Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tacettin İNANDI, Doç. Dr. Halk Sağlığı 1.  Sistem kavramı  Sağlık siteminin bileşenleri  Sağlık sisteminin belirleyicileri  Dünyada sağlık sistemleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tacettin İNANDI, Doç. Dr. Halk Sağlığı 1.  Sistem kavramı  Sağlık siteminin bileşenleri  Sağlık sisteminin belirleyicileri  Dünyada sağlık sistemleri."— Sunum transkripti:

1 Tacettin İNANDI, Doç. Dr. Halk Sağlığı 1

2  Sistem kavramı  Sağlık siteminin bileşenleri  Sağlık sisteminin belirleyicileri  Dünyada sağlık sistemleri  Türkiye Sağlık Sisteminin özellikleri 2

3  Birbiriyle etkileşen veya ilişkili olan, bir bütün oluşturan cisim veya varlıkların, ki bunlar soyut veya somut olabilirler, bileşkesidir. Bir altsistem veya altdüzenek, sistemin parçası olan ve kendisi de bir sistem oluşturan bir öğeler kümesidir. Sözcük 'birleşme', 'oluşma', 'biraraya gelme' anlamını taşıyan Latince systēma'dan, o da Yunanca σύστημα (sustēma)'dan türemiştir.LatinceYunanca 3

4  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2000 Raporu sağlık sistemini, temel amacı sağlığı geliştirmek, yenilemek ve sürdürmek olan tüm aktiviteleri 4

5  Finansman  Örgütlenme  Hizmet sunumu  Politika, yönetim, planlama  Çalışanlar  Hizmet alanlar 5

6  Sağlık hizmetleri için gerekli paranın kimden, nasıl alınacağı ve hizmet verenlere nasıl ödeneceği gibi sorularla ilgili kavram  para  takas 6

7  Vergiler  Genel vergi  Özel vergi  Sigorta  Kamu  Özel  Doğrudan ödemeler  Yardım kuruluşları, vakıf vb. 7

8  Beveridge modeli – Sosyal devlet  Bismark modeli – Liberal devlet  Semashko modeli – Sosyalist devletler  Özel sigortalar - Liberal ve sosyal d 8

9  Liberal devlet  Sosyal devlet  Sosyalist devlet 9

10  Kardeşlik, insanlık  Toplum, halk  Dayanışma, yardımlaşma  Emek, alın teri  Toplumsal mühendislik  Maaş  Sağlık hizmeti herkesin hakkıdır  Eşitlik  Paylaşma  Kamu sektörü Para, Kapital Birey Rekabet, yarışma Mümkün olduğunca müdahale etmemek Her şeyi piyasa koşullarının şekillendirmesi Liberal düşünce, özgürlük Performans, prim, başarı Sağlık hizmeti hak edenin hakkıdır Özel sektör 10 İki zıt değerler kümesi Kültür

11  Gelir  Risk 11

12  Para, ödeme oranı  Gereksinim 12

13 13

14 Refik Saydam dönemi: 1923-1937  Sağlık politikası: devletçilik ve halkçılık  Finansman: Vergilerle  Hizmet sunumunu ise gereksinime göre  Hizmet büyük ölçüde kamu aracılığı  Sağlığa önem ve öncelik verilmiş  Korunmaya önem  Sağlık bir hak 14

15  Herkes eşit yararlanacak  Sağlık hizmeti ücretsiz veya katkı payı ile sunulacak  Hastalar hekimi veya sağlık kurumunu seçmekte özgür  Hekimler kamuda ya da serbest çalışmakta özgür  Kamuda çalışan bir hekim, özelde çalışamaz  Çalışanlar kamuda sözleşmeli olacak  Sağlık ocakları kurulacak  Kamu sağlık kuruluşları tek elden idare edilecek  Halkın da katılacağı kurullar olacak 15

16  Sağlık hak mı? Sıradan bir hizmet mi?  Genel sağlık sigortası  Özelleştirme  Aile hekimliği  Hastanelerin devri  Özel sektöre teşvik  Kamu kurumlarının kar amacı güden kuruluşlara dönüştürülmesi  Tedavi edici hizmetlere ağırlık 16

17  TC Anayasası 1981 - MADDE 56: Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir Hatay-İşçi Filmleri 13-12-200917

18  Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbî bakım görmesini sağlamakla ödevlidir Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alır 18

19  Madde 48- Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir  Bu hakkı sağlamak için sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilâtı kurmak ve kurdurmak Devletin ödevlerindendir 19

20  Sağlık hizmeti sunumu  Özel sektörün büyümesi  Finansman  Genel sağlık sigortası  Ücretlendirme  Performansa göre gelir  İş güvencesi 20

21  Finansmanda  Sosyal Güvelik Kurumu (SGK)  Cepten ödeme, doğrudan ödeme  Karma bir modelden sigorta modeline  Hizmet sunumu  Bakanlık, üniversiteler, özel  Kamudan özele  Kar amacı güden kurumlara yönelim  Taşeronlaşma 21

22  Aile hekimliği– birinci basamak  Kamu özel hastaneler – ikinci basamak  Üniversite hastaneleri ve yan dal- üçüncü basamak Toplum Sağlığı Merkezleri Hatay-İşçi Filmleri 13-12-200922

23  İl sağlık müdürlüğü  İl halk sağlığı müdürlüğü  Kamu hastane birlikleri sekreterliği Hatay-İşçi Filmleri 13-12-200923

24  Sağlık Bakanlığı  Bağlı Kuruluşlar  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu,  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu v  Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunu  Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Hatay-İşçi Filmleri 13-12-200924

25  Finansman tek elde toplanıyor  Polklinik başvuruları artıyor  Sağlık harcamaları artıyor  Gelir dağılımı bozukluk sürüyor  Bölgesel gelişim düzeyi farklı  Sağlık hizmetlerine erişimde adaletsizlik  Sağlık hizmetleri verimsizlik  Hizmetlerin sürdürülebilirliği tartışmalı 25Hatay-İşçi Filmleri 13-12-2009

26  Hangi model vergilerle sağlanan sağlık finansmanını gösterir? a) Bismark modeli b) Beveridge modeli c) Semashko modeli d) Özel sigortalar e) Kamu sigortaları 26


"Tacettin İNANDI, Doç. Dr. Halk Sağlığı 1.  Sistem kavramı  Sağlık siteminin bileşenleri  Sağlık sisteminin belirleyicileri  Dünyada sağlık sistemleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları