Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ 2015-2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ 2015-2016."— Sunum transkripti:

1 T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ 2015-2016

2 Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Fotoğraflar

3 Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Fotoğraflar

4 Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Fotoğraflar

5 Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Fotoğraflar

6 Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Genel Durum KADROLU Ö Ğ RETMEN GÖREVLEND İ RME Ö Ğ RETMEN TOPLAM Ö Ğ RENC İ SAYISI TOPLAM DERSL İ K LABORATUVAR 222243144 B İ NA DURUMU ISITMA İ DAREC İ DURUMU ÖDENEK DURUMU OKUL A İ LE B İ RL İĞİ 1 DO Ğ AL GAZ 1 Müdür 1 Müdür Yardımcısı GENEL BÜTÇEPasif Ö Ğ RETMEN İ HT İ YACI DERSL İ K İ HT İ YACI KÜTÜPHANE İ HT İ YACI ÇOK AMAÇLI SALON İ HT İ YACI BAKIM VE ONARIM İ HT İ YACI 541 Z KÜTÜPHANE Salon koltuklarının yenilenmesi, Sahnenin laminant parke ile döşenmesi. 1.Kat,giriş ve merdivenlerin seramik ve mermer ile döşenmesi. Elektrik tesisatının yenilenmesi.Dış cephe ısı yalıtım. E Ğİ T İ M MATERYAL İ İ HT İ YACI K İ TAP BASILI YAYIN PROTOKOLLERADRES VE TELEFONLAR İ NTERNET VE MA İ L ADRESLER İ M İ Z Fizik,kimya biyoloji laboratuar deney malzemeleri Aktüel bilim ve sanat ile ilgili kitaplar ile süreli yayınlar. BEÜ VE KARABÜK ÜN İ VERS İ TES İ Terakki Mah.Gündo ğ du Sk.No:4 Zonguldak Tel:03722571406 Fax:03722572444 zonguldakbilsem.meb.k12.tr 888844@meb.k12.tr 888844@meb.k12.tr

7 Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Vizyonumuz - Misyonumuz VİZYONUMUZ Öğrencilerimize üstün zeka ve özel yetenekleri doğrultusunda bilimsel ve sanatsal değerleri benimseterek ülkemize ve insanlığa üstün yararlar sağlayan bir kurum olmak. MİSYONUMUZ Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi, öğrencilerinin yetenek ve potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda eğitim verilmesini sağlayarak, yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan bilim adamları, uzmanlar ve sanatçılar yetiştirmektir.

8 DEĞERLERİMİZ Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezinde çalışan personel tarafından benimsenmiş olan değerler aşağıda belirtilmiştir. Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi, Cumhuriyetin temel ilkeleri ve anayasal haklar doğrultusunda; –Çevremizdekilere karşı saygılı davranırız. –Merkezimizde iletişim kanalları herkese açıktır. –Sevgi saygı hoşgörü anlayışını benimseriz. –Hizmetten yararlananların memnuniyeti bizim için önemli ve önceliklidir. –Çalışanların iş doyumu, iş yeri mutluluğu, dayanışma ve iş birliği önemlidir. –Karar sürecinde herkesin katılımını sağlarız. –Problemler çözülmek için vardır, anlayışını benisemek Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Değerlerimiz

9 DEĞERLERİMİZ –Ekip çalışmasını sağlarız. –Çevreye duyarlılık esastır. –Öğretmenlik onur ve erdemi önemlidir. –Çalışma felsefemiz, değişim, yenilik ve sürekli gelişmedir. –Öncü, rehber ve örnek model olmaya çalışırız. –Öğrenci merkezli eğitim esastır. –Meslek etiğine her zaman uyarız. Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Değerlerimiz

10 TARİHÇE Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Milli eğitim Bakanlığının 16.09.2002 tarih ve Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 3817 sayılı makam onayı ile açılmıştır. Ancak öğretmen seçimi ve öğrenci alımı 2004 – 2005 eğitim öğretim yılında gerçekleşmiştir. Merkez eğitim öğretime 28 Şubat 2005 tarihinde başlamıştır. Merkezimiz 2005 yılında Hasan Ali Yücel Lisesi binasında hizmete açılmıştır. Mayıs 2006’da şuan ki İlimiz eski halk eğitim ve eğitim araçları binası olarak kullanılan Terakki Mahallesi Gündoğdu Sokaktaki mevcut binasına taşın- mıştır. Merkez binası iki katlıdır ve bir de bodrum katı bulunmaktadır. Merkezimizde,2000-2001 yıllarında Aslıhan GÖRMÜŞ (Valilik oluru ile Vekalet), 2002-2004 yıllarında Ayhan ELİÇORA (Valilik oluru ile Vekalet), 2005-2006 yıllarında Veysel SÖKER (Valilik oluru ile Vekalet), 2007-2010 yıllarında Ali PENLEVAN (Valilik oluru ile Vekalet) müdürlük görevini yürütmüşlerdir. 2010 şubat ayından itibaren asıl kadrosu ile Merkez Müdürü olarak atanan Ayhan ELİÇORA yöneticilik görevini yürütmektedir. 2015 Öğretmen Seçimi 19 yeni öğretmen görevine başladı. Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Tarihçe

11 YÖNERGE İLE BELİRLENEN AMAÇLAR Amaçlar MADDE 6 – (1) Merkezler, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda özel yetenekli öğrencilerin; a)Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemelerini; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve demokrasinin ilkelerine, insan haklarına, çocuk haklarına ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanmalarını, başkalarının hakları- na saygılı olmayı, sorumluluk alma bilincinin geliştirilmesini, b)Ulusal ve evrensel değerleri tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini ve bu değerlere saygı duymalarını, liderlik, yaratıcı ve üretici düşünce yeteneklerini ulusal ve toplumsal bir anlayışla ülke kalkınmasına katkıda bulu- nacak şekilde geliştirmelerini, c)Yetenek alanı/alanlarının geliştirilmesi sürecinde, sosyal ve duygusal gelişim alanlarının bütünlük içerisinde ele alınmasını, ç) Yeteneklerinin ve yaratıcılıklarının erken yaşta fark edilerek geliştirilmesini, Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Yönerge ile belirlenen Amaçlar

12 Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Yönerge ile belirlenen Amaçlar YÖNERGE İLE BELİRLENEN AMAÇLAR d)Bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını, e)Bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerini, f)İş alanlarındaki ihtiyaçlara yönelik yeni düşünceler önerebilmelerini, teknik buluş ve çağdaş araçlar geliştirebilmelerini, g)Özel yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalışma disiplini kazanmalarını, disiplinler arası düşünme, sorunları çözme ya da belirlenen ihtiyaçları karşılamaya yönelik projeler gerçekleştirmelerini amaçlar.

13 YÖNERGE İLE BELİRLENEN İLKELER MADDE 7 – (1) Merkezlerdeki eğitim-öğretim etkinlikleri aşağıda belirtilen ilkelere uygun olarak düzenlenir ve yürütülür; a)Bireysel eğitim-öğretim yapılması ve çocuk/öğrencilerin ihtiyacına göre hazırlanmış Bireyselleştirilmiş Eğitim Pro- gramlarının geliştirilmesine çalışılır. b)Üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin eğitim-öğretiminde bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sosyal gelişimleri bir bütünlük içerisinde ele alınır. c)Eğitim-öğretim etkinlikleri, çocuk/öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim kurumları ile bütünlük oluşturacak şekilde plânlanır ve yürütülür. ç) Çocuk/ öğrencilerin örgün eğitim kurumlarında izledikleri programlar ile merkezlerde yapacakları çalışmalar arasında işbirliği sağlanır. Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Yönerge ile Belirlenen İlkeler

14 YÖNERGE İLE BELİRLENEN İLKELER d)Çocuk / öğrencilere benlik algısı ve iletişim becerileri kazandırılır. e)Eğitim - öğretim etkinlikleri, çocuk/öğrencileri dıştan yönelimli ve yönetimli bir disiplin ve denetim yerine, içten odaklı disiplin ve denetim anlayışını geliştirmeye yönelik olarak düzenlenir. f)Çocuk/ öğrencilerin geleceğe yönelik düşünmeleri, tahminlerde bulunmaları ve bunları tartışarak çalışmalarına yansıtmaları sağlanır. g)Çocuk / öğrencilerin, Türkçeyi doğru, güzel ve etkin kullanan bireyler olarak yetişmeleri sağlanır. ğ) Eğitim - öğretim sürecinin; çocuk/öğrenci, örgün eğitim kurumu, veli ve merkez ile iş birliğinde devam ettirilmesine çalışılır. Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Yönerge ile Belirlenen İlkeler

15 İŞLEYİŞ Merkezimize öğrenciler okullardan aday gösterilmektedir. Grup AdaygösterilenöğrencilerMerkez TanılamaKomisyonunca Testine alınmaktadır. Grup Testinde başarılı olan adaylar bireysel Zeka Testine alın- maktadır. Bu test sonucunda elde edilen puanlar liste halinde bakanlığa gönder- ilmektedir.Bakanlığımız Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yeterli puan aldığı belirlenen öğrencilerin kaydı yapılmak üzere Merkezimize bildirilmektedir. Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi İşleyiş

16 PROGRAMLAR

17 Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Programlar / Uyum UYUM En az 12 öğrencilik gruplarla işlenir. Öğrenciler, veliler, yöneticiler, öğretmenler ve diğer çalışanlar…. uyum programına alınırlar. Uyum programı herkesin birbirini anlamaya çalıştığı ortak bir dil oluşturulmaya çalışıldığı aşamadır. Tamamen öğrencileri tanımaya yönelik etkinlikler planlanır. Kurumun daha önceden oluşturulmuş misyonu, vizyonuilke ve değerleri etkinliklere katılanlara aktarılır. 40 saat veya iki ay

18 UYUM – Gözlem formları hazırlanmaktadır. Kişilik özellikleri Sosyal uyum Duygusal gelişim Psikomotor gelişim –Zeka ve yetenek verileri Gurup ve Bireysel inceleme sonuçlarından alınmaktadır. –Yaratıcılık, azim ve kararlılık etkinliklerle ölçülmektedir. “Aklın başlangıcı kavramların tanımlanmasıdır" Tanımlayamadığımız hiçbir husus bize ait değildir.” SOKRATES Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Programlar / Uyum Destek Eğitim Öğretmenleri Tarafından;

19 DESTEK EĞİTİMİ 2,3,4,5 Sınıflar Destek Eğitim Programı sürecinde zenginleştirme, farklılaştırma ve hızlandırmanın sağlanabilmesi için tema / atölye temelli etkinlikler uygulanır. Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Programlar / Destek Eğitimi İletişim BecerileriGrupla Çalışma Teknikleri Problem Çözme Teknikleri Bilimsel Çalışma Yöntemleri Bilimsel Araşftrma Teknikleri GirişimcilikÖğrenme becerileri Eleştirel Düşünme Yaratıcı DüşünmeKarar VermeKaynakları Etkin Kullanma Fen Bilimleri MatematikTürkçeSosyal BilgilerYabancı Dil Bilişim TeknolojileriTeknoloji ve TasarımGörsel SanatlarMüzik

20 İLETİŞİM Amaç iletişim becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmektir. –Empati –Lider olarak iletişim becerileri –Grup içinde iletişim –Dinleme –Beden dilini kullanma … ÖĞRENME STRATEJİLERİ Bilginin alınması, yapılandırılması ve işlenmesi –Bireysel öğrenme stilini tespit etme –Bireysel öğrenme stratejilerini tanıma ve uygulama –Farklı Öğrenme Stratejilerini uygulayarak öğrenme. Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi İletişim / Öğrenme Stratejileri

21 ÖĞRENME STRATEJİLERİ / KENDİ KENDİNE ÖĞRENME 1- Öğrenci, bağımsız bir araştırmayı tamamlayabilecek. 2- Öğrenci, kişisel ilgileri doğrultusunda bir çalışma alanı seçebilecek. 3- Öğrenci, amacını gerçekleştirebilmesi için gereken gözden geçirmeyi ve değerlendirmeyi yaparak, hedeflenen tarihe kadar, detaylı bir plan geliştirip tamamlayacak. 4- Öğrenci, bir ilgi alanını araştırmak için, araştırma becerilerini kullanabilecek. 5- Öğrenci, araştırmadan elde edilen bilgiyi, analiz ve kritik etmek için düşünme becerilerini kullanabilecek. Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Öğrenme Stratejileri

22 ÖĞRENME STRATEJİLERİ / YARATICILIK Öğrenci yaratıcı düşünce unsurlarını “WILLIAMS” modeline göre sergileyebilecek. AKICILIK: Öğrenci sunulan bir probleme yönelik birçok fikir veya alternatif üretebilecek ESNEKLİK: Öğrenci bir probleme değişik perspektiflerden yaklaşabilir, böylece çeşitli kategorilerde sonuçlar / fikirler üretebilecek. ÖZGÜNLÜK: Öğrenci benzersiz ve alışılmadık fikirler üretebilecekler. DETAYLANDIRMA: Öğrenci fikirleri ve ürünleri güzelleştirmek için detaylar ilave edebilecek. Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Öğrenme Stratejileri

23 ÖĞRENME STRATEJİLERİ / DÜŞÜNME BECERİLERİ Organize Düşünme Becerilerini kullanabilecek. Öğrenci bir hedef ortaya koyacak ve hedefi gerçekleştirmek için plan geliştirebilecek Öğrenci etkili karar verme becerilerini kullanabilecek Öğrenci Bilgileri sınıflandırıp kategorize edebilecek Öğrenci Bilgileri özetleyebilecek GRUPLA ÇALIŞMA TEKNİKLERİ Ekip - grup bilinci oluşturma – Ortak amaç doğrultusunda yapılanmak –İşbirliği yapma, sorumluluk bilinci geliştirme –Liderlik –Organizasyon oluşturma ……. Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Öğrenme Stratejileri / Grupla Çalışma Teknikleri

24 GRUPLA ÇALIŞMA / GRUP DİNAMİĞİ 1Öğrenci grubun bir üyesi olarak işbirliği içerisinde çalışabilecek. a)Öğrenci, grup üyesi olarak grubun amaçları doğrultusunda sorumluluk üstlenebilecek b)Öğrenci, Grubun hedef ve amaçlarının tanımlanmasına katılacak. c)Öğrenci, grubun tanımlanmış görevinin tamamlamasına, dikkatini toplayıp katılacak. d)Öğrenci, kişisel iç disipliniyle, grubun ileriki çalışmalarına katkıda bulunabilecek 2Öğrenci, çeşitli amaçlar için, değişik grupların oluşumuna diğerleriyle etkili ve sorumlu bir biçimde etkileşimde bulunacak Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Grupla Çalışma

25 GRUPLA ÇALIŞMA / LİDERLİK 1Öğrenci grubun bir üyesi olarak işbirliği içerisinde çalışabilecek. a)Öğrenci, grup üyesi olarak grubun amaçları doğrultusunda sorumluluk üstlenebilecek b)Öğrenci, Grubun hedef ve amaçlarının tanımlanmasına katılacak. c)Öğrenci, grubun tanımlanmış görevinin tamamlamasına, dikkatini toplayıp katılacak. d)Öğrenci, kişisel iç disipliniyle, grubun ileriki çalışmalarına katkıda bulunabilecek 2Öğrenci, çeşitli amaçlar için, değişik grupların oluşumuna diğerleriyle etkili ve sorumlu bir biçimde etkileşimde bulunacak Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Grupla Çalışma

26 PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ –Problemi tespit etme –Veri toplama –Bilimsel problem çözme yöntemlerini tanıma ve kullanma –Yeniden yapılanma –Sistemi tekrar sorgulama –Ürünsel çalışma –Ekip veya bireysel çalışma YARATICI PROBLEM ÇÖZME 1- Öğrenci çözülebilecek veya geliştirilebilecek problemler, olaylar veya iddiaları araştırabilecek. (Sıkıntıyı görebilme) a - Öğrenci çevresindeki problem konusu olabilecek şeyleri fark edebilecek ve araştırabilecek. b - Öğrenci toplumsal duyarlılık duygusunu geliştirebilecek c - Öğrenci yaratıcı problem çözme süreçlerinin ileriki uygulamalarında/başvuracağı yapacağı tek bir sıkıntıyı tanımlayabilecek. Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Problem Çözme Becelerileri

27 BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ –Bilimsel düşünme becerisi –Bilimsel araştırma becerisi –Bilimsel veri toplama becerisi –Verileri organize etme becerisi –Bilimsel yöntemler kullanarak veriyi işleme becerisi –Verileri yorumlama becerisi –Not alma, yazma, dosyalama becerileri BİLİMSEL ARAŞTIRMA –Problem tespit etme –Literatür tarama –Hipotez geliştirme –Değişkenleri tespit etme –Yöntem belirleme / Veri toplama –Verileri analiz etme ve yorumlama –Fen ve Sosyal Bilimlerde araştırma becerisi kazandırılmalıdır. Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Bilimsel Çalışma Yöntemleri / Bilimsel Araştırma

28 BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ PROGRAM Temel amaç tüm disiplinleri öğrenciye tanıtmaktır. Bu amaçla öğrenciye en az iki en fazla 4 alanda eğitim verilir. Bu etkinlikler sürecinde öğrencinin disipline olan ilgisi, öğrenme hızı, merak, alanda derinlemesine bilgi isteği, yaşamsal süreçlerdeki problemleri alana taşıyarak çözüm bulma girişimleri, ….. gibi özellikler gözlemlemek amacıyla program uygulanır. Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe dersleri programda verilmelidir. Sanat alanında, destek eğitiminde tanılanan öğrenciler, ek olarak sanat alanı BYF programına alınmalıdır. 6. ve 7. sınıflar Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Programlar / Bireysel Yetenekleri Fark Ettirici Program

29 ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ PROGRAM –Program, disiplindeki genel hakimiyet sağlandıktan sonra derinlemesine konulara girilebilir. Örn. Fizik Matematik –Özel alanında üst düzey yeterlilik. –İlgili disiplinlere hakimiyet –Birden fazla özel alan –Ürünsel çalışma –Gerektiğinde Dış Destek PROJE –Disiplinler arası işbirliği –Problem çözme becerisi –Süreç yönetimi becerisi –Özel alan bilgisi / Malzeme bilgisi –Sabır / Özgüven –Yaratıcılık / Beceri "Bilgi çağının insanı, kendini tanımaktan, ifade etmekten ve düşündüklerini açıklamaktan korkmayan; edindiği bilgiler aracılığı ile görevleri ve geleceği arasında ilişkiler kurarak, yeni bilgiler üretebilen insandır.” Peter DRUCKER 8. 9. ve 10. Sınıflar 11. ve 12. Sınıflar Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Programlar / Özel Yetenekleri Geliştirici - Proje

30 Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi ETKİNLİKLER

31 Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Etkinlikler BİREYSEL ETKİNLİK Çok üst düzey veya alt düzeyde olan öğrencilere yapılan çalışmalardır. GRUP ETKİNLİK Sosyal ve duygusal gelişim için, akranlarıyla birlikte, yetenekleri dikkate alınarak önceden planlanmış etkinliklerdir. SOSYAL FAALİYET Toplumsal ve sosyal yönlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı halka açık etkinliklerdir. Özgüven gelişimi için sık yapılması gereken faaliyetlerdendir. KURUM DIŞI UYGUNLUK Mekana bağlı kalmadan sahada eğitim yapılabildiği durumlarda uygulanır. Üst programlarda Üniversitelerle işbirliği yapılmalıdır.

32 UYGULAMALAR

33 Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Uygulamalar ATÖLYE ÇALIŞMASI Psikomotor özellikleri geliştirir. Özgüven sağlar. Malzeme bilgisi artar. KULÜP ÇALIŞMASI Öğrenciler arası işbirliğini artırır. Büyük küçük öğrencilerin bir araya gelmesini sağlar, etkileşim artar, özgüveni en üst düzeye çıkarır, iletişim ortamlarının oluşmasını sağlar… KAMPLAR Sosyal gelişim, paylaşım, özgüven gelişimi, birlikte yaşam kültürü oluşturma, öğretmenlerin öğrencileri çok yönlü tanımalarına fırsat verme.. gibi ORGANİZASYON Yaratıcılık, problem çözme, bilimsel çalışma, iletişim becerileri, gibi birçok özelliklerin gelişmesini sağlar.

34 Program Süreleri öğrenciye göre uyarlanabilir. Öğrencinin tüm gelişim süreçlerine paralel ilerlemelidir. Destek Eğitimi Davranış geliştirme ve disipline etme sürecidir. Rehberlik ağırlıklıdır. Amaç Buluş Yapmak değil süreç becerisi kazandırmaktır. Sınıf123456789101112 Yaş67891011121314151617 DESTEK E Ğİ T İ M İ BYFÖYGÖYG PROJE Sınıf Ö ğ rt. İ lk. Branş Ö ğ rt.Orta Ö ğ retim Branş Ö ğ rt. Üni. Des. Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Yaş - Program - Öğretmen YAŞ - PROGRAM - ÖĞRETMEN

35 Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Programların İlkeleri / Danışmanlık PROGRAMLARIN İLKELERİ Programın süresi, öğrenci istenilen seviyeye gelinceye kadar devam eder. Programları o alanda yetkin kişiler tarafından verilmesi esastır. Her program öncesi uygulanacak olan program için, öğrencinin hazır bulunuşluluk düzeyi en az iki ölçme aracıyla tespit edilmelidir. DANIŞMANLIK Davranış gelişimi, Bağlılık Örnek model olma Aile ile iletişim Mentörlük - ağabeylik sistemi

36 İLKELER –Sevgi ve saygı / Özgür bir eğitim ortamı –Zengin ve her öğrenciye uygun materyal –Kurum içi gelenekler oluşturulmalıdır. –Öğrenme süreci, her öğrencinin kendine has kabiliyetleri, ilgi alanları ve öğrenme tarzını dikkate alacak şekilde düzenlenmelidir. (Renzulli, 1994) –Öğrenciler bireysel olarak değerlendirilir ve programı tamamlayan öğrenciler üst programa alınırlar. –Aile eğitimi çok önemlidir. –Bireysel farklılıklar çok önemlidir. –Öğrenciyi anlamak –Veliyi anlamak Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi İlkeler

37 KONULARIN İŞLENİŞİNDE DEĞERLENDİRME –Bilgi Basamağı –Kavrama Basamağı –Uygulama Basamağı –Analiz –Sentez –Değerlendirme basamaklarına göre yapılmaktadır. Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Konuların İşlenişinde Değerlendirme

38 Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmen Durumumuz 2016 BRANŞLARA GÖRE NORM KADRO VE MEVCUTLARI Sıra NoBranşlar Branş Kodu Ders Saati NormBilsem mevcutToplam 1Bilişim Teknolojileri111930111 2Biyoloji112330111 3Coğrafya120730100 4Türk Dili ve Edebiyaft128330111 5Felsefe137130111 6Fen ve Teknoloji138660211 7Fizik139030111 8İngilizce152460222 9Kimya/Kimya Teknolojisi162730111 10İlköğretim Matematik171560211 11Müzik182260222 12Rehber Öğretmen1894-211 13Görsel Sanatlar/Resim192560222 14Tarih203630111 15Türkçe214360222 16Matematik235330111 17Sınıf Öğretmenliği2403-222 18Sosyal Bilgiler251030100 19Teknoloji Tasarım490030111 TOPLAM7502722

39 Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Merkezimizin Mevcut Durumu MEVCUT DURUMHEDEFLER KURUM B İ NASI atölyeler, çalışma alanları, birimler, idari birimler vb. yerleşimi uygun ve kısmen ihtiyaçlarımıza cevap verecek düzeydedir. Yaklaşık olarak 1200 m2’lik bir kapalı alana sahiptir. Personel ve öğrenci girişi Yangın merdiveni girişi Binamızın birinci kaft MEM büro olarak kullanılmaktadır.Bu kısım tadilaft yapılarak Merkezimize kazandırılması hedeflenmektedir. LABORATUAR Laboratuar ihtiyacımız şu anda yoktur ancak ilerleyen zamanlarda öğrenci ve öğretmen sayısındaki arftşa bağlı olarak fen bilimleri laboratuarları ve müzik odaları yetersiz kalacakftr. Kuruma yeni bölümler veya birimler oluşturulması için I. Kaftn kullanılması amaçlanmaktadır. KÜTÜPHANE Mevcut kurum kütüphanesinde 150 kitap vardır.Kitap sayısı arftrılmalıdır. Bunu sağlamak için öğrenci ve velilerden destek istenecek, yayın evleriyle bağlanftya geçilecektir. UYGULAMA ALANI Mevcut durumda uygulama alanı ve sera bulunmamaktadır.Merkezimizin yangın merdiveni tarafında kalan bahçenin düzenlenerek kullanılması düşünülmektedir. KURUM BAHÇES İ Kurumumuzun müstakil bahçesi bulunmamaktadır.Bahçe tahsisi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçilecektir.

40 Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Merkezimize Kayıtlı Öğrencilerin İstatistiki Bilgileri 2014-2015 için SınıfGrup KAYITLI ÖĞRENCİ ErkekKızToplam 12A10 20 11 B131629 10 B9 19 9 C121426 8 D6915 7 D20828 7 E8513 6 E121325 5 F221436 5 G549 4 G171532 4 H7411 3H17 34 Toplam 158139297

41

42 Sınıf GrupErkekKızToplam 12 B131629 11 B91019 10 C121426 9 D6915 8 D20828 8 E8513 7 E121325 6 F221436 6 G549 5 G171532 5 H7411 4H17 34 5 I 201636 Toplam 168145313 Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİ SAYILARI

43

44 Sınıf GrupErkekKızToplam 12 A10 20 11 B131629 10 B9 19 9 C121426 8 D6915 7 D20828 7 E8513 6 E121325 5 F221436 5 G549 4 G171532 4 H7411 3H17 34 Toplam158139297 Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİ SAYILARI

45

46 Sınıf GrupErkekKızToplam 12 A11 22 11 A10 20 10 B131629 9 B91019 8 C121426 7 D6915 6 D20828 6 E8513 5 E121325 4 F221436 4 G549 3 G171532 Toplam145129274 Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİ SAYILARI

47

48 ErkekKızToplam Genel Zihinsel153133286 Resim81321 Müzik81018 Toplam169156325 Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi 2014-2015 Öğretim yılı öğrenci sayılarımız Yetenek alanlarına göre

49

50 SınıfErkekKızToplam 5345286 6312455 7302050 8131124 9221840 10141226 1161824 12 820 Toplam162163325 Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi 2014-2015 öğretim yılı öğrenci sayılarımız Sınıf Seviyelerine göre

51

52 SINIF SEV İ YES İ PROGRAMI Z İ H İ NSELRES İ MMÜZ İ K 3UYUM DESTEK 1703 4UYUM DESTEK 2666 5UYUM DESTEK 3367 6DESTEK 46523 7BYF 14092 8BYF 23300 9ÖYG 11700 10ÖYG 21700 11PROJE 1400 12PROJE 2700 TOPLAM2431992321 Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi 2015-2016 eğitim öğretim yılı öğrenci sayılarımız

53

54 plam ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİ SAYILARI 2015 Uyum ProgramıDestek Eğitimi Bireysel Yetenekleri Fark Ettirici Program Özel Yetenekleri Geliştirici Program Proje Dönemi ZihinselResimMüzikZihinselResimMüzikZihinselResimMüzikZihinselResimMüzikZihinselResimMüzik C,S kız r kek kız r kek kız r kek kız r kek kız r kek kız r kek kız r kek kız r kek kız r kek kız r kek kız r kek kız r kek kız r kek kız r kek kız r kek TOP e to e e e e e e e e e e e e e e L AM 3.Sı n. 000000000347000213000000000000000000000000000 10 4. sı n. 000000000336246516000000000000000000000000000 18 5.Sı n. 000000000213426437000000000000000000000000000 16 6.Sı n. 000000000372865202303000000000000000000000000000 70 7.Sı n. 000000000000000000152540459202000000000000000000 51 8.Sı n. 000000000000000000141933000000000000000000000000 9.Sı n. 0000000000000000000000000009817000000000000000 10.Sı n. 0000000000000000000000000008917000000000000000 11.Sı n. 000000000000000000000000000000000000314000000 4 12.Sı n. 000000000000000000000000000000000000347000000 7 MERKEZİN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI243 Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi

55 Başarılarımız BAŞARILARIMIZ Öğrencilerimiz yerel ve ulusal olarak düzenlenen bir çok yarışmada derece almışlardır. 2008 MAFETYA Karadeniz Birinciliği. TÜBİTAK, GYTE, Kocaeli Üniversitesi işbirliği ve MEB onayı ile düzenlenen Türkiye çapında 45 ilden 358 projenin katıldığı 2.Fen Bilimleri Proje Yarışmasında Fen ve Teknoloji alanında Türkiye ikinciliği, 2009 Kırşehir Cacabey Türksat Gökbilim Kampı. SBS sınavında 500 tam puan alarak bir öğrencimiz (Mustafa Azat GÜÇLÜ) Türkiye birincisi olmuştur. 2010 SBS sonucu 9 öğrencimiz Zonguldak Fen Lisesini kazanmıştır. 2010 Trafik haftası nedeniyle düzenlenen resim yarışmasında bir öğrencimiz ikinci (Elif Nur ÜNLÜ),bir öğrencimizde (Zeynep ÖZER) üçüncü olmuştur. 2012 Konya Çocuk Kongresine 1 bildiri ile katıldık. 2012 SEPTO Mansiyon. 2012 SABY 2.cilik. 2012 İstanbul NASA Astronomi Müzesi. 2013 Enerji Verimliliği Haftasında Enerji Bakanlığı Tarafından düzenlenen enerji verimliliği konulu resim yarışmasında öğrencimiz Janset ESEN Türkiye birincisi olmuştur. 2013 SEPTO Rekrenasyon Kategorisinde sergiye katıldık. 2014 Ankara Çocuk Üniversitesi Gök Bilim Okulu Eğitimi. 2015 Bu benim eserim yarışmasında bölge finallerine kaldık. 2015 İzmir Çocuk Kongresine 2 bildiri ile katıldık. 2016 İstanbul Çocuk Kongresine 1 bildiri ile katılacağız. 2016 Yılında FLL Robot Yarışmasında Yükselen Yıldızlar Ödülü.

56 ELEMELERİ GEÇEREK ULUSAL VE ULUSLARARASI KATILDIĞIMIZ YARIŞMALAR Mevlüt ALATAŞ danışmanlığında, TUBİTAK’ ın ortaöğretim kurumları arası proje yarışmasına öğrencimiz Duygu KARABAKAL ‘ ın hazır- ladığı “Soğan hangi pH da en iyi yetişir” isimli proje yarışmada elenmiştir. Ayrıca Mevlüt ALATAŞ danışmanlığında Bengü TAYMAZ tarafından hazırlanan ve İNEPO ya gönderilen “Sigara dumanının fotosenteze etkisi” adlı proje uluslar arası alanda yarışmada elenmiştir. Bu Benim Eserim adlı proje yarışmasına Ali PEHLEVAN danışmanlığında Mustafa UÇAR tarafından hazırlanan “Kurboyasın”; Yakup EKER danışmanlığında Nurhan TUNCER tarafından hazırlanan “Ekstraksiyon yöntemiyle meyvelerden boya eldesi”; Mevlüt ALATAŞ danışmanlığında Abdülhakim BİBEROĞLU tarafından hazırlanan “Dört mevsim şemsiye”, ve yine Mevlüt ALATAŞ danışmanlığında Bengü TAYMAZ tarafından hazırlanan “Sigara dumanının fotosenteze etkisi” projelerinden “Kur boyasın”ve “Ekstraksiyon yöntemiyle meyvelerden boya eldesi” projeleri sergilenmeye layık görülmüş ama sergide elenmişlerdir. “Dört mevsim şemsiye”, “Sigara dumanının fotosenteze etkisi” projeleri ise sergilenmeden elenmişlerdir. DÜŞ ÇİZGİSİ adlı tasarım proje yarışmasına Nurhan AKKIN ve Zeynep SAĞLAM danışmanlığında Şevval ADIGÜZEL tarafından hazırla- nan “Pratik ayakkabı” adlı proje uluslar arası alanda elenmiştir. Mustafa Akyel eşliğinde öğrencilerimiz her yıl Nisan aylarında düzenlenen MAFETYA yarışmalarına katılmaktadırlar. Fen ve Teknoloji Öğretmenimiz İsmail AKAR VE Öğrencilerimizden Aylin Sena BEKTAŞ’IN hazırladıkları Müziğin Rengi adlı projemiz Bu Benim Eserim adlı yarışmada Ankara bölge sergisinde sergilenmiştir. Her yıl ülkemizin değişik bir ilinde düzenlenen robot yarışmalarında finallerde yarıştık. Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Elemeleri geçerek ulusal ve uluslararası katıldığımız yarışmalar;

57 STRATEJİK AMAÇLARIMIZ Eğitim kalitemizi artırmak Merkezimizin fiziki donanımını yeterli hale getirmek. Merkezimiz öğretmen ve öğrencilerinin sanatsal,bilimsel gelişmeleri yakından takip etmelerinde destek olmak. Merkez ile veliler arasında iletişimi güçlendirmek Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Stratejik Amaçlarımız / İşbirliği Protokolleri İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ Karabük Üniversitesi KUYEM ile Merkezimiz arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.Bu kapsamda bir çalıştay düzenlenmiştir. Bülent Ecevit Üniversitesi ÖZELMER ile Merkezimiz arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.Bu protokol kapsamında ÜYÜKEP projesi hazırlanmıştır.Bu proje ile öğrencilerimiz üniversite hocalarımız ile buluşturul- muştur.

58 Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Projelerimiz / Merkezimizin İhtiyaçları PROJELERİMİZ 2011 Yılında TÜBİTAK ortaklığında Yeşil ve Siyah Doğa ve Bilim Kampı Projesi. 2012 Yılında Zonguldak ve Yöresinden Çıkarılan Kömürün Önemi ve Çevreye Etkisi Projesi. 2013 Yılında Üstün yetenekliler ile Üniversite Köprüsü Eğitim Programı (ÜYÜKEP) 2013 Yılında BEÜ ÖZELMER ve Merkezimiz arasında imzalanan İşbirliği Protokolünce Doğa Kampı Etkinlikleri Düzenlenmiştir. 2014 Yılında BEÜ ÖZELMER ile temiz enerji kaynakları üzerine bilim kampı yaptık. 2015 Meslek Tanıtımları Projesi 2016 TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği MERKEZİMİZİN İHTİYAÇLARI 1.Binamız eski Eğitim Araçları binası olduğu için yeni tip projeye uygun bina. 2.Eğitim materyali (Fen Bilimleri,Fizik,Kimya,Biyoloji laboratuar malzemeleri) 3.Bilgisayar laboratuarı. 4.Elektronik laboratuarı. 5.Z Kütüphane. 6.Projelerin desteklenmesi için 3.5.1.2 kaleminden ödenek.

59 ............................................................................................................................................................................... Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Notlar

60 ............................................................................................................................................................................... Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Notlar

61 MERKEZ MÜDÜRÜ AYHAN ELİÇORA İletişim Adres:Terakki Mahallesi Gündoğdu Sokak No:4 Zonguldak E- Mail : 888844@meb.k12.tr888844@meb.k12.tr Tel : 372 2571406 Fax:372 2572444 zonguldakbilsem.meb.k12.tr


"T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ 2015-2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları