Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PAZARLAMA MEVZUATI Paket Tur Sözleşmeleri. Paket tur sözleşmeleri; ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan di ğ er turistik hizmetlerin en.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PAZARLAMA MEVZUATI Paket Tur Sözleşmeleri. Paket tur sözleşmeleri; ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan di ğ er turistik hizmetlerin en."— Sunum transkripti:

1 PAZARLAMA MEVZUATI Paket Tur Sözleşmeleri

2 Paket tur sözleşmeleri; ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan di ğ er turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil oldu ğ u fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu, önceden düzenlenmiş yazılı sözleşmelerdir.

3 Neler İçermelidir Sözleşme taraflarının, isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa di ğ er erişim bilgileri. Hareket, dönüş tarihi ve saatleri ile kesintiler dahil paket turun süresi. Paket tur sırasındaki duraklama yerleri ve nakil ba ğ lantıları dahil turun güzergahı, ulaşım araçlarının cinsi, konaklama yeri ve sınıfı, bunların süreleri, yemek ö ğ ün sayısı, varsa rehber ve ücreti ile paket tura dahil di ğ er hizmetlere ilişkin bilgiler.

4 Paket tur öncesi ve paket tur sırasındaki fesih koşulları. Seyahat acentasının kusuru veya sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödeyece ğ i tazminat ile ödenmiş olan paranın iadesine ilişkin bir taahhüt. Mücbir sebep sayılan haller ve bu hallerde tarafların hak ve sorumlulukları. Paket turun Türk Lirası olarak vergiler dahil fiyatı ve ödeme şekli, peşinat tutarı, ödeme planı, borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları.

5 DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Öncelikle paket tur sözleşmesinin yazılı olarak yapılması bir zorunluluk olup, bu sözleşmenin mutlaka tur başlamadan önce yapılması ve bir nüshasının da tüketiciye verilmesi gerekmektedir.

6 Sözleşme ve Bilgilendirme Yükümlülüğü Broşür verme yükümlülü ğ ü: Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce katılımcıya ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmesi zorunludur. Katılımcıya sunulan broşür veya ekinde; paket turun vergiler dahil toplam fiyatı, ön ödeme tutarı ve kalan bedelin ödenece ğ i tarih bilgileri bulunmalıdır. 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birli ğ i Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa di ğ er sigortalara ilişkin bilgi bulunmalıdır

7 Sözleşme düzenleme yükümlülü ğ ü: Paket tur düzenleyicisi veya aracısı katılımcılarla paket tur sözleşmesi düzenlemek zorundadır. Sözleşmede bulunması gerekenler:  Paket turun Türk Lirası olarak vergiler dahil toplam fiyatı.  Ödeme planı.  Sözleşmeden dönme ve fesih şartları.  Paket turun varış yerleri  Kalış süreleri.  9 uncu maddeye göre fiyat de ğ işikli ğ inin şartları ve paket tur fiyatına dahil olmayan vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülükler.

8 Yolculuk öncesi bilgilendirme: Yurt içi turlar için en az yirmi dört saat, yurt dışı turlar için ise kırk sekiz saat önce aşa ğ ıdaki konularda katılımcıyı bilgilendirmek zorunludur:  Yolculu ğ un başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri.  Ara konaklamaların yapılaca ğ ı tarih ve yer ile aktarma bilgileri.  Katılımcıya yolculukta belirli bir yer tahsis edildi ğ i hallerde bu yer hakkında ayrıntılı bilgi.

9 Sözleşme ve bilgilendirmenin şekli: Yapılan paket tur sözleşmeleri en az on iki punto büyüklü ğ ünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi ve bunların bir örne ğ inin katılımcıya verilmesi zorunludur.

10 Sözleşme İçeriğinin Değiştirilmesi ve Paket Turun İptali Fiyat de ğ işikli ğ i: Sözleşmede yer alan fiyat; fiyatın de ğ iştirilebilece ğ inin açıkça sözleşmede belirtilmesi, fiyat de ğ işikli ğ inin gerekçesinin ve nasıl hesaplanaca ğ ının sözleşmede öngörülen hareket tarihinden en az yirmi gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşuluyla sözleşme bedelinin yüzde beşini geçmeyecek şekilde de ğ iştirilebilir.

11 Sözleşmenin esaslı unsurlarında de ğ işiklik: Paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından paket turun başlamasından önce, katılımcıdan kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeri ğ inde yapılan önemli de ğ işiklikler ile 9 uncu maddede belirtilen sebeplerle yapılan fiyat de ğ işikli ğ i hariç di ğ er fiyat de ğ işiklikleri esaslı sözleşme de ğ işikli ğ i olarak nitelendirilir. Paket turun iptali: Paket tur düzenleyicisi veya aracısının, katılımcıdan kaynaklanmayan bir sebepten dolayı paket turun başlamasından önce turu iptal etmesi halinde katılımcı, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında kendisine tanınmış olan hakları kullanabilir.

12 Katılımcının Diğer Hakları Sözleşmenin devri: Katılımcı, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az yedi gün önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Sözleşmenin feshi: Katılımcı, fesih talebini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

13 Şikayet için: Katılımcının paket dur ile sıkıntı yaşaması halinde ( İ ptal edememek, ücretini alamamak, dolandırılmak gibi) paket turu düzenleyen kişi hakkında TÜRSAB’a suç duyurusunda bulunabilir. 0212 356 59 79

14 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER Emrah KÜÇÜK 14620104


"PAZARLAMA MEVZUATI Paket Tur Sözleşmeleri. Paket tur sözleşmeleri; ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan di ğ er turistik hizmetlerin en." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları