Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar ve halen yapılan bütün çalışmalara RAĞMEN!!!!!! Raor edilen ciddi sonuçlu şiddet vaka sayısı (ölüm dahil)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar ve halen yapılan bütün çalışmalara RAĞMEN!!!!!! Raor edilen ciddi sonuçlu şiddet vaka sayısı (ölüm dahil)"— Sunum transkripti:

1 Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar ve halen yapılan bütün çalışmalara RAĞMEN!!!!!! Raor edilen ciddi sonuçlu şiddet vaka sayısı (ölüm dahil) 2002 : 66 2003 : 83 2004 : 128 2005 : 317 2006 : 663 2007 : 1011 2008 : 806 2009 : 953 Erken yaşta evlilikler (2013 TNSA- % 26) Adolesan Doğumlar Hizmete ulaşamama Sözde namus cinayetleri vb…. Vb…

2 2013 Dünya Ekonomik Forum Raporu Toplumsal Cinsiyet Uçurum Endeksi Türkiye 136 ülke içinde 120.sırada Daha alttakiler; Omman, Mısır, İran, Mali, Fas, Fildişi Sahili, Suudi Arabistan, Chad Pakistan Yemen

3 Toplam 136 ülke arasında  eğitimde 104.  siyasal katılımda 103.  sağlıkta 59.  ekonomik katılımda ise 127. sırada bulunmaktadır. 2013 Dünya Ekonomik Forum Raporu Toplumsal Cinsiyet Uçurum Endeksi

4 İSTİHDAM: Toplumsal kalkınma, kadınların ekonomik sistemde sosyal haklarını kullanabilen, faydalar ve gelişmelerden yararlanabilen, eşitlik temelinde katılım gösterebilen bireyler olmalarının güvence altına alınması ile mümkündür. İşgücüne dahil olmama nedenleri (2011)

5 Hanehalkı ve Ev Bakımına Ayrılan Zaman

6 SORUNLAR: Dünyada: ► Dünyada ülkeler arası, bölgeler arası, kır kent arasında KS göstergelerinde uçurum vardır. Bütün iyileşmelere rağmen alınacak mesafeler çok fazladır. ► Dünyada son 10 yılı aşan bir süredir global bir muhafazakarlaşma akımı devam etmektedir bu akım Din kullanılarak kadınlar üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır., bu da Kadın sağlığını da etkileyen ciddi bir gelişmedir. Cinsiyet temelli ayırımcılık artmaktadır ► Dünyada 1980 lerden sonra hızlanan “Küreselleşme Akımı”, ülkelere, varsıllar, çok uluslu şirketler yararına “reform” yapılmasını sağlık hizmetlerinin de “metalaşmasını” dayatmaktadır. ► Sağlık hizmetleri haklar bağlamında ele alınmamaktadır

7 SORUNLAR: Dünyada: ► Nitelikli SP eksikliği, GOÜ’in yaygın sorunudur ► ÜS Hizmetlerinin Varlığı ve Niteliğinde ciddi sorun olan ülkeler- bölgeler mevcuttur ► KS kullanımında “karşılanamayan gereksinim” çok yüksektir (3 aileden biri) ► Sağlıksız Düşükler hala ciddi bir KS sorunu olmayı sürdürmektedir ► Genç yaş grubu düşükler ve CYBE’ler yönünden en riskli gruptur ► Yoksulluk sağlıkta hizmet almayı, sağlık sorunlarının nicelik ve niteliğini etkileyen en önemli sorundur.

8 SORUNLAR, Türkiye’de: ► Kadın Sağlığını (KS) etkileyen toplumsal cinsiyet ayırımcılığı halen ciddi boyutlardadır daha da olumsuz yönde gelişmeler yaşanmaktadır, ► Son 40 yıldaki bütün iyileşmelere rağmen Türkiye’de Kadın- Anne ve Çocuk sağlığında alınacak mesafeler vardır. ► Türkiye’de bölgeler arası, kır kent vb arasında KS göstergeleri çok farklıdır ► Türkiye’de sağlıkta Dönüşüm –Reform olarak oluşturulan sistem ülke koşullarına uygun mudur ? İyi değerlendirilmesi gerekir ► Sağlık Hizmetlerinin Bireye olan maliyeti giderek artmaktadır

9 SORUNLAR, Türkiye’de: ► Hala Riskli Gebelikler yaygındır ( her 3 gebelikten biri) ► Üreme sağlığı Hizmetlerine “hak temelli yaklaşım” benimsenmemekte, uygulanmamaktadır. ► AP hizmetleri ile ilgili hizmet sunumunda belirgin engeller yaşanmaktadır,karşılanamayan hizmet gereksinimi yüksektir ► Kadınların doğurganlığı, halen demografik bir gerekçe olmadığı halde teşvik edilmektedir. ► Mevcut liberal yasaya rağmen “kürtaj cinayettir” gibi söylemlerle, ÜS hizmetleri uygulamada engellenerek kadınların ÜS da karar haklarına, hizmet almalarına müdahale edilmektedir. ► Kadın Sağlığında erken tanı yöntemleri, rutin hizmetin bir parçası olarak kapsayıcılığı / ulaşımı sınırlıdır.

10 İLK DÖNEM İKİNCİ DÖNEM ÜÇÜNCÜ DÖNEM 19231960 1980 2014 Cumhuriyet….. Dikey Örgütlenme Sağlık Hizmetlerinin sosyalleştirilmesi Entegre örgütlenme Sağlık Reformları

11 CUMHURİYETİN KURULUŞ FELSEFESİNDE SAĞLIK; Ulus ve devlet olmanın vazgeçilmezi, Huzurun, güvenin ve yurt savunmasının vazgeçilmezi Çalışabilecek, üretebilecek, yurdu ve devrimleri, savunabilecek yurttaşın vazgeçilmezi, Tüm yurdu ve yurttaşları kapsamalı, Çevreyi ve sağlığı etkileyen tüm koşulları gözeten önceleyen bir hizmet olmalı, Kişilere ve şirketlere bırakılamayacak bir devlet görevidir Birinci Dönem:

12 İkinci Dönem: *Köylere ulaşan, * Risk altındaki gruplara ulaşan *Ev ziyaretleri yapılan, *EKİP hizmeti *Topluma dayalı KAYITLAR’ın tutulduğu bir TSH sistemi

13 üçüncü dönem: Sağlıkta Dönüşüm Sağlık Reformu  Örgüte müdahale  İnsan gücüne müdahale  Finansmana müdahale

14 Küreselleşme (Neoliberal Politikalar) Özelleştirme Sağlığın da bir meta/ürün gibi görülmesi Sağlıkta devletin rolünün küçültülmesi Sağlık hizmetleri- nin bireye olan maliyetinin artması Sonuçlar: İlaç tüketimi Teknoloji kullanımı Hizmetler hastalık odaklıdır Koruyucu hizmetlerin geri plana atılması kaçınılmazdır Ekip hizmeti zayıflatılmıştır. Performans puanı hizmetlere yön vermektedir Sağlık Sonuçları: Kadınlar Bebekler Çocuklar Yaşlılar Engelliler olumsuz etkilenir AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNDE

15 Aile Hekimliği Görevleri : (Uygulamaya göre)  Tedavi hizmeti (Başvurana)  Aşılama (?)  Ziyaret (???) AH’nin Görevleri (Yazılı mevzuata göre)  Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri  Tedavi ve rehabilite edici hizmetler  Bakanlığının özel programlarını yürütmek  Sorumlu olduğu guruba sağlık planlamasını yapmak  Toplum ve çevre sorunlarını bildirmek  AÇS, aile planlaması, kanser taraması, periyodik muayeneler, ruh sağlığı, yaşlı hizmetleri  Periyodik ev ziyaretleri  Laboratuar hizmeti vermek ya da verdirmek  Acil müdahale, gözlem altına alma  Kronik hastaları izlemek  Özürlü kişilere yönelik hizmetler

16 Toplum Sağlığı Merkezinin Görevleri Performans değerlendirir. Sağlık eğitimi verir. Okul aşılarını yapar. Çevre sağlığından sorumludur. Bulaşıcı hastalık ihbarı ve takibinden sorumludur. Bölge dışı gelen hastaların muayenesini yapar. Ancak, bu koruyucu sağlık hizmetlerini ve performans değerlendirmesini, performanslarını değerlendirdikleri aile hekimlerinden daha az maaş alan hekimler yapmaktadır

17 HASTANELER : Sevk sistemi YOK

18 Performans Mucizesi 20022010 Hastane Müracaat Sayıları 124 309 469302 984 218 Ameliyat Sayıları 2 056 0058 614 789 Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011

19 Türkiye’de Sağlıkta Yıllara Göre Başvuru Sayıları (milyon)

20 Türkiye’de AH Uygulamalarının Değerlendirilmesi Olumlu Yönler ► Bireylerin sürekli ilişki içinde olabilecekleri hekimleri olması ► Aile hekimlerinin mevcut ücretlerinin, birinci basamakta çalışmayı teşvik etmesi ► Aile hekimliği uzmanlık eğitimi için açılan kadroların, diğer uzmanlık dallarından daha fazla olması (??) ► Aile hekimine başvuruda bekleme süresinin kısa olması (ancak hekimin hastaya ayırdığı süre kısadır)

21 Aile Hekimliği Sisteminin Olumsuz Yönleri Entegre hizmet ilkesine ters bir modeldir. Kırsal kesimi dışlayan bir sistemdir. Tedavi ağırlıklı hizmet önceliklidir, koruyucu hizmetler ikinci plandadır. Kronik hastalığı olanlar dışlanabilir ( çünkü performans kriterlerinin içinde kronik hastalıklar yok ) Sağlık hizmetleri özelleşme ve özel sektör anlayışı taşır. Denetim ve Koordinasyon güçlüğü vardır. Sağlık Çalışanlarının İş Güvenceleri yoktur. Toplumun bu sistemle ilgili bilgisi yoktur, halk pek çok konunun farkında değildir !! Bu nedenle de MEMNUNDUR..

22 Mevcut sağlık sistemi, TSH yaklaşımından uzaklaşmış, birinci basamakta entegre ekip hizmeti zayıflatılmış, sağlık hizmetlerinin bütüncüllüğü bozulmuş ; başvuruların hastalıkla başladığı, performansın hizmetlere yön verdiği bir sistem olup “ebe-hemşirenin” tanımlanmış rolü belirsizleşmiştir.

23 ► Küreselleşme rüzgarının dışında kalmak çok olası görülmemekle birlikte ► Sağlık çalışanlarına çok görev düşmektedir… sağlığın bir meta değil, bir insan hakkı olduğunu savunmaları ölçüsünde “sağlık”, ruhsal-bedensel- sosyal boyutlarıyla küreselleşme nin olumsuzluklarından en az etkilenecektir. ► Sağlık çalışanları, çağdaş sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğunu güçlü bir şekilde savunmalı seslerini duyurmalıdırlar

24 Kadının Kariyeri ! Bundan daha fazlası olmalı ……..Hakların kullanımı yanlış ve yanlı yorumlarla kalıba sokulamaz…….. SON SÖZ:

25


"Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar ve halen yapılan bütün çalışmalara RAĞMEN!!!!!! Raor edilen ciddi sonuçlu şiddet vaka sayısı (ölüm dahil)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları