Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANTİ TNF &BLOKÖR İLAÇLAR (1) Erişkin ve Juvenil Romatoid Artrit; a)- Romatoid artritli erişkin hastalarda; biri methotrexat olmak üzere en az 3 farklı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANTİ TNF &BLOKÖR İLAÇLAR (1) Erişkin ve Juvenil Romatoid Artrit; a)- Romatoid artritli erişkin hastalarda; biri methotrexat olmak üzere en az 3 farklı."— Sunum transkripti:

1 ANTİ TNF &BLOKÖR İLAÇLAR (1) Erişkin ve Juvenil Romatoid Artrit; a)- Romatoid artritli erişkin hastalarda; biri methotrexat olmak üzere en az 3 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az üçer ay kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı (Hastalık Aktivite Skoru (DAS) 28 > 5.1; jüvenil romatoid artritte DAS 28 kriteri aranmaz.) hallerde, 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilaca başlanır. - İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede DAS 28 skorunda 0,6 puandan fazla düşme olması halinde, bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile 3 ay daha tedaviye devam edilir. - Bu raporun süresi sonunda DAS 28 skorunda toplam 1,2 puandan fazla düşme olması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. - Tedavinin devamında DAS 28 kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve yeni DAS 28 skorları her sağlık kurulu raporunda belirtilir. -1.RAPOR: BAŞLAMA KRİTERİ BİRİ METHOTREXAT OLMAK ÜZERE EN AZ 3 FARKLI HASTALIK MODİFİYE EDİCİ İLACI EN AY 3’ER AY KULLANMASINA RAĞMEN DAS28 SKORU>5,1 SÜRE:3 AY -2.RAPOR:DEVAM KRİTERİ:DAS 28 SKORU 0,6 PUAN DÜŞÜŞ SÜRE:3 AY -DEVAM RAPORU: DEVAM KRİTERİ:TOPLAMDA DAS28 SKORU 1,2 PUAN DÜŞÜŞ SÜRE:6AY -TEDAVİNİN SONLANDIRILMASI: -Tedaviye rağmen hastanın DAS 28 skorunda, başlangıç DAS 28 skoruna göre, 1,2 puandan fazla düşme olmaması halinde tedavi sonlandırılır.

2 -b) Juvenil romatoid artritli (poliartiküler -idiyopatik-kronik) hastalarda NSAİ ve/veya methotrexat ile 3 aylık tedavi sonunda ACR pediatrik 30 yanıtı alınamamış ise bu durumun belirtildiği 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak Anti-TNF ilaçlarla tedaviye başlanabilir. - İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede ACR pediatrik 30 yanıtının alınması halinde, bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile tedaviye devam edilir. - Bu raporun süresi sonunda hastanın ACR pediatrik cevap kriteri 50 ve üzerinde olması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. -Tedavinin devamında ACR pediatrik cevap kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve ACR pediatrik cevap kriteri her sağlık kurulu raporunda belirtilir -. --1.RAPOR:BAŞLAMA KRİTERİ:NSAİVE/VEYA METOTREKSAT TEDAVİSİNE 3 AY SONUNDA ACR PEDİATRİK 30 YANITININ ALINAMAMASI SÜRE:3 AY -2.RAPOR:DEVAM KRİTERİ:ACR PEDİATRİK 30 YANITININ OLMASI SÜRE :3AY -DEVAM RAPORU:ACR PEDİATRİK YANIT KRİTERİ 50 VE ÜZERİ OLMASI SÜRE 6AY -TEDAVİNİN SONLANDIRILMASI: Tedaviye rağmen ACR pediatrik cevap kriteri 50’ye ulaşmayan hastalarda anti-TNF tedavisine devam edilmez.

3 -(2) Aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda; Biri maksimum doz indometazin olmak üzere en az 3 nonsteroid antiinflamatuar ilacı maksimum dozunda kullanmasına rağmen yeterli cevap alınamayan (Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAİ) >5), bununla birlikte eritrosit sedimetasyon hızı >28 mm/s veya normalin üst sınırını aşan CRP değeri veya MR/sintigrafi ile gösterilmiş aktif sakroilit/spondiliti olan durumlarda, bu durumun 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla ilaca başlanır. 1.RAPOR:BİRİ MAXİMUM DOZ İNDOMETAZİN OLMAK ÜZERE EN AZ 3 NSAİ İLACI MAXİMUM DOZDA KULLANMASINA RAĞMEN BASDAİ>5 -ERİTROSİT SEDİMANTASYON HIZI>28 mm/s VEYA -NORMALİN ÜST SINIRINI AŞAN CRP DEĞERİ VEYA -MR SİNTİGRAFİ İLE GÖSTERİLMİŞ SAKROİLİT/SPONDOLİT SÜRE :3AY -(3) Periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda; Maksimum dozda NSAİ ile birlikte sulfasalazin veya methotrexattan birinin kullanılmasına rağmen yeterli cevap alınamayan (BASDAİ >5) ve bununla birlikte eritrosit sedimentasyon hızı >28 mm/s veya normalin üst sınırını aşan CRP değeri olan durumlarda, bu durumun 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla ilaca başlanır. 1.RAPOR:MAXİMUM DOZDA NSAİ İLE BİRLİKTE SULFASALAZİN VEYA METHOTREXAT KULLANMASINA RAĞMEN BASDAİ >5 -ERİTROSİT SEDİMANTASYON HIZI>28 mm/s VEYA -NORMALİN ÜST SINIRINI AŞAN CRP DEĞERİ VEYA -MR SİNTİGRAFİ İLE GÖSTERİLMİŞ SAKROİLİT/SPONDOLİT SÜRE :3AY

4 -(4) Aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli ve periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda ilacın etkinliği, İlaca başlandıktan 3 ay sonra değerlendirilir. Yeterli cevap alınamamışsa (BASDAİ’de 2 birimden daha az düzelme olması), ilaca devam edilmesi durumunda ilaç bedeli ödenmez. Tedaviye cevap alınmış ve ilaca devam edilecek ise bu durum 6 ay süreli yeni düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilir. DEVAM PARORU: BASDAİ’de 2 BİRİMDEN FAZLA DÜŞÜŞ HALİNDE SÜRE:6AY

5 (5) Psöriyatik artritli hastalarda; -En az 3 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı uygun dozunda en az üçer ay olmak üzere kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı (bir ay arayla yapılmış iki ayrı muayenede en az üç hassas eklem ve en az üç şiş eklem olması) durumlarda, bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla ilaca başlanır. - İlacın etkinliği, ilaca başlandıktan 3 ay sonra değerlendirilir. Yeterli cevap alınamamışsa (psöriyatik artrit yanıt kriterlerine (PSARC) göre yanıt alınamaması) ilaca devam edilmesi durumunda ilaç bedeli ödenmez. Tedaviye cevap alınmış ve ilaca devam edilecek ise bu durum 6 ay süreli yeni düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilir. 1.RAPOR:EN AZ 3 FARKLI HASTALIK MODİFİYE EDİCİ İLACI UYGUN DOZUNDA EN AZ 3’ER AY KULLANILMASI HASTALIK AKTİVİTESİNİN KONTROL ALTINA ALINAMAMASI(1 AY ARAYLA 2 MUAYENE EN AZ 3 HASSAS EKLEM VE EN AZ 3 ŞİŞ EKLEM) RAPOR SÜRE:3AY DEVAM KRİTERİ:PSARC A GÖRE CEVAP ALINMASI RAPOR SÜRE:6AY

6 (6) Anti-TNF ilaçlar, tüm romatoloji uzman hekimleri veya üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerindeki klinik immunoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden birinin yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, bu uzman hekimlerden biri veya iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir. (7) Bu ilaçların intravenöz formları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurumunda uygulanır. Subkütan formlarının ilk dozları fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurum/kuruluşlarında hekim gözetiminde yapılır. Uygun enjeksiyon tekniği konusunda hastaya veya hasta yakınına eğitim verildikten sonra ilgili uzman hekim uygun gördüğü ve sağlık kurulu raporunda “Mahallinde tedavisi sürdürülebilir” ibaresine yer verdiği taktirde hastane dışında uygulanmak üzere üç aylık dozlar halinde reçete edilebilir. (8) Anti-TNF ilaçlar diğer antiromatizmal ilaçlar ile kombine olarak da kullanılabilir.

7 9) Psoriyazis vulgariste Anti-TNF ilaçlar; üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastanelerinde dermatoloji uzman hekiminin yer aldığı, diğer hastalık modifiye edici ilaçlara dirençli olduğunu, kullanılacak ilacın günlük doz ve süresini belirten 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak dermatoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir. RAPOR:DİĞER HASTALIK MODİFİYE EDİCİ İLAÇLARA DİRENÇLİ SÜRE:6AY DERMATOLOJİ UZMANI (10) Fistülize, şiddetli veya aktif luminal Crohn hastalığında adalimumab ve infliksimab; Sistemik kortikosteroidler ve/veya klasik immunsupresifler ile 12 haftalık tedaviye yeterli yanıt vermeyen veya tolere edemeyen hastalarda bu durumun ve söz konusu ilaçların günlük kullanım dozu ve kullanım süresini belirten 4 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tedaviye başlanır. Tedavinin 4 üncü ayında tedaviye cevap alınamaması (hastalığa yanıt kriteri: Crohn Hastalık Aktivite İndeksi’nde 70 puanlık düşüşün olmaması) durumunda tedavi kesilir. Crohn Hastalık Aktivite İndeksi’nde 70 puan üzerinde düşüş olması halinde, bu durum ile adalimumab ve infliksimab etken maddeli ilaçların kullanılacak dozu ve süresinin belirtildiği 6 süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tedaviye devam edilebilir. Sağlık kurulu raporunda, gastroenteroloji, çocuk cerrahisi veya genel cerrahi uzman hekimlerinden en az biri yer almalıdır. Sağlık kurulu raporlarına dayanılarak, bu hekimler ile iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir ve sağlık kurum/kuruluşlarında klinik koşullarda uygulanır. RAPOR:KORTİKOSTEORİDLER VE IMMUNSUPRESİFLER 12 HAFTALIK TEDAVİYE YANIT VERMEYEN. İLAÇLARIN KULLANIM DOZU VE SÜRESİ YAZILACAK 1.RAPOR SÜRE:4AY DEVAM RAPORU:CRONHN AKTİVİTE İNDEKİSNDE 70 PUANLIK DÜŞÜŞ RAPOR SÜRE :6AY

8 (11) Ülseratif kolit hastalığında infliksimab; Kortikosteroidler ve 6-MP veya AZA ile uygun dozlarda ve en az 8 haftalık sürede yapılan konvansiyonel tedaviye yetersiz yanıt veren ya da tolere edemeyen veya bu terapiler için tıbbi kontrendikasyonları olan hastalarda şiddetli aktif ülseratif kolit bulgularının devam etmesi halinde, Bu durumun belirtildiği gastroenteroloji uzman hekimi veya genel cerrahi uzmanı tarafından düzenlenecek 6 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak, bu uzman hekimler ve iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir. RAPOR:GASTROENTEROLOJİ VEYA GENEL CERRAHİ SÜRE:6AY RAPORA İSTİNADEN GASTROENTEROLOJİ,GENEL CERRAHİ VE DAHİLİYE

9 4.2.1.C-2 - Rituksimab (1) Romatoid artritli hastalarda, methotreksat ile kombinasyon halinde, aktif romatoid artriti bulunan ve bir veya daha fazla anti TNF tedavilerine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU >5.1 olan) veya TNF inhibitörü başlanması uygun olmayan/görülmeyen veya TNF inhibitörlerine karşı intoleransı olan erişkin hastalarda, bu durumun belirtildiği sağlık kurulu raporuna dayanılarak romatoloji veya klinik immunoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından reçetelenir. (2) Sağlık kurulu raporları 6 aylık olarak düzenlenir. İlk raporun süresi sonunda DAS 28 skorunda toplam 1,2 puandan fazla düşme olması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında DAS 28 kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve yeni DAS 28 skorları her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen hastanın DAS 28 skorunda, başlangıç DAS 28 skoruna göre, 1,2 puandan fazla düşme olmaması halinde tedavi sonlandırılır. (3) Sağlık kurulu raporları aşağıdaki şekilde düzenlenir: a) Romatoloji uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurum/kuruluşlarında, en az bir romatoloji uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporu. b) Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ise en az bir romatoloji veya klinik immunoloji uzmanı veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporu.

10 4.2.1.C-3 -Abatasept (1) Romatoid artritli erişkin hastalarda; a)Aktif romatoid artriti bulunan, biri methotrexat olmak üzere en az 3 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az üçer ay kullanmış olmasına veya en az bir anti TNF tedavisine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU >5.1 olan) erişkin hastalarda methotrexat ile birlikte, Yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde içinde en az bir romatoloji, klinik immunoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanının bulunduğu 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimler tarafından reçetelenir. b) İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede DAS 28 skorunda 0,6 puandan fazla düşme olması halinde, bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile 3 ay daha tedaviye devam edilir. c) Bu raporun süresi sonunda DAS 28 skorunda toplam 1,2 puandan fazla düşme olması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. ç) Tedavinin devamında DAS 28 kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve yeni DAS 28 skorları her 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen hastanın DAS 28 skorunda, başlangıç DAS 28 skoruna göre, 1,2 puandan fazla düşme olmaması halinde tedavi sonlandırılır. 1.RAPOR:3AY 2.RAPOR:3AY DAS28 SKORUNDA 0,6 PUANDAN FAZLA AZALMA DEVAM RAPORU:6AY DAS28 SKORUNDA 1,2 PUANDAN FAZLA AZALMA

11 (2) Juvenil romatoid artritli (poliartiküler-idiyopatik) hastalarda; a)3 aylık anti-TNF tedavisine rağmen ACR pediatrik 30 cevap kriterine ulaşamayan çocuk hastalarda methotrexat ile kombinasyon halinde, yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde içinde en az bir çocuk romatoloji uzmanının bulunduğu 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimler veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilir. b) İlk 3 aylık abatasept kullanımı sonunda ACR pediatrik 30 cevabına ulaşmış hastalar için bu durum raporunda belirtilmek koşuluyla tedavi devam ettirilir. Bu raporun süresi sonunda hastanın ACR pediatrik cevap kriterinin 50 ve üzerinde olması halinde bu durumun ve 3 üncü aydaki ACR pediatrik cevap kriterinin yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında 6 ayda bir ACR pediatrik cevap kriterine bakılır, başlangıç ve ACR cevap kriterleri her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen ACR pediatrik cevap kriteri 50’ye ulaşmayan hastalarda abatasept tedavisine devam edilmez. 1.RAPOR:6AY TEDAVİNİN 3AYI SONUNDA ACR PEDİATRİK 30 CEVABINA ULAŞMIŞ OLMASI HALİNDE TEDAVİ DEVAM ETTİRİLİR 2.RAPOR:6 AYIN SONUNDA ACR PEDİATRİK CEVAP KRİTERİNİN 50 VE ÜZERİNDE OLMASI HALİNDE 6 AY


"ANTİ TNF &BLOKÖR İLAÇLAR (1) Erişkin ve Juvenil Romatoid Artrit; a)- Romatoid artritli erişkin hastalarda; biri methotrexat olmak üzere en az 3 farklı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları