Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Sinan ESEN Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Sinan ESEN Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü."— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Sinan ESEN Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü

2  İhracat Yönetmeliğinde Geçen Bazı Kavramlar

3   İkiden fazla taraf arasında yapılan takas işlemidir. Bağlı Muamele

4   Karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılmasını Bedelsiz İhracat

5   Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemlerdir İhracat

6   İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklara denir. İhracatçı

7   Kamu kuruluşları tarafından açılan uluslararası ihaleler çerçevesinde, ihaleyi kazanan firma veya kuruluş tarafından, Türkiye’de üretilen malların, gelir ve giderleri Türkiye’de kaydedilen yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin ve diğer hizmetlerin yeni alıcılara ihracatı veya mevcut alıcılara yönelik ihracat artışı ile taahhüt gereğince Türkiye’nin mevcut ihracat potansiyelinin geliştirilmesine yönelik Müsteşarlıkça onaylanan diğer işlemleri ifade eder. Offset

8   İhraç veya ithal edilen mal veya hizmet bedelinin, kısmen veya tamamen mal, hizmet veya döviz ile karşılanması işlemini ifade eder. Takas

9   Malların kira bedeli karşılığı belirli bir süre kullanılmak üzere geçici olarak Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını ifade eder. Ticari Kiralama

10   Yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılmasını ifade eder. Transit Ticaret

11   İhracat öncesi ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından işlemin kayıt altına alınmasını zorunlu tutan ihracat türüdür. Kayda Bağlı İhracat

12   İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınmış gümrük beyannamesinin gümrük idarelerine sunulma süresi, onay tarihinden itibaren otuz gündür.  Ancak, ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan, kısıtlama kapsamındaki malın ihracına ait kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerine sunulma süresi, otuz günden daha kısa veya daha uzun olarak Müsteşarlıkça belirlenebilir. Kayda Bağlı İhracat

13   Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Primi kesintisine tabi maddeler Her türlü naturel iç fındık (Kg. başına 0,08 $ ) Her türlü kabuklu fındık (Kg. başına 0,04 $ ) Her türlü hayvan derileri ve postları (Kg. başına 0,50 $) İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ

14   Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödeme yapılan maddelerin ihracı Kümes hayvanları etleri (sakatatlar hariç) Yumurta Bal Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş) İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ

15  Kurutulmuş sebzeler Meyveler ve sert çekirdekli meyveler Zeytinyağı Kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları Makarnalar İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ

16  Bisküviler, gofretler, kekler Dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri Reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri Meyve suları ve sebze suları, meyve nektarları İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ

17   Ülkemizde kredi karşılığı kurulan tesislerin bedelinin malla geri ödenmesine ilişkin özel hesaplar çerçevesinde ihracat,  Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki doğalgaz anlaşması çerçevesinde ihracat,  Ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan kısıtlama kapsamındaki maddelerin ihracı, İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ

18   İşlem görmemiş zeytinyağı ve işlem görmüş dökme veya varilli zeytinyağı,  Meyan kökü,  Ham lületaşı ve taslak pipo, İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ

19   Torba, çuval ve kutulu halde işlem görmemiş zeytin,  Canlı koyun, kıl keçisi, büyükbaş hayvan,  Dökme halde kapya cinsi kırmızı biber (konik biber),  Bakır ve çinko hurda ve döküntüleri,  Beyaz Mermer, Renkli ve Damarlı Mermer, Oniks, Traverten  Çimento İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ

20   Kornişonlar  Çam Fıstığı (İç Çam Fıstığı Hariç)  Buğday ve mahlut, Kara Buğday, Buğday ve çavdar melezi  Mercimekler  Arpa, Mısır  Geri Kazanılmış Kağıt veya Karton Döküntü, Kırpıntı ve Hurdaları, Alüminyum Döküntü ve Hurdaları İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ

21   Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesini ifade eder. Konsinye İhracat

22   Konsinye ihracat başvuruları ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır.  Madde ve/veya ülke politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise doğrudan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır. Konsinye İhracat

23   İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince konsinye ihracat olarak onaylanmış gümrük beyannamelerinin otuz gün içinde gümrük idarelerine sunulması gerekir.  İhracatçılar, konsinye olarak gönderilen malların kesin satışının yapılmasından sonraki otuz gün içinde durumu, kendileri tarafından düzenlenmiş kesin satış faturası veya örneği ve gerekli diğer belgeler ile birlikte izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bildirir. Konsinye İhracat

24   Konsinye olarak gönderilen malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekir. Bu süre, haklı ve zorunlu nedenlere istinaden müracaat edilmesi halinde, izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince iki yıl daha uzatılabilir.  Konsinye olarak gönderilen malın, konsinye ihraç izin süresi içinde satılamaması halinde, malın gümrük mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekir. Konsinye İhracat

25   Ülkemizi temsilen katılanacak uluslararası yurt dışı fuar ve sergiler Müsteşarlık tarafından belirlenir.  Uluslararası ticari fuarlara ve sergilere gönderilecek bedelli veya bedelsiz malların yurt dışına çıkışıyla ilgili başvurular doğrudan ilgili gümrük idarelerine yapılır. Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat

26   Gümrük idareleri, yurt dışına çıkışına izin verdikleri bedelli ve/veya bedelsiz mallar ile ilgili gümrük beyannamelerinin onaylı bir örneğini, beyannamenin kapanış tarihinden itibaren, en geç onbeş gün içinde firmanın beyan ettiği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderir. Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat

27   Uluslararası ticari fuar ve sergilerde sergilenmek üzere yurt dışına çıkarılan malların kesin satışına ilişkin talepler, geçici çıkışa esas gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylanmasını müteakip gümrük idarelerince sonuçlandırılır. Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat

28   Serbest bölgelere yapılacak ihracat, ihracat mevzuatı hükümlerine tabidir. Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat

29   Kayda bağlı ihracat, bedelsiz ihracat, savunma sanayii dışındaki alanlarda offset kapsamında yapılacak ihracat ile yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik kapsamında yapılacak ihracata ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlıkça belirlenir. Diğer İhracat Şekilleri ve Transit Ticaret

30   Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat gümrük mevzuatı hükümlerine tabidir.  Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Müsteşarlığın madde politikası itibariyle transit ticaretinin yapılmasını uygun görmediği mallar transit ticarete konu olamaz. İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılamaz. Diğer İhracat Şekilleri ve Transit Ticaret

31   Takas ve bağlı muamele işlemleri yürürlükteki ihracat ve ithalat rejimleri çerçevesinde yürütülür. Diğer İhracat Şekilleri ve Transit Ticaret

32   Alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallar karşılığında aynı bedel ve şartlarla mal ihracına ilişkin talepler, durumu gösterir belgelere istinaden gümrük mevzuatı çerçevesinde giriş ve çıkışta ayniyeti tespit edilmek suretiyle gümrük idarelerince sonuçlandırılır. Alıcısı Tarafından Kabul Edilmeyen Mallar

33   Alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların başka bedel ve şartlarla aynı veya farklı alıcılara satışına ilişkin talepler, durumu gösterir belgeler ve yeni satış sözleşmesine ait İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylı faturanın ibrazından sonra gümrük idarelerince sonuçlandırılır. Alıcısı Tarafından Kabul Edilmeyen Mallar

34   Otomasyona geçmiş gümrük idareleri, ihracat işlemlerinde tescil onayı yapılmadan önce, gümrük beyannamesi üzerinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin elektronik ortamda oluşturdukları "Birlik Onay Kodu"nu ararlar. "Birlik Onay Kodu" doğrulanmayan gümrük beyannamelerine istinaden mal çıkışı yapılmaz. Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler

35   Otomasyona geçmemiş gümrük idareleri ise, ihracat işlemlerinde gümrük beyannamesi üzerinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin onayını/kaydını ararlar. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği onayı/kaydı bulunmayan gümrük beyannamelerine istinaden mal çıkışı yapılmaz. Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler

36   Gümrük idareleri, ihracatı müteakip durumu ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bildirir.  Gümrük idarelerince tescil edilen gümrük beyannameleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması veya gümrük beyannamelerinin iptal edilmesi halinde, bu husus işlemi yapan gümrük idaresi tarafından onayı/kaydı veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine ve Türkiye İstatistik Kurumuna bildirilir. Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler

37   Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilecek eşya, ilgili gümrük idarelerine gümrük beyannamesi ile beyan edilir.  Elektronik ortamda olanlar da dahil, mektuplar, kartpostallar ve basılmış metinler ile yolcunun kişisel bagajı kapsamındaki eşya için gümrük beyannamesi aranmaz. İhracat Nasıl Yapılır?

38   Kara ve demir yoluyla çıkışlarda, gümrük idaresince çıkış işlemleri tamamlanıp kara sınırından yabancı bir ülkeye fiilen çıktığı veya serbest bölgeye fiilen girdiği tarihtir.  Deniz ve hava yoluyla çıkışlarda, eşyanın yüklendiği deniz veya hava taşıtının hareket ettiği tarihtir. Fiili İhracat

39   İhracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine konulması talep edilen eşya, buralarda bir ay kalabilir. Sözü edilen eşya ile ilgili olarak beyanname tescil edilip edilmediğine bakılmaksızın bu süre içinde ek süre talebinde bulunulması halinde, gümrük müdürlüklerince en çok üç aya kadar ek süre verilebilir. Geçici Depolama Süresi


"Yrd. Doç. Dr. Sinan ESEN Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları