Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa İle Gelen Değişiklikler (Yapım İşi İhaleleri) 2886 Sayılı Kanun ile 4734 Sayılı Kanun Arasındaki Farklar 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4734 sayılı Kamu İhale Kanununa İle Gelen Değişiklikler (Yapım İşi İhaleleri) 2886 Sayılı Kanun ile 4734 Sayılı Kanun Arasındaki Farklar 1."— Sunum transkripti:

1 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa İle Gelen Değişiklikler (Yapım İşi İhaleleri) 2886 Sayılı Kanun ile 4734 Sayılı Kanun Arasındaki Farklar 1

2 Ön ilan yapılması durumunda işin tahmini fiziki miktarı esas alınarak hesaplanır. İhale ilanı öncesinde gerekiyorsa yeniden hesaplanır. Ön ilan yapılması durumunda işin tahmini fiziki miktarı esas alınarak hesaplanır. İhale ilanı öncesinde gerekiyorsa yeniden hesaplanır. Kısmi teklife açık ihalelerde yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır. (proje bütünlüğü olan işler) Kısmi teklife açık ihalelerde yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır. (proje bütünlüğü olan işler) Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması 8.md 2

3 İdare tarafından verilecek malzeme, makine ekipman vs. yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmaz. Bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur. İdare tarafından verilecek malzeme, makine ekipman vs. yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmaz. Bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur. Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda yaklaşık maliyet de bu kapsamda danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir Ancak teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda yaklaşık maliyet de bu kapsamda danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir. Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması 8.md 3

4 Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması 10.md İdareler, yaklaşık maliyete ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde; 1- Daha önce gerçekleştirdiği, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatları, 2- Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçleri, 3- İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenerek yayımlanmış fiyat ve rayiçleri, 4

5 Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması 10.md 4- Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlere ilişkin maliyetleri, 5- Piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitleri, esas alarak biri, birkaçı veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilecektir. esas alarak biri, birkaçı veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilecektir. 5

6 Yaklaşık Maliyetin Açıklanması Yön. 8.md-Kanun 36.md  İhale komisyonu yaklaşık maliyeti teklif fiyatları ile birlikte açıklar.  Zamanlaması nasıl olacak ? “teklif zarfları kontrol edildikten sonra zarflar açılmadan” 6

7 İstenecek belgeler 30.md  İstenecek belgeler yaklaşık maliyetin eşik değere oranına göre belirlenmiştir.  Ancak yaklaşık maliyete bakılmaksızın her ihalede aday ve istekliden;  mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler (oda kayıt belgesi, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi) ile  iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur. 7

8 İstenecek belgeler 30.md Eko. ve Mali Yet. ile Teknik Personele İlişkin belgeler; Eko. ve Mali Yet. ile Teknik Personele İlişkin belgeler;  1- Yaklaşık maliyeti (YM), eşik değerin onda birine kadar kadar olan ihalelerde istenilemez.  1- Yaklaşık maliyeti (YM), eşik değerin onda birine kadar kadar olan ihalelerde istenilemez. (2.223.264,80 TL)  2- Yaklaşık maliyeti, eşik değerin Onda birinden eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde istenilmesi idarenin takdirindedir.  2- Yaklaşık maliyeti, eşik değerin Onda birinden eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde istenilmesi idarenin takdirindedir. (2.223.264,80-11.116.324 TL)  3- YM, eşik değerin yarısına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihaleler ile B.İ.A.İ.U. yapılan ihalede yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda aday davet edilecek ise istenilmesi zorunludur. 8

9 İstenecek Belgeler 30 md. Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi ; Yaklaşık maliyeti; Eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde istenemez. (11.116.324 TL) Eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde istenemez. (11.116.324 TL) Eşik değerin yarısı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde işin niteliğine göre istenilmesi idarenin takdirindedir. Eşik değerin yarısı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde işin niteliğine göre istenilmesi idarenin takdirindedir. 9

10 İstenecek Belgeler 30 md. TEKLİFİN AYRINTILARI; TEKLİFİN AYRINTILARI;  Yaklaşık maliyeti, eşik değerin onda birine eşit ve bu değerin üzerinde olan ihalelerde teklif ekinde;  Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde,  İş kalemi veya iş gruplarına ait miktarlar ve birim fiyatları ile  Analizlerin istenilmesi zorunludur. (2.223.264,80 TL)  Birim fiyat teklif alınan ihalelerde, analizlerin istenilmesi zorunludur.  YM, eşik değerin onda birine kadar olan ihalelerde ise, sadece teklifi aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden bu ayrıntılar istenilecektir. 10

11 Analizler Teklifin aşırı düşük bulunması halinde ise Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapılacak açıklamada; Ayrıca, bu analizlere dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler (proforma faturalar, malzemeye ilişkin teklif alma yazıları, yardımcı analizler ve buna benzer) sunulur. Ayrıca, bu analizlere dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler (proforma faturalar, malzemeye ilişkin teklif alma yazıları, yardımcı analizler ve buna benzer) sunulur. 11

12 İstenilecek Belgeler 12

13 Banka Referans Mektubu 34.md  Mali durum bildirimi kaldırılmıştır. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belge sadece banka referans mektubudur. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belge sadece banka referans mektubudur. B anka referans mektubu nun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. B anka referans mektubu nun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 13

14 Banka Referans Mektubu İsteklinin kullanılmamış nakdi yada gayri nakdi kredisi veya üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı; 1) Açık ihale usulü ve 21/ (b) ve (c) kapsamında yapılan ihalelerde teklif edilen bedelin %10’ undan az olamaz. 2) Belli istekliler arasında ihale usulü veya 21 inci maddenin (a), (d) ve (e) bendi kapsamındaki ihalelerde ise yaklaşık maliyetin % 5 ila % 15’i aralığında idarece belirlenen parasal tutardan az olamaz.  Kriterler; mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da bir veya birkaç banka referans mektubu sunulması yoluyla karşılanabilecektir. 14

15 Bilanço veya Eşdeğer Belge 35.md a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri ile, b) Bu belgelere eşdeğer belgelerin (yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgeler) her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur. her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin bu iki belgeden birini sunması yeterlidir. Aday veya isteklinin bu iki belgeden birini sunması yeterlidir. 15

16 İş Hacmini Gösteren Belgeler 36.md İş hacmini gösteren belgeler; a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tabloları, a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tabloları, b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturalardır. b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturalardır. 16

17 İş Hacmini Gösteren Belgeler a) Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihalelerde; son üç yıla ilişkin bu iki belgenin, a) Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihalelerde; son üç yıla ilişkin bu iki belgenin, b) Yaklaşık maliyeti eşik değerin onda birinden eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde ise; son üç yıla kadarki yıllara ait bu iki belgenin, b) Yaklaşık maliyeti eşik değerin onda birinden eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde ise; son üç yıla kadarki yıllara ait bu iki belgenin, idarece istenilmesi zorunludur. Aday veya isteklilerin ise; yeterlik kriterini sağladıklarını göstermek üzere bu iki belgeden birini sunmaları yeterlidir. Aday veya isteklilerin ise; yeterlik kriterini sağladıklarını göstermek üzere bu iki belgeden birini sunmaları yeterlidir. (Tebliğ Md: 36.1 ve 36.2) Belgeleri sunulan yıllara ait tutarların toplamının 1/3’ünün; belirlenen yeterlik kriterini sağlaması gerekir. 17

18 İş Deneyim Belgeleri 4734 sayılı Kanunun ihaleye katılımda yeterlik kuralları başlıklı 10 uncu maddesinde iş deneyimini gösteren belgeler ile ilgili olarak değişiklik yapılmıştır. 4734 sayılı Kanunun ihaleye katılımda yeterlik kuralları başlıklı 10 uncu maddesinde iş deneyimini gösteren belgeler ile ilgili olarak değişiklik yapılmıştır. Önceki düzenlemede; yapım işlerinde son 15 yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınmakta ve son 15 yılda yapılan işlerin sözleşme bedelinin % 70 i oranına tekabül etmesi (denetim ve yönetim işlerinde ise sözleşme bedelinin % 50 si oranında denetlenmiş olması) aranmaktaydı. Önceki düzenlemede; yapım işlerinde son 15 yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınmakta ve son 15 yılda yapılan işlerin sözleşme bedelinin % 70 i oranına tekabül etmesi (denetim ve yönetim işlerinde ise sözleşme bedelinin % 50 si oranında denetlenmiş olması) aranmaktaydı. 18

19 İş Deneyim Belgeleri Yapılan değişiklik ile yapım işleri için son 15 yıl içinde gerçekleştirme miktarına bağlı oransal uygulamadan (sözleşme bedelinin % 70 ve % 50 si) vazgeçilerek biten ve devam eden işler için ayrı ayrı düzenleme yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile yapım işleri için son 15 yıl içinde gerçekleştirme miktarına bağlı oransal uygulamadan (sözleşme bedelinin % 70 ve % 50 si) vazgeçilerek biten ve devam eden işler için ayrı ayrı düzenleme yapılmıştır. Yeni düzenlemeye göre ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde elde edilen deneyim tam olarak değerlendirilecektir. Yeni düzenlemeye göre ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde elde edilen deneyim tam olarak değerlendirilecektir. 19

20 İş Deneyim Belgeleri Örnek; Örnek; Yapımına 1985 tarihinde başlanmış ve geçici kabulü de 01.01.1995 tarihinde yapılmış bir yapım işinden elde edilmiş olan iş deneyim belgesi herhangi bir gerçekleşme oranı aranmaksızın belgede yer alan tutarın tamamı dikkate alınmak suretiyle 01.01.2010 tarihine kadar yapım işi ihalelerinde kullanılabilecektir. Yapımına 1985 tarihinde başlanmış ve geçici kabulü de 01.01.1995 tarihinde yapılmış bir yapım işinden elde edilmiş olan iş deneyim belgesi herhangi bir gerçekleşme oranı aranmaksızın belgede yer alan tutarın tamamı dikkate alınmak suretiyle 01.01.2010 tarihine kadar yapım işi ihalelerinde kullanılabilecektir. 20

21 Belge Düzenlemeye Yetkili Kurum ve Kuruluşlar 43.md Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumlarının iş deneyim belgesi düzenlemesi yetkisi kaldırılmıştır. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumlarının iş deneyim belgesi düzenlemesi yetkisi kaldırılmıştır. Bu Kuruluşların daha önce düzenledikleri iş deneyim belgeleri Uygulama Yönetmeliğinde öngörülen diğer şartları sağlamaları kaydıyla geçerli olmaya devam edecektir. Bu Kuruluşların daha önce düzenledikleri iş deneyim belgeleri Uygulama Yönetmeliğinde öngörülen diğer şartları sağlamaları kaydıyla geçerli olmaya devam edecektir. 21

22 Belge Düzenleme Koşulları 44.md Yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenir. Yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenir. Yapılan iş karşılığı bedel içermeyen kat karşılığı veya arsa karşılığı inşaat sözleşmelerine dayanılarak gerçekleştirilen yapım işlerinde; iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkün değildir. (2007/UY.Z-1114; 2007/UY.Z-1972; 2007/UY.Z- 2024 sayılı Kurul kararları) Yapılan iş karşılığı bedel içermeyen kat karşılığı veya arsa karşılığı inşaat sözleşmelerine dayanılarak gerçekleştirilen yapım işlerinde; iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkün değildir. (2007/UY.Z-1114; 2007/UY.Z-1972; 2007/UY.Z- 2024 sayılı Kurul kararları) Yap İşlet Devret modeline göre gerçekleştirilen işler de aynı kapsamdadır Yap İşlet Devret modeline göre gerçekleştirilen işler de aynı kapsamdadır 22

23 Belge Düzenleme Koşulları 44.md 1- İş bitirme belgesi: Geçici kabulü yapılan işlerde iş bitirme belgesi düzenlenebilecektir. 2- İş durum belgesi: Devam eden işlerde, işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde düzenlenebilecektir. (iş artışı olmadan iş durum belgesi düzenlenmesi mümkün değildir.) 23

24 Belge Düzenleme Koşulları 44.md Örnek 1: Örnek 1: İlk sözleşme bedeli 100 TL olan işte, % 20 iş artışı yapıldığını kabul edersek, bu durumda toplam sözleşme bedeli olan 120 liranın % 80 i olan 96 TL ye ulaşılması durumunda dahi, ilk sözleşme bedeli olan 100 lira henüz tamamlanmadığından, iş durum belgesi düzenlenemeyecektir. İlk sözleşme bedeli 100 TL olan işte, % 20 iş artışı yapıldığını kabul edersek, bu durumda toplam sözleşme bedeli olan 120 liranın % 80 i olan 96 TL ye ulaşılması durumunda dahi, ilk sözleşme bedeli olan 100 lira henüz tamamlanmadığından, iş durum belgesi düzenlenemeyecektir. 24

25 Belge Düzenleme Koşulları 44.md Örnek 2: Örnek 2: 2286 sayılı Kanuna göre yapılan işlerde ilk sözleşme bedeli 100 TL olan işte % 30 iş artışı yapıldığını kabul edersek, bu durumda toplam sözleşme bedeli olan 130 liranın % 80 i olan 104 TL ye ulaşılması durumunda iş durum belgesi düzenlenebilecektir. Zira hem ilk sözleşme bedeli olan 100 lira tamamlanmış hem de toplam sözleşme bedelinin % 80’i tamamlanmış olmaktadır. 25

26 Belge Düzenleme Koşulları 44.md 3- İş denetleme ve iş yönetme belgesi: a) Geçici kabulü yapılmış işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere, b) Devam eden işlerde; işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere, düzenlenebilecektir. 26

27 Belge Düzenleme Koşulları 44.md Örnek: Örnek: 2886 sayılı Kanuna göre yapılan 100 liralık bir yapım işinde %30 iş artışı olduğunu var kabul edersek, bu işte 130 TL toplam sözleşme bedelinin %80 i olan 104 liraya ulaşılması durumunda, ilk sözleşme bedeli olan 100 liralık kısmın 80 lirasında denetleme ve yönetme görevi yapan mühendis ve mimarlar iş denetleme belgesi alabilecektir. 27

28 Belge Düzenleme Koşulları 44.md Devredilen İşler Devredilen işlerde belge düzenlenebilmesi için işin geçici kabulünün yapılmış olması şarttır. Devredilen işlerde belge düzenlenebilmesi için işin geçici kabulünün yapılmış olması şarttır. Dolayısıyla devredilen işlerde iş durum belgesi düzenlenemez. Dolayısıyla devredilen işlerde iş durum belgesi düzenlenemez. a) Devredilen ve geçici kabulü yapılan işlerde iş bitirme belgesi düzenlenebilmesi için devirden önceki veya sonraki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’ inin tamamlanması şarttır. 28

29 Belge Düzenleme Koşulları 44.md Örnek : Örnek : İlk sözleşme bedeli 100 lira olan bir yapım işinde % 30 iş artışı var. (A) 85 liralık kısmı yapıp işi (B) ye devretti ve (B) de geri kalan kısmı yapıp işi bitirdi. İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, (A) 85 TL iş yaptığından iş bitirme belgesi alabilecektir. (B) ise, 130-85=45 TL iş yaptığından belge alamayacaktır. İlk sözleşme bedeli 100 lira olan bir yapım işinde % 30 iş artışı var. (A) 85 liralık kısmı yapıp işi (B) ye devretti ve (B) de geri kalan kısmı yapıp işi bitirdi. İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, (A) 85 TL iş yaptığından iş bitirme belgesi alabilecektir. (B) ise, 130-85=45 TL iş yaptığından belge alamayacaktır. 29

30 Belge Düzenleme Koşulları 44.md b) Devredilen geçici kabulü yapılan işlerde iş denetleme ve iş yönetme belgesi düzenlenebilmesi için ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunulması gerekmektedir. c) İş ortaklığında, ortaklardan biri veya birkaçının değişmesi halinde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’ inde bulunan ortaklara geçici kabul sonrası iş deneyim belgesi düzenlenir. 30

31 Belge Düzenleme Koşulları 44.md Örnek: Örnek: A, B ve C iş ortaklığında ilk sözleşme bedeli 100 lira, iş artışı yok. Bu işin 85 liralık kısmı yapıldıktan sonra (A) ortaklıktan ayrıldı. (A) yerine (D) geldi. İş bitti ve geçici kabul yapıldı. Kimler iş bitirme alabilecek ? (D) hariç diğerleri belge almaya hak kazanacak. A, B ve C iş ortaklığında ilk sözleşme bedeli 100 lira, iş artışı yok. Bu işin 85 liralık kısmı yapıldıktan sonra (A) ortaklıktan ayrıldı. (A) yerine (D) geldi. İş bitti ve geçici kabul yapıldı. Kimler iş bitirme alabilecek ? (D) hariç diğerleri belge almaya hak kazanacak. 31

32 İş Deneyim Belgelerinin Verilmesi 47. md İş deneyim belgeleri, talep tarihinden itibaren 30 gün içinde düzenlenir ve verilir İş deneyim belgeleri, talep tarihinden itibaren 30 gün içinde düzenlenir ve verilir Düzenleme koşullarını taşımayan taleplerde, aynı süre içinde başvuru sahibine bu husus gerekçeleriyle yazılı olarak bildirilir. Düzenleme koşullarını taşımayan taleplerde, aynı süre içinde başvuru sahibine bu husus gerekçeleriyle yazılı olarak bildirilir. Geçici kabulü yapılan işlerde, işin sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranına bakılmaksızın fiilen gerçekleştirilen iş tutarı esas alınarak belge verilir. Geçici kabulü yapılan işlerde, işin sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranına bakılmaksızın fiilen gerçekleştirilen iş tutarı esas alınarak belge verilir. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların her birinin hissesini ayrı ayrı gösteren ortak sayısı kadar iş bitirme belgesi düzenlenir, İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların her birinin hissesini ayrı ayrı gösteren ortak sayısı kadar iş bitirme belgesi düzenlenir, 32

33 İş Den. Bel.nin Değerlendirilmesi 48.md 1- İş bitirme belgesi; Belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması gerekir. Belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması gerekir. 2- İş durum belgesi; Belgeye konu işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması ve ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şarttır. Belgeye konu işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması ve ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şarttır. 33

34 İş Den. Bel.nin Değerlendirilmesi 48.md Örnek: Örnek: 100 liralık bir yapım işinde % 30 iş artışı var kabul edersek. Toplam sözleşme bedelinin %80 i olan 104 liralık kısma son 15 yıl içinde ulaşılmış ise bu iş durum belgesi değerlendirmeye alınabilecektir. 34

35 İş Den. Belgelerinin Değerlendirilmesi 48.md 3- İş denetleme ve iş yönetme belgelerinde aranılacak şartlar; a) Biten işlerde; Belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde olması kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması, b) Devam eden işlerde; Gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olduğu ve ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması, Gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olduğu ve ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması, 35

36 İş Deneyim Belgesinin Değerlendirilmesi 48.md Değerlendirme Oranları a) İş bitirme ve iş durum belgelerindeki belge tutarları tam olarak, b) İş denetleme belgesi tutarları, gerçek kişinin ilgisine göre “ticaret ve/veya sanayi odasına veya esnaf ve sânatkar odasına” kaydolduğu tarihten itibaren ilk beş yıl 1/5 oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak, c) İş yönetme belgesi tutarları her zaman 1/5 oranında 36

37 İş Deneyim Belgelerinde Yeterlik Kriterleri 39.md İş deneyim belgelerindeki yeterlik kriteri yaklaşık maliyete göre belirlenir a) Açık ihale usulü ile Kanunun 21/(b) ve (c) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde; Yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katına kadar olan ihalelerde teklif edilen bedelin % 50’si ile % 100’ü arasında Yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katına kadar olan ihalelerde (44.465.296 TL) teklif edilen bedelin % 50’si ile % 100’ü arasında  Yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’si ile % 80’i arasında idarece belirlenecek orandan az olmaması, idarece belirlenecek orandan az olmaması, 37

38 İş Deneyim Belgelerinde Yeterlik Kriterleri 39.md b) Belli istekliler arasında ihale usulü ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü yapılan ihalelerde iş deneyim belgesindeki yeterlik kriteri;  Yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katına kadar olan (44.465.296 TL) ihalelerde, yaklaşık maliyetin % 50’si ile % 100’ü arasında,  Yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, yaklaşık maliyetin % 50’si ile % 80’i arasında, idarece belirlenecek tutardan az olmaması, 38

39 İş Deneyim Belgelerinde Yeterlik Kriterleri 39.md c) İş ortaklığında; ◦ Pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, ◦ Özel ortakların her birinin asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. ◦ Pilot ortak iş deneyim tutarının tamamını sağlarsa diğer ortaklar, istenen iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere ve benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilir d) Konsorsiyumda; her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması gerekir. 39

40 Başkasına ait iş deneyim belgesinin kullanılması 47.md  İş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday ve istekli tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz.  Ancak tüzel kişiler tarafından başkasına ait iş deneyim belgelerinin kullanılması mümkündür. Bunun için belgesi kullanılan kişinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağı olması şarttır. Bunun için belgesi kullanılan kişinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağı olması şarttır.  Teminat süresince (kesin kabule kadar) ortaklık oranının muhafaza edilmesi zorunludur. 40

41 Ortaklık Durum Belgesinin Sunulması 39.md  Tüzel kişi tarafından; iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren ortaklık durum belgesinin(Standart Form-KİK031.1/Y) sunulması zorunludur. 41

42 İş Denetleme ve İş Yönetme Belgelerinin Değerlendirilmesi 48.md Tüzel kişiliğin, en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip gerçek kişi ortağının; Tüzel kişiliğin, en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip gerçek kişi ortağının; a) İş denetleme belgesi ile ihaleye katılmasında, belge sahibinin yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak, a) İş denetleme belgesi ile ihaleye katılmasında, belge sahibinin yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak, b) İş yönetme belgesi ile ihaleye katılmasında, beşte bir oranında, b) İş yönetme belgesi ile ihaleye katılmasında, beşte bir oranında, değerlendirilir. değerlendirilir. 42

43 Mezuniyet Belgesinin Kullanılması 48.md  Mezuniyet belgesi iş deneyimini tevsik için sunulabilir. Bu durumda; a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. ( 122 387 TL ) 43

44 Mezuniyet Belgesinin Kullanılması 47.md Mezuniyet Belgesinin Kullanılması 47.md  Mezuniyet belgeleri, belge sahibi dışındaki kişiler tarafından kullanılamaz. Ancak;  Tüzel kişiliğin en az beş yıldır % 51 hissesine sahip olan ortağın mezuniyet belgesi tüzel kişi tarafından iş deneyimi olarak kullanılabilir.  Bu durumda, bu ortağa ait mezuniyet belgesi ve iş deneyim belgeleri teminat süresi (kesin kabul) sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 44

45 Anahtar Teknik Personel 3.md-40.md  Gerçek veya tüzel kişi tarafından, taahhüt ettiği işlerden bağımsız olarak istihdam edilen ve şantiyede yürütülen çalışmaları merkezden yöneten kişiyi ifade eder.  İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde mühendis veya mimar çalıştırılması ve bu durumun belgelendirilmesi şartı aranır. (Anahtar Teknik Personel Niteliğindeki Personel Beyannamesi- Standar Form-KİK025.3/Y) 45

46 Anahtar Teknik Personel 40.md Yaklaşık maliyeti eşik değerin; a) Onda biri ile eşik değerin yarısına kadar olan işlerde en fazla bir, b) Yarısı ile eşik değer arasında olan işlerde en fazla iki, c) Üzerinde olan işler ile yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü B.İ.A.İ.U ile yapılan ihalelerde en fazla üç, kişi olmak üzere anahtar teknik personel istenilir. 46

47 Anahtar Teknik Personel 40.md  Asgari mesleki deneyim süresi mezuniyet tarihinden itibaren en fazla beş yıl olarak öngörülebilir. Deneyim süresi mezuniyete ilişkin belgeyle tevsik edilir.  Aynı mimarlık ve mühendislik alanı ile ilgili birden fazla anahtar teknik personel istenemez.  Anahtar teknik personel olarak bildirilen mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. (Anahtar teknik personel beyannamesi- Standart Form-KİK025.2/Y)  Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar. 47

48 Anahtar Teknik Personel 40.md  Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilemez.  İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı idari şartnamede (sözleşme tasarısında) belirtilir. (Taahhütname istenilmeyecektir.)  Yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içinde idareye sunması zorunludur. 48

49 Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler 41.md  İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.  Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda; aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında yapı araçlarına ilişkin taahhütname sunmaları istenmeyecektir. 49

50 Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler 41.md  İdari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.  Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. 50

51 ÖZETLE 2886 Sayılı Kanun ile 4734 Sayılı Kanun Arasındaki Farklar: İhale ilan süreleri ile ilgili kısıtlar geliyor. 2886 Sayılı Kanunda ihale ilanı 10 gün idi. 4734 Sayılı Kanunda ihale cinsine göre 40 gün / 25 gün ve 1-3 hafta süreleri geliyor. 2886’ da resmi gazetede ilan yapılırken, 4734’ de kamu ihale bülteninde ilan veriliyor. Keşif artışı değişti. 2886’da %30 a kadar keşif artışı yapılırken, 4734’de bu oran %10 a düşürülmüştür. 4734’ de ödeneği olmayan işler ihaleye çıkamıyor. İhale için bütçeden ayrılacak miktarın belirlenmesi gerekiyor. (ilk yıl için %10, sonra %10). 2886’da böyle bir kavram yok.

52 2886 Sayılı Kanun gelir gelecek işlerde (kiralama, satış), 4734 Sayılı Kanun yatırıma yönelik işlerde uygulanır. 2886 Sayılı Kanun halen mal alımı, hizmet alımı gibi işlerde kullanılıyor. 2886 Sayılı Kanun’ daki ita amiri kavramı, 4734 Sayılı Kanun’ da harcama yetkilisi olarak değiştirlmiştir. 2886 Sayılı Kanun’ da tahakkuk memuru muhasebede çalışan kişi iken, 4734 Sayılı Kanun’ da gerçekleştirme görevlisi işi yaptıran birimin başındaki kişi olmuştur. Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki emanet usulü 4734 Sayılı Kanun ile kalkıyor. 4734 Sayılı Kanunda fizibilitesi, uygulama projesi, ÇED ve zemin etüdü olmayan ihaleler açılmayacak. 4734 Sayılı Kanunda İhalenin uluslar arası olarak açılabilmesi için belirli bir eşik değerin aşılması gerekli; yoksa ihale ulusal boyutta açılıyor.

53 İHALE USULLERİ 2886 Sayılı Kanun Madde 35 - Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır: a) Kapalı teklif usulü, b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü, c) Açık teklif usulü, d) Pazarlık usulü, e) Yarışma usulü. 4734 Sayılı Kanun Madde 18 - İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır: a) Açık ihale usulü. b) Belli istekliler arasında ihale usulü. c) Pazarlık usulü. Doğrudan temin ihale usullerinden kaldırılmıştır.

54 Özel İdare ve Belediyelerde: 2886 Sayılı Kanun’ da ihale komisyonları il encümenleri, 4734 Sayılı Kanun’ da ihale komisyonu kuruluyor. 2886 Sayılı Kanun’ da ilan yapıldıktan sonra yanlışlık yapılırsa ilan iptal edilirken, 4734 Sayılı Kanun’ da düzeltme ilanı ile düzeltme şansı doğmuştur. 2886 Sayılı Kanun’ da, yılbaşında açıklanan birim-fiyat listesinde o yıl için öngörülen enflasyon fiyatları ve +%25 müteahhit karı bulunmaktaydı. Yılbaşında açılan ihalelerde müteahhit karlı çıkıyor, yıl sonunda açılan ihaleleri alan müteahhitler ise işi karlı hale getirebilmek için işe bir sonraki sene başında başlıyorlardı; bu da ihale başında öngörülen miktarın aşılması anlamına gelmekteydi. 4734 Sayılı Kanun’ da Projede bir aksaklık olursa projeciden müteahhide kadar herkes sorumlu tutulacak.

55 TEŞEKKÜRLER… 55


"4734 sayılı Kamu İhale Kanununa İle Gelen Değişiklikler (Yapım İşi İhaleleri) 2886 Sayılı Kanun ile 4734 Sayılı Kanun Arasındaki Farklar 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları