Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİNİR SİSTEMİNE GİRİŞ. Canlıların dış ve iç etkenlerle uyarılabilme yeteneğine irritabilite denir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİNİR SİSTEMİNE GİRİŞ. Canlıların dış ve iç etkenlerle uyarılabilme yeteneğine irritabilite denir."— Sunum transkripti:

1 SİNİR SİSTEMİNE GİRİŞ

2 Canlıların dış ve iç etkenlerle uyarılabilme yeteneğine irritabilite denir.

3 Sinir sistemine çevreden gelen uyarılara Stimulus denir

4 Stimulus MSS Stimulus

5 Dokunma MSS Tat Koku Ses

6 uyarılma sonucu ortaya çıkan cevaplara impuls denir

7 Organ ve oluşumların M.S.S ile olan bağlantısına innervasyon denir

8 Genel duyular 1- Yüzeyel duyular 2- Derin duyular 3- Visseral duyular Özel duyular 1-Görme 2- İşitme 3- Tat 4- Denge 5- Koku DUYULAR

9 Genel duyular 1- Yüzeyel duyular Basınç Temas Ağrı Isı İki nokta diskriminasyonu 2- Derin duyular Proprioseptif Vibrasyon Derin kas ağrısı 3- Visseral duyular Açlık Bulantı Tiksinme Visseral ağrı Gerilme

10 Eksteroseptörler İnteroseptörler Proprioseptörler RESEPTÖRLERİN SINIFLANDIRILMASI 1- Reseptörlerin bulundukları yere göre Genel duyu organlarından Özel duyu organlarından Basınç Temas Ağrı Isı Görme İşitme Denge Tat Koku

11 Eksteroseptörler İnteroseptörler Proprioseptörler RESEPTÖRLERİN SINIFLANDIRILMASI 1- Reseptörlerin bulundukları yere göre Kan damarı Organ duvarı Bezler Ağrı Basınç Açlık Susuzluk Bulantı Kanın kimyasal yapısı

12 Eksteroseptörler İnteroseptörler Proprioseptörler RESEPTÖRLERİN SINIFLANDIRILMASI 1- Reseptörlerin bulundukları yere göre Kas Kiriş Bağ Eklem kapsülü kasların gerginliği eklemlerin pozisyonu

13 Basit reseptörler Kompleks reseptörler RESEPTÖRLERİN SINIFLANDIRILMASI 2- Reseptörlerin yapılarına göre Genel duyular Özel duyular Basınç Temas Ağrı Isı Vibrasyon Görme İşitme Denge Tat Koku

14 Mekanoreseptör Termoreseptör Nociseptör Elektromagnetic reseptör (Fotoreseptör) Kemoreseptör RESEPTÖRLERİN SINIFLANDIRILMASI 3- Reseptörlerin fonksiyonlarına göre

15 RESEPTÖRLERRESEPTÖRLER EKSTEROSEPTÖRLER Dış kaynaklı uyarıları alır PROPRİOSEPTÖRLER Kas, kiriş ve eklem kapsülündeki gerilme duyusunu alır INTEROSEPTÖRLER Vücüdun içinden kaynaklanan duyuları alır 1- Görme, işitme ve uzaklık tahmini 2- Koklama 3- temas, basınç 4- Sıcak, soğuk 5- Ağrı 6- tad 1- Kas iğciği 2- Golgi tendon organı 3- Eklem kapsülü 1- Sinus aorticus ve arcus aortae (Baroreseptör ve kemoreseptör) 2- Akciğerlerde(gerilme reseptörleri 3- Kalp ve kan damarlarında 4- Vesica urinariiada (gerilme reseptörleri) 5- Üreter ve sfinkterlerde 6- Hypothalamus’da (termoreseptörler ve ozmoreseptörler) SOMATOSEPTÖRLER Organizmanın dış ortama uymasını sağlarlar INTEROSEPTÖRLER Organizmanın iç ortamdaki değişiklikleri alan reseptörler

16 Mekanoreseptörlerin aldığı dokunma duyuları A- Temas duyusu Meckel diskleri Meissner korpüskülleri Kıl folikülü reseptörleri Ruffini korpüskülleri B- Basınç Duyusu Pachioni korpüskülleri C- Vibrasyon duyusu Meissner korpüskülleri Pachioni korpüskülleri

17 Sinir dokusu, -Sinir hücreleri (Neuron) -Destek dokusu hücrelerinden (Neuroglia) yapılmıştır.

18

19 Sinir hücresinde Perikaryon (Corpus neurcyti), Dendrit ve axon adı verilen bölümler vardır. Dendritler duyuları alırlar ve Neurocaryon’a iletirler. Axonİmpulsu gövdeden uzaklaştırırlar.

20 Bir nöron üç kısıma ayrılabilir: 1.Reseptif kısım (algılayıcı kısım) hücre cismi ve dendritlerden oluşur. 2. İletici kısım, aksondur. 3.Efektör kısım(etkileyici kısım) aksonun kollateral dalları ve akson uçlarından oluşur.

21 Sinir hücreleri - Unipolar; - Bipolar - Multipolar neuron

22 Nöronlar fonksiyonuna göre Motor nöronlar Duyusal (sensitif) nöronlar Ara nöronlar

23

24 Myelinli sinir lifleri Myelinsiz sinir lifleri

25

26

27 iki iletim yolu vardır. Sinir sisteminin periferik reseptörlerden aldığı impulsları merkezi sinir sistemine getiren afferent (centripedal) Merkezi sinir sisteminden aldığı impulsları periferik organlara götüren efferent (centrifugal)

28 Sinirlerin fonksiyonel kompenentleri Bir organ, kas veya oluşumu uyaran liflere motor (efferent, centrifugal) lif, bu oluşumlardan merkezi sinir sistemine duyu taşıyorsa buna duyu (afferent= sensitif, centripedal) lif denir.

29 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ Encephalon (Beyin) Medulla spinalis (omurilik)

30 ENCEPHALON Rhombencephalon Bulbus (Medulla oblongata) (Myelencephalon) Pons Cerebellum Mesencephalon Prosencephalon Diencephalon Telencephalon Metencephalon

31

32

33

34

35

36

37 Nörohumoral haberleşme sistemi Nöronal haberleşme (MSS yolları) Hormonal haberleşme

38 Motor yollar (Viae motoriae) Sensitif yollar (Viae sensitivae)

39 GSA (GSA) Deri, çizgili kaslar, eklemleden gelen impulsları taşıyan yolar GVA (GVA) iç organlar ve düz kaslardan gelen impulsları taşıyan yolar ÖSA (PSA) İşitme ve denge ile ilgili impulsları taşıyan yolar ÖVA (PVA) tad ve koku ile ilgili impulsları taşıyan yolar

40 Hafif dokunma duyusunun iletimi Ağrı-ısı duyusunun iletimi Dokunma, Vibrasyon, iki nokta diskriminasyonu, bilinçli proprioseptif duyularının iletimi Bilinçsiz kas-eklem duyusu yolları Başı genel somatik afferent yoları İnen yollar Ekstrapiramidal sistem Özel duyu yolları Bazı refleksler (ışık refleksi)

41 Afferent yollarla ilgili genel kurallar 1- Bütün duyusal lifler arka kök yoluyla medulla spinalis’e girer 2- İdrak ettiğimiz duyular, thalamus’un Nuc. ventralis posterior’u aracılığı ile mutlaka beyin korteksine ulaşırlar. 3- Cerebellum’a giden idrak edemediğimiz proprioseptif impulslar kasların koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayarak pozisyon ve dengenin sağlanmasında rol alırlar 4- Mesencephalon’daki Colliculus superior’a gelen impulslar visual refleksi oluştururlar 5- Formatio reticularis’e gelen impulslar, tüm sinir sistemini etkiler 6- Medulla spinalis’e gelen her türlü impulsun bir kısmı medulla spinalis seviyesinde refleks kavislerine bağlanır.

42 MEDULLA SPINALIS (OMURİLİK) Canalis vertebralis içinde yerleşmiştir. 40-50 cm uzunlukta, 1 cm kadar genişliktedir. Üstte Medulla oblongata (Bulbus) ile devam eder.

43 Medulla spinalis 33 segmentten oluşur: (1-8) Pars cervicalis (1-12) Pars thoracalis (1-5) Pars lumbalis (1-5) Pars sacralis (1-3) Pars coccygea

44 Medulla spinalis (transvers kesit) -Substantia grisea, Cornu anterior -Substantia alba (beyaz madde) Cornu posterior -Canalis centralis Cornu lateralis Cornu anterior ve posterior arasın kısım Pars intermedia

45 -Cornu ant.-- motor emri veren Somatomotor (Radicular), -Cornu post.--afferent duyuları alan Funicular -pars intermedia’nın dış tarafında 8. servikal-2. bel segmentleri arasında---- sympathetic, -2-4 sakral segmentler arasında --- parasempatik hücreler bulunur. Bu hücreler arasında iç hücreler bulunur.

46 Spinal sinir oluşumu

47 SPİNAL SİNİRLER Bütün gövdeyi ve ekstremiteleri innerve ederler. ön kök (Radix anterior) arka kök (Radix posterior)

48

49 -Dorsal ramuslar gövdenin arka kısmındaki deri ve sırt kaslarında segmental olarak dağılır ve buradaki oluşumları uyarırlar. -Ventral ramuslar ise yalnızca torakal bölgede segmental kalırlar.

50 Servikal bölgede plexus cervicalis ve plexus brachialisi, lumbar ve sakral bölgedede plexus lumbalis ve plexus sacralisi oluştururlar. Bu plexuslara giren spinal sinirlerden çeşitli sayılarda periferik sinirler oluşurlar. Bir periferik sinirde çeşitli spinal sinirlerden gelen lifler bulunur.

51 SEGMENTAL İNNERVASYON Embriyonel yaşamın erken çağlarında embriyonun vücudu üst üste sıralanmış birbirine benzer parçalardan oluşur. Bu parçalara metamer denir. Bu segmentleri yapan mezoderm hücreleri çeşitli yönlerde farklılaşarak çeşitli organların taslaklarını meydana getirirler. Bu arada omurga taslağının her iki yanında, simetrik sıralanmış olarak myotomlar gelişirler. Bunlar gövde ve ekstremite kaslarının taslaklarıdır. Her bir myotom m.spinalisi kendi segmentine komşu parçasından ve kendi seviyesinde çıkan siniri alır.

52

53 Somitlerin yan parçallarındaki hücreler de çoğalarak ektoderm altına sokulurlar. Bu uzantılara dermotom adı verilir. Dermatomlar derinin korium tabakasını yaparlar. Dermatomdan meydana gelmiş deri sahasının denervasyonu segmentaldir. Deride her bir spinal sinirin inerve ettiği, vücudu şerit şeklinde sarmış bir bant bulunur. Bu bantlar sinir sırasına göre birbirini izler.

54

55

56 Nervi craniales (kafa çiftleri) Beyin santral sinir sisteminin, gelişmiş bölümüdür. Kafatasını oluşturan kemikler içindeki Cavitas crani’yi iyice doldurur. Alt yüzü ile Basis crani’ye oturmuştur. Beyinin alt yüzü Basis cerebri ismini alır. Basis cerebri’den 12 çift Nervi craniales (12 kafa çifti) çıkar.

57

58 Systema nevrosum autonomicum İstem dışı çalışan organlarda dağılırlar. Sympathetic parasympathetic Sympathetic sistem’in çıkış merkezi Medulla spinalis’in 8.servikal segmenti ile 2. bel segmenti arasında Cornu lateralis’de,

59 Parasempatik sisteme Kraniosakral sistem de denilir. Parasympathetic sistemin çıkış merkezi ise Medulla spinalis’in sacral parçası ile Bulbus, pons ve mesencephalon’da bulunur.

60 Uyarıldığında Kalp aktivitesi artar Solunum sayısı artar Vasokonstrüksiyon Bronkodilatasyon Pupilla genişler M. errector pili kasılır Tez salgısı artar Glukoz mobilizasyonu İskelet kası damarları genişler Akciğerdeki damarlar daralır Sempatik sistem

61 Uyarıldığında Kalp aktivitesi azalır Solunum sayısı azalır Vasodilatasyon Bronkokonstrüksiyon Pupilla daralır Peristaltizm artar Tükürük salgısı artar Parasempatik sinir sisteminin özellikleri


"SİNİR SİSTEMİNE GİRİŞ. Canlıların dış ve iç etkenlerle uyarılabilme yeteneğine irritabilite denir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları