Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK PATENT ENST İ TÜSÜ. Patent, marka ve endüstriyel mülkiyet haklarının birleşmesi haklarının oluşması, korunması ve bu haklara ilişkin yurtiçi, yurtdışı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK PATENT ENST İ TÜSÜ. Patent, marka ve endüstriyel mülkiyet haklarının birleşmesi haklarının oluşması, korunması ve bu haklara ilişkin yurtiçi, yurtdışı."— Sunum transkripti:

1 TÜRK PATENT ENST İ TÜSÜ

2 Patent, marka ve endüstriyel mülkiyet haklarının birleşmesi haklarının oluşması, korunması ve bu haklara ilişkin yurtiçi, yurtdışı bilgi ve belgeleri kamu yararına sunma amacıyla kurulmuş bulunan, Türk patent enstitüsü, bilim, sanayi ve Teknoloji Bakanlı ğ ına ba ğ lıdır.

3 ÜLKEMIZ, SıNAI HAKLAR ALANıNDA DÜNYADA ILK DÜZENLEME YAPAN ÜLKELERDENDIR. ÜLKEMIZDE SıNAI MÜLKIYETE ILIŞKIN DÜZENLEMELER, ILK OLARAK BAŞLANGıCı 13.-14. YÜZYıLLARA DAYANAN "AHILIK MÜESSESESI" IÇINDE YER ALMAKTADıR. AHILIK SISTEMI BATıDAKI LONCA SISTEMINDEN FARKLı OLARAK BULUŞA DAYANMAKTA, BÖYLECE YENILIKÇILIK TEŞVIK EDILMEKTEDIR. AHILIK SISTEMINE GÖRE ESNAF BIRLI Ğ I KURMAK IÇIN YENI BIR ÜRÜN GELIŞTIRMEK YA DA TEKNOLOJIDE BIR YENILIK ORTAYA KOYMAK GEREKMEKTEYDI. GELIŞTIRILEN YENILIK IÇIN GÜNÜMÜZDE PATENTLERDE OLDU Ğ U GIBI BIR TEKEL HAKKı VERILMEKTEYDI. YENI TEKNI Ğ I GELIŞTIREN VE UYGULAYAN ESNAF BIRLI Ğ ININ BAŞıNA "PIR" DENILMEKTEYDI. "PIR'E" VERILEN FIKRI HAK, SADECE SıNıRLı BIR BÖLGEDE GEÇERLIYDI VE YENI USTALAR YETIŞTIRMESI ŞARTıYLA VERILIRDI. FARKLı BIR BÖLGEDE O ÜRÜNÜ VEYA TEKNI Ğ I KULLANMAK ISE MÜMKÜNDÜ. ÜLKEMIZDE SıNAÎ MÜLKIYET ALANıNDAKI AVRUPA ILE BENZER HUKUKI DÜZENLEMELER, 1870'LI YıLLARA KADAR UZANMAKTADıR. 1871 TARIHLI "EŞYA-I TICARIYEYE MAHSUS ALAMET-I FARIKALARA DAIR NIZAMNAME" VE 1879 TARIHLI " İ HTIRA BERATı KANUNU" MARKA VE PATENT KONULARıNDA ÜLKEMIZDEKI YASAL KORUMANıN TEMELINI TEŞKIL ETMEKTEDIR. BU DÜZENLEMELER ILE TÜRKIYE, SıNAÎ MÜLKIYET HAKLARıNDA KORUMA SA Ğ LAYAN ÜLKELER ARASıNDA ILK SıRALARDA YER ALMAKTADıR. CUMHURIYETIN ILK YıLLARıNDA DA SıNAÎ MÜLKIYET HAKLARıNıN KORUNMASıNA ÖNEM VERILMIŞ VE "SıNAÎ MÜLKIYETIN KORUNMASı IÇIN ULUSLARARASı BIR BIRLIK OLUŞTURULMASı HAKKıNDAKI PARIS SÖZLEŞMESI'NE 1925 YıLıNDA KATıLıM SA Ğ LANMıŞTıR.

4 1965 YıLıNDA 551 SAYıLı "MARKA KANUNU"NUN YÜRÜRLÜ Ğ E GIRMESI VE 1976 YıLıNDA "DÜNYA FIKRI MÜLKIYET TEŞKILATı (WIPO) KURULUŞ ANLAŞMASı"NA KATıLıM, TÜRKIYE'DE SıNAÎ MÜLKIYET HAKLARı KORUMASı ALANıNDAKI ÖNEMLI ADıMLAR ARASıNDA YER ALMAKTADıR. 24 HAZIRAN 1994 TARIHINDE, 544 SAYıLı KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (KHK) ILE SANAYI VE TICARET BAKANLı Ğ ıNA BA Ğ Lı, IDARI VE MALI ÖZERKLI Ğ E SAHIP TÜRK PATENT ENSTITÜSÜ'NÜN (TPE) KURULMASı, SıNAÎ MÜLKIYET HAKLARı ALANıNDA BIR DÖNÜM NOKTASı OLMUŞTUR. 544 SAYıLı KHK'NıN GÜNÜMÜZ KOŞULLARıNA UYUMLU HALE GETIRILMESI VE KANUNLAŞTıRıLMASı AMACıYLA 19 KASıM 2003 TARIHINDE "5000 SAYıLı TÜRK PATENT ENSTITÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERI HAKKıNDA KANUN" YÜRÜRLÜ Ğ E GIRMIŞ BULUNMAKTADıR. BU KANUNDA TPE'NIN TEMEL AMAÇLARı; TÜRKIYE'NIN TEKNOLOJIK ILERLEMESINE KATKıDA BULUNULMAK, ÜLKE IÇINDE SERBEST REKABET ORTAMıNıN OLUŞMASıNı VE ARAŞTıRMA-GELIŞTIRME FAALIYETLERININ GELIŞMESINI SA Ğ LAMAK ÜZERE SıNAÎ MÜLKIYET HAKLARıNıN TESISI ILE KORUMANıN SA Ğ LANMAK, SıNAÎ MÜLKIYET HAKLARıNA ILIŞKIN YURT IÇI VE YURT DıŞıNDA VAR OLAN BILGI VE DOKÜMANTASYONU KAMUNUN ISTIFADESINE SUNMAK, OLARAK BELIRLENMIŞTIR.

5 TÜRKIYE'NIN, "DÜNYA TICARET ÖRGÜTÜ (DTÖ) KURULUŞ ANLAŞMASı" VE EKI "TICARETLE BA Ğ LANTıLı FIKRI MÜLKIYET HAKLARı ANTLAŞMASıNDAN" (TRIPS) VE AVRUPA BIRLI Ğ I ILE GÜMRÜK BIRLI Ğ I'NDEN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLERINI YERINE GETIRMESI AMACıYLA, TPE ÖNCÜLÜ Ğ ÜNDE PATENT, MARKA, ENDÜSTRIYEL TASARıM VE CO Ğ RAFI IŞARETLER ALANLARıNDA REFORM NITELI Ğ INDE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER OLUŞTURULMUŞTUR. 1994'TEN GÜNÜMÜZE KADAR GEÇEN DÖNEM IÇINDE 13 ULUSLARARASı ANLAŞMAYA TARAF OLUNMUŞTUR. ÜLKE ÇAPıNDA GÜÇLÜ BIR SıNAÎ MÜLKIYET SISTEMI OLUŞTURULMASı AMACıYLA IHTISAS MAHKEMELERI KURULMUŞ, SISTEMIN KULLANıCıLARıNA YÖNELIK VERILEN E Ğ ITIM VE DÜZENLENEN TANıTıM FAALIYETLERIYLE KAMUNUN BILINÇLENDIRILMESINE YÖNELIK ÖNEMLI ÇALıŞMALAR YÜRÜTÜLMÜŞTÜR. AYRıCA, ULUSLARARASı ANLAŞMALARA TARAF OLUNMASı NEDENIYLE GEREKLI OLAN VE UYGULAMADAN DO Ğ AN SORUNLARı GIDERMEYE YÖNELIK MEVZUAT DE Ğ IŞIKLIKLERI DE BU DÖNEM IÇERISINDE GERÇEKLEŞTIRILMIŞTIR. SON YıLLAR ISE TPE'NIN YURT IÇINDE VE ULUSLARARASı ILIŞKILERDE DıŞA AÇıLDı Ğ ı, TANıTıM VE KURUMSAL GELIŞME ALANLARıNDA BÜYÜK ILERLEME GÖSTERDI Ğ I, BUNLARıN YANıNDA IŞ HACMINDE DE BÜYÜK ARTıŞLARıN GERÇEKLEŞTI Ğ I BIR DÖNEM OLMUŞTUR.

6

7 TPE, Türkiye’nin teknolojik gelişimine katkıda bulunmak, memleket genelinde serbest rekabet ortamını sa ğ lamak, araştırma geliştirme hareketlerini ilerlemesini mümkün kılmak için patent, marka vb. faaliyetleri yürütmek gibi görevleri vardır. Tasarım, bir ürünün tümü, bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyularıyla algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturdu ğ u bütünü ifade eder. TPE 24.06.1994 tarih ve 544 sayılı kanun hükmünde kararname ile Türkiyede sınai mülkiyet haklarının yönetimi için idari ve mali özerkli ğ e sahip sanayi ve ticaret bakanlı ğ ına ba ğ lı özel bir kamu kuruluşudur.

8

9 TÜRK PATENT ENST İ TÜSÜ’NÜN GÖREVLER İ KANUNLARLA KORUMA ALTıNA ALıNAN SıNAI MÜLKIYET HAKLARıNı TESCIL ETMEK VE BU HAKLARıN KORUNMASı ILE ILGILI IŞLEMLERI YAPMAK, LISANS IŞLEMLERINDE ARABULUCULUK FAALIYETLERINDE BULUNMAK VE MAHKEMELERDE BILIRKIŞILIK YAPMAK, LISANS VE DEVIR ANLAŞMALARıNı TESCIL ETMEK, BULUŞLARıN KULLANıMıNı TAKIP ETMEK, YENI TEKNOLOJILERIN DE Ğ ERLENDIRILMESI ILE TEKNOLOJI TRANSFERININ YÖNLENDIRILMESI VE ARŞIVLENMESI IŞLEMLERINI YAPMAK, YURTDıŞıNDA BENZER KURULUŞLAR VE ULUSLARARASı KURULUŞLARLA IŞBIRLI Ğ INE GITMEK, TÜRKIYE'YI SıNAI MÜLKIYET HAKLARı KONUSUNDA ULUSLARARASı KURULUŞLAR NEZDINDE TEMSIL ETMEK, SıNAI MÜLKIYET HAKLARı ILE ILGILI ULUSLARARASı ANLAŞMALARıN HAZıRLANMASıNA ÜLKE ÇıKARLARıNı KORUYARAK KATKıDA BULUNMAK VE BU ANLAŞMALARıN TÜRKIYE'DE UYGULANMASıNı SA Ğ LAMAK,

10 YURTIÇI VE YURTDıŞıNDA TEKNOLOJI VE ARAŞTıRMA-GELIŞTIRME ILE ILGILI KURUM VE KURULUŞLARLA VE BILGI BANKALARıYLA IŞBIRLI Ğ I YAPMAK, DOKÜMANTASYON MERKEZLERI KURMAK, BU BILGILERI KAMUYA SUNMAK, SıNAI MÜLKIYET HAKLARı ILE ILGILI ÇEŞITLI YAYıNLAR YAPMAK, TÜRK SıNAI MÜLKIYET HAKLARı GAZETESI’NI PERIYODIK OLARAK YAYıNLAMAK, SıNAI MÜLKIYET HAKLARı KONULARıNDA YURTIÇINDE KIŞI VE KURULUŞLARıN BILGILENDIRILMESI VE YÖNLENDIRILMESI IÇIN GEREKLI ÇALıŞMALARı YAPMAK.

11 PATENT TEŞV İ K S İ STEM İ BIR ÜLKEDE SA Ğ LıKLı VE SA Ğ LAM BIR SANAYININ, KARARLı BIR EKONOMININ TEMEL KOŞULLARıNDAN BIRI, SıNAI MÜLKIYET HAKLARıNıN ETKIN BIÇIMDE KORUNMASıDıR. SıNAI MÜLKIYET HAKLARıNDAN PATENT HAKKı, YENILIKLERIN ORTAYA ÇıKıŞıNı TEŞVIK ETTI Ğ I GIBI BU HAKLARıN VARLı Ğ ı EKONOMILERIN REKABET GÜCÜNÜ DE ARTıRMAKTADıR. DOLAYıSıYLA, KÜRESELLEŞEN PIYASA EKONOMISININ TEMELI OLAN REKABETIN YERLEŞMESI VE DEVAM ETTIRILEBILMESINDE TARTıŞMASıZ ÖNEME SAHIP OLAN VE EKONOMIK SISTEMDEKI IŞLETMELERIN ÖNEMLI BÖLÜMÜNÜ OLUŞTURAN KOB İ 'LER IÇIN DE PATENT HAKLARı ARTıK ERTELENEMEZ BIR IHTIYAÇ HALINE GELMIŞTIR. TÜRKIYE'NIN ULUSAL VE ULUSLARARASı PATENT BAŞVURULARıNıN SAYıSıNıN ARTTıRıLMASı, KIŞILERIN PATENT BAŞVURUSU YAPMAYA TEŞVIK EDILMESI VE ÜLKEMIZDE FIKRI VE SıNAÎ HAKLARıN TESCILI YÖNÜNDE BILINÇLENMEYE KATKıDA BULUNULMASı AMACıYLA, TÜRKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARAŞTıRıNA KURUMU (TÜB İ TAK) VE TÜRK PATENT ENSTITÜSÜ (TPE) ARASıNDA "PATENT TEŞVIK SISTEMINE YÖNELIK İ ŞBIRLI Ğ I PROTOKOLÜ” IMZALANMıŞTıR.

12 BU PROTOKOL KAPSAMıNDA; İ NCELEMELI PATENT BAŞVURULARı, PATENT İ ŞBIRLI Ğ I ANLAŞMASı (PCT) UYARıNCA YAPıLAN ULUSLARARASı PATENT BAŞVURULARı, AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESI (EPC) UYARıNCA YAPıLAN BÖLGESEL PATENT BAŞVURULARı ILE, ÜÇLÜ PATENT BAŞVURULARı (AVRUPA, AMERIKA VE JAPONYA PATENT OFISLERI NEZDINDE YAPıLAN PATENT BAŞVURULARı) DESTEKLENMEYE BAŞLANMıŞTıR. TÜRK SANAYISINI VE TEKNOLOJISINI KÜRESEL REKABETTE ÖNE ÇıKARMAYı VE ÜLKEMIZDE PATENT BAŞVURU SAYıLARıNı ARTıRMAYı HEDEFLEYEN BU ÖNEMLI ADıMı SIZ SANAYICIMIZIN/ARAŞTıRMACıMıZıN ISTIFADELERINE SUNMAKTAN KıVANÇ DUYARıZ.

13 TÜRK PATENT ENSTITÜSÜ'NÜN AMAÇLARı NELERDIR? 1. TÜRKIYE'NIN TEKNOLOJIK GELIŞIMINE KATKıDA BULUNMAK, 2. MEMLEKET GENELINDE SERBEST REKABET ORTAMıNı SA Ğ LAMAK, 3. ARAŞTıRMA GELIŞTIRME HAREKETLERININ ILERLEMESINI MÜMKÜN KıLMAK, 4. KANUNLA DÜZENLENMIŞ PATENT, MARKA VE ENDÜSTRIYEL MÜLKIYET HAKLARıNıN OLUŞMASıNı SA Ğ LAMAK, 5. PATENT HAKLARıNA ILIŞKIN YURT IÇI, YURT DıŞı BILGI VE BELGELERI KAMU YARARıNA SUNMAK GIBI AMAÇLARı BULUNMAKTADıR.

14 TÜRK PATENT ENSTITÜSÜNÜN ORGAN VE BIRIMLERI 1. YÖNETIM KURULU 2. DANıŞMA KURULU 3. BAŞKANLıK 4. YENIDEN İ NCELEME, DE Ğ ERLENDIRME KURULU 5. ANA HIZMET BIRIMLERI 6. YARDıMCı HIZMET BIRIMLERI 7. DANıŞMA BIRIMLERI

15

16 DEVLET İ STAT İ ST İ K ENST İ TÜSÜ D İ E nin faaliyet konuları kısaca 2 bölümde toplanmıştır. 1.Ana faaliyet lonularıyla ilgili görevleri :Ülkenin iktisadi, sosyal ve kültürel konularda sayımlar, anket ve araştırma projelerini planlamak, uygulamak, süresinde sonuçlandırarak istatisti ğ i bilgileri kullanıcı amaçlarına uygun bir biçimde, uluslararası standartlarda yayınlamaktadır. 2.Alt yapının kurulması ve geliştirilmesiyle ilgili görevleri :Bilimsel araştırma ve teknikleri izlemek amacıyla ulusal ve uluslararası semineler, konferanslar ve toplantılar düzenlemek. Enstitünün görev alanına giren konularda yüksekö ğ retim kurumlarının görevleri saklı kalmak şartıyla üniversite ve di ğ er e ğ itim kurumlarıyla iş birli ğ i yaparak ‘’ulusal ve ulıuslararası e ğ itim merkezleri ‘’ kurmak.

17 TÜRK İ YE İ STAT İ ST İ K KURUMU (TU İ K) İ statistik başlangıçta teknik bir disiplin olarak ele alınırken günümüzde bir bilim dalı olarak kendini kabul ettirmiş, ulusal ve uluslararası boyutta gelişmelerin temelini oluşturmuştur. Bilgi ça ğ ı olarak adlandırılan gelişmeler istatisti ğ i evrensel bir konuşma dili konumuna getirmiştir. Ülkemizde bu ihtiyacı karşılamak üzere 1926 yılında Merkezi İ statistik Dairesi kurulmuş, daha sonra İ statistik Genel Müdürlü ğ ü ve Devlet İ statistik Enstitüsü ile faaliyet göstererek bugünkü Türkiye İ statistik Kurumu halini almıştır.

18

19 GÖREVLER İ RESMI İ STATISTIK PROGRAMıNı HAZıRLAMAK VE IŞLEYIŞINI IZLEMEK, PROGRAMDA BELIRLENEN ISTATISTIKI FAALIYETLERIN YÜRÜTÜLMESINI VE UYGULANMASıNı SA Ğ LAMAKLA BIRLIKTE, GÖREV VERILEN DI Ğ ER KURUM VE KURULUŞLAR TARAFıNDAN ÜRETILEN ISTATISTIKLERIN DE ULUSLARARASı STANDARTLARA UYGUNLU Ğ UNU INCELEMEK, İ STATISTIK ALANıNDA VERI IHTIYACı DUYULAN ALANLARı VE VERI DERLEME YÖNTEMLERINI, ISTATISTIKI TANıM VE SıNıFLANDıRMALARıNı ILGILI ULUSAL VE ULUSLARARASı KURUM VE KURULUŞLARLA IŞBIRLI Ğ I IÇINDE BELIRLEMEK, ULUSAL KAYıT SISTEMINI OLUŞTURMAK, GEREKTI Ğ INDE ARAŞTıRMA VE TEKNIK YARDıM PROJELERI GELIŞTIRMEK,

20 İ STATISTIK ALANıNDAKI BILIMSEL YÖNTEM VE BILGI TEKNOLOJILERINE ILIŞKIN GELIŞMELERI VE ULUSLARARASı GÖSTERGELERI TAKIP ETMEK, DI Ğ ER ÜLKELER VE ULUSLARARASı KURULUŞLARLA IŞBIRLI Ğ INI SA Ğ LAMAK, ULUSAL VE ULUSLARARASı BILGI A Ğ ı VE BILGI AKıŞ SISTEMININ OLUŞTURULMASıNı KOORDINE ETMEK, ÜLKENIN EKONOMI, SOSYAL, DEMOGRAFI, KÜLTÜR, ÇEVRE, BILIM VE TEKNOLOJI ALANLARı ILE GEREKLI GÖRÜLEN DI Ğ ER ALANLARDAKI ISTATISTIKLERI DERLEMEK, DE Ğ ERLENDIRMEK, ANALIZ ETMEK, YAYıMLAMAK, RESMI ISTATISTIK SONUÇLARıNıN BILIMSEL VE TEKNIK AÇıKLAMALARıNı YAPMAK, KALKıNMA PLANLARı, PROGRAMLAR, ILGILI MEVZUAT VE BENIMSENEN TEMEL ILKELER ÇERÇEVESINDE, KURUMUN ORTA VE UZUN VADELI STRATEJI VE POLITIKALARıNı BELIRLEMEK ILE GÖREVLI BILIMSEL VE TEKNIK BIR KURUMDUR.

21

22 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU, 2016 YILI MART AYI ’MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ’Nİ AÇIKLADI!.. 10/05/2016 13:35 Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 20 milyon 252 bin 146 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Mart ayı ’Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 20 milyon 252 bin 146 adet taşıtın yüzde 53,1’ini otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,6’sını motosiklet, yüzde 8,5’ini traktör, yüzde 4’ünü kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1,1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 101 bin 962 taşıt içinde otomobil yüzde 58,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 15,6 ile kamyonet, yüzde 13 ile motosiklet, yüzde 7,2 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5,5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

23 HAZıRLAYAN… BAŞAK AFŞIN


"TÜRK PATENT ENST İ TÜSÜ. Patent, marka ve endüstriyel mülkiyet haklarının birleşmesi haklarının oluşması, korunması ve bu haklara ilişkin yurtiçi, yurtdışı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları