Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE VE PROJE TABANLI ÖĞRETİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE VE PROJE TABANLI ÖĞRETİM"— Sunum transkripti:

1 PROJE VE PROJE TABANLI ÖĞRETİM

2 PROJE NEDİR ?

3 BU BİR PROJEMİDİR ?

4

5 PROJE YAKLAŞIMI Proje Yaklaşımı ile ilgili ilk çalışmaların başlamasında 20. yüzyılın başlarında ortaya atılmış olan Progressive (ilerlemeci) eğitim felsefesinin etkilidir. Dewey'in (1916) yeniden yapılandırma, Killpatrick'in (1918) proje yöntemi, Bruner'in (1961) keşfederek öğrenme yaklaşımı ve Thelen‘in (1961) grupla araştırma modelinin bir sentezi olarak değerlendirilebilir.

6 PROJE YAKLAŞIMI Dewey'in; çocuğu merkeze alan,
onların ilgi, gereksinim ve meraklarına önem veren, eğitim programlarını bunlar üzerine inşa eden, problem çözme yöntemini ve aktif öğrenmeyi vurgulayan çalışmaları proje yaklaşımının temelini oluşturmuştur.

7 PROJE YAKLAŞIMI Proje yaklaşımının temellerinin 20. yüzyılın başlarında atılmış olmasına rağmen son yirmi yılda yeniden gündeme gelmesinin bazı nedenleri vardır. Bu nedenlerin başlıcaları; Çocukların öğrenmeleri konusunda yapılan araştırmaların bulguları, Eğitim programlarını bütünleştirme eğilimleri, İtalya'da Reggio Emilia okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklar tarafından yürütülen grup çalışmalarının etkileyici sonuç raporlarıdır.

8 PROJE YAKLAŞIMI Son yıllarda küçük çocukların öğrenmeleri konusunda yapılan araştırmalar; Öğrenmenin bireysel bir çaba olduğu, öğrenmeyi öğrenmenin bilgiyi öğrenmeden önemli olduğu, Öğrenenin sürece aktif katılımının gerekliliği, Yarışmacı ortamlardan X işbirlikli ortamlarda küçük çocukların daha etkili öğrendikleri, Merak ve ilginin çocukları öğrenmeye motive ettiği,

9 PROJE YAKLAŞIMI Son yıllarda küçük çocukların öğrenmeleri konusunda yapılan araştırmalar; Grup çalışmalarının üst düzey bilişsel işlemlerin gelişmesine yardım ettiği, Bu sonuçlar proje çalışmalarının önem ve gereğini de vurgulamıştır.

10 PROJE YAKLAŞIMI Eğitim programlarının bütünleştirilmesi önem kazanmıştır. Bütünleştirilmiş programlarda proje yaklaşımı en temel yaklaşımlardan biri olmaktadır. Projeler aracılığıyla farklı konu ve / veya dersler bir bütün halinde ele alınabilir, çok yönlü ve derinlemesine incelenebilir.

11 PROJE YAKLAŞIMI Öğrenciler; grup halinde çalışma, grubun etkin bir üyesi olma, sorumluluk alma ve yerine getirme, işbirliği yapma, araştırma, keşfetme, verileri analiz ve sentezleme, bilgiyi organize etme ve yeni formlara sokma ve etkili sunma gibi beceriler yönünden yetersiz kaldıklarını belirtmektedirler. Proje yaklaşımı bu becerilerin kazanılmasında öğrenciye fırsat tanır. Projelerde yer alan öğretmen ve öğrenciler süreç içinde ortaya çıkan sinerji sayesinde birlikte gelişirler.

12 PROJE YAKLAŞIMININ TANIMI
Proje; tasarı, ya da tasarı geliştirme, hayal etme, planlama demektir. Proje; hakkında daha fazla şey öğrenmeye değer bir konuda derinlemesine araştırma yapmaktır.

13 PROJE YAKLAŞIMININ TANIMI
Proje yaklaşımı; Disiplinler arası çalışmayı gerektiren, Bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk alan öğrencilerin gerçek yaşama dayalı problemler üzerinde, Belirlenen konuya bağlı kalarak oluşturdukları içerikte, İşbirliğine dayalı olarak, Kendi ilgi ve yetenekleri çerçevesinde araştırmaya dayalı çalışmalar yaptıkları,

14 PROJE YAKLAŞIMININ TANIMI
Öğretmenin ise temelde çalışmaları kolaylaştırıcı, Öğrencileri yönlendirici rol üstlendiği, Gerçekçi ürünlerle ya da sunumlarla sonuçlanan, Farklı yaklaşımları bünyesinde birleştirebilen bir yaklaşımdır. Proje yaklaşımı özel Öğretim teknikleri grubu ya da değişmez sıralı etkinlikler, günlük işler ve stratejiler değildir. Proje yaklaşımı öğretme - öğrenme yoludur.

15 PROJE YAKLAŞIMININ TANIMI
Okul öncesi eğitimde proje çalışmaları eğitim programı ile bütünleştirilmiştir. Bazı durumlarda ise haftanın iki gününün öğlenden sonrasını kapsayabilir. Bazı öğretmenler proje çalışmalarını öğrenme merkezleri ile bütünleştirirler, bazı öğretmenler ise - özellikle okul öncesi öğretmenleri - eğitim programlarını proje çalışmalarına göre düzenlerler.

16 PROJE YAKLAŞIMININ TANIMI
Proje yaklaşımının en kritik özelliği; öğrencilerin, öğretmenin, ya da öğretmenle öğrencilerin birlikte bir konuda ortaya koydukları bir soruya yanıt bulmaya odaklandıkları bir araştırma çabası olmasıdır. Proje çalışmasının temel amacı öğretmen tarafından ortaya atılan bir soruya doğru yanıtlar bulmaktan çok, o konu hakkında daha fazla şey öğrenmektir. Proje yaklaşımını ortaya atan eğitimciler herhangi bir kademe ya da dersin programının tümüyle proje çalışmaları şeklinde hazırlanmasını önermemişlerdir

17 PROJE YAKLAŞIMININ TANIMI
Proje çalışmalarının ilköğretim kademesinde genellikle programın formal ve sistematik kısmının, Okul öncesi dönemde ise programın informal kısmının tamamlayıcısı olarak görülmesi gerektiğini vurgulamışlardır.

18 PROJE YAKLAŞIMININ TANIMI
Okullarda uygulanan eğitim programlarında yer alan çeşitli derslerde ünite ve temalar yer almaktadır. Bu ünite ve temalar işlenirken de çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Proje çalışmaları ile ünite ve tekrarlar sırasında yapılan çalışmalar arasında bazı önemli farklar bulunmaktadır.

19 Proje Çalışmaları ile Sistematik Öğretimin Karşılaştırılması
Bir öğretim programında hem sistematik öğretim süreçlerinin hem de proje çalışmalarının önemli yeri vardır. Sistematik öğretim çocuklara, birbirleri ile ilgili alt becerilerin belli bir yapı içinde öğretilmesini esas alan bir öğretim yaklaşımıdır. Sistematik öğretimle proje çalışmaları karşılaştırıldığında bu iki öğretim yaklaşımının bazı yönlerden farklı olduğu açıkça görülmektedir.

20 SİSTEMATİK ÖĞRETİM PROJE Öğrencinin Kazanımları Beceri Edinimi Becerinin Uygulanması Güdülenme Türü Dışsal İçsel Güdülenme Kaynağı Çocuğun İlgisi Ve Katılımı Süreç Etkinlikleri öğretmen seçer ve uygun materyaller sunar Çocuk sunulan etkinlikler arasından seçim yapar. Roller Öğretmen uzmandır. Çocuk eksikleri olan ve tamamlanması gereken bireydir. Öğretmen katılımcıdır . Çocuk uzmandır, Öğrenme ve Başarı Sorumluluğu Öğretmendedir. Çocuk ve Öğretmen sorumluluğu ve başarıyı paylaşır

21 Proje Çalışmaları ile Sistematik Öğretimin Karşılaştırılması
Yukarıdaki tablo incelendiğinde sistematik öğretim ile proje çalışmaları arasındaki farkların bu iki yaklaşımın temel aldıkları eğitim felsefelerinin farklı olmasından kaynaklandığı söylenebilir.

22 Proje Çalışmaları ile Sistematik Öğretimin Karşılaştırılması
Demirel (2006) de Proje Tabanlı Öğretim Modeli ile Geleneksel Öğretim Modelini benzer şekilde karşılaştırmış ve önemli gördüğü farklılıkları aşağıda verilen tabloda özetlemiştir.

23 PROJE YAKLAŞIMININ ÖZELLİKLERİ
Proje yaklaşımı disiplinler arası bir yaklaşımdır. Hazırlanacak projeler diğer ders, konu ya da etkinliklerle ilişkilendirilmektedir. Proje yaklaşımı tümüyle dinamik bir süreçtir. Bu nedenle öğrenenlerin sıkılması ya da zorla bir etkinliğe katılması söz konusu değildir.

24 PROJE YAKLAŞIMININ ÖZELLİKLERİ
Proje yaklaşımı zekânın çok yönlü gelişimini temel alır. Öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çalışacakları için hangi zekâ boyutlarında daha güçlü iseler o tür etkinliklere daha etkin katılabilirler. Proje konuları gerçek yaşama yönelik ve gerçek yaşam için önemli konulardır.

25 PROJE YAKLAŞIMININ ÖZELLİKLERİ
Proje bir hedef değil, alt yapı unsurudur. Proje süreç içindeki becerileri kazandırmak için bir araçtır. Proje yaklaşımı öğrenmede yalnızca ürüne odaklanmaz, ürüne giden sürece de önem verir.

26 PROJE YAKLAŞIMININ ÖZELLİKLERİ
Proje yaklaşımı açık uçlu bir problem çözme sürecidir. Her projede bir problem çözülür, yeni alternatifler sunulur. Proje yaklaşımı işlevseldir. Öğrenene teorik ve pratik açıdan katkı sağlar. Proje yaklaşımı bilmekten çok uygulama ve üretme önceliklidir.

27 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROJE YAKLAŞIMININ AMAÇLARI
Proje yaklaşımının erken çocukluk eğitiminde kullanılmasının temel amaçlarını Katz ve Chard (1998) beş noktada toplamıştır. Bu beş temel amaç; Zihinsel gelişimi desteklemek, Etkinlikler içinde denge oluşturmak Okul ile yaşamı birleştirmek, Grup içinde topluluk ruhunu geliştirmek, Eğitimde zorluklarla baş edebilmektir.

28 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROJE YAKLAŞIMININ AMAÇLARI
1- Zihinsel Gelişimi Desteklemek Erken çocukluk eğitiminde programlar genellikle akademik hedeflere yöneliktir. Bu programlarda bazı kazanımların ve becerilerin elde edilmesi önemlidir. İçerik ve etkinlikler dikey (vertical) program anlayışı ile düzenlenmiştir. Bu anlayışla hazırlanan eğitim programlarında öğrencilerin bir sonraki öğretim kademesine hazırlanmaları önemlidir.

29 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROJE YAKLAŞIMININ AMAÇLARI
1- Zihinsel Gelişimi Desteklemek Çağdaş program anlayışında içerik ve etkinliklerin yatay (horizontal) düzenlenmesi benimsenmektedir. Programların yatay düzenlenmesi anlayışında öğrencilerin sınıf ya da okul içinde ve dışında var olan sorunları çözmek için eğitilmeleri önemlidir. Sorun çözme üst düzey bilişsel becerilerin gelişiminde en temel yöntemdir.

30 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROJE YAKLAŞIMININ AMAÇLARI
1- Zihinsel Gelişimi Desteklemek Proje çalışmaları sırasında çocuklar merak ettikleri bir soru, sorun ya da durumla ilgili olarak araştırma yaparlar ve sorunlara çözüm üretmeye ya da sorularını yanıtlamaya çalışırlar. Bu çalışmalar onların zihinsel gelişimlerini destekler.

31 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROJE YAKLAŞIMININ AMAÇLARI
2- Etkinlikler İçinde Denge Oluşturmak Proje çalışmaları bir gün içinde yapılacak tüm etkinlikleri kapsayacak biçimde düzenlenmemelidir. Proje çalışmaları gün içinde serbest oyun ve yapılandırılmış etkinlikler arasında denge oluşturulacak bir biçimde sürdürülmelidir.

32 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROJE YAKLAŞIMININ AMAÇLARI
3- Okul İle Yaşamı Birleştirmek Geleneksel okul anlayışında genellikle okullarda gerçekleştirilen öğretim süreçleri yaşamdan farklı ve kopuk sürdürülmektedir. Çocuğun okul deneyimleri gerçek yaşam deneyimlerinden uzak olduğu sürece okul ile yaşamı birleştirmek mümkün olmamaktadır.

33 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROJE YAKLAŞIMININ AMAÇLARI
3- Okul İle Yaşamı Birleştirmek Geleneksel okullarda çocuklar geleneksel yöntemlerle işlenen geleneksel konular nedeniyle gerçekle benzeşmeyen bir çevre ile ilişki kurmaktadırlar. Bu durum onların dikkatini toplama, merak etme, kendi öğrenmesini yönlendirmede sorumluluk alma gibi konularda sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır.

34 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROJE YAKLAŞIMININ AMAÇLARI
3- Okul İle Yaşamı Birleştirmek Proje çalışmaları, çocukların zihinlerini ders konu ve süreçlerinin sınırlarının dışına çıkarmaktadır. Bu nedenle özellikle okul öncesi yaşlarda programın proje çalışmaları ile bütünleştirilmesi önemlidir. Okul öncesi çocukları daha çok oyun yolu ve kendi deneyimleri ile öğrenmeye yatkındırlar, onlara ilgi duydukları bir konuda, kendi yöntemleri ile gereksinim duydukları kadar öğrenme fırsatı oluşturulmalıdır.

35 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROJE YAKLAŞIMININ AMAÇLARI
4- Grup İçinde Topluluk Ruhunu Geliştirmek Grup ortamında çocukların o topluluğa ait olma, topluluk ruhunu kazanma ve topluluk yaşamına katkıda bulunma gibi nitelikleri kazanmaları gerekmektedir. Proje yaklaşımı çocuklara bu nitelikleri kazandırmada önemli olanaklar sunar.

36 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROJE YAKLAŞIMININ AMAÇLARI
4- Grup İçinde Topluluk Ruhunu Geliştirmek Proje çalışmalarında çocuklar gruptaki arkadaşları ile hareket etme, kendi düşüncelerini grupla paylaşma, grupta zaman zaman lider, zaman zaman izleyici olarak farklı deneyimler yaşama şansı elde ederler. Bu durum da onların topluluk ruhunu kazanmalarını sağlar.

37 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROJE YAKLAŞIMININ AMAÇLARI
5- Eğitimde Zorluklarla Baş Edebilmek Öğretmenlerin eğitim sürecinde var olan zorluklarla baş edebilme becerilerini geliştirir. Sınıfta çocuk sayısının fazla olması, aynı öğretim mekânını günün farklı saatlerinde farklı öğrencilerin paylaşması gibi zorluklara rağmen öğretmenlerin öğrenci gereksinimlerini temel alan, bireysel farklılıklara özen gösteren, çocukları kendi öğrenmelerinden sorumlu tutan çalışmaları organize etme yollarını bulmaları gerekmektedir. Proje yaklaşımı öğretmenlere bu ve buna benzer diğer zorluklara meydan okuma şansı verir.

38 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROJE YAKLAŞIMINDA İZLENEN YOL
Proje Çalışmalarında Öğretmenlerin Sorumlulukları: Proje yaklaşımını uygulayan öğretmenlerin süreç öncesinde ve süreçte yerine getirmesi gereken sorumlulukları vardır. Bunlar; Proje konusuna karar verme, Proje konularını eğitim programındaki kazanımlara ulaşmada bir araç olarak kullanma, Zaman planlamasının ana hatlarını oluşturma. Süreçte yer alacak etkinlikleri planlama. Gerekli olabilecek kaynak ve materyalleri hazırlama,

39 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROJE YAKLAŞIMINDA İZLENEN YOL
Proje Çalışmalarında Öğretmenlerin Sorumlulukları: Proje yaklaşımını uygulayan öğretmenlerin süreç öncesinde ve süreçte yerine getirmesi gereken sorumlulukları vardır. Bunlar; Proje değerlendirme planını hazırlama. Öğrencilerle birlikte projeyi başlatma Projenin tamamlanmasına ve ürünlerin yansıtılmasına rehberlik etme

40 Proje Çalışmalarında Öğrencilerin Sorumlulukları
Proje sürecinde öğrencilerin de yerine getirmeleri gereken bazı temel sorumluluklar vardır. Bu sorumluluklar şunlardır: Çalışmalarını proje konusunun sınırları dışına çıkmadan planlama ve sürdürme Çalışmalar sırasında gerek bireysel gerek grup üyesi olarak aldığı sorumlulukları yerine getirme. Araştırma için ayrılan süreye bağlı kalma Çalışma planlarının uygulanabilirliğini gözden geçirme Benzer çalışmalar yerine yeni ve orijinal çalışma konularını tercih etme.

41 Proje konusunun seçimi
problem

42 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROJE YAKLAŞIMINDA İZLENEN YOL
Proje Seçiminde Dikkate Alınması Gereken Bazı Noktalar : Proje eğitim programındaki amaç ve kazanımlara hizmet etmelidir. Proje istendik etkinlikleri kapsayıcı olmalı ve boş uğraşılardan arındırılmalıdır. Projenin hazırlanması için ayrılan süre seçilen konunun ve öğrenenlerin özelliklerine uygun olmalıdır. Proje öğrenenlerin ilgisini çekmeli ve merak uyandırmalıdır. Proje işlenen tema ve / veya konuyla ilgili olmalıdır.

43 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROJE YAKLAŞIMINDA İZLENEN YOL
Proje Seçiminde Dikkate Alınması Gereken Bazı Noktalar : Projenin sonunda ulaşılmak istenen davranışlar açıkça belirtilmelidir. Projeden elde edilecek yarar; araç - gereç ve kaynaklar için yapılan yatırımlarla harcanan zamana değer olmalıdır. Proje öğrenenlerin yaratıcılık, sorumluluk ve başarı duygusunu tatmasına uygun olmalıdır.

44 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROJE YAKLAŞIMINDA İZLENEN YOL
Proje Seçiminde Dikkate Alınması Gereken Bazı Noktalar : Proje öğrenenleri düşünmeye, incelemeye ve araştırmaya yöneltmelidir,  Proje öğrenenlere çeşitli etkinlikler yoluyla sorunlarını çözebilme olanağı vermelidir. Proje hem bireysel hem grup çalışmalarını içermeli ve öğrenenlere zengin öğrenme fırsatları sunmalıdır. Proje öğrenenlerin normal yaşam koşulları içinde işlenmeye uygun olmalıdır.

45 Konunun seçimi Çocuk temelli: Proje konusunun çocuklar tarafında seçilmesidir. Çocukların merakını ortaya çıkaran bir proje meydana getirilebilir. Eğitimci temelli: Çocuğa katkı sağlayacağı düşünülen bir konunun belirlenmesidir.

46 Konu ağının oluşturulması
Konu ağı, düşünce ve bilgilerin alt konu başlıkları altında gruplandırılmış şeklidir. Eğitimci kendi konu ağı veya kavram haritasıyla başlamalıdır.

47 Konu ağı beş aşamada gerçekleştirilebilmektedir
Birinci aşama: Konu ile ilgili akla gelen her fikir kağıda yazılır ve düzenlenir. Ancak çocukluk dönemi çocuklarının okuma-yazma bilmemeleri nedeniyle belirlenen düşüncelere ilişkin resimlerin kullanılması gerekir. Çocuklar konu ile ilgili akıllarına gelen her bir düşünceyi anlatan eski dergi, gazete vb. materyallerden bir resim bulurlar ya da çizerler. Eğitimci resimlerin altına çocukların söylediklerini not alır.

48 Konu ağı beş aşamada gerçekleştirilebilmektedir:
İkinci aşama: Çocukların söylediği ve bulduğu konu ile ilgili her bir fikri anlatan resimler gruplandırılarak düzenlenir. Üçüncü Aşama: Oluşturulan gruplar geniş ise; bu gruplar alt başlıklara ayrılarak düzenlenir. Dördüncü Aşama: Konu ağı için birkaç eğitimci birlikte beyin fırtınası yapabilirler ve bu şekilde eğitimciler birbirlerinin fikirlerini inceleyerek kendi ağlarını genişletebilirler. Beşinci Aşama: Elde edilen tüm fikirler toplu olarak bir kağıda yazılır, resimler yapıştırılır ve sınıfa asılır.

49 Eğitim Programı Hazırlama ve Etkinlikler
Projeye çocukların ilgisini ve merakını çekebilecek etkili bir giriş yapılmalıdır. Çocukların konu ile ilgili neler bildiklerini ve deneyimlerini ortaya çıkarmak ve merak ettikleri, öğrenmek istedikleri soruları belirlemek amacıyla çocuklarla beyin fırtınaları yaparlar ve çocukların kendi konu ağlarını oluşturmalarına yardımcı olurlar.

50 Eğitim Programı Hazırlama ve Etkinlikler
Eğitimci mutlaka bir plan yapmalıdır. Proje çalışmalarında konu belirlendikten sonra en önemli nokta eğitimcinin hazırlığıdır. Eğitimciler kendilerine proje ağı ve konu ağı oluşturulmalıdır.

51 Eğitim Programı Hazırlama ve Etkinlikler
Eğitimci; çocukların merak ve soruları doğrultusunda konuyla ilgili yerlere gezileri düzenleyerek çocukların gözlem yapılmalıdır. Konuyla ilgili konuklar davet edilmelidir. Çocukların deneyimlerini artıracak aile katılımını sağlayacak etkinlikler olmalı.

52 Eğitim Programı Hazırlama ve Etkinlikler
Proje etkinliklerinde fen, sanat ve dil etkinlikleri yer almalıdır. Projede resim çok önemlidir. Çocuklar sık sık deneyimlerini resmeder, resimlerini anlatırlar, canlandırırlar.

53 Proje etkinlikleri türleri
Katz ve Chard (2000) göre etkinlikler üç grupta sınıflandırılır. Araştırma etkinlikleri Yapım etkinlikleri Dramatik oyun etkinlikleri

54 PROJE ETKİNLİKLERİ TÜRLERİ

55 Proje etkinlikleri türleri
Katz ve Chard (2000) göre etkinlikler üç grupta sınıflandırılır. 1.Araştırma etkinlikleri Proje sırasında yapılan araştırmalar çocuklarda: Etkin soru sorma, Tahminlerde bulunma ve hipotez kurma, Deney yapma, Araştırma yapma ve nesneleri belli amaçlar için kullanma.

56 Proje etkinlikleri türleri
1.Araştırma etkinlikleri Çocukların merakları doğrultusunda yaptıkları araştırmalar çocukların gözlem yapma, dinleme, görsel okuma, resimlere bakma, deneyleri izleme ve olayları inceleme becerilerini geliştirir. Alan gezileri ve uzmanlarla görüşme ile ilgili konu hakkında bilgi edinirler.

57 Proje etkinlikleri türleri
1.Araştırma etkinlikleri Uzmanlarla görüşmede soracakları soruları önceden hazırlamaları iletişim becerilerinin gelişmesi için iyidir. Çocuklar proje çalışmasıyla uzun süreli gözlemler yapabilirler; Doğadaki değişimlerin gözlenip kaydedilmesi, sınıfta onarım işlerini takip etmesi, kuşların beslenmesi, çiçeğin büyümesinin izlenmesi

58 Proje etkinlikleri türleri
2. Yapım Etkinlikleri Boyama, çizim yapma, kesme, yapıştırma, ağaç işleri vb… Planlanmasında; ne yapılacağı, ayrıntılar, kullanılacak materyal türleri, yapılacak parçaların büyüklükleri. Yapılacak nesnelerin özellikleri hakkında bilgileri arttıkça çocuklar modelleri daha ayrıntılı hale getirirler.

59 Proje etkinlikleri türleri
2. Yapım Etkinlikleri Bilimsel ve matematiksel kavramlar yapım etkinliklerinde yer alır. Bu etkinliklerle çocukların; Olayların sırasını, Boyanın kuruması için gereken zamanı, En iyi materyali seçmek için yapılan karşılaştırmaları, Kullanacağı karton kutunun kalınlığını, Farklı şekillerin özellikleri gibi bilgi edinirler.

60 Proje etkinlikleri türleri
2. Yapım Etkinlikleri Ayrıca şekil, büyüklük, alan, ölçek, yüzey, doku ve renk değişkenleri yapım etkinlikleri ile ilgilidir. Sayma, tahminde bulunma, ölçme becerilerini kullanırlar.

61 Proje etkinlikleri türleri
3. Dramatik Oyun Etkinlikleri Çocukların yeni geliştirdikleri rolleri önceden öğrendikleri bilgilerle kaynaştırmasına yardımcı olur.

62 PROJE AŞAMALARI

63 Proje Aşamaları Başlangıç, araştırma ve sonuç aşamalarını içerir. 1-Başlangıç aşaması: Proje için gerekli ön bilgilerin toplanarak konuya giriş yapılır. Proje konusunun belirlenmesi, proje konusu doğrultusunda yapılan beyin fırtınası, proje için gerekli önbilgilerin sağlanması ve planlama yapma şeklinde gerçekleşir. Eğitimci bu aşamada çocukların ilgisini çekecek, onlarda merak uyandıracak ilgi çekici bir giriş yapar.

64 Proje Aşamaları Başlangıç, araştırma ve sonuç aşamalarını içerir. 1-Başlangıç aşaması: Ardından beyin fırtınası yapılarak her çocuğun konu ile ilgili bilgi ve deneyimleri paylaşılır. Beyin fırtınası ile öğretmen çocukların bildiklerini ve öğrenmek istediklerini listeler. Çocuklar araştırma yoluyla yanıt arayacakları sorular belirler. Konu ağı ve etkinlik ağı oluşturulur. Yapılacak araştırmalar ve geziler, çağırılacak konuklar, konuya paralel gerçekleşecek etkinlikler ve kullanılacak malzemeler bu aşamada planlanır.

65 Proje Aşamaları Başlangıç, araştırma ve sonuç aşamalarını içerir. 1- Başlangıç aşaması: Bu aşamada planlanan etkinliklerle ilgili olarak ailelere mektuplar gönderilir ve böylece projeden haberdar olmaları sağlanır. Ayrıca ailelere proje konusunda bilgi verilmesi sırasında, ziyaret yerlerinin ayarlanması ve gerekli malzemelerin sağlanması süresince gerekli olacak malzemeler planlanmalı ve hazırlanmalıdır.

66 Proje Aşamaları Başlangıç, araştırma ve sonuç aşamalarını içerir. 2- Araştırma aşaması: Etkinliklerin uygulanmaya başlandığında araştırma aşamasıdır. ‘’Ne biliyorum, ne öğrenmek istiyorum…’’ sorularının yanıtları tartışılır. Birinci aşamada belirlenen sorularla ilgili araştırma yaparlar, tahminlerde bulunurlar, tahminleri sınırlar, öğrendiklerini kaydederler ve modeller oluştururlar.

67 Proje Aşamaları 2- Araştırma aşaması: Alan gezisi, konuk çağırma vb. etkinlikle ile konunun uzmanında bilgiler elde edinilir. Bu bilgiler doğrultusunda yapım çalışmaları, sanat etkinlikleri ve dramatizasyonlar gerçekleştirilir. Konuk çağırmada çocukların merak ettikleri ve bilmek istedikleri noktalar tartışılır ve konuşulur.

68 Proje Aşamaları 2- Araştırma aşaması: Sınıf çalışmaları; alan gezisi ve konuk çağırma dışındaki etkinlikleri kapsar. Sohbet, kitap okuma, resim yapma, bildiklerini kitap haline getirme, bilgi haritası veya tablosu, oyun etkinliği, sanat etkinliği, drama etkinliği vb…

69 Proje Aşamaları 3- Sonuçlandırma Aşaması: Projede yaptıkları resimleri, çektikleri fotoğrafları, sanat etkinliklerini vb. sergilemek istedikleri her şeyi rapor haline getirirler. Sergi şeklinde bunun sunumunu yapabilirler. Bunun yanı sıra konu ile ilgili drama etkinlikleri, şarkı, şiir ve öykü hazırlaya bilirler. Sunuma herkes davet edilir.

70 Projede Değerlendirme
Sayfa 35 oku

71 ÖRNEKLER

72 PROJE DESTEKLİ FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARI PROJE YAKLAŞIMI
TANIMI Bir yaklaşım olarak proje bir yada daha fazla çocuğun bir konuyu derinliğine çalışması olarak tanımlanabilir (Katz, Chard,1997). 1.EVRE • Konu seçimi • Kavram haritası oluşturma • Proje soruları oluşturma 2. EVRE • Alan çalışması • Proje oluşturma 3. EVRE • Projenin değerlendirilmesi ve paylaşımı

73 PROJE DESTEKLİ FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARI PROJE YAKLAŞIMI
KÜÇÜK KAĞIDIN BÜYÜLÜ DÜNYASI • Okulumuzdaki kağıt çeşitlerini inceledik. Evimizdeki kağıtları okula getirdik ve inceledik. • Kağıdı Çinli bir askerin bulduğunu öğrendik. • Eskiden kağıt yerine. taşların, derilerin, kemiklerin, yaprakların ve kaplumbağaların kabuklarının kullanıldığını öğrendik. • Deka kağıt deposuna gezimiz.

74 PROJE DESTEKLİ FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARI PROJE YAKLAŞIMI
Kendi yaptığımız kağıt fabrikamız, Gazete kağıtlarından kendi kağıdımızı yaptık , Türkiye haritası üzerinde kağıt fabrikalarının hangi illerde olduğunu öğrendik. Küçük kağıt parçasının başından geçenleri müzik eşliğinde drama yaparak canlandırdık. Matbaaya gezi düzenledik Matbaadan aldığımız takvim yapraklarıyla papatyalar sınıfı dergisini oluşturduk.

75 PROJE DESTEKLİ FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARI PROJE YAKLAŞIMI
Aydınger kağıdından sahne oluşturduk ve gölge oyunu oynadık. Kahramanlarımız Hacivat ve Karagöz düzenlendi. Kağıtlarla değişik denemeler yaptık. Kağıt buruşunca düzelir mi? Kağıtlar yırtıldığında neden yapıştırılmaz? Kağıtlar ıslanınca ne olur?

76 PROJE DESTEKLİ FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARI PROJE YAKLAŞIMI
Bir kağıdı kaç defa katlayabilirsiniz? Bir kağıdı hangi büyüklükte olursa olsun yedi defadan fazla katlayamazsınız biz bunu deneyerek öğrendik. Geri dönüşüm kutusu hazırladık Kendi resimlerimizle geri dönüşüm çemberi hazırladık. Yaptığımız resimleri kullanarak. Papatyalar gazetesini hazırladık, Kil ile resim çalışması yaptık, Matbaa mürekkebi ile baskı çalışmaları yaptık, Origamiyi öğrendik. Kendi katlamalarımızı yaptık.

77 PROJE DESTEKLİ FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARI PROJE YAKLAŞIMI
Afiş çalışması yaptık. Afişimize isim bulduk. Küçük kağıdın büyülü dünyasındaki yolculuğumuz bitti. Bizlerde kağıt uzmanı olduk. Kağıt uzmanı olarak bir program ve sergi hazırladık ve velilerimize çocuklarımız sundular.

78 PROJE DESTEKLİ FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARI PROJE YAKLAŞIMI
Proje soruları • Kağıt neden yapılır? • Kağıt nasıl yapılır? • Ağaç makine de nasıl kağıt olur? • Ağaçlardan nasıl kağıt olur? • Ağaçlar nasıl kağıda dönüşür? • Ağaçlardan kağıt nasıl yapılır? • Ağaç makine da nasıl ince olur? • Ağaçlar makine da nasıl beyaz olur? • Kağıtlar boyanınca nasıl rengarenk olur? • Kağıt neden beyaz olur? • Kağıtlar nasıl renklendirilir?

79 PROJE DESTEKLİ FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARI PROJE YAKLAŞIMI
Proje soruları • Kağıdın şekli nasıl olur? • Kağıtlar neden düzgün olur? • Kağıtlar neden ince? • Neden kağıtlar düzgün? • Kalın kağıtla ince kağıt neden farklıdır? • Kağıtlar yırtıldığında neden yapıştırılmaz? • Kağıtlar buruşunca nasıl düzeltiliyor? • Çeşitli kağıtlar nasıl yapılır? • Yap boz kağıtları • Kağıtların çeşitlerini • Karton nasıl yapılır?

80 PROJE DESTEKLİ FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARI PROJE YAKLAŞIMI
Proje soruları • Yapraktan kağıt olur mu? • Kağıdın içi nasıldır? • Kağıtlar makasla nasıl kesilir? • Makaslar kağıdı nasıl keser? • Kağıtların üzerindeki resimler nasıl oluyor? • Kağıtlar boyanınca ne olur? • Kağıtlar boyanınca çöpe atılır mı? • Boya kağıdı nasıl boyar? • Boyalar kağıdı boyadığında neden silinmez? • Boyalar kağıdı nasıl boyar? • Beyaz boya beyaz kağıdı neden boyamaz? • Kalemlerin kağıdı nasıl çizdiği? • Silgi nasıl yazılır?

81 PROJE DESTEKLİ FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARI PROJE YAKLAŞIMI
Proje soruları • Kağıtlar boyalı olduğunda neden silgi silmez? • Silgi kağıtları nasıl siler? • Kağıtlar ıslanınca ne olur? Kağıtlar ıslanınca yırtılır • Tutkal kağıda nasıl yapışır? • Kağıtlar çöpe atılınca ne olur? • Masal kitapları nasıl yapılır? • Masal kitabının nasıl kalemle yazıldığı? • Masal kitaplarının nasıl boyandığı? • Kitabın üzerindeki resimler neden silinmez? • Gazetelere nasıl resim yapışıyor?

82 PROJE DESTEKLİ FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARI PROJE YAKLAŞIMI
Proje soruları • Kağıtlar boyalı olduğunda neden silgi silmez? • Silgi kağıtları nasıl siler? • Kağıtlar ıslanınca ne olur? Kağıtlar ıslanınca yırtılır • Tutkal kağıda nasıl yapışır? • Kağıtlar çöpe atılınca ne olur? • Masal kitapları nasıl yapılır? • Masal kitabının nasıl kalemle yazıldığı? • Masal kitaplarının nasıl boyandığı? • Kitabın üzerindeki resimler neden silinmez? • Gazetelere nasıl resim yapışıyor?

83 PROJE DESTEKLİ FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARI PROJE YAKLAŞIMI
Proje boyunca çıkan dokümanlarımız: BURUŞUK KAĞIDIN HİKAYESİ Kağıt şarkı TEKERLEMELER GERİ DÖNÜŞÜMLÜ KAĞIT AMACI Kağıtlarla ilgili slogan çalışmamız DRAMA

84 PROJE DESTEKLİ FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARI PROJE YAKLAŞIMI
Çocukların bulduğu davranışlar:  Kağıtları hemen atmayalım,  Kağıtları çok harcamayalım,  Kağıtları yırtmayalım,  Kağıtları boşu boşuna karalamayalım,  Kağıtları yazmadan çöpe atmayalım,  Kağıtları karalayıp atmamak, Kağıtları kesip çöpe atmayalım.

85 THE LUNCH PROJECT

86 The Lunch Project Araştırmanın amaçları;
To ensure that each child in our classroom had an opportunity to participate in the project in some aspect based on his or her interest level. To help children develop the skill of formulating a question in order to gain more information. To provide opportunities for groups of children to work together toward a common goal.

87 The Lunch Project Araştırmanın amaçları;
To help children perform tasks with inventiveness and flexibility. To help children describe some people's jobs and what is required to perform them. To help children understand that things do not just happen, or magically appear, but occur because of a process involving a sequence of events.

88 The Lunch Project Aşama: Yiyecek Arabasının Yapımı

89 The Lunch Project Aşama: Yiyecek Arabasının Yapımı
I realized from the children's discussion that they didn't have much background knowledge about the process of making our lunch. I did know that lunch was a very important part of our day. The children especially enjoyed the duty of being assigned to be the food helper, where they helped Noemi set the table and prepare the lunch for the rest of the class. I was beginning to think lunch would be a good topic to explore for a project.

90 The Lunch Project Aşama: Yiyecek Arabasının Yapımı
The truck driver pushed buttons to control the lift. One group of children sketched the food truck from photographs.

91 The Lunch Project Aşama: Yiyecek Arabasının Yapımı

92 The Lunch Project Aşama: Yiyecek Arabasının Yapımı
I was amazed with how much detail the children included in the sketches. The children had explained to me the two parts of the truck, which were very evident in their drawings. I could see that the buttons and lift were going to be important to these children as we created the truck.

93 The Lunch Project Aşama: Yiyecek Arabasının Yapımı
Teaching children the skill of planning and organizing before beginning a construction will be so beneficial to them as a life skill. I could tell that several of the children who had worked on projects before knew exactly how to plan and think of the materials that we would need.

94 Aşama: Yiyecek Arabasının Yapımı
Lindsey put "markers" on the truck. The children finished painting the back of the truck.

95 Aşama: Yiyecek Arabasının Yapımı
José and Justin twisted pipe cleaners to make a cable for the lift. Shantel attached the lift to the truck.

96 Aşama: Yiyecek Arabasının Yapımı
Donna demonstrated the button box.

97 The Lunch Project 2. Aşama: Araştırma ve Sunum
What buttons do you push on the truck? How do the wheels turn and move on the truck? How many people make our lunch? How do you know how much food to give us? How do you make chips? Where do you get the milk? Do you have machines that help make our food? Do you have pots?

98 The Lunch Project 2. Aşama: Araştırma ve Sunum
How do you cook our food? How do you make bread? Do you wash the dishes? Do you clean our plates? Who puts the food in the brown carts? Who puts the food on the truck?

99 The Lunch Project 2. Aşama: Araştırma ve Sunum
Learning to ask questions to gain more information is a complicated learning skill that requires lots of practice and experience for preschool-age children. I had noticed a significant improvement in the way the children asked questions for this field site visit compared to our pond and zoo field site experiences from earlier in the year.

100 The Lunch Project 2. Aşama: Araştırma ve Sunum
Each child helped create a book page about the kitchen.

101 2. Aşama: Araştırma ve Sunum
After the field visit, the children's role-playing became more detailed. Justin attached wheels to a food cart. Angelica and Natalia made food carts.

102 2. Aşama: Araştırma ve Sunum
Justin used the steamer to cook vegetables. Juan used the oven.

103 2. Aşama: Araştırma ve Sunum
The children checked the photograph of the real dishwasher. Erica made a dishwasher rack.

104 2. Aşama: Araştırma ve Sunum
I feel that one of the values of going on a field site visit is the opportunity for many literacy-related activities. The children were exposed to making a list, writing down questions, answering questions, looking at all the various signs and instructions found on the equipment in the kitchen, writing a thank-you letter, and creating information books. These activities were all a natural outgrowth of our project.

105 2. Aşama: Araştırma ve Sunum
One unexpected result of our visiting the Brody kitchen was that the children learned that men also work in kitchens to prepare food. When we went back to school, I noticed a change in the dramatization that was taking place in our play kitchen. Before our visit, the boys mostly wanted to drive the truck and pretend to deliver the food. After our visit to the kitchen, many of the boys became involved in creating the food kitchen and preparing the food. They wanted us to call them Sam like the man we had met. Seeing a man making food for our lunch had a big impact on these children and taught them to make a change in gender roles during dramatic play.

106 3. Aşama: Araştırma ve Sunum
David made chicken nuggets. Natalia counted the milk containers. Juan loaded the truck.

107 3. Aşama: Araştırma ve Sunum
The children role-played eating lunch Lindsey and Gloria served the food. The class made a final topic web about lunch.

108 PROJE YAKLAŞIMI ÖRNEĞİ
Kemik Projesi

109 PROJE YAKLAŞIMI ÖRNEĞİ
Kemik projesi.

110 PROJE YAKLAŞIMI ÖRNEĞİ

111 PROJE YAKLAŞIMI ÖRNEĞİ

112 PROJE YAKLAŞIMI ÖRNEĞİ

113 PROJE YAKLAŞIMI ÖRNEĞİ

114 PROJE YAKLAŞIMI ÖRNEĞİ

115 PROJE YAKLAŞIMI ÖRNEĞİ

116 PROJE YAKLAŞIMI ÖRNEĞİ

117 PROJE YAKLAŞIMI ÖRNEĞİ

118 PROJE YAKLAŞIMI ÖRNEĞİ

119 PROJE YAKLAŞIMI ÖRNEĞİ

120 PROJE YAKLAŞIMI ÖRNEĞİ

121 Proje Çalışmalarının Yararları
Proje çalışmaları öğrenenlerin öğrenme becerilerini geliştirir ve zenginleştirir. Öğrencilere bilimsel çalışma alışkanlığı kazandırır. Problem çözme becerisi kazandırır ve geliştirilmesini sağlar. Seçme, planlama, İnceleme ve araştırma gücü kazandırır. Yaratıcılığı geliştirir ve yaratıcı fikirler üretmeye özendirir.

122 Proje Çalışmalarının Yararları
Teorik bilgilerle yaşam beceri ve uygulamalarını birleştirme fırsatı yaratır. Yaşam boyu öğrenmeyi sağlar. Grupla çalışmayı özendirerek, işbirliğini artırır. Öğrencilerin var olan bilgi ve becerilerini yansıtmaları ve katılımları için çoklu yollar önerir. Zekânın farklı boyutlarının kullanılmasına olanak sağlar.

123 Proje Çalışmalarının Yararları
Öğrenenleri nasıl öğreneceklerini öğrenmeye teşvik eder. Yeni beceriler öğrenme fırsatı yaratır. Öğrenenlere gerçek performanslarını sergileme şansı verir. Öğretmen - öğrenen, öğrenen - öğrenen birlikteliğini kuvvetlendirir, öğrenme sürecini daha olumlu bir yapıya kavuşturur.

124 Proje Çalışmalarının Yararları
Öğrenme sürecinde gruptaki yavaş öğrenenlere ve üstün yetenekli öğrencilere daha fazla zaman ayırma fırsatı yaratır. Sınıf içi ve dışındaki olumsuz davranışları azaltarak öğretmenlere sınıf yönetiminde yardımcı olur. Öğrenci performansı hakkında ailelere, öğretmenlere ve okul yönetimine anlamlı bilgiler sağlar.

125 Proje Çalışmalarının Sınırlılıkları
Öğretmenler geleneksel rollerinden sıyrılıp öğrencilerle birlikte öğrenen, rehber, süreci kolaylaştırıcılık rollerini benimsemede zorlanabilirler. Öğretmenlere öğreten merkezli öğretim yöntemlerini değiştirmek zor gelebilir. Öğretmenlerin öğrenen merkezli öğrenme sürecini planlama, yönetme ve değerlendirme bilgi ve becerileri yetersiz olabilir. Öğrenme sürecinde öğretmenin kontrolü geleneksel yöntemlere oranla azaldığı için etkinlikler gelişi güzel bir havaya sokulabilir. Proje Çalışmalarının Sınırlılıkları

126 Proje Çalışmalarının Sınırlılıkları
Geleneksel öğretim yöntemlerinin uygulandığı sınıflara kıyasla içeriğin uygulanması daha fazla zaman alabilir. Öğrenen merkezli sınıf ortamında öğretmenin süreç öncesinde, süreçte ve sonrasındaki görev ve sorumluluğu artar. Okul yönetimi ve veliler proje çalışmalarının geleneksel Öğretime göre daha verimsiz olduğu şeklinde bir önyargı ile çalışmalara karşı çıkabilirler. Öğretmenin iş yükünü ve sorumluluklarını arttırır. Grup çalışmalarında sorun çıkabilir. Proje Çalışmalarının Sınırlılıkları


"PROJE VE PROJE TABANLI ÖĞRETİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları