Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TORAKS TRAVMALARI Doç. Dr. Çağatay TEZEL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TORAKS TRAVMALARI Doç. Dr. Çağatay TEZEL."— Sunum transkripti:

1 TORAKS TRAVMALARI Doç. Dr. Çağatay TEZEL

2

3 Mediastinal flatter hangisinde görülür
Mediastinal flatter hangisinde görülür? Eylül 99  A) Mitral stenoz  B) Mitral kapak replasmanı  C) Hiatal hemi  D) Kaburga kırığı  E) Hiçbiri 

4 Trakeasında yerleşmiş yabancı cisim bulunan bir kişide en sık görülen bulgu aşağıdakilerden hangisidir? Eylül 2002  A) Hırıltılı solunum (Wheezing)  B) Sağ akciğerde dinlemekle akciğer seslerinde azalma  C) Sağ akciğerde atelektazi  D) Ses kısıklığı  E) Hemoptizi 

5 Daha önce hiçbir şikayeti olmayan 20 yaşında zayıf bir erkek hastada ani gelişen göğüs ağrısı, ilerleyen nefes darlığı, soğuk terleme, hipotansiyon, taşikardi saptanıyor ve ağrı olan hemitoraksta solunum sesleri alınamıyor.Perküsyonda hipersonarite tespit edilen hastaya ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Nisan A) Gözlem B) Tüp torakostomi C) Acil torakotomi D) Mediastinoskopi E) Tomografi eşliğinde elektif torasentez

6 Otuz yaşındaki erkek hasta geçirdiği trafik kazası sonrası acil servise getirilmiştir. Şiddetli solunum sıkıntısı, boyun venlerinde dolgunluk, hipotansiyon saptanan hastanın göğsünün sağ tarafında solunum sesleri duyulmamaktadır.Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Aralık A) Akciğer kontüzyonu  B) Hemotoraks C) Tansiyon pnömotoraks  D) Akciğer hematomu E) Şilotoraks

7

8

9 Travma sonucu ölümlerin %25’inden fazlası toraks travması sonucudur.
1/3’ü hemen olay yerinde 1/3’ü ilk birkaç saatte (kanama,yetersiz havayolu) 1/3’ü tanıda geç kalınması (pulmoner kompl., enfeksiyon, miyokard hasarı, pulmoner emboli vb.)

10 penetran travmaların %15-30
Ciddi cerrahi tedavi, künt travmaların %10 penetran travmaların %15-30

11 Amaç İlk muayene sırasında yaşamı kesin tehdit edici yaralanmaların saptanması ve tedavisi İkincil muayene sırasında gözlenen ve potansiyel olarak yaşamı tehdit edici yaralanmaların saptanması ve tedavisi Torasentez, toraks tüpü, perikardiyosentez işlemlerinin yapılabilmesi ve komplikasyonlarının öğrenilmesidir.

12 İlk muayene sırasında saptanacak yaşamı kesin tehdit edici yaralanmalar
Havayolu Obstrüksüyonu Tansiyon Pnömotoraks Açık Pnömotoraks Masif Hemotoraks Flail Chest (=Yelken Göğüs) Kalp Tamponadı

13 Hipovolemik hastada kardiyak arrest veya
elektromekanik disosiyasyon varsa kapalı kalp masajı etkisizdir. ACİL SERVİS TORAKOTOMİSİ

14 Torasik Travmada Acil Servis Torakotomisi Endikasyonları
Penetran Yaralanmalar Hızla genel durum bozulması Kontrol edilemeyen kanama Kardiyak arrest Büyük damar yaralanması şüphesi Hava embolisi (hiler yaralanma) Künt Yaralanmalar Hızla genel durum bozulması veya kardiyak arrest Hayati fonksiyonların hastaneye varışta mevcudiyeti

15 Tansiyon pnömotoraks Aynı taraftaki akciğerin kollabe olması
Mediyasten ve trakeanın karşı tarafa itilmesi Venöz dönüşün bozulması Karşı akciğere bası Akciğer veya göğüs duvarından tek yönlü valv şeklinde hava kaçağı Tanısı kesinlikle klinik olarak konulur (radyolojik değil)

16 Tension Pneumothorax

17

18

19 Tansiyon pnömotoraks - en sık nedenler
PEEP ile mekanik ventilasyon Spontan pnömotoraks (bül) Travmatik akciğer parankim yaralanmaları Subklavyen / internal juguler venöz kateter uygulamaları

20 Tansiyon pnömotoraks - klinik tablo
Respiratuvar distres Taşikardi Hipotansiyon Trakeal deviasyon Solunum seslerinin tek taraflı kaybı Boyun venlerinin distansiyonu Siyanoz (geç dönemde) Perküsyonla hiperrezonans* (kalp tamponadından ayırmada önemli)

21 Tansiyon pnömotoraks kalp tamponadı
ayırıcı tanı

22 Tansiyon pnömotoraks tedavisi
Acil toraks dekompresyonu (geçici olarak midklavikular 2. interkostal aralığa iğne batırılarak uygulanan bu işlem olayı basit pnömotoraksa çevirir) Toraks tüpü takılması (kesin tedavi, 5. interkostal aralıktan midaksiller hattın anterioruna takılır)

23 Açık pnömotoraks (emici göğüs yarası = sucking chest wound)
Göğüs duvarında açık kalan büyük defekt İntratorasik ve atmosferik basınç dengelenir. Defekt trakea çapının 2/3’ü ise hava bu yolu tercih edecektir (en az direnç) Ventilasyon bozulur, hipoksi gelişir.

24 Masif Hemotoraks 1500 ml’den fazla kan birikimi ile oluşur
Hipovolemi / hipoksi Boyun venleri kollabe veya distandü! Volüm replasmanı + toraks tüpü Torakotomi gerekli mi ?

25 Yelken göğüs (flail chest)
Birden fazla kotun çift taraflı fraktürü sonucu belirli bir segmentin diğer kısımlarla kemiksel bütünlüğünü yitirmesi Paradoksal hareket oluşur Morbidite ve mortalite den asıl sorumlu olan akciğer parankim hasarıdır! Alveolo-kapiller membran yaralanması! Tanı kesinlikle klinik (radyolojik değil)

26 Yelken göğüs Kan gazı değerleri gerek tanı, gerekse tedavinin takibi açısından çok önemli Nemli oksijen Sıvı resüsitasyonu (altta yatan hasarlı akciğer parankimi nedeni ile aşırı sıvıdan kaçın !) Analjezinin sağlanması Gerekiyorsa entübasyon+ventilatör (PEEP)

27 Kalp tamponadı Genellikle penetran yaralanmalardan sonra
Kalp büyük damar ve perikardiyal yaralanmalara bağlı Perikard fikse fibröz bir yapı cc kan bile klinik açıdan önemli Klasik Beck triadı 1- arteryel basınç düşmesi 2-derinden ve azalmış gelen kalp sesleri 3-venöz basıncın artışı Pulsus paradoksus (insp. Sistolik b. 10 mmHg ) Kussmaul belirtisi (paradoksal venöz basınç anomalisi)

28 Kalp tamponadı iv sıvı replasmanı Perikardiyosentez ! ?
Subksifoidal pencere ! Ekokardiyografi (acil serviste !) Transözofajiyal ekokardiyografi ! ? Tedavi acil torakotomi

29 İkincil değerlendirme ve potansiyel ölümcül toraks yaralanmaları
Daha detaylı bir fizik muayene Ayakta direkt toraks grafisi Arteryel kan gazı EKG

30 Büyük Yaralanma Göstergeleri
1. ve 2. kosta fraktürleri Sternal fraktür Mediyasten genişlemesi Yelken göğüs Masif hava kaçağı Hemoptizi Masif hemotoraks Boyun ven distansiyonu Künt diyafragma yaralanması

31 İkincil muayene sırasında saptanacak yaşamı potansiyel tehdit edici yaralanmalar
Pulmoner Kontüzyon Miyokard Kontüzyonu Aort Yaralanması Diyafragma Rüptürü Trakeobronşyial Ayrışma Özofagus Yaralanması

32 Pulmoner kontüzyon Tek başına veya flail chest ile birlikte
Sinsi potansiyel ölümcül Ciddi hipokside erken entübasyon ! Eşlik eden KOAH / böbrek yetersizliği varsa erken entübasyon Yakın takip pulse oksimetre kan gazı ölçümleri EKG monitörizasyonu ventilatör

33 Toraksda majör yaralanma olduğunu düşündüren radyolojik işaretler
Genişlemiş mediyasten (en sık ve anlamlı bulgu)! 1. ve 2. kot fraktürleri Aort topuzunun silinmesi Trakea’nın sağa deviasyonu Sağ ana bronş’un yükselmesi / sağa deviasyonu Sol ana bronş’un depresyonu Pulmoner arter ve aorta arasındaki boşluğun silinmesi Özofagus’un (NG sonda) sağa deviasyonu NG trakeada sağa devie Belirsiz aort sınırı Geniş mediasten

34 Travmatik diyafragma rüptürü
Penetran travmada küçük / künt travmada ise geniş radyal yarıklar oluşur Sağ taraftaki defektleri KC kapatır Solda daha sık Tanı Direkt grafi BT Toraks tüpü (periton lavaj mayii gelmesi) Pnömoperituan Laparoskopi 18 y, E, 7 yıl önce trafik kazası ve laparotomi

35 Trakeobronşial ağaç yaralanmaları
LARİNKS YARALANMASI Ses kalınlaşması Subkutan anfizem Krepitasyon palpasyonu TRAKEA YARALANMASI Penetran travma aşikar / Künt travma sinsi Boyun damar ve özofagus yaralanmaları eşlik edebilir Bronkoskopik inceleme ve BT tanıya yardımcı

36 Trakeobronşial ağaç yaralanmaları
BRONŞ YARALANMASI Çoğu künt travma sonrası karinanın 2-3 cm yakınında Subkutan anfizem/ Tansiyon Pnömotoraks / Persistan Pnömotoraks / Bronkoskopi

37 Özofagus travması Sıklıkla penetrandır
İyatrojenik de olabilir (endoskop/dilatatör) Mediyastinit / ampiyem Bu hastalarda mutlaka şüphelenilmeli Kot fraktürü olmadan sol pnömohemotoraks, alt sternum veya epigastriuma ağır künt travma + şok, toraks tüpünden partiküllü içerik gelmesi, mediyastinal hava varlığı Kontrastlı grafi / özofagoskopi Torakotomi ile direkt onarım / drenaj

38 Diğer toraks yaralanmaları
Subkutan anfizem SA Toraks’ın crush yaralanması (travmatik asfiksi) superior vena cava obstrüksiyonu TA Basit pnömotoraks P Hemotoraks (en sık interkostal/internal mammariyan arter ve akciğer parankim yaralanması ile) H Skapula ve kot fraktürleri KF

39 Subkutan anfizem 1

40 Travmatik Asfiksi 1

41 1 Basit Pnömotoraks Pnömotoraks Mediasten orta hatta Plevral sınır
Eşit yükseklikte diafragmlar 1

42 Kot Fraktürü

43 Toraks Tüpü Yerleştirilmesi

44 Özet Toraks travması politravmatize hastalarda sık rastlanılan ve yaşamı tehdit eden bir travma türüdür. Bu hastalar genellikle havayolu açıklığının sağlanması ve tüp torakostomi gibi nisbeten basit girişimlerle tedavi edilebilir. Bu tür yaralanmaları tanıyabilmek ve gerekli işlemleri uygulayabilecek eğitime sahip olmak yaşam kurtarıcı olabilir.

45

46


"TORAKS TRAVMALARI Doç. Dr. Çağatay TEZEL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları