Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KADASTRO www.mehmettetik.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KADASTRO www.mehmettetik.com."— Sunum transkripti:

1 KADASTRO

2 Kadastro Tüm ülke sınırları içerisindeki taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek hukuki durumlarını tespit etmek ve işlemlerin kesinleşmesi sonucunda Türk Medeni Yasasınca öngörülen tapu siciline tescil edilerek hak sahiplerine tapu belgelerini verme işleminin bütünüdür.

3 Harita Kadastro Uygulamasının Amacı
Baraj,imar,kadastro,yol,sulama,kurutma gibi önemli projelerin altyapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulama işlerinde bizzat çalışacak mühendis ile işçi arasında uygulayıcı insan gücü yetiştirmektir.

4 Kadastronun Aşamları Kadastro Bölgesinin Belirlenmesi ve İlanı
Kadastro Ekibi ve Komisyonun Kuruluşu Kadastro Çalışma Alanı, İlan ve İtirazı Mevki veya Ada İlanı Taşınmaz Malların Sınırlandırılması

5 Harita Üretme Yetkisine Sahip Olan Kurum ve Kuruluşlar
Harita Genel Komutanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İller Bankası Genel Müdürlüğü Bayındırlık ve İskan Bakanlığı MTA Kandilli Rasathanesi Ulaştırma Bakanlığı Belediyeler Teknik Hizmetler Gen. Müdürlüğü Belediyeler İl Özel İdareleri

6 Kadastro Türleri

7 Vergi(Mali) Kadastrosu
Kadastronun ilk uygulanmaya başlandığı yıllarda en önemli üretim aracı olan tarım topraklarının vergilendirilmesi amacına yönelik bilgileri içeren tek boyutlu kadastro türüdür.

8 Mülkiyet(Hukuk) Kadastrosu
Taşınmaz mal mülkiyet sınırlarının arazide duran uygun bir şekilde işaretleyip, yer kontrol noktalarına bağlı ölçülmesi, hak sahiplerinin belirlenmesi ve sonuçta tapu sicillerinin oluşmasını sağlayan bir kamu hizmetidir.

9 Ekonomik Kadastro Taşınmaz malların hukuki ve geometrik durumlarının yanında parasal karşılıklarını her türlü ticari ilişkilerin güven ve düzen içinde yürütülmesini sağlayan kadastro türüdür. Üç boyutlu kadastro türüdür.

10 Çok Yönlü Kadastro Yeryüzü üzerinde düzenlenecek her türlü düzenleme için kaynak veri sağlayan, yeryüzünün topoğrafik yapısını gösteren, ekonominin, hukukun, şehirciliğin, kamu yönetiminin ve çeşitli bilimsel araştırmaların ihtiyaçlarına cevap verebilecek içerikteki kadastro türüdür. En ideal kadastro türüdür.

11 Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların Tespiti
Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü sulu toprakta 40,kuru toprakta 100 dönüme kadar olan bir veya birden fazla taşınmaz mal, çekişmesiz ve aralıksız en az 20 yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına tespit edilir.

12 Harita (Plan) Örneği Parselin tescilli haritasından aynen alınan ve konumunu harita üzerinde gösteren örneğidir. Harita plan örneği Kadastro Müdürlüğüne talep edilerek alınacak evraklardandır.

13

14 Parselin ve Bağımsız Bölümün Yerinde Gösterilmesi
Parselin veya bağımsız bölümün bulunduğu yerin herhangi bir ölçme işlemi yapılmadan paftası ile vaziyet ve bağımsız bölüm planındaki şekil ve ölçü değerlerinden faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir. Lisanslı bürolar açılmış ise bürolara, açılmamışsa Kadastro Müdürlüğüne talepte bulunulur.

15

16 Aplikasyon Aplikasyon tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yeniden belirtilmesidir. Lisanslı bürolar açılmış ise bürolara, açılmamışsa Kadastro Müdürlüğüne talepte bulunulur.

17

18 Cins Değişikliği Arsa ve araziler üzerine yeni bir bina inşa edilmesi veya mevcut binanın yıkılarak arsa haline dönüştürülmesi veyahutta bir taşınmazın mevcut cinsinin değiştirilmesi suretiyle yeni niteliğinin Tapu kütüğüne tescil edilmesidir.

19 İrtifak Hakkı Taşınmaz malikinin taşınmazının bir başkasınca kullanılmasına, ondan yararlanmasına müsaade ettiği ve bu sebeple mülkiyet hakkını sınırlayıcı bir sonuç doğuran işlemdir.

20 Tevhit(Birleştirme) Tapu kütüğünün ayrı ayrı sayfalarında kayıtlı, birbirine bitişik, iki yada daha fazla parselin tek bir parsel numarası altında birleştirilerek, kütüğün ayrı bir sayfasına tescili ile tek bir tapuya bağlanması işlemidir.

21 İfraz(Ayırma) Tapu kütüğünde tek bir parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir.

22 Düzenleme Ortaklık Payı
Belediye ve valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeterli kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışı karşılığında ‘’Düzenleme Ortaklık Payı’’ olarak düşünülebilir

23 Yola Terk Haritaları Tapu kütüğünün müstakil bir sayfasında kayıtlı taşınmazın, ilgilisinin talebi üzerine bir kısmının bu parselden ayrılıp imar yoluna terk edilmesi ve terk edilen kısmın yüzölçümünün kütükten düşürülmesi işlemidir.

24 Yoldan İhdas Haritaları
Önceliği yol olmasına karşın, imar planı gereği kapanan yolların,imar planındaki amacına uygun olacak şekilde kullanılmak üzere,ait olduğu adanın son parsel numarası altında, tapu kütüğünün müstakil bir sayfasına kaydedilmesidir.

25 Sınırlandırma Haritaları
Tapuda kayıtlı olup da henüz kadastrosu yapılmamış alanlardaki taşınmaz malların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılır. Sınırlandırma haritaları ilgilisinin talebiyle serbest çalışan Harita Kadastro Mühendisi tarafından yapılan bir işlemdir.

26 Parselasyon Haritaları
İmar parsellerini oluşturmak amacıyla İmar Kanununun 18 inci maddesine dayanılarak Belediye veya Valilikler tarafından resen yapılan ya da yaptırılan haritalardır.

27 Kamulaştırma Haritaları
Kamulaştırma(istimlak), kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların bedelleri ödenmek şartıyla Devlet veya kamu tüzel kişi mülkiyetlerine geçirilmesi işlemidir.

28 Arazi Toplulaştırması
Tarımsal üretimin arttırılması amacıyla, kişi ve işletmelere ait olan, küçük parseller halinde birden fazla parçaya bölünmüş, değişik yerlere dağılmış veya elverişsiz biçimde şekillenmiş arazilerin; Modern Tarım İşletmeciliği esaslarına göre ve ayrıca sulama hizmetlerinin getirilmesine en uygun bir şekilde birleştirilmesi,şekillendirilmesi ve düzenlenmesi işlemine “arazi toplulaştırması” veya “arazi düzenlemesi” adı verilir.


"KADASTRO www.mehmettetik.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları