir kimlik arayışına girmezler. Doğal olarak herhangi bir kimlik krizi de yaşamazlar. Bunun sonucunda bir kimliğe bağlanmaktan tamamen kaçınırlar.

105 4. Kimlik (Rol) Karmaşası: Her ergen kendi kimlik duygusunu kazanabilmek verdiği bu savaşı kazanamaz. Çevrelerinin yoğun etkisi altında kalır, sürekli kararsızlık yaşarlar. Lise son sınıftaki Ayşe, arkeoloji okumayı çok istemekte, ancak bir yandan okuldaki öğretmenlerinin, bir yanda evde anne babasının "Ne yapacaksın arkeoloji okuyup? işsiz mi kalacaksın?" düşünceleri nedeniyle kendi isteğini mi yoksa onların isteğini mi yerine getireceği konusunda kararsızlık yaşamaktadır. Yaşadığı bu kararsızlık onu çökkün, taşkın bir kimliğe bürümüştür.

106 5. Ters (Olumsuz) Kimlik: Moratoryum sürecine izin vermezse, toplumsal beklentilerin tam karşıtı olan rolleri ve idealleri benimser. Hiçbir şey olmayacağım, toplumun istediğinin tam tersi yönünde hareket edeyim. Mutaassıp bir ailenin kızı olduğu halde daha önce alışkanlığı olmamasına karşın sigara ve içki kullanmaya, akşamları diskoya gitmeye başlar. Ailesi tarafından kesinlikle kabul edilmeyen arkadaşlık gruplarına üye olur. Ailesiyle çok büyük çatışma yaşamaya başlamıştır.

107 6. Gölgelenmiş Kimlik(İpotekli): Bazı ergenler bu dönemde kimlik arayışına girer ve kendilerine uygun olduğuna inandıkları bir kimlik bulurlar. Ancak bir türlü bu kimliğe bağlanamazlar. Bunun en önemli nedeni, ailelerinin çocuk üzerindeki baskısıdır. Ergen, arayıp bulduğu, ulaşmak istediği kimlik yerine, ailesinin istediği kimliği kabullenir.

108 6. Evre: Yakınlığa Karşı Yalnız Kalma (18-30 yaş)
Karşı cinsle arkadaşlık ve yakın ilişkiler kurmaya çalışır. Duygularını başkasıyla paylaşma. Evlilik ve iş yaşamı Bireyin güven ve sadakat duyguları içerisinde, gerekli özverilerde bulunabilecek eşi bulması.

109 Bireyin psikososyal krizi olumlu atlatması halinde sevgiyi güvenli bir şekilde verebilir - alabilir.
Çevresindeki kişilerle dostluk ilişkisi kurmakta zorluk çeken birey ise kendini psikolojik bir yalnızlığa itebilir ve bu durum yaşantısının sonuna kadar devam edebilir.

110 7. Evre: Üretkenliğe Karşı Durgunluk (30-60 yaş)
Bir önceki evrede iş sahibi olmasıyla birlikte tam anlamıyla üretkenliğe başlayan birey, bu evrede mesleğinin profesyonel yıllarına ulaşmıştır. İşçi---şef Öğretmen---- Başöğretmen

111 7. Evre: Üretkenliğe Karşı Durgunluk (30-60 yaş)
geleceğe bir şeyler bırakmak, öldükten sonra adının devam etmesi, dünyaya ve topluma bir şeyler katmak. Yani bu dönemde üretkenlik denince anlaşılması gereken yeni bir kuşak oluşturmak, rehberlik etmektir.

112 7. Evre: Üretkenliğe Karşı Durgunluk (30-60 yaş)
Çocukların okuyup, iş güç sahibi olmaları. Boşu boşuna ömür gidiyor, çalışıyoruz çabalıyoruz ortada birşey yok.Bu çocuklar ömrümüzü tüketti.

113 8. Evre: Benlik Bütünlüğüne Karşı Umutsuzluk (60 yaş ve üzeri)
Bu evrede kişi ölümle karşı karşıya gelir.Bu yüzden tüm hayatını sorgular.Gelecek planı yapamaz. Birey yaşamını sorguladığında yaşadığı hayatı eksik ve fazla yönleri ile kabul ederse benlik bütünlüğündedir.

114 Benlik bütünlüğüne ulaşan bireyler, ölümden korkmaz, kalan vakitlerini sevdikleriyle bir arada geçirmeye çalışır. Azalan fiziksel ve bilişsel yetilerine karşın, bunu yaşamının doğal bir parçası olarak görür ve benlik bütünlüğünü devam ettirir. Geçmişinde onulmaz hatalar barındıran ve bu suçluluk duygusunu aşamayan, yani geçmişini kabullenemeyen kişilerse bu evrede huzursuz olur, “Keşke bunu yapmasaydım.”ya da “Keşke şunu şöyle yapsaydım.”gibi eskiye dönük türlü pişmanlık düşüncelerine bürünür. Ölümden korkar, bir türlü ölümü kabullenemez. Hatta hiç ölmeyecekmiş gibi para biriktirmeye, varlığını artırmaya çalışır.

115 Birey önceki yedi dönem boyunca olumlu bir birikim yapabilmişse, başka bir deyişle mutlu, güvenilen, sevilen, aranan bir kişi olabilmişse bu dönemde benlik bütünlüğünü tam olarak sağlayacak ve yaşamının geri kalan yılları boyunca mutlu, huzurlu bir birey olacaktır.

116 2. Abraham H. Maslow – İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Genel olarak, alt basamaktaki bir ihtiyaç yeteri kadar doyurulmadan, diğeri bireyin yaşantı alanına girmemektedir.

117

118 Kendini gerçekleştiren insanın özellikleri
Kendilerini, başkalarını ve doğayı olduğu gibi kabul ederler. Kuvvetli ve zayıf yönleriyle kendilerini ve başka insanların farklı duygu ve düşüncelerini hoşgörü ile karşılayıp oldukları gibi kabul ederler. Gerçeği olduğu gibi algılayıp içinde bulundukları ortama kolay uyum sağlarlar. Eksik ve hatalardan aşırı düzeyde rahatsız olmazlar.

119 Kendini gerçekleştiren insanın özellikleri
Daha derin ilişki kurabilirler. Kendilerine güveni tam olan bu insanlar herkese karşı sevgi ve saygı duyarlar. Yaşamdan büyük zevk alırlar. Yapılacak işler onlar için birer "oyun" gibidir.

120 Kendini gerçekleştiren insanın özellikleri
Özerk bir yapıları vardır; çevrelerinden bağımsızdırlar. Düşünce ve davranışlarında özgürdürler. Neyin doğru neyin yanlış olduğuna kendi özerk değerler sistemine uygun olarak karar verirler. Demokratik bir kişilik yapısına sahiptirler. Herkesten bir şeyler öğrenebileceklerine inanırlar.

121 Kendini gerçekleştiren insanın özellikleri
Doğal, içlerinden geldiği gibi davranırlar; yapmacık davranma gereği hissetmezler. Amaçlar ve araçlar arasında uygun ayırımı yapabilirler. Yalnız kalabilme gücüne sahiptirler. Güçlü bir mizah anlayışına sahiptirler. Ancak, yaptıkları espriler başkalarını küçültücü değildir.

122 KPSS 2001 İki yaşındaki bir çocuk kaydıraktan kaymak istemekte, kendisini tutmaya çalışan annesinin ellerini itmektedir. Çocuğun bu davranışı hangi gelişimsel özellikle açıklanabilir? A) Merak B) Özerklik C) Başarı D) Yakınlık E) Üretkenlik

123 KPSS 2002 Çocuğun yeni bir kardeşi doğduktan sonra tekrar altını ıslatmaya başlaması, aşağıdakilerin hangisiyle açıklanır? A) Gerileme B) Ketleme C) Yüceltme D) Yön değiştirme E) Yaklaşma

124 KPSS 2002 Babası gibi doktor olmak isteyen altı yaşındaki Can, oynadığı oyunlarda babasının stetoskobunu, önlüğünü ve bazı aletlerini kullanarak doktor rolü yapmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir örnek olabilir? A) Yansıtma B) Özdeşim kurma C) Transfer D) Pekiştirme E) Yüceltme

125 KPSS 2002 Erikson`un gelişim kuramına göre ergenlik döneminde köyden kente göç edenler üzerinde, göçle ortaya çıkan toplumsal sorunların öncelikle nasıl bir etki yapması beklenir? A) Zihinsel gelişimi yavaşlatması B) Soyut İşlemler döneminden çok hızlı geçmelerine yol açması C) Toplum içindeki rolleri konusunda karmaşa yaşamalarına yol açması D) Temel güven duygusunu kazanmalarını önlemesi E) Olumlu bir benlik kavramı geliştirmelerini engellemesi

126 KPSS 2004 Freud'a göre, okul müdüründen azar işittikten sonra evde karısını ve çocuklarını azarlayan bir öğretmenin bu davranışını aşağıdakilerden hangisine örnektir? A) Yer değiştirme B) Yansıtma C) Reddetme D) Bastırma E) Yüceltme

127 KPSS 2004 Ailesinin tek çocuğu olan Doğukan'ın babası büyük bir firmada genel müdür, annesi de başka bir kurumda avukat olarak çalışmaktadır. Doğukan küçüklükten beri çocuklarla ilgilenmekten hoşlandığı için okulöncesi öğretmenliğini meslek olarak seçmeye karar verir. Anne ve babası Doğukan'ın bu kararını onaylamadıkları gibi işadamı veya avukat olması için ona baskı kurarlar. Süreç sonunda, Doğukan'ın ciddi bir kararsızlığa düştüğü görülmüştür. Erikson`a göre, Doğukan'ın içinde bulunduğu bu durum, aşağıdakilerden hangisine bir örnek oluşturmaktadır? A) Kimlik kazanma B) Olumsuz kimlik C) Kimlik karmaşası D) Kimlik gelişimi E) Kimlik gölgelemesi

128 KPSS 2004 Yirmi yaşındaki Gülşen, kimsenin samimiyetinden emin olmadığı için karşı cinsle yakın ilişki kurmakta zorlandığını söylemektedir. Erikson`un gelişim kuramına göre, Gülşen'in bu sorunu, içinde bulunduğu aşağıdaki gelişim dönemlerinden hangisinin olumsuzlukla sonuçlanmasına yol açacaktır? A) Özerklik - Kuşku ve utanç B) Güven - Güvensizlik C) Girişimcilik - Suçluluk D) Yakınlık - Uzaklık E) Kimlik kazanma - Bocalama

129 KPSS 2006 Üniversite sınavlarına hazırlanmaya başlaması gerektiğini düşünen, ancak seçeceği bölüm konu­sunda karar vermede zorluk çeken bir lise 2. sınıf öğrencisi bir süre bu konu üzerinde durmamaya karar verir. Bu öğrencinin bölüm seçimi konusunda düşünmeyi erteleme kararı Erikson`un kuramında yer alan aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olabilir? A) Olumsuz kimlik B) Aşağılık duygusu C) Durgunluk dönemi D) Psikososyal moratoryum E) Umutsuzluk dönemi

130 KPSS 2006 Emekli olduktan sonra yaşamını değerlendiren ve o güne kadar yaptıklarını anlamlı, hedeflerine ulaşmış bularak kendini mutlu hisseden 65 yaşlarındaki bir yetişkin, Erikson`un psikososyal gelişim kuramına göre olgunluk yıllarına özgü aşağıdaki gelişim özelliklerinden hangisini göstermektedir? A) Özerklik ve bağımsızlık B) Üretkenlik C) Kimlik kazanma D) Temel güven duygusu E) Benlik bütünlüğü

131 KPSS 2006 Maslow`a göre, gelişim süreci boyunca bir üst düzeydeki ihtiyacın ortaya çıkabilmesi, bir alt düzeydeki ihtiyacın giderebilme derecesine bağlıdır. Buna göre, aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisinin diğerlerinin hepsinden sonra ortaya çıkması beklenir? A) Güvenlik B) Uyuma C) Yeteneklerini Geliştirme D) Kabul Edilme E) İlgi Görme

132 KPSS 2007 Bir sınıf öğretmeni, öğrencilerin görsel sanatlar dersinde bazı araç ve gereçleri kullanarak bir şeyler oluşturma girişimlerini desteklemektedir. Erikson`un psikososyal gelişim kuramına göre, öğretmenin bu desteği aşağıdaki gelişimsel çatışmalardan hangisinin olumlu sonuçlanmasına yardımcı olur? A) Girişkenliğe karşı suçluluk B) Özerkliğe karşı utanç ve kuşku C) Temel güvene karşı güvensizlik D) Başarıya karşı aşağılık duygusu E) Kimliğe karşı rol karmaşası

133 KPSS 2007 Lise son sınıfta okuyan Ayşe, küçük yaştan beri mühendis olmayı istemekte ve üniversite planlarını buna göre yapmaktadır. Ancak, babası mühendisliğin kadınlara uygun bir meslek olmadığını öne sürerek Ayşe'yi, kadınlara daha uygun olduğunu düşündüğü öğretmenlik gibi bir meslek seçmeye teşvik etmektedir. Mühendis olma isteğini babasının desteklememesi nedeniyle, Ayşe ne tür bir meslek seçeceği konusunda kararsızlığa düşer. Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre, Ayşe'nin meslek seçimi konusunda karar­sızlığa düşmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir? A) Güvensizlik B) Psikososyal moratoryum C) Ego bütünlüğü D) Rol karmaşası E) Durgunluk

134 KPSS 2007 Yaşamın son dönemlerinde, geçmişine dönüp baktığında 'keşke' sözcüğünü çok kullanan ve yapmış olduğu seçimlerden memnuniyet duymayan bir birey, Erikson`un psikososyal gelişim kuramına göre aşağıdaki gelişim krizlerinden hangisini yaşamaktadır? A) Kimliğe karşı rol karmaşası B) Üretkenliğe karşı durgunluk C) Özerkliğe karşı utanç ve kuşku D) Temel güvene karşı güvensizlik E) Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk

135 KPSS 2008 Geleneksel psikoanalitik kurama ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) Davranışları yönlendiren güçler bilinç düzeyinde yer alır. B) Süperego, id'in isteklerini reddetmek için plan yapma, erteleme gibi ikincil süreçlere dayalı çalışır. C) Yön değiştirme savunma mekanizmasına bir örnek olarak "dedikodu yapmak" verilebilir. D) Cinsiyet farklılıklarının kavranması genital dönemde gerçekleşir. E) Savunma mekanizmaları, süperegonun yarattığı baskıdan korunmak amacıyla id'in kullandığı davranış örüntüleridir.

136 KPSS 2008 Gelişim psikolojisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Güvenli bağlanan çocuklar, anneleriyle aralarında kurulan sevgi bağı nedeniyle anaokuluna baş­larken yaşıtlarına oranla daha yoğun ayrılık kaygısı yaşarlar. B) "Kimlik arayışı" statüsünde bulunan ve anne babalarıyla sorunları olan gençler, olumlu bir kimlik statüsüne sahiptirler. C) Dili anlamak ve konuşmak bebeklik döneminde eş zamanlı ortaya çıkar. D) İlköğretim çağında gözlenen dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğunun temelinde reddedici anne baba tutumu bulunmaktadır. E) İlk çocukluk döneminde ortaya çıkan döngüsel tepkiler oyun etkinliklerinin temelini oluşturur.

137 Fen bilgisi öğretmenliği 1
Fen bilgisi öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Gökçe, otobiyografisinin bir bölümünde şunları yazar: "Annem çok fazla ilgilenir benimle. Örneğin patenlerim, gitarım vb. bana sorulmadan, çok önceden alınmıştır. Ancak, evde tembellik yapmaya bile hakkım yoktur. Babama göre bir spor dalıyla ilgilenmeli, anneme göre en az bir müzik aleti çalmalıyım. Kısacası çok şey beklendi benden. Hepsini gerçekleştirmek için çabalamam, çok fazla zorlanmama da neden oldu. Doktor olmamı istediler, çok çalıştım tıp fakültesini kazandım ama yürütemedim. Önceleri bana sağlanan bütün olanaklara karşın isteklerini yerine getiremediğim için çok suçladım kendimi. Bugün, ailemin istediği gibi bir doktor olamayacaksam da bu bölümde okumaktan çok mutluyum. Ben mutlu olunca ailem de mutlu oldu. Keşke bunu daha önceden anlayıp başka okullara gitmek, sonra kayıt dondurup tekrar ÖSS'ye hazırlanmak zorunda kalmasaydım." Bu bilgilere göre, Gökçe'nin mesleki açıdan hangi kimlik statüsüne sahip olduğu söylenebilir? A) Başarılı kimlik B) Bağımlı (ipotekli) kimlik C) Ters kimlik D) Ertelenmiş (moratoryum) kimlik E) Kimlik dağınıklığı


"Kişilik Gelişimi Freud ve Erikson" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları