Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRES YÖNET İ M İ STRES İ N TANIMI VE B İ Ç İ MLER İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRES YÖNET İ M İ STRES İ N TANIMI VE B İ Ç İ MLER İ."— Sunum transkripti:

1 STRES YÖNET İ M İ STRES İ N TANIMI VE B İ Ç İ MLER İ

2 “STRES” kelime kökeni olarak Latince “estrictia”dan gelmektedir. 17. yüzyılda stres: Felaket, bela, musibet, dert, keder, elem gibi anlamlarda kullanılmıştır. 18. ve 19. yüzyıllarda: Kavramın anlamı de ğ işmiş ve güç, baskı, zor gibi anlamlarda kullanılmıştır. 19. yüzyıl- 20. yüzyıl: Stres, bedensel ve ruhsal hastalıkların sebebi olarak düşünülmüştür.

3 Stresle İ lgili Yapılan Bazı Tanımlar : Bireyin duygusal ya da fiziksel durumuna karşı olası bir tehdit sezdi ğ inde, vücudunda ya da beyninde oluşan bir tepkidir. Bireyin fiziksel, psikolojik ve davranışsal sapmalarına neden olan dış şartlara karşı bir uyum tepkisidir. Organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması sonucu ortaya çıkan bir durumdur.

4 Stres; Kişilerin sosyal ve fiziksel çevresiyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan fizyolojik ve psikolojik davranışsal tepkilerdir.

5 Stres Kavramının Özellikleri Genellikle stresin hoş olmayan, zarar verici yönleri ele alınarak olumsuz stres’ten bahsedilir ve stresin en önemli özelliklerinden biri olan olumlu yanı göz ardı edilir. Çince’de “stres” kelimesi tehlike ve fırsat kelimelerinin sembollerinin karışımıdır. Stres her iki kavramı da içerir.

6 Stres kaçınılmazdır. Stresin tamamen yok olması yaşamın bitmesiyle mümkündür. Stres yaşıyor ve çalışıyor olmanın tek ürünüdür. Stres kişiseldir. Stres cinsiyete göre de farklılık gösterir. Stres meslek gruplarına göre de farklılık gösterir.

7 Olumlu ve Olumsuz Stres Olumlu Stres: Bireyi güdüleyici ve teşvik edici rol oynar. Ün kazanmak, İ şte ilerleme gibi istenilen fırsatları yakalamadaki zorluklar iyi stres olarak adlandırılmıştır. Zaman baskısı yaratıcılı ğ ı harekete geçirebilir. Ço ğ u kez stres heyecan verici olabilir. Stres bazı mesleklerin temelidir. Örn; Hava trafik kontrolörleri, insanların ölüm kalımından sorumlu işlerde çalışan insanlar işlerini yerine getirmede stres altındadırlar.

8 Olumsuz Stres: çok az veya çok fazla gerilim altında olundu ğ unda ortaya çıkar. Ölüm, işsizlik, mesle ğ inde ilerleme gösterememe gibi durumlar, olumsuz yaşam deneyimleri kötü stres olarak adlandırılır.

9 STRES İ N BEL İ RT İ LER İ Fiziksel Ve Bedensel Belirtiler Psikolojik Belirtiler Duygusal Ve Davranışsal Belirtiler

10 F İ Z İ KSEL BEL İ RT İ LER Vücudumuzdaki fiziksel de ğ işmeler, bazen geçirmekte oldu ğ umuz bir stresin sonucudur. Bu fiziksel de ğ işmeler strese ba ğ lı olmayan biyolojik bir problemin işareti olabilir fakat, genellikle vücudumuzun stresli bir olaya tepki vermesidir.

11 Aşırı iştahsızlık Kilo kaybı ve zayıflık Sürekli yorgunluk ve halsizlik hali Sıkça görülen baş a ğ rıları Yüksek tansiyon Nefes darlı ğ ı Aşırı hassasiyet, duygulanma ve gözlerden yaş gelmesi

12 Aşırı sigara veya içki içme Normalden fazla fiziksel a ğ rı ve acı çekmek So ğ uk algınlı ğ ı ve nezleye yakalanmaya daha açık olmak Enerji kaybı, yorgun ve sinirli hissetme.

13 PS İ KOLOJ İ K BEL İ RT İ LER Psikolojik belirtiler, fiziksel belirtiler kadar kolay anlaşılmazlar, genelde görünüş olarak oldukça zor fark edilirler. Bu tür belirtiler, daha çok düşünme süreci ve bir kişinin düşünceleri ve stresin bu işleyişi nasıl etkiledi ğ i ile ilgilidir. Psikolojik stres belirtileri, kişinin düşüncelerini başkalarına açıklaması ve davranışları ile kendini belli eder.

14 Aşırı tedirginlik, korku ve endişe Alınganlık, çabuk sinirlenme Hayattan zevk almama, her şeyin boş oldu ğ unu açıklama Hasta olmaktan korkma veya hasta oldu ğ unu zannetme Olayları ve insanları hatırlayamama, yapılacak işleri unutma

15 Bir işe sürekli olarak odaklanamama Depresyon-özsaygı ve özde ğ erde azalma Di ğ er insanların fikirlerine çok fazla önem verme Karar verme ve bir işi başlatabilme yetersizli ğ i, genellikle kötümser olma Artan bir şekilde hayal kurma

16 DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL BEL İ RT İ LER Duygusal ve davranışsal belirtiler, genellikle dışarıdan gözlenebilen, kişilerin davranışlarına yansıyan belirtilerdir. Davranış biçimleri kişinin örgüt içindeki performansını do ğ rudan etkiler. Örne ğ in, iş performansını zayıflatan depresyon duygusu gibi.

17 Kararlar üzerinde emin olamama, bir karara çabuk varamama İ şleri zamanında yetiştirmede başarısızlık Gözden kaçırma ve hataların artması Nedensiz işe gelmeme, a ğ ır hareket etme Sık sık iş de ğ iştirme- işle ilgili mutsuzluk İ lgi eksikli ğ i ve cansızlık İ şle ilgili normalden fazla şikayet etme.

18 aşırı hareketlilik veya tersi, iletişim ve dinleme yeteneklerinde kısılma, öfke patlamaları ve sürekli şiddetli tartışma başlatma, rahatlama ve dinlenme yeteneklerinde düşüş, a ğ lama krizleri ya da donukluk görülür.

19 STRES İ N DO Ğ URDU Ğ U RAHATSIZLIKLAR Stres Ve Fiziksel Hastalıklar Stres Ve Psikolojik Rahatsızlıklar

20 F İ Z İ KSEL HASTALIKLAR Gergin bir bo ğ az Sırtta ve boyunda gerginlik Güç soluma Hızlı kalp atışı So ğ uk fakat terleyen eller ve ayaklar Gergin bacak kasları

21 PS İ KOLOJ İ K RAHATSIZLIKLAR Duyguların sık sık de ğ işmesi Kızgınlık Ümitsizlik duygusu Aşırı a ğ lama Kaygı Depresyon

22 STRES KAYNAKLARI İ şle İ lgili Nedenler : Çok fazla veya çok az iş Kötü fiziksel çalışma durumları Zaman baskısı Örgütün Dış Çevre İ le İ lişkileri: Aile istekleri ile örgütün beklentilerinin çatışması Kendi beklentileri ile örgütün beklentilerinin çatışması Örgütün İ ç Çevresi Danışma Eksikli ğ i Davranışlarının kısıtlanması Politikalar Gece vardiyası

23 Örgüt İ çi İ lişkiler: Yöneticilerle olumsuz ilişkiler Yanında çalışanlarla olumsuz ilişkiler Yetki ve sorumluluk da ğ ılımındaki ilişkiler Kariyer Gelişimi: Aşırı yükselme Yükselememe İ ş güvenli ğ i eksikli ğ i Engellenmiş iş istekleri Örgüt İ çindeki Rolü Rol çatışması, rol yükü, rol belirsizli ğ i Çalışanlara karşı sorumlulu ğ u Kararlara katılamama

24 Yukarıda saydı ğ ımız stres kaynaklarının hepsinin örgüt ile do ğ rudan ilişkisi vardır. Bireyin, Kişili ğ inin algılamasının geçmişteki tecrübesinin üzerinde olumsuz etkileri çok büyüktür.

25 Çalışma hayatında stresle başa çıkmak için başvurulan çeşitli yollar ; Sigaraya, yeme ğ e, alkole, ilaca ya da bir kaçına birden yönelir. Bazıları strese tepki olarak geri çekilir, içine kapanır, pasifleşir, sorunlarıyla yüz yüze gelmekten kaçınır. Bazen de sorunlarını tümüyle yok sayarak, olayların dışına çıkarlar.

26 Yaygın olarak kullanılan bir başka stresle başa çıkma biçimi aşırı tepki göstermek tir. Aşırı tepki gösterme çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. Başkalarına yönelik öfke nöbetleri kırıcı olma, kaygılanma vb davranışlar bunlardan bazılarıdır. Bir başka zararlı başa çıkma biçimi de stres karşısında hiç tepki göstermeyip yaşanan sıkıntıyı içinde biriktirmektir.

27 STRES YÖNET İ M İ : Aşırı stresle başa çıkmak ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, durumu de ğ iştirme ya da duruma verilen tepkileri de ğ iştirmektir. Kısaca, STRESLE BAŞA ÇIKMAK ’ tır.

28 StresY önetiminin amacı,stresin bütününden kaçınmak de ğ ildir, zaten bu olanaksızdır. Stresle başa çıkmanın kısa, orta ve uzun vadeli amaçları vardır. Kısa Vadeli Amaçlar Orta Vadeli Amaçlar Uzun Vadeli Amaçlar

29 STRESLE BAŞ ETME YÖNTEMLER İ İ nsanlar stresle başa çıkmada daha somut ve daha duruma uygun özel çabalar sarf etmektedirler. Stresle başa çıkma konusunda faydalı oldu ğ u çeşitli yazarlar tarafından ifade edilen çeşitli teknikler bulunmaktadır.Bu tekniklerden bazıları bendene yönelik, bazıları zihne bazıları ise davranışlara yöneliktir.

30 Bedene Yönelik Teknikler : Bedene yönelik teknikler genel sa ğ lı ğ ı ve vücut direncini artırıcı, vücut gerilimini azaltıcı etkiye sahiptir. Bunlar: Fiziksel Egzersiz Solunum Egzersizi Gevşeme Meditasyon Biyolojik Geri Bildirim

31 Zihne Yönelik Teknikler : Strese verilen anlam tamamen zihinsel bir süreçtir. E ğ er zihinsel süreçler kontrol altında tutulabilirse stresten etkilenme de azaltılabilecektir. Bilişsel Yeniden Yapılandırma Problem Çözme Zaman Yönetimi

32 Davranışlara Yönelik Teknikler : Sosyal Becerileri Geliştirme Bazı Davranış Tarzlarını De ğ iştirme Beslenme Alışkanlıklarını De ğ iştirme

33 STRESLE BAŞA ÇIKMADA ÖRGÜTSEL YÖNTEMLER Destekçi bir örgütsel hava yaratmak Görevlerin Zenginleştirilmesi Örgütsel Rollerin Belirlenmesi ve Çatışmaların Azaltılması Mesleki Gelişim Yollarının Planlanması ve Danışmanlık

34 Stres yaratan bir problemle karşı karşıya oldu ğ umuzda, problemin çözümüne geç- meden önce, kendimizi cesaretlendirelim; "Dünyanınsonude ğ ilya!", "Her inişin bir çıkı- şı vardır." gibi cümleler buna yardımcı ola- bilir. Problem çözümünde izleyece ğ imiz yol; problemi saptama, seçenekleri gözden geçirme, bir çözüm yöntemini seçme, eyleme geçme, sonuçları de ğ erlendirme olmalıdır.


"STRES YÖNET İ M İ STRES İ N TANIMI VE B İ Ç İ MLER İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları