Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Reggio Emilia Yaklaşımı 1. İ mkansız. 100 İş te Orada! Bir çocuk 100den ibarettir Bir çocu ğ un 100 lisanı 100 eli 100 fikri 100 dü ş ünme ş ekli oynama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Reggio Emilia Yaklaşımı 1. İ mkansız. 100 İş te Orada! Bir çocuk 100den ibarettir Bir çocu ğ un 100 lisanı 100 eli 100 fikri 100 dü ş ünme ş ekli oynama."— Sunum transkripti:

1 Reggio Emilia Yaklaşımı 1

2 İ mkansız. 100 İş te Orada! Bir çocuk 100den ibarettir Bir çocu ğ un 100 lisanı 100 eli 100 fikri 100 dü ş ünme ş ekli oynama ş ekli ve konu ş ma ş ekli vardır 100 her zaman 100 dinleme ş ekli sevme ş eklidir ş arki söylemek ve anlamak için ke ş fetmek için 100 zevk 100 dünya icat etmek için hayali kurulacak 100 dünya. Bir çocu ğ un 100 lisani vardır ( ve yüzlerce yüzlerce dahası ) ama 99unu çalıyorlar. Okul ve bu kültür, kafayla vücudu ayırıyor. Onlar cocu ğ a: elleri olmadan dü ş ünmesini, kafasi olmadan yapmasını, zevk almadan anlamasını sadece yılba ş larında ve bayramlarda sevip ş ükretmesini söylüyorlar. Onlar çocu ğ a: zaten orada olan bir dünyayı ke ş fetmesini söylüyorlar ve geri kalan 99unu çalıyorlar. Onlar çocu ğ a: i ş ve oyunun gerçek ve fantezinin bilim ve hayal etmenin yerin ve gö ğ ün sebep ve rüyanın birbirine ait olmadı ğ ını söylüyorlar. Ve onlar çocu ğ a 100ün orada olmadı ğ ını söylüyorlar. Çocuk onlara: İ mkansız. 100 i ş te orada! diyor. Loris Malaguzzi 2

3 3

4 Reggio Emilia Yaklaşımı II. Dünya sava ş ı sonrasında İ talya’nın kuzeyinde Reggio Emillia adı verilen 150,000 nüfuslu bir kasabada anne babaların çocuklarının e ğ itim alabilece ğ i bir okul kurma giri ş imiyle ba ş layıp, bugün “Reggio Emilia” yakla ş ımı adıyla tüm dünyaya yayılan bir okul sistemidir. Reggio Emilia, birkaç aylık bebeklerde altı ya ş ındaki çocuklara kadar farklı ya ş gruplarını kabul eden 33 okuldan olu ş maktadır. 4

5 Reggio Emilia Yaklaşımı Dünyada birçok erken çocukluk e ğ itimcisine ilham kayna ğ ı olan Reggio Emilia Yakla ş ımını özel kılan birçok faktörden biri onun çocu ğ a ve çocu ğ un ö ğ renme ortamına yani fiziksel, sosyal, duygusal çevresine verdi ğ i de ğ erdir. Reggio Emilia Yakla ş ımı, Malaguzzi’nin ifadesiyle çocu ğ u yüz dili oldu ğ unu vurgular. Uygun bir ö ğ renme ortamında çocu ğ un kendini gerçekle ş tirmesi ve bunu ifade etmesi için birçok yol bulundu ğ unu ifade eder. 5

6 Reggio Emilia Yaklaşımı E ğ itimcilere dü ş en görev; var olan çocuk imajını desteklemek çocuklara çe ş itli ifade yolları yaratmak için sınıfta ve programda gerekli düzenlemeleri yapmak ve bu yapılanların bulundukları ortama ve kültüre uygunlu ğ undan emin olmaktır. Reggio Emila Yakla ş ımı, fiziksel, sosyal ve duygusal açıdan gerekli ö ğ renme ortamının sa ğ lanmasının ve belli prensipler çerçevesinde her kültürün kendine has e ğ itim vermesinin gereklili ğ ini vurgulayarak ideal e ğ itim ortamları olu ş turmayı hedefler. 6

7 Reggio Emilia Yaklaşımı Yazılı bir reçete gibi hazır program sunmayan, aslında bir yakla ş ım olan Reggio Emila’dan esinlenmek, sahip olunan paradigmaları de ğ i ş tirmeyi gerektirmektedir. Reggio Emilia Yakla ş ımının amacı erken çocukluk e ğ itimcilerine hazır bir program sunmak yerine, yapılacak çalı ş malara yol göstermektir. 7

8 Reggio Emilia Yaklaşımının Dayandığı Temel Görüşler Farklı alanlardan birçok bilim adamının Reggio Emilia yakla ş ımına katkısı olmu ş tur. Bunların arasında en önemlileri Bruno Ciari, John Dewey, Jean Piaget, Lev Vygotsky’dir. Bruno Ciari, İ talya’da 1950’li yıllarda ba ş layan “ İş birlikli Ö ğ renme” hareketinin öncüsüdür. Okulların çocukların enerjilerini cömertçe kullanabilecekleri nitelikte olması gerekti ğ ini, bunun çocukların geli ş imleri açısından önemli oldu ğ unu belirtmi ş tir. 8

9 Reggio Emilia Yaklaşımının Dayandığı Temel Görüşler Bruno Ciari, sınıflarda bir ö ğ retmen yerine iki ö ğ retmen bulunmasının ve bu ö ğ retmenlerin hiyerar ş i olmaksızın denge içinde çalı ş maları sonucu e ğ itim-ö ğ retim etkinliklerinin daha verimli olabilece ğ ini ve çocukların gruplar halinde çalı ş malarının onların sosyal geli ş imleri açısından gerekli oldu ğ unu savunmu ş tur. Ayrıca, Ciari fiziksel çevre okulun dördüncü ö ğ retmenidir fikrini ortaya atmı ş tır. 9

10 Reggio Emilia Yaklaşımının Dayandığı Temel Görüşler John Dewey, progressive e ğ itimi savunmu ş ve okullarda proje tabanlı ö ğ renme uygulamaların gerekti ğ ini vurgulamı ş tır. O e ğ itim, ö ğ retim etkinliklerinin aktif ve geli ş tirici olması gerekti ğ ini çocukların demokratik bir ortamda e ğ itim almalarının onların her alandaki geli ş imleri açısından önemli oldu ğ unu vurgulamı ş tır. Jean Piaget, Reggio Emilia teoristleri yakla ş ımı yapılandırırken Piaget’nin bili ş sel ve ahlak geli ş imi a ş amalarından yararlanmı ş lardır. Lev Vygotsky, çocukların ö ğ renme projelerine yeti ş kinlerin de aktif olarak katılımsı oldu ğ u bir e ğ itim ortamının gereklili ğ ini savunmu ş tur (Epstein, 1999). 10

11 Reggio Emilia Yaklaşımının Dayandığı Temel Görüşler John Dewey, progressive e ğ itimi savunmu ş ve okullarda proje tabanlı ö ğ renme uygulamaların gerekti ğ ini vurgulamı ş tır. O e ğ itim, ö ğ retim etkinliklerinin aktif ve geli ş tirici olması gerekti ğ ini çocukların demokratik bir ortamda e ğ itim almalarının onların her alandaki geli ş imleri açısından önemli oldu ğ unu vurgulamı ş tır. Jean Piaget, Reggio Emilia teoristleri yakla ş ımı yapılandırırken Piaget’nin bili ş sel ve ahlak geli ş imi a ş amalarından yararlanmı ş lardır. Lev Vygotsky, çocukların ö ğ renme projelerine yeti ş kinlerin de aktif olarak katılımsı oldu ğ u bir e ğ itim ortamının gereklili ğ ini savunmu ş tur (Epstein, 1999). 11

12 Reggio Emilia Yaklaşımının Dayandığı Temel Görüşler Çocukların sosyal ortamlarda daha sa ğ lıklı ö ğ renebilece ğ ini örne ğ in partnerlerinin de bilgileriyle ö ğ renmelerinin güçlenip geli ş ece ğ ini savunmu ş tur. Çocu ğ un geli ş imine genetik, yapıcı ve ekolojik bir yakla ş ımla bakılmaktadır. 12

13 Reggio Emilia Yaklaşımının Dayandığı Temel Görüşler Çocuklar ; Hiç bitmeyecek bir merak ve ö ğ renme çabası içindedirler. Ö ğ renme sürecinde özgür olmaları gereklidir. Bilgi edinmede oyun, gözlem ve duyularını kullanırlar. Bilgileri organize etmek için ipuçlarından yararlanır, var olan açıklamalardan hareket ederler ve çevre ile etkile ş imde bulunurlar, böylece deneyim kazanırlar. 13

14 Reggio Emilia Yaklaşımının Dayandığı Temel Görüşler Malaguzzi, Piaget’in basamak fikrini “çok sınırlandırılmı ş ” oldu ğ u için ret etmektedir. “do ğ umdan itibaren sosyal olan, zeka dolu ve m eraklı bir çocuk” imgesi çizmektedir. Onun ili ş kisel temelli e ğ itim fikri, her bir çocu ğ un di ğ er çocuklarla ili ş kide olmasını ve çocukların di ğ er çocuklar, aile, ö ğ retmen, toplum*çevre ile kar ş ılıklı ili ş kilerini harekete geçirmesi ve desteklemesi üzerine odaklanmaktadır. Bu becerikli çocuklar, do ğ ruların, de ğ erlerin ve kültürün bir üreticisi olmaya ba ş ladıkları sistem içerisinde de ğ i ş ikler olu ş turmaktadırlar (Edwards, 2002). 14

15 Reggio Emilia Yaklaşımının Dayandığı Temel Görüşler Çocuk, büyüme sürecine gelişimini engelleyen bir duvarla karşı karşıyadır. Bu duvar, eskimiş ve kalıplaşmış katı kurallar, yetişkinler tarafından benimsenmiş ancak çocuklar tarafından anlaşılması oldukça güç olan ve geçerliliğini yitirmiş davranış kalıpları ve geleneks el eğitim metotlarından meydana getirmektedir. Öncelikli olarak çocuğun yaşadığı toplumdaki yeni kültürel değerleri ve rolleri öğrenmesi için desteklenmesi gerekmektedir. Bu destek sağlandıktan sonra çocuk, gelişimini engelleyen ve eski değer yargılarından oluşan bu “duvar”ı kendi kendine aşmayı başarmalıdır. 15

16 Reggio Emilia Yaklaşımının Dayandığı Temel Görüşler Çocuklara somut ya ş antılar sunularak yeni ke ş ifler yapmalarına fırsatlar sa ğ lanmasıdır. Çocuklar sırasıyla ara ş tırma, üretme ve hipotezlerini test etme a ş amalarından geçmektedirler. Burada resim çizme, heykel, dramatik oyun gibi bir çok sembolik yolla kendilerini ifade etme imkanı bulmaktadırlar. 16

17 Reggio Emilia Yaklaşımının Dayandığı Temel Görüşler E ğ itimcilerinin “çocu ğ un yüz dili” adını verdikleri bu görü ş, çocukların somut ya ş antıları sembolik ifadelere dönü ş türdükleri çok sayıda dili ifade etmektedir. Çocuk problemlerinin çözümünde akranlarıyla birlikte çalı ş makta, ö ğ retmen ise bu sırada ona yardımcı olmaktadır. Bazen çizim yada fikirler yeniden gözden geçirilip düzeltilmektedir (Temel ve Dere, 1999). 17

18 Reggio Emilia Yaklaşımında “çocuk, aile ve öğretmenin rolü” 1. Çocu ğ un Rolü Çocuklar egosantrik, izole, yalnızca nesnelerle me ş gul olan bireyler olarak kabul edilmemektedir. Çocuk yeti ş tirmek yalnızca bili ş sel yönü vurgulamayan, duyguların önemini küçümsemeyen, duyu ş sal hedefleri belirsizlikten arındıran, çocuk-yeti ş kin, çocuk-çocuk ileti ş imine a ğ ırlık veren bir e ğ itim anlayı ş ı izlemektedir. Çocuk zengin potansiyele sahip, güçlü, yeterli olarak algılanmaktadır. 18

19 Reggio Emilia Yaklaşımında “çocuk, aile ve öğretmenin rolü” 1. Çocu ğ un Rolü Bütün çocuklar ö ğ renmelerinde, sosyal etkile ş imlerde, çevrenin gerektirdi ğ i her türlü sorunu çözmede gerekli olan ilgi, merak, potansiyel ve hazırbulunu ş lu ğ a sahiptirler. Ö ğ retmenler çocukların potansiyellerinin farkındadırlar ve bütün çalı ş malarında buna dikkat ederler. 19

20 Reggio Emilia Yaklaşımında “çocuk, aile ve öğretmenin rolü” 1. Çocu ğ un Rolü Çocuk, yetenekli, becerikli ve kendi kendini yönetebilir olarak kabul edilmektedir. Çocuklar bilgilerini kendi hareket ve etkile ş imleri sonucu in ş a etmektedirler. Çocuklar, fikirlerini ba ş kalarına sergileme yoluyla ö ğ renmektedirler. 20

21 Reggio Emilia Yaklaşımında “çocuk, aile ve öğretmenin rolü” 1. Çocu ğ un Rolü Çocuk teoriler geli ş tiren, verileri elde etmede ve hipotez geli ş tirmede kendi yolları olan bir bireydir. Çocuk bilgiyi üretme ve yaratmada kapasiteye sahip olan, sosyal, duygusal ve zihinsel yönden birçok farklı kayna ğ a sahiptir. Çocukların sadece ihtiyaçları de ğ il hakları da tanınmalıdır. Çocukların kaliteli bir bakım ve e ğ itim alma hakları vardır. 21

22 Reggio Emilia Yaklaşımında “çocuk, aile ve öğretmenin rolü” 1. Çocu ğ un Rolü Çocuklar arasındaki her bir etkile ş im, farklı tepkiler yaratabilir, ki ş ilerle ili ş kileri, dinleme, sözel ve sözel olmayan ileti ş im becerilerinin geli ş imini destekler. Etkile ş im olumsuz sonuçları en aza indirgemekte en azından çocuk ve yeti ş kinlerin uyum ve ö ğ renmesi için olanak sa ğ lar. Çocukların daha çok i ş birli ğ i ve kar ş ılıklı alı ş veri ş yapabilmesi için ya ş ve geli ş imsel düzey yönünden çok farklı olmamaları gerekir. Yeti ş kinlerin plan yapmasını ve karar vermesine yardım eder. 22

23 Reggio Emilia Yaklaşımında “çocuk, aile ve öğretmenin rolü” 2. Reggio Emilia Yakla ş ımında Aile Aileler, e ğ itim-ö ğ retim etkinliklerinde aktif rol oynarlar. Okul-aile i ş birli ğ i önemlidir: Aileler okullarda görev alırlar ve ebeveynler için okullarda çe ş itli konularda e ğ itim programları vardır. 23

24 Reggio Emilia Yaklaşımında “çocuk, aile ve öğretmenin rolü” 2. Reggio Emilia Yakla ş ımında Aile Okullardaki deneyimlerin çok özel ve kaliteli olması ve bu tutumun ailelerin katılımını te ş vik etmesi gösterilmektedir. Günümüzde okullarda aileler ile yapılan çalı ş malarda, ebeveynin okul aktivitelerine olan katılımı, sadece kendi çocu ğ unun çerçevesi içinde kalır. 24

25 Reggio Emilia Yaklaşımında “çocuk, aile ve öğretmenin rolü” 2. Reggio Emilia Yakla ş ımında Aile Reggio Emilia okullarında yapılan aktiviteler ve proje çalı ş malarında aileler müthi ş bir heyecan ve istek içinde, sadece kendi çocuklarının geli ş imi için de ğ il, tüm okulun geli ş imi için destekleyici ve sürekli bir katılım içinde olurlar. Ailelerin bu sadık ve yüksek katılımı, ö ğ retmenlerin de kendilerini geli ş tirmesi ve ö ğ renme süreçlerini hızlandırması için etkileyici bir faktör olu ş turur. 25

26 Reggio Emilia Yaklaşımında “çocuk, aile ve öğretmenin rolü” 3. Reggio Emilia Yakla ş ımında Ö ğ retmen, Reggio Emilia yakla ş ımının en önemli özelli ğ i ö ğ retmenlerin “ö ğ renen” olarak görülmesidir. Ö ğ retmenler her sınıfta e ş it haklara sahip bireyler olarak çalı ş ır. Di ğ er ö ğ retmenler ve personel ile kendi i ş leri, çocukların i ş leri hakkında sürekli tartı ş ır ve yorum yapar. Bu kar ş ılıklı alı ş - veri ş, kalıcı, sürekli bir e ğ itimi ve teorik zenginle ş meyi sa ğ lar. 26

27 Reggio Emilia Yaklaşımında “çocuk, aile ve öğretmenin rolü” 3. Reggio Emilia Yakla ş ımında Ö ğ retmen, Ö ğ retmenler kendilerini, çocuklarla çalı ş malarının dokümanlarını hazırlayan birer ara ş tırmacı olarak algılamaktadırlar. Onlar di ğ er ö ğ retmenlerle gözlem yaparlar, konu ş maları kaydederler, çocukları kameraya kaydederler. Onlar bütün gözlemlerini di ğ er ö ğ retmenler ve ailelerle payla ş ırlar ve daha sonra ö ğ rencilerin spontane etkinliklerini geni ş letebilmenin yolunu ararlar. 27

28 Reggio Emilia Yaklaşımında “çocuk, aile ve öğretmenin rolü” 3. Reggio Emilia Yakla ş ımında Ö ğ retmen, Reggio ö ğ retmenleri çocuklar, ebeveyinler ve di ğ er görevlilerle birlikte çalı ş arak çocukların daha önceden bildiklerini ortaya çıkarır. Çocukların ilgi ve yeteneklerine dayanan projeleri hazırlar ve çocukların bu proje konuları ile ilgili bilgi seviyelerini desteklerler. 28

29 Dokümantasyon Sistemi I. Çocukların duygularını, fikirlerini ifade etmesi ve tekrar düzenleyebilmesi içinproje çalı ş malarını kayıt altına almak ve sergilemek çok önemli. II. Ö ğ retmenler çocuklar için gözlemlediklerini kaydeden, foto ğ raflayan ki ş i konumundalar. III. Portfolyo sisteminin benzeri. Çocukların zaman içindeki çalı ş malarının toplanarak düzenlenmesi, gözlemlerin kaydedilmesi ve de ğ erlendirilmesi hem çocuklar hem aileler hem de ö ğ retmenler için önemli bir araç olarak görülüyor. 29

30 Reggio Emilia Yaklaşımında Ortam 30

31 Reggio Emilia Yaklaşımında Ortam Ortam için “ö ğ retmenin kendisi” ş eklinde ifadeler kullanılmaktadır. Sadece fiziki çevrenin de ğ il sosyal çevrenin de önemli oldu ğ u vurgulanmaktadır. 31

32 Reggio Emilia Yaklaşımında Ortam Yeti ş kinler ve çocuklar arasındaki sosyal alı ş veri ş i kolayla ş tırmak amacıyla bütün çocukların ve ö ğ retmenlerin birlikte bulunabilecekleri büyükçe bir alan bulunmaktadır. Sınıflar bu alanın etrafında düzenlenmi ş tir. Çocuklar ve yeti ş kinler bir gün boyunca bu alandan geçmek zorundadırlar. Reggio Emilia okullarında dikkati çeken bu alanlara “Piazza” adı verilmektedir. 32

33 Reggio Emilia Yaklaşımında Ortam Piazzalar, sınıfların açıldı ğ ı bir orta alandır. Yeti ş kinler ve çocuklar arasındaki sosyal alı ş -veri ş i kolayla ş tırmak amacıyla bütün çocuklar ve ö ğ retmenlerin birlikte bulunabilecekleri bir yerdir. Çevre çocu ğ un hayal ve yaratıcılı ğ ını destekleyecek ş ekilde düzenlenmektedir. Okulların içi ılık ve sakin; cam, ah ş ap dö ş emeli ve mat renklidir. 33

34 Reggio Emilia Yaklaşımında Ortam Çocukların istedikleri zaman yalnız kalması için alanların mevcut olmasına kar ş ın, çevre çocukların birbiriyle etkile ş imini sa ğ layacak biçimde planlanmı ş tır. Ailelerin çocuklarını okula bırakırken ve alırken bekleyebilmeleri için yeti ş kin boyutunda sandalyelerin bulundu ğ u bir kar ş ılama salonu bulunmaktadır. 34

35 Reggio Emilia Yaklaşımında Ortam İ nsanları içeri girmeleri ve oyun oynamaları için çeken bir atmosfere sahiptir. Çe ş itli miktarda gerçek bitki ve çiçekler, bir kiler ve mutfak, yemek odası, tuvaletler ve bahçe bulunmaktadır. 35

36 Reggio Emilia Yaklaşımında Ortam E ğ itim çocukların gerçek hayatlarıyla do ğ rudan bir ili ş ki içindedir. Örne ğ in, her çocu ğ un kendine ait bir posta kutusu vardır ve bu posta kutusundaki mesajlar, mektuplar ve resimler okul ya ş antısının günlük bir parçası olarak her gün de ğ i ş tirilmektedir. Küçük çocukların posta kutularını tanımaları için posta kutularının üzerlerine çocukların resimleri yapı ş tırılmaktadır. 36

37 Reggio Emilia Yaklaşımında Ortam Daha büyük çocuklar için ise posta kutularının üstünde resimleri altında isimleri yazılmaktadır. Çocuklar evlerine mektup getiren postacıyı görmekte ve bu gözlemleri aracılı ğ ıyla okullarındaki posta kutuları ile ba ğ lantı kurmaktadırlar. Çocukların gerçek ya ş amla ba ğ lantı kurmaları sa ğ lanmaktadır. 37

38 Reggio Emilia Yaklaşımında Ortam Sınıf ortamı çocukların fikirlerini bir birleriyle payla ş abilmeleri için olanaklar sa ğ lamaktadır. Çocuklar küçük gruplar halinde çalı ş ırken ö ğ retmen çocukların söylediklerini kaydetmekte ve daha sonra bu kayıtları onlarla payla ş maktadır. Günlük aktiviteler esnasında ö ğ retmen çocuklarla küçük gruplar halinde çalı ş mak için yeterince zamana sahiptir. 38

39 Reggio Emilia Yaklaşımında Ortam Sınıflarda bulunan panolar çocuklara verilen de ğ erin bir göstergesi ve di ğ er çocuklarla ileti ş im kurmanın bir aracı olarak çocukların yaptıkları çe ş itli çalı ş malarla doludur. Panolar, ö ğ retmenlerin velilere çocuklarının gün boyu zamanlarının ço ğ unu sınıfın hangi kö ş esinde geçirdiklerini gösteren bir diyagramı, çocukların çizimlerini ve çocukların gün içinde kendilerine sunulan bazı özel konular hakkında neler söylediklerini dile getiren metinleri içermektedir. 39

40 Reggio Emilia Yaklaşımında Ortam Her Reggio Emilia okulunun, do ğ al materyaller ve sanat malzemeleriyle dolu olan, stüdyo ve laboratuar karı ş ımı “Atelier” adı verilen bir atölyesi vardır. Her atölyede ö ğ retmen ve ö ğ rencilerle birlikte çalı ş an “Atelierista” adında birer grafik sanatları uzmanı bulunmaktadır. Bu ki ş i, eldeki proje ile ilgili haftalık aktivitelerin planlanmasına yardım etmektedir. Bu aktiviteler, ö ğ rencinin kil, resim, kolaj, heykel, gibi yeni araçlarla kendini ifade etmesine yardımcı olmaktadır. 40

41 Reggio Emilia Yaklaşımında Ortam Atölyelerde renkli kalemler, sulu boyalar, sınıflandırma materyalleri (bu materyaller genellikle bir kutu içerisinde bölümler halinde yerle ş tirilmi ş durumdadır ve her kutuda kırmızıbiber ve bezelye gibi farklı malzemeler bulunmaktadır), de ğ i ş ik türlerde kalemler, çe ş itli renk ve türde kâ ğ ıtlar ve bir çok sanat malzemeleri bulunmaktadır. Banyo ve tuvaletlerde lavabolar bulunmaktadır. Bu alçak ve geni ş lavabolar çocukların kolayca muslu ğ a yeti ş melerine ve ellerini yıkarken ya da su oyunu oynarken birbirlerine yakın olmalarını sa ğ layacak ş ekilde dizayn edilmi ş lerdir. 41

42 Reggio Emilia Yaklaşımında Ortam Tabanlar ah ş aptır fakat aynı zamanda halı kaplı yerlerde bulunmaktadır. Cazip, konforlu kitap kö ş eleri ve içinde çe ş itli oyuncaklar ve bebekler bulunan evcilik kö ş eleri mevcuttur. 42

43 Reggio Emilia Yaklaşımında Ortam Reggio Emilia okullarının dı ş çevresi de oldukça ilginçtir. Su oyunu için alanlar, tırmanma tepeleri, aileler tarafından dikilen karı ş ık, küçük a ğ açlar ve piknik masaları bulunmaktadır. 43

44 Reggio Emilia Yaklaşımında Ortam Reggio Emilia okullarında dikkati çeken bir di ğ er özellik, yer ve tavanda de ğ i ş ik özelliklerde aynaların bulunmasıdır. Giri ş te yer alan üçgen çatı biçiminde düzenlenmi ş aynalar, konveks ve konkav aynalar çocu ğ un kendisini de ğ i ş ik açılardan ve de ğ i ş ik durumlarda gözlemesini sa ğ lamakta ve çocu ğ u dü ş ünmeye yöneltmektedir. 44

45 Reggio Emilia Yaklaşımında Ortam Çocu ğ un ö ğ renme dokümanlarına okulun her yerinde rastlamak mümkündür. Bu dokümanlar genellikle çocukların yaptıkları, dü ş ündükleri, hissettikleri, merak ettikleri ve sorguladıkları bir projede, iki ya da üç çocu ğ un birlikte çalı ş ırken çekilen büyük foto ğ rafları ş eklindedir. Ö ğ retmen, çocu ğ un projenin ba ş ında nerede oldu ğ unu, nereye gitmekte olu ğ unu ve ne ö ğ rendi ğ ini hatırlamak için bu dokümanlara birçok kez ba ş vurmaktadır. 45

46 Reggio Emilia Yaklaşımında Ortam Kapıların bir bölümü odadan odayı ve odadan dı ş arıyı rahatça görebilmek için camdan yapılmı ş tır. Reggio Emilia merkezlerinde plastik ya da ucuz oyuncaklara rastlamak pek mümkün de ğ ildir. Ço ğ unlukla sınıfların tabanı ah ş ap kaplıdır ve sınıftaki oyuncakların ço ğ u ah ş aptan yapılmı ş tır. Kullanılan materyallerin ço ğ u do ğ al ve geri dönü ş ümlüdür. 46

47 Reggio Emilia Yaklaşımında Ortam Bazı merkezlerde odanın bölümleri paravandan ziyade tavandan sarkıtılan iplerle ayrılmı ş tır. 47

48 48

49 Reggio Emilia Yaklaşımında Ortam Her merkezde ah ş ap bloklar vardır ve genellikle bu ah ş ap blokların arkasında duvara resim ve renkler yansıtan bir tepegöz sistemi bulunmaktadır. Bazı merkezlerde ise aileler tarafından yapılmı ş el yapımı kuklalar ve kukla sahneleri mevcuttur. Kimi merkezlerde de gölge oyunu için duvardan kâ ğ ıt sarkıtılmı ş tır. Bu kâ ğ ıt kullanılmadı ğ ı zamanlarda katlanabilme özelli ğ ine sahiptir. 49


"Reggio Emilia Yaklaşımı 1. İ mkansız. 100 İş te Orada! Bir çocuk 100den ibarettir Bir çocu ğ un 100 lisanı 100 eli 100 fikri 100 dü ş ünme ş ekli oynama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları