Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.mehmettetik.com. Tüm ülke sınırları içerisindeki taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek hukuki durumlarını tespit etmek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.mehmettetik.com. Tüm ülke sınırları içerisindeki taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek hukuki durumlarını tespit etmek."— Sunum transkripti:

1 www.mehmettetik.com

2 Tüm ülke sınırları içerisindeki taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek hukuki durumlarını tespit etmek ve işlemlerin kesinleşmesi sonucunda Türk Medeni Yasasınca öngörülen tapu siciline tescil edilerek hak sahiplerine tapu belgelerini verme işleminin bütünüdür. www.mehmettetik.com

3 Baraj,imar,kadastro,yol,sulama,kur utma gibi önemli projelerin altyapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulama işlerinde bizzat çalışacak mühendis ile işçi arasında uygulayıcı insan gücü yetiştirmektir. www.mehmettetik.com

4  Kadastro Bölgesinin Belirlenmesi ve İlanı  Kadastro Ekibi ve Komisyonun Kuruluşu  Kadastro Çalışma Alanı, İlan ve İtirazı  Mevki veya Ada İlanı  Taşınmaz Malların Sınırlandırılması www.mehmettetik.com

5  Harita Genel Komutanlığı  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  İller Bankası Genel Müdürlüğü  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı  MTA  Kandilli Rasathanesi  Ulaştırma Bakanlığı  Belediyeler Teknik Hizmetler Gen. Müdürlüğü  Belediyeler  İl Özel İdareleri www.mehmettetik.com

6

7 Kadastronun ilk uygulanmaya başlandığı yıllarda en önemli üretim aracı olan tarım topraklarının vergilendirilmesi amacına yönelik bilgileri içeren tek boyutlu kadastro türüdür. www.mehmettetik.com

8 Taşınmaz mal mülkiyet sınırlarının arazide duran uygun bir şekilde işaretleyip, yer kontrol noktalarına bağlı ölçülmesi, hak sahiplerinin belirlenmesi ve sonuçta tapu sicillerinin oluşmasını sağlayan bir kamu hizmetidir. www.mehmettetik.com

9 Taşınmaz malların hukuki ve geometrik durumlarının yanında parasal karşılıklarını her türlü ticari ilişkilerin güven ve düzen içinde yürütülmesini sağlayan kadastro türüdür. Üç boyutlu kadastro türüdür. www.mehmettetik.com

10 Yeryüzü üzerinde düzenlenecek her türlü düzenleme için kaynak veri sağlayan, yeryüzünün topoğrafik yapısını gösteren, ekonominin, hukukun, şehirciliğin, kamu yönetiminin ve çeşitli bilimsel araştırmaların ihtiyaçlarına cevap verebilecek içerikteki kadastro türüdür. En ideal kadastro türüdür. www.mehmettetik.com

11 Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü sulu toprakta 40,kuru toprakta 100 dönüme kadar olan bir veya birden fazla taşınmaz mal, çekişmesiz ve aralıksız en az 20 yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına tespit edilir. www.mehmettetik.com

12 Parselin tescilli haritasından aynen alınan ve konumunu harita üzerinde gösteren örneğidir. Harita plan örneği Kadastro Müdürlüğüne talep edilerek alınacak evraklardandır. www.mehmettetik.com

13

14 Parselin veya bağımsız bölümün bulunduğu yerin herhangi bir ölçme işlemi yapılmadan paftası ile vaziyet ve bağımsız bölüm planındaki şekil ve ölçü değerlerinden faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir. Lisanslı bürolar açılmış ise bürolara, açılmamışsa Kadastro Müdürlüğüne talepte bulunulur. www.mehmettetik.com

15

16 Aplikasyon tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yeniden belirtilmesidir. Lisanslı bürolar açılmış ise bürolara, açılmamışsa Kadastro Müdürlüğüne talepte bulunulur. www.mehmettetik.com

17

18 Arsa ve araziler üzerine yeni bir bina inşa edilmesi veya mevcut binanın yıkılarak arsa haline dönüştürülmesi veyahutta bir taşınmazın mevcut cinsinin değiştirilmesi suretiyle yeni niteliğinin Tapu kütüğüne tescil edilmesidir. www.mehmettetik.com

19 Taşınmaz malikinin taşınmazının bir başkasınca kullanılmasına, ondan yararlanmasına müsaade ettiği ve bu sebeple mülkiyet hakkını sınırlayıcı bir sonuç doğuran işlemdir. www.mehmettetik.com

20 Tapu kütüğünün ayrı ayrı sayfalarında kayıtlı, birbirine bitişik, iki yada daha fazla parselin tek bir parsel numarası altında birleştirilerek, kütüğün ayrı bir sayfasına tescili ile tek bir tapuya bağlanması işlemidir. www.mehmettetik.com

21 Tapu kütüğünde tek bir parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir. www.mehmettetik.com

22 Belediye ve valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeterli kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışı karşılığında ‘’Düzenleme Ortaklık Payı’’ olarak düşünülebilir www.mehmettetik.com

23 Tapu kütüğünün müstakil bir sayfasında kayıtlı taşınmazın, ilgilisinin talebi üzerine bir kısmının bu parselden ayrılıp imar yoluna terk edilmesi ve terk edilen kısmın yüzölçümünün kütükten düşürülmesi işlemidir. www.mehmettetik.com

24 Önceliği yol olmasına karşın, imar planı gereği kapanan yolların,imar planındaki amacına uygun olacak şekilde kullanılmak üzere,ait olduğu adanın son parsel numarası altında, tapu kütüğünün müstakil bir sayfasına kaydedilmesidir. www.mehmettetik.com

25 Tapuda kayıtlı olup da henüz kadastrosu yapılmamış alanlardaki taşınmaz malların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılır. Sınırlandırma haritaları ilgilisinin talebiyle serbest çalışan Harita Kadastro Mühendisi tarafından yapılan bir işlemdir. www.mehmettetik.com

26 İmar parsellerini oluşturmak amacıyla İmar Kanununun 18 inci maddesine dayanılarak Belediye veya Valilikler tarafından resen yapılan ya da yaptırılan haritalardır. www.mehmettetik.com

27 Kamulaştırma(istimlak), kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların bedelleri ödenmek şartıyla Devlet veya kamu tüzel kişi mülkiyetlerine geçirilmesi işlemidir. www.mehmettetik.com

28 Tarımsal üretimin arttırılması amacıyla, kişi ve işletmelere ait olan, küçük parseller halinde birden fazla parçaya bölünmüş, değişik yerlere dağılmış veya elverişsiz biçimde şekillenmiş arazilerin; Modern Tarım İşletmeciliği esaslarına göre ve ayrıca sulama hizmetlerinin getirilmesine en uygun bir şekilde birleştirilmesi,şekillendirilmesi ve düzenlenmesi işlemine “arazi toplulaştırması” veya “arazi düzenlemesi” adı verilir. www.mehmettetik.com


"Www.mehmettetik.com. Tüm ülke sınırları içerisindeki taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek hukuki durumlarını tespit etmek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları