Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Genitoüriner yolun en sık görülen ikinci kanseri  Ülkemizde genitoüriner yolun en sık görülen kanseri  Erkek/Kadın oranı 3/1  Genellikle.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Genitoüriner yolun en sık görülen ikinci kanseri  Ülkemizde genitoüriner yolun en sık görülen kanseri  Erkek/Kadın oranı 3/1  Genellikle."— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5

6

7  Genitoüriner yolun en sık görülen ikinci kanseri  Ülkemizde genitoüriner yolun en sık görülen kanseri  Erkek/Kadın oranı 3/1  Genellikle ileri yaşların hastalığı(ortalama görülme yaşı 65-70)

8  Sigara (idrarla atılan alfa ve beta natilamin): erkek ve kadınlarda olguların sırasıyla %50 ve %31’inden sorumludur.  Aromatik aminler  Yapay tatlandırıcılar  Analjezikler  Kronik enfeksiyonlar

9  Pelvik radyasyon  Siklofosfamid  Mesanede taş veya yabancı cisim  Kimyasal karsinojenler  Saç boyası  Sitotoksik kemoterapi  Genetik yatkınlık

10 EPİTELYAL(%90)  %90 Değişici epitel kanseri  %80’i yüzeyel, %20-30’u invaziv hale gelir, büyük çoğunluğu rekürrens gösterir.  %5-7 Skuamoz hücreli kanser  Shistozomiazis, kronik irritasyon ve inflamasyon önemlidir, tanı konulduğunda genellikle ileri evredir, prognozu kötüdür.  %1-2 Adenokanser  Genellikle kronik irritasyon ve inflamasyona bağlı, tanı konulduğunda genellikle kas invazyonu vardır, prognoz diğer türlere göre daha kötüdür, genellikle mukus salgılarlar.  Mikst tip

11  NONEPİTELYAL (%2) Lipom, nörofibrom, fibrom, leiomyom, leiomyosarkom, hemanjiom, sarkom, rabdomyosarkom, fibrosarkom, anjiosarkom, primer lenfoma, mikst mezodermal tümör, feokromastoma

12

13  Direkt invazyon  Lenfatik yayılım  Obturator  External iliak  Hematojen yayılım  KC  AC  Kemik  Sürrenal

14  PRİMER TÜMÖR  TX: primer tümör değerlendirilemez  T0: primer tm. yok  Ta: Mukoza tutulumu  Tis: Karsinoma in situ  T1: Lamina propria tutulumu Kas invazif olmayan (yüzeyel) mesane tümörü

15  T2: Adele tutulumu o T2a: yüzeyel adele o T2b: derin adele  T3: Perivezikal tutulum o T3a: mikroskopik o T3b: makroskopik  T4: Çevre organ ve dokulara yayılım – o T4a: prostat, uterus veya vajen tutulumu – o T4b: pelvik veya abdominal duvar tutulumu İnvazif mesane tümörü

16  Ağrısız pıhtılı hematüri- en sık (%85) o o mikroskobik veya makroskobik o hematürinin derecesi & kanserin yaygınlığı arasında bir ilişki yoktur.  Mesane irritasyon semptomları o idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, sık idrar hissi ve gece idrara çıkma o %20 ilk başvuru nedeni  Tümör lokalizasyonuna bağlı olarak üst ve alt üriner sistemde obstrüktif septomlar o Üreter obstrüksiyonuna sekonder gelişen hidronefroza bağlı yan ağrısı o intravezikal obstrüksiyon sonucu gelişebilecek dolgunluk hissi ve işeme sonrası rezidüel idrarda artış

17  Rutin analizler  Tam idrar  Tam Kan  Rutin biyokimya  Sitoloji  Biyolojik Markerlar  Flow sitometri  NMP 22  Kromozom anomalileri

18  Ultrasonografi (Hematürisi olan hastaya yapılacak İLK görüntüleme yöntemi)  İVP  BT evrelendirme  MRG invazyon ve metastaz  PET/CT

19

20  SİSTOSKOPİ

21  Floresan Sistoskopi:  Bir fotosensitize edici ajanın intravezikal uygulanması-----mavi ışık altında uygulanır.  CIS - standart sistoskopiye göre daha sensitiftir.  inflamasyon, TUR veya BCG -yalancı pozitif  CIS gibi yüksek dereceli tümör şüphesi olan olgularda faydalı sınırlı bir tanı aracı olabilir.

22

23 Mesane tumoru yuzeyelinfiltrativmetastatik Ta T1 T1s T2 T3a T3b T4a T4b N+ M+

24  TUR  Intrakaviter kemoterapi (Mitomycin C, Epirubicin,BCG)

25  Mycobacterium bovis' in atenue suşudur  İmmun cevabı arttırır  İmmün stimülatör  AMAÇ  1- nüksü önler  2-CİS tedavsis  3-kalıntı tümörleri temizler

26 Diğer sitotoksik ajanlardan daha toksik SİSTİT febril hastalık,artrit,hepatit,prostatit,pelvik apse,hematüri

27  Radikal Sistektomi Gold standart  Mesane koruyucu tedaviler: maksimum TUR+ Kemoterapi+ Radyoterapi

28  Kemoerapi: M-VAC (metotraxate, vinblastin, doxorubucin, cisplatin) CG (Cisplatin, gemcitabine)  Radyoterapi: palyatif olarak, ağrılı kemik metastazları için kullanılabilir

29 Kanserin evresiBaslangic tedavi secenekleri TisKomple TUR + intravesical BCG T1Komple TUR +intravesical kemo/immunterapi T2Radikal sistektomi T3Secilmis vakalarda cerrahi,RT,KT T4,N+,M+RT,KT

30  Agrisiz,total, gros ve pihtili hematurisi olan bir hastada en olasi tani asagidakilerden hagisidir?(nisan 91)  A)renal tuberkuloz  B)bobrek tumoru  C)akut pyelonefrit  D) mesane tumoru  E)uriner tas hastaligi  cevap: D

31  Mesanede hipertrofi ve hematuri yapan hagisidir?(eylul 90)  A)trichomoniasis  B)schistosomiasis  C)ditrotelyum dentritikum  D)filiariasis  E)diphylobotrium latum  cevap : B

32  Mesane tumorlerinde gorulen kardinal bulgu hangisidir?(eylul 98)  A)nokturi  B) poliuri  C)hematuri  D)suprapubik agri  E)suprapubik kitle  cevap : C

33  Mesane kanseri icin risk faktoru olmayan hangisidir?(nisan 2000)  A)uv isini  B)sigara  C)endustriyel aril amine maruz kalma  D)fenasetin  E)schistocoma hematobium enfestasyonu  cevap: A

34  Mesane karsinoma in situ tedavisinde en etkili intravezikal uygulanan ajan asagidakilerden hangisidir?(eylul 2007)  A)BCG  B)mitomisin-c  C)doksorubisin  D)interferon  E)thio-tepa  cevap :A

35  Kas invazyonu olmayan mesane kanserlerinde baslangic tedavi hangisidir?(eylul 2011)  A)yalnizca sistektomi  B)TUR  C)yalnizca radyoterapi  D)sistemik kemoterapi  E)sistektomi+radyoterapi  Cevap: B


" Genitoüriner yolun en sık görülen ikinci kanseri  Ülkemizde genitoüriner yolun en sık görülen kanseri  Erkek/Kadın oranı 3/1  Genellikle." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları