Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mert Son 1472 11-F HİNDİSTAN. Hindistan Hindistan ya da resmî adıyla Hindistan Cumhuriyeti, Güney Asya'da bulunan bir ülkedir. Dünyanın en büyük yedinci.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mert Son 1472 11-F HİNDİSTAN. Hindistan Hindistan ya da resmî adıyla Hindistan Cumhuriyeti, Güney Asya'da bulunan bir ülkedir. Dünyanın en büyük yedinci."— Sunum transkripti:

1 Mert Son 1472 11-F HİNDİSTAN

2 Hindistan Hindistan ya da resmî adıyla Hindistan Cumhuriyeti, Güney Asya'da bulunan bir ülkedir. Dünyanın en büyük yedinci co ğ rafi alanı ve en büyük ikinci nüfusuna sahip olan ülkedir ve dünyanın en büyük demokrasisidir. Güneyinde Hint Okyanusu, batısında Umman Denizi ve do ğ usunda Bengal Körfezi'nin bulunmasıyla birlikte Hindistan'ın deniz kıyısı 7.517 kilometre uzunluktadır. Batısında Pakistan, kuzeydo ğ usunda Çin Halk Cumhuriyeti, Nepal ve Bhutan ve do ğ usunda Banglade ş ve Myanmar ülkeleri ile sınır payla ş maktadır. Ayrıca Sri Lanka, Maldivler ve Endonezya'ya çok yakındır.

3 İ ndus Vadisi Uygarlı ğ ı, tarihi ticaret yolları ve büyük imparatorlukların yer aldı ğ ı bölge olan Hint Yarımadası, uzun tarihin ço ğ u boyunca ticari ve kültürel zenginli ğ i için biliniyordu. Hindistan, dünyanın en önemli dört dininden olan Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sihizmin do ğ um yeridir. Ayrıca, Zerdü ş tçülük, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İ slam dinleri M.S. birinci yüzyıldan itibaren ülkeye gelerek bölgenin çe ş itli kültürünü ş ekillendirdi.

4 Hindistan, 28 tane eyalet ve birlik bölgesinden olu ş an ve parlamenter demokrasi olan bir cumhuriyettir. Borsa sayılarına göre dünyanın en büyük on ikinci ekonomisine ve dünyanın en büyük dördüncü satın alma gücü paritesine sahiptir. 1991'den beri uygulanan ekonomik inkılapları nedeniyle dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisidir. Buna ra ğ men yoksulluk ve kötü beslenme oranları hâlâ çok yüksek, okuryazarlık ise çok dü ş üktür. Çin ile birlikte dünya gezegeninde nüfusu 1 milyar sınırının üstündeki iki ülkeden birisi olarak önemli bir yere sahip olan Hindistan, daha yüksek olan nüfus artı ş hızı sebebiyle yakın bir gelecekte dünyanın en kalabalık ülkesi olacaktır.

5

6 Etimoloji Hindistan ismi eski Farsçada Indus adından türetilmi ş tir. Bu isim eskiden İ ndus Nehri ve çevresi için kullanılan bir isimdi. Eski Yunanlar ise Hindistanlıları Indoi olarak isimlendirmi ş lerdir. Hindistan adı Hindistan anayasasında ve Hindistan'daki birçok yerel dilde Bharat olarak geçer. Bharat adı Hinduların efsanevî kutsal kralları olan Kral Bharata isminden türetilmi ş tir. Farsçada bir kelime olan Hindistan adı ilk zamanlarda Kuzey Hindistan için kullanılmı ş olsa da zamanla bütün Hindistan için kullanılan bir terim olmu ş tur.

7 Hindistan Ekonomisi Hindistan dünyada 3.287.590 km2 yüzölçümü ile 7. ve nüfus olarak yakla ş ık 1 milyar 210 milyon ile 2. sıradadır. Hindistan ayrıca, son yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti’nden sonra en hızlı büyüme kaydeden ikinci ekonomi konumundadır. Özellikle son yıllarda yakalanan ekonomik büyüme ve kalkınma trendi ülkelerin ilgisini Hindistan’a yöneltmektedir. Nitekim, 2010 yılında yakla ş ık 1.43 trilyon ABD doları olarak kaydedilen GSMH’si ile AB, ABD, ÇHC ve Japonya’nın ardından dünyada 5. büyük ekonomi olmu ş tur.

8 Ancak, Hindistan’ın büyük ekonomik potansiyeline kar ş ın, büyük bir nüfusa sahip olmasından kaynaklanan zorlukları bulunmaktadır. 1980’li yılların ortasından itibaren ba ş layan reform dalgası ile beraber Hindistan’ın devlet güdümlü ekonomisi serbest pazar ekonomisine do ğ ru bir dönü ş üm sürecine girmi ş tir. Bu süreç, 1990’larda daha da hız kazanmı ş tır. Ekonomideki devlet müdahalesi giderek azalırken, özel sektörün ekonomideki rolü önemli bir geli ş me kaydetmi ş tir. Ekonomideki liberalle ş me, sanayi, vergi, dı ş ticaret ve yabancı sermaye politikaları ile mali piyasalara ili ş kin düzenlemeler üzerinde kendisini hissettirmektedir. Hindistan ekonomisi 1990’ların ba ş ından itibaren uygulanmaya ba ş lanan ekonomideki liberalizasyon politikalarının neticesinde son on yılda ortalama %7’nin üzerinde büyüme kaydetmi ş ve bu dönemde yoksulluk %10 azalmı ş tır. Son 4-5 yılda büyüme oranları %10’lara yakla ş mı ş tır.

9 Hindistanda Siyaset Hindistan 15 A ğ ustos 1947 tarihinde ba ğ ımsızlı ğ ını kazanmı ş ve 26 Ocak 1950 tarihinde kabul etti ğ i Anayasa ile bugünkü modern Hindistan Cumhuriyeti’ne dönü ş mü ş tür. Halen İ ngiliz Milletler Toplulu ğ u’nun bir üyesidir. Hindistan kurulu ş undan bugüne Pakistan’la 1947, 1965 ve 1971 yıllarında olmak üzere üç sava ş yapmı ş tır. Çok partili parlamenter demokrasiyle yönetilen Hindistan’da Parlamento’nun Eyaletler Meclisi (Rajya Sabha) ve Halk Meclisi (Lok Sabha) olmak üzere iki kanadı bulunmaktadır.

10 Halk Meclisi 552 sandalyeye sahiptir ve seçimleri her be ş yılda bir yapılmaktadır. Halk Meclisi’ne Eyaletler’den en fazla 530 üye, Birlik Toprakları’ndan ise en fazla 20 üye seçilebilmektedir. Cumhurba ş kanı, ülkedeki Anglo-Hint kökenli toplumun yeterince temsil edilmedi ğ ine kanaat getirmesi halinde, Halk Meclisi’ne iki Anglo-Hint kökenli üye atama yetkisine sahiptir. Eyaletler Meclisi ise 250 sandalyeye sahiptir. Üyeleri genel seçimlerle de ğ il, Eyalet Parlamentoları ve Birlik Toprakları tarafından seçilmektedir. Üyelerinin üçte biri her altı yılda bir yenilenmektedir. Eyaletler Meclisi’nin 12 üyesi Cumhurba ş kanı tarafından atanmaktadır. Hindistan’da seçme ya ş ı 18, seçilme ya ş ı Halk Meclisi için 25, Eyaletler Meclisi için 30’dur.

11


"Mert Son 1472 11-F HİNDİSTAN. Hindistan Hindistan ya da resmî adıyla Hindistan Cumhuriyeti, Güney Asya'da bulunan bir ülkedir. Dünyanın en büyük yedinci." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları