Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜRÜN GERÇEKLEŞTIRME. 1)GERÇEKLEŞT İ RME PROSESLER İ N İ N PLANLANMASI PROSES TABANLı BIR YÖNETIM SISTEMI YAKLAŞıMıNı TEMEL ALAN ISO 9001-2000 STANDARDıNDA,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜRÜN GERÇEKLEŞTIRME. 1)GERÇEKLEŞT İ RME PROSESLER İ N İ N PLANLANMASI PROSES TABANLı BIR YÖNETIM SISTEMI YAKLAŞıMıNı TEMEL ALAN ISO 9001-2000 STANDARDıNDA,"— Sunum transkripti:

1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTIRME

2 1)GERÇEKLEŞT İ RME PROSESLER İ N İ N PLANLANMASI PROSES TABANLı BIR YÖNETIM SISTEMI YAKLAŞıMıNı TEMEL ALAN ISO 9001-2000 STANDARDıNDA, UYGUN OLDU Ğ U DURUMLARDA, BIR ÜRÜN GERÇEKLEŞTIRME PLANLAMASıNıN, AŞA Ğ ıDAKI NOKTALARı IÇERMESI ISTENIR.

3 A)ÜRÜN İ Ç İ N KAL İ TE HEDEFLER İ VE ŞARTLAR KURULUŞ ÜRETTI Ğ I ÜRÜN YA DA HIZMETI IZLEYEBILMESI VE SÜREKLI IYILEŞTIRILEBILMESI AMACı ILE YASAL ŞARTLAR DA DAHIL OLMAK ÜZERE ÖLÇÜLEBILIR HEDEFLER KOYMALıDıR. BU HEDEF VE ŞARTLAR MÜŞTERI TARAFıNDAN BELIRLENEBILECE Ğ I GIBI, KURULUŞUN SÜREKLI GELIŞME ILKESI DO Ğ RULTUSUNDA KOYMUŞ OLDU Ğ U HEDEFLER OLABILIR. KURULUŞ, BU HEDEFLERE ULAŞıLABILMESI IÇIN IZLENECEK YÖNTEM VE TAKIP EDILECEK KRITERLERI DE BELIRLEMELIDIR. (PLANLARDA YADA PROSESLERDE)

4

5 ÖRNEG İ N:DÖKÜM IŞLERI GERÇEKLEŞTIREN BIR FABRIKADAKI ÜRÜNLERIN ÇEKME DAYANıMıNıN 40 MPA ALTıNA DÜŞMEMESI HIZMET SEKTÖRÜNDE FAALIYET GÖSTEREN BIR FIRMA IÇIN, YATıRıM DANıŞMANLı Ğ ı YAPıLAN BIR FIRMANıN KARLıLıK ORANıNıN % 50 ARTıRıLMASı

6 B)PROSESLER İ N DÖKÜMANLARIN OLUŞTURULMASI VE ÜRÜNE ÖZEL KAYNAKLARIN SAGLANMASI İ Ç İ N İ HT İ YAÇLAR ÜRÜN/HIZMETIN GERÇEKLEŞTIRILMESI IÇIN, SıNıRLARı BELIRLENMIŞ OLAN PROSESLERDE GERÇEKLEŞTIRILECEK FAALIYETLER, BIR DIZIN ŞEKLINDE DOKÜMANTE EDILMELIDIR. BU FAALIYETLERIN PROSES OLARAK DOKÜMANTE EDILMESI, E Ğ ITIM AMAÇLı KULLANıLABILIR OLMASı AÇıSıNDAN DA ÖNEMLIDIR. BUNUN YANı SıRA ÜRÜN/HIZMET ÜRETIMININ KONTROLLÜ ŞARTLAR ALTıNDA YÜRÜTÜLEBILMESI IÇIN KURULUŞ, GEREKLI TALIMATNAME, IŞ PLANı, FORMLAR VB DOKÜMANLARı OLUŞTURMALıDıR.

7

8 C)ÜRÜNE ÖZEL GEREKL İ DOGRULAMA, GEÇERLEME İ ZLEME MUAYENE VE DENEY FAAL İ YETLER İ ÜRÜN KABUL ED İ LEB İ L İ RL İ G İ İ Ç İ N KR İ TERLER KURULUŞ, ÜRÜN VEYA HIZMET IÇIN OLUŞTURDU Ğ U KALITE HEDEF VE ŞARTLARıNıN YERINE GETIRILIP GETIRILMEDI Ğ INI KONTROL ETMEK AMACı ILE UYGULAYACA Ğ ı, DO Ğ RULAMA, GEÇERLEME, IZLEME VE MUAYENE FAALIYETLERINI, BU FAALIYETLERIN KIMLER TARAFıNDAN, HANGI KRITERLER ESAS ALıNARAK YAPıLACA Ğ ıNı ILGILI PROSES, PROSEDÜRLERDE VEYA DESTEK DOKÜMANLARDA BELIRTMELIDIR.

9

10 D)GERÇEKLEŞT İ RME PROSESLER İ N İ N SONUCU OLAN ÜRÜNÜN ŞARTLARI YER İ NE GET İ RD İĞİ NE DA İ R KANITLARI SAGLAMAK İ Ç İ N İ HT İ YAÇ DUYULAN KAYITLAR KURULUŞ UYGUN OLDU Ğ UNDA, PROSESLER VE ÜRÜNLER IÇIN KOYDU Ğ U HEDEFLERI, ŞARTLARı DAHA ÖNCEDEN BELIRLENEN ZAMAN DILIMI VEYA ÜRÜN VEYA HIZMETIN TAMAMLANMASı SONRASıNDA ÖLÇMELI VE BU ŞARTLARı YERINE GETIRDI Ğ INE DAIR KAYıTLARı SAKLAMALıDıR. BU KAYıTLARıN KIMLER TARAFıNDAN, NASıL, NEREDE V.S. SAKLANACA Ğ ı KAYıT KONTROL PROSEDÜRÜNDE VEYA PROSESTE BELIRTILMELIDIR.

11

12 2)MÜŞTER İ İ L İ ŞK İ L İ PROSESLER 2.1)ÜRÜN İ LE İ LG İ L İ ŞARTLARIN KARARLAŞTIRILMASI BU MADDE ALTINDA MÜŞTER İ İ STEKLER İ N İ TESP İ T ETMEK İ Ç İ N AŞA Ğ IDAK İ NOKTALARIN BEL İ RLENMES İ TALEP ED İ L İ R.

13

14 A) TESLIMAT VE TESLIMAT SONRASı FAALIYET IÇIN ŞARTLARı DA IÇEREN VE MÜŞTERI TARAFıNDAN BELIRLENEN ŞARTLAR KURULUŞ ÜRÜNÜN, MÜŞTERIYE TESLIM ŞEKLINI VE TESLIM KOŞULLARıNı, MÜŞTERI ILE ANLAŞARAK ÖNCEDEN BELIRLEMELIDIR.ÖRNE Ğ IN; ÜRÜNÜN NAKLIYE SÜRESI, NAKLIYE FIRMASı, NAKLIYE ARAÇLARıNıN SAHIP OLMASı GEREKEN ÖZELLIKLER (ÇEVRE KOŞULLARıNDAN ETKILENEBILECEK ÜRÜNLER IÇIN NAKLIYE ARACıNıN ÇEŞITLI IKLIMLENDIRME ÖZELLIKLERINE SAHIP OLMASı) BUNUN DıŞıNDA, KURULUŞUN, MÜŞTERIYE ÜRÜNÜN TESLIMINDEN SONRA VERECE Ğ I SERVIS HIZMETLERI, KOŞULLARı, SÜRELERI V.B. MÜŞTERI ILE KARŞıLıKLı ANLAŞMAYA DAYALı OLARAK BELIRLENMELIDIR.

15

16 B) MÜŞTERI TARAFıNDAN BELIRLENMEMIŞ ANCAK BILINEN KULLANıM IÇIN IHTIYAÇLAR ÜRÜN ILE ILGILI OLARAK KURULUŞ VE MÜŞTERI BELLI ŞARTLAR ÜZERINDE UZLAŞMALıDıR. KURULUŞ ÜRÜN ÜZERINDE MÜŞTERI TARAFıNDAN BELIRLENEN ŞARTLARıN DıŞıNDA, MÜŞTERININ BELIRTMEDI Ğ I, ANCAK ÜRÜNÜN AMAÇLANAN KULLANıMı IÇIN GEREKLI ŞARTLARı DA BELIRTMELIDIR. ÖRNE Ğ IN; BIR CERRAHI OPERASYON CIHAZıNıN SUNUMUNDA, CIHAZıN ÇALıŞMASıNı ETKILEYEBILECEK, ANCAK MÜŞTERI TARAFıNDAN BELIRTILMEMIŞ YARDıMCı APARATLAR

17 C)ÜRÜN ILE ILIŞKILI YASAL MEVZUAT VE GEREKLILIKLER KURULUŞ ÜRETTI Ğ I ÜRÜN ILE ILGILI ULUSAL VEYA ULUSLAR ARASı KURULUŞLARıN ŞART KOŞTU Ğ U YASAL ŞART VE MEVZUATLARı MÜŞTERI ILE KARŞıLıKLı OLARAK BELIRLEMELIDIR.

18

19 D) KURULUŞ TARAFıNDAN BELIRLENEN ILAVE ŞARTLAR KURULUŞ YUKARıDA SAYıLAN MADDELERIN DıŞıNDA ÜRÜN VEYA HIZMET KALITESINI ARTıRMAK AMACı ILE KENDISININ OLUŞTURDU Ğ U KRITERLERI DE ÜRÜN VEYA HIZMETE AIT ŞARTNAMELERDE YADA SÖZLEŞMEDE BELIRTMELIDIR. BU BIR ANLAMDA SÜREKLI IYILEŞME VE MÜŞTERI ISTEKLERINE GÖSTERILEN ÖNEMIN BIR KANıTıDıR.

20

21 2.2)ÜRÜNE AIT ŞARTLARıN GÖZDEN GEÇIRILMESI KURULUŞ MÜŞTERISINE ÜRÜNÜ TAAHHÜT ETMEDEN ÖNCE SÖZLEŞME IMZALAMADAN VEYA SIPARIŞI KABUL ETMEDEN ÖNCE;

22 A)ÜRÜN ŞARTLARıNıN TAM OLARAK TANıMLANıP TANıMLANMADı Ğ ıNı KURULUŞ MÜŞTERININ TALEP ETTI Ğ I ŞARTLARı EN INCE DETAYıNA KADAR INCELEMELI, BU ŞARTLARı KARŞıLAYıP KARŞıLAYAMAYACA Ğ ıNA KARAR VERDIKTEN SONRA, BU ŞARTLARı KAYıT ALTıNA ALMALıDıR.

23 B)MÜŞTERI ILE ÖNCEDEN ANLAŞıLAN ŞARTLARDAN FARKLıLıKLAR KURULUŞ MÜŞTERI ILE YAPTı Ğ ı ÖN GÖRÜŞME ILE SÖZLEŞME VEYA KESIN SIPARIŞ ARASıNDA FARKLıLıKLAR VARSA BUNLARı GÖZDEN GEÇIRMELIDIR.

24 C) KURULUŞUN TANıMLANAN BU ŞARTLARı YERINE GETIREBILME YETERLI Ğ INI GÖZDEN GEÇIRILMESI GEREKIR KURULUŞUN ISTENEN ŞARTLARı YERINE GETIREBILME YETENE Ğ I, ILGILI BÖLÜM YÖNETICILERININ GÖRÜŞÜ ALıNARAK BELIRLENMELI VE NIHAI KARAR VERILMELIDIR.KURULUŞ GÖZDEN GEÇIRMEYE AIT BU KAYıTLARı TUTMALı, BU KAYıTLARDA YUKARıDA BELIRTILEN MADDELERDEKI KONTROLLERIN VE ONAYLARıN KIM TARAFıNDAN VERILDI Ğ I BILGILERI YER ALMALıDıR. GÖZDEN GEÇIRME YAZıLı TEYIDININ MÜMKÜN OLMADı Ğ ı DURUMLARDA SÖZLÜ OLARAK YAPıLABILIR. STANDART SÖZLEŞME YADA KESIN SIPARIŞTEN SONRA YAPıLAN DE Ğ IŞIKLIK TALEBI DE YUKARıDA BELIRTILDI Ğ I ŞEKILDE GÖZDEN GEÇIRILMELI VE ILGILI DOKÜMANLAR REVIZE EDILEREK, MEVCUT DURUM ILE ILGILI PERSONELE BILDIRILMELIDIR.

25 2.3) MÜŞTERI İ LETIŞIMI KURULUŞ AŞA Ğ ıDA BELIRTILEN KONULARLA ILGILI OLARAK MÜŞTERI ILE ILETIŞIM IÇIN GEREKLI DÜZENLEMELERI TESPIT ETMELI VE UYGULAMALıDıR.

26 A)ÜRÜN B İ LG İ S İ KURULUŞ, KATALOG, SÖZLEŞME, INTERNET SITESI V.B. YOLLARLA, ÜRÜNE AIT DETAYLı BILGILERI MÜŞTERIYE ULAŞTıRMALıDıR. KURULUŞ BU KONUDA SEÇTI Ğ I YÖNTEM VE SORUMLULARı, ILGILI DOKÜMANTASYONDA BELIRTMELIDIR.

27

28 B) DE Ğ IŞIKLIKLERDE DAHIL OLMAK ÜZERE, TALEPLER, SÖZLEŞME VEYA SIPARIŞLER MÜŞTERILERDEN ALıNAN SIPARIŞLER VEYA SÖZLEŞMELERIN NASıL TEYID EDILECE Ğ I, DE Ğ IŞIKLIKLERIN MÜŞTERIYE NASıL DUYURULACA Ğ ı VE ONAY ALıNACA Ğ ı ILGILI DOKÜMANTASYONDA BELIRTILMELIDIR.

29 C) ŞIKAYETLERI DE KAPSAYACAK ŞEKILDE MÜŞTERI GERI BESLEMELERI KURULUŞ BIR ZORUNLULUK OLAN MÜŞTERI GERI BESLEMELERINI HANGI YOLLA ALACA Ğ ıNı BELIRLEMELI VE BUNU ILGILI DOKÜMANTASYONDA BELIRTMELIDIR. MÜŞTERI GERI BESLEMELERI INTERNET SITESINDEN, YÜZ YÜZE YAPıLAN GÖRÜŞMELERDEN, ANKETLERDEN VE SATıŞ MIKTARLARı GIBI YOLLARDAN ELDE EDILEBILIR.

30 3)TASARIM VE GEL İ ŞT İ RME 3.1)TASARIM VE GEL İ ŞT İ RME PLANLANMASI TASARıM VE GELIŞTIRME PLANLAMASı, PROJE AŞAMALARıNı, GEREKLI GÖZDEN GEÇIRME DO Ğ RULAMA VE GEÇERLEME FAALIYETLERINI, YETKI VE SORUMLULUKLARı, GIRDI VE ÇıKTıLARıN TANıMıNı, GEREKLI KAYNAKLARıN ORGANIZASYONUNU IÇERMELIDIR. PLANLAMA ÇıKTıSı, TASARıM VE GELIŞTIRME PLANı ISE, TASARıM VE GELIŞTIRME ILE ILGILI SON DURUMU BELIRTECEK ŞEKILDE GÜNCELLENMELIDIR.

31 3.2)TASARıM VE GELIŞTIRME GIRDILERI TASARıM VE GELIŞTIRME GIRDILERI, ÜRÜN VEYA HIZMETIN GERÇEKLEŞTIRECE Ğ I FONKSIYONA GÖRE ILGILI FONKSIYON ŞARTLARı(MÜŞTERI TARAFıNDAN BELIRTILEN VEYA BELIRTILMEYEN), YASAL ŞARTLARı, TASARıM VE GELIŞTIRME GIBI MADDELERI IÇEREBILIR.

32 3.3) TASARıM VE GELIŞTIRME ÇıKTıLARı GIRDI ŞARTLARıNı KARŞıLAYAN, TASARıM ÇıKTıLARı ÜRÜN VEYA HIZMETIN KULLANıMı IÇIN GEREKLI BILGIYI SA Ğ LAMALı, ÜRÜN VEYA HIZMETIN KULLANıMı IÇIN GEREKLI PROSEDÜR VE TALIMATLARı IÇERMELIDIR.

33

34 3.4)TASARıM VE GELIŞTIRMENIN GÖZDEN GEÇIRILMESI TASARıM VE GELIŞTIRMENIN GÖZDEN GEÇIRILMESI IŞLEMINDE, TASARıM VE GELIŞTIRME SONUÇLARıNıN ISTENEN ŞARTLARı KARŞıLAYıP KARŞıLAMADı Ğ ı, GIRDI ŞARTLARı ILE UYUMLU OLUP, OLMADı Ğ ı KONTROL EDILIRKEN, OLASı BIR SORUN HALINDE BU SORUNUN GIDERILMESI IÇIN GEREKLI FAALIYETLERI VE SORUMLULARıNı IÇERMELIDIR. GÖZDEN GEÇIRMELERIN HANGI AŞAMALARDA KIMLER TARAFıNDAN YAPıLACA Ğ ı PLANLAMA AŞAMASıNDA BELIRLENMELIDIR.

35

36 3.5)TASARıM VE GELIŞTIRMENIN DO Ğ RULANMASı TASARıM ÇıKTıLARıNıN, TASARıM GIRDILERINE UYGUNLU Ğ UNUN SA Ğ LANMASı IÇIN ALTERNATIF HESAP YÖNTEMLERI, BENZER TASARıMLARLA KARŞıLAŞTıRMA VEYA DENEY GIBI YOLLARLA GERÇEKLEŞTIRILIR.

37 3.6) TASARıM VE GELIŞTIRMENIN GEÇERLENMESI TASARıM VE GELIŞTIRMENIN, NIHAI ÜRÜNÜN, KULLANıM ŞARTLARıNı KARŞıLAMA YETERLILI Ğ INE SAHIP OLUP OLMADı Ğ ıNıN TEYIDIDIR

38

39 3.7)TASARıM VE GELIŞTIRME DE Ğ IŞIKLIKLERININ KONTROLÜ STANDARDıN BU MADDESINDE TASARıM VE GELIŞTIRME SıRASıNDA ORTAYA ÇıKAN DE Ğ IŞIKLIKLERIN GÖZDEN GEÇIRILMESI, DO Ğ RULANMASı VE ONAYLANMASı ILE ILGILI IŞLEMLERE AIT YETKI VE SORUMLULUKLARıN BELIRLENMESI GEREKLILI Ğ I VURGULANMAKTADıR.

40 4)SATIN ALMA 4.1) SATıN ALMA PROSESI KURULUŞ IÇERISINDE NIHAI ÜRÜNE ETKISI OLAN SATıN ALMA IŞLEMLERI, OLUŞTURULACAK OLAN SATıN ALMA PROSESINE GÖRE GERÇEKLEŞTIRILMELIDIR KURULUŞ ÜRÜN VEYA HIZMETI SATıN ALDı Ğ ı ONAYLı TEDARIKÇILER ILE ALTERNATIF TEDARIKÇILERI, SATıN ALıNAN ÜRÜN VEYA HIZMETIN KONTROLÜ IÇIN GEREKLI KRITERLERI, ONAYLı VE ALTERNATIF TEDARIKÇILERIN SEÇIMI DE Ğ ERLENDIRILMESI VE TEKRAR DE Ğ ERLENDIRILMESI IÇIN GEREKLI KRITERLERI OLUŞTURMALı, BU IŞLEMLERIN KIMLER TARAFıNDAN HANGI SıKLıKLA YAPıLACA Ğ ıNı BELIRLEMELIDIR.

41 4.2) SATıN ALMA BILGISI KURULUŞ SATıN ALACA Ğ ı ÜRÜN VEYA HIZMET ILE ILGILI KENDISINE, YASAL ŞARTLARA VE ÜRÜN VEYA HIZMET ŞARTLARıNA BA Ğ Lı ÖZELLIKLERI BELIRLEMELI VE BUNLARı TEDARIKÇILERINE ILETEREK SÖZ KONUSU ŞARTLARıN KARŞıLANıP KARŞıLANAMAYACA Ğ ıNı TEYIT ETMELIDIR.

42

43 4.3)SATıN ALıNAN ÜRÜNÜN DO Ğ RULANMASı KURULUŞ, GIRDI KONTROLÜ ILE, SATıN ALıNAN ÜRÜN VEYA HIZMETIN, SATıN ALMA BILGISINDE BELIRTILEN ŞARTLARı KARŞıLAYıP KARŞıLAMADı Ğ ıNıN DO Ğ RULAMASıNı YAPMALıDıR.

44 5) ÜRÜN VEYA H İ ZMET İ N SA Ğ LANMASI 5.1).ÜRETIM VE HIZMET SA Ğ LAMANıN KONTROLÜ ÜRÜN VEYA HIZMET ÜRETIMININ KONTROLLÜ ŞARTLAR ALTıNDA YÜRÜTÜLEBILMESI IÇIN, KURULUŞ, ÜRÜN VEYA HIZMETE AIT TEKNIK ÖZELLIKLERI, FONKSIYON VE PERFORMANS PARAMETRELERINI, ÖNCEDEN TANıMLAMALı VE UYGUN BILGI VE EKIPMANıN KULLANıLMASıNı, GEREKLI IZLEME VE ÖLÇME FAALIYETLERININ GERÇEKLEŞTIRILMESINI SA Ğ LAMALıDıR. ÜRÜN VEYA HIZMETIN SERBEST BıRAKıLMASı, VE SERBEST BıRAKMA SONRASı VERILECEK HIZMETLER IÇIN SORUMLULARı VE FAALIYETLERI BELIRLEMELIDIR.

45

46 5.2)ÜRETIM VE HIZMETIN SA Ğ LANMASı İ ÇIN PROSESLERIN GEÇERLILI Ğ I KURULUŞ ÜRETTI Ğ I ÜRÜN VEYA HIZMETIN, IZLEME VE ÖLÇME ILE DO Ğ RULANAMADı Ğ ı, ÖZEL PROSESLER IÇIN GEÇERLEME YAPMALıDıR. GÖZDEN GEÇIRME IŞLEMI IÇIN GÖZDEN GEÇIRME VE ONAYLAMA KRITERLERINI, PERSONEL VE TEÇHIZATıN YETERLILI Ğ INI, UYGULANAN METOTLARı BELIRLEMELIDIR.

47 5.3)BELIRLEME VE İ ZLENEBILIRLIK KURULUŞ ÜRETTI Ğ I ÜRÜN YA DA HIZMETI, GERÇEKLEŞTIRME PROSESI BOYUNCA UYGUN METOTLAR ILE TANıMLAMALıDıR. (MAMÜL, YARı MAMÜL GIBI…)

48 5.4) MÜŞTERI MÜLKIYETI KURULUŞ, ILGILI PROJEDE KULLANMAK ÜZERE MÜŞTERILERINDEN ALDı Ğ ı, BILGI, BELGE, DOKÜMAN VE MALZEME GIBI MÜŞTERI MÜLKIYETLERININ BELIRLENMESI DO Ğ RULANMASı VE KORUNMASıNDAN SORUMLUDUR. MÜŞTERI MÜLKIYETININ ZARAR GÖRMESI DURUMUNDA, BU DURUMDAN MÜŞTERI HABERDAR EDILMELI VE KAYıTLARı SAKLANMALıDıR.

49 5.5)ÜRÜN MUHAFAZA KURULUŞ KENDISININ VEYA MÜŞTERININ BELIRLEDI Ğ I ŞARTLAR DO Ğ RULTUSUNDA MAMÜLÜN VEYA YARı MAMÜLÜN, KURULUŞ IÇERISINDE, DEPOLANMASı SıRASıNDA VE SEVKIYATı SıRASıNDA ZARAR GÖRMEMEMSI IÇIN GEREKLI KORUMA YÖNTEMLERINI BELIRLEMELIDIR.

50

51 5.6) İ ZLEME VE ÖLÇME CIHAZLARıNıN KONTROLÜ KURULUŞ YAPTı Ğ ı IZLEME VE ÖLÇMELERIN, GÜVENILIR OLMASı IÇIN GEREKLI KALIBRASYON VE DO Ğ RULAMA IŞLEMLERINI GERÇEKLEŞTIRMELI, SÖZ KONUSU CIHAZLARıN TAŞıNMASı VE DEPOLANMASı SıRASıNDA, IZLEME VE ÖLÇMELERI GEÇERSIZ KıLACAK DURUMLARı ÖNLEMEK IÇIN GEREKLI TEDBIRLERI ALMALıDıR.


"ÜRÜN GERÇEKLEŞTIRME. 1)GERÇEKLEŞT İ RME PROSESLER İ N İ N PLANLANMASI PROSES TABANLı BIR YÖNETIM SISTEMI YAKLAŞıMıNı TEMEL ALAN ISO 9001-2000 STANDARDıNDA," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları