Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM YARD. DOÇ. DR. AHMET AKÇAY PAMUKKALE TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM YARD. DOÇ. DR. AHMET AKÇAY PAMUKKALE TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD."— Sunum transkripti:

1 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM YARD. DOÇ. DR. AHMET AKÇAY PAMUKKALE TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD

2 Tanım Böbrek hasarı ve/veya GFR 3 aydan daha uzun bir süre 60 cc/dak/1.73 m2 altında olmasına denir

3 ETYOLOJİ

4 5 yaşından küçükler Konjenital anomaliler -Hipoplasi -Displasi -Obstrüksiyon -Malformasyon

5 5 yaşından büyük Glomerul hastalıklar -Glomerulonefrit -HÜS Heriditer hastalıklar -Alport sendromu -Kistik hastalıklar

6 KBY’de FİZYOPATOLOJİ

7 Proteinüri: Renal fonksiyonların bozulmasına katkıda bulunur ve proteinürinin azaltılmasının faydası olabilir Proteinler glomerullerin kapiller duvarına hasara uğratır ve glomeruler skleroz ve tubuloinerstisyel fibrozis yapar

8 Hiperfosfatemi Hastalığın ilerlemesi Ca-P renal interstisyumda ve kan damarlarında depolanmasıyla olur

9 Patogenez Mekanizma? İmmunolojik hasar Diette protein ve fosfor alımı Persistan proteinüri Sistemik hipertansiyon İmmun kompleks depolanması devamı Glomerullarda antiglomerular bazal membran antikorları

10 Renal fonksiyon hesaplanması GFR(ml/dak/1.73m2)= kxboy (cm) Serum kreatinin (mg/dl) k katsayısı 1 yaş altı: SGA= 0.33 AGA= 0.45 Çocuk ve adelosan kız= 0.55 Erkek adelosan= 0.70

11 Azotemi Sodyum kaybı Asidoz İdrar konsantrasyon defekti GFR azalma Diüretik, Tubuler hasar Üriner bikarbonat kaybı Azalmış amonyak atılımı Azalmış asid atılımı Nefron kaybı

12 Hiperkalemi Azalmış GFR Asidozis Fazla K alımı Hipoaldesteronism

13 KLİNİK

14

15 Semptomlar Altta yatan hastalıkların belirtileri Başağrısı Yorgunluk Letharji Anoreksi Kusma Poliüri Kaşıntı Büyüme geriliği

16 Fizik muayene Solukluk Zayıflık Hipertansiyon Rikets

17 Laboratuvar Tam kan sayımı Elektrolit Renal fonksiyon Ca, P, ALP Anemi Hiponatremi, hiperkalemi, asidoz BUN, kreatinin Hipokalsemi, hiperfosfotemi Osteodistrofi

18 PTH, Sol el bilek grafisi PAAC grafisi, EKO Serum albumin, çinko, transferrin, folik aist, Fe Osteodistrofi Kardiyak fonksiyonlar Nutrisyonel durum

19 Tedavi GFR’nin progresif kaybına parelel olarak progresif kötüleşmeyle azalmış renal fonksiyonu düzeltmek Renal disfonksiyonun kötüleşmesini azaltmaktır

20 Diet Ne kadar kalori? Hangi besin? Günlük ihtiyaca eşit veya fazla Karbonhidrat, yağ (orta zincirli TG zengin)

21 Uygun diyetle sıvı ve Na dengesi sağlanır P, Na, K elektrolit dengesine göre kısıtlanır Son evre böbrek yetmezliği gelişinceye kadar sıvı kısıtlaması nadiren gerekir

22 BUN: >80 Bulantı, kusma, anoreksi

23 Protein 2.5 gr/kg/24 saat Yüksek biolojik değerli proteinler -Yumurta -Et -Süt (fosfat?) -Balık -Kümes hayvanları

24 Suda eriyen vitaminler Çinko? Yağda eriyen vitaminler Gerekli Düşükse Gerekli değil

25 Su ve elektrolit tedavisi Su kısıtlaması Tuz kısıtlaması Tuz ilavesi Hiperkalemi Oligüri, ödem Hipertansiyon, ödem, kalp yetmezliği Anotomik anormalliğe bağlı KBY’de (Renal displazi) idrarda fazla Na kaybıyla birlikte poliüürü olabilir K alımı kısıtlaması, Kayexalate, oral alkalizan ajanlar

26 Asidoz Tedavi HCO3: 22 üstünde tutulur Na bikarbonat tablet Asit atılımı yetersizliği sonucu

27 Renal osteodistrofi GFR %50 altına inince renal 1 alfa- hidroksilaz aktivitesi azalır ve aktif D vit yapılımı azalır Aktif D vit azalınca barsaktan Ca alımı azalır ve PTH Ca düzeltmek için artar GFR %25 altına inince P birikmeye başlar ve hiperfosfatemiyi düzeltmek için PTH daha da artar

28 RENAL OSTEODİSTROFi Sıklık En belirgin bulgu Radyolojik Çocuklarda daha sık Boy kısalığı Osteopeni Jenarilize demiyelinizasyon Osteitis fibroza Osteoskleroz Subperiostal kemik rezorpsiyonu En erken el grafisinde kemik rezorbsiyonunda artma

29 GFR normalin %25 Hiperfosfotemi Hipokalsemi Hipokalsemi ve hiperfosfotemi PTH salınımı Renal osteodistrofi

30 Renal osteodistroifide klinik Kas zayıflığı Kemik ağrısı Hafif travmayla fraktür Büyüyen çocuklarda raşitik değişiklikler

31 Renal osteodistrofide tedavi Diyette fosfat kısıtlaması (Bebeklere Similac PM mama) Fosfat bağlayan ajanlar (Kalsiyum içermeyen P bağlayıcılılar, sevelamer (Renagel) artık kullanılıyor ve bu özellikle hiperCa olanlarda Kalsiyum ilavesi Vit D anologları -1 alfa (OH)2D3, -1.25(OH)2D3 Paratiroidektomi

32 D vitamin tedavisi 2 indikasyonu vardır;  25 OH D vit KBY evresi için beklenen değerlerden düşükse veya  PTH seviyesi KBY evresi için beklenen değerlerden yüksekse Tedavide  25 OH D vit düşükse ergokalsiferolle tedavi edilir  25-OH D vit N se calsitriol (Rocaltrol 0.25 cap veya 1 ug/1cc) 0.01-0.05 ug/kg/24 saat ile tedavi edilir Birçok nefrolojist Ca-P çökmesini engellemek için CaxP değerinin 55 altında olmasına dikkat eder

33 Fosfat bağlayan ajanlar Kalsiyum karbonat Alüminyum hidroksit (Demans, osteomalazi) ??? Ca içermeyen P bağlayıcılar  (Kalsiyum içermeyen P bağlayıcılılar, sevelamer (Renagel) artık kullanılıyor ve bu özellikle hiperCa olanlarda

34 Adinamik kemik hastalığı (Düşük turnoverlı kemik hastalığı) PTHnun fazla süpresyonuna bağlı olarak osteomalazi gelişmesine denir Ca içeren P bağlayıcılar ve Vit D anologların fazla kullanılmasına bağlı gelişir

35 Büyüme yetersizliği GFR normalin %50 altına inince En önemli neden kalori yetersizliği BH yüksek, IGF1 düşük IGF1BP anormal Yeterli kalori alamaz Büyüme hormonu tedavisi (-2SD altında ise)

36 Büyüme yetersizliği Protein kalori eksikliği Renal osteodistrofi Asidoz Anemi İnsülin-like growt faktör inhibitörleri Bilinmeyen nedenler

37 Kalorik alım yetersiz İntermittan veya gece NGS Gastrostomi tüp beslemesi

38 Anemi Azalmış eritropoetin üretimi (Genelde evre 3- 4) Düşük derecede hemoliz Kanama Azalmış eritrosit ömrü Yetersiz Fe alımı Folik asit, B12 eksikliği Sekonder hiperPTH e bağlı Kİ’de fibrozis

39 Kanamaya eğilim Trombositopeni Trombosit fonksiyon defekti

40 KBY’de Anemi tedavisi Serum Fe, ferritin düşükse Folik asit eksikse Hb: <6 gr/dl Fe Folik asit Eritrosit transfüzyonu 10 cc/kg

41 Eritropoetin Hb: <10 mg/dl olan her hasta Yan etki İV, SC (Haftada 1-3 kez) Hipertansiyon (En önemli yan etki) Trombositoz

42 Hipertansiyon Volüm yükü Fazla renin üretimi

43 KBY’de hipertansiyon GFR azalması Böbrekten Na ekskrasyonu Hipervolemi Kan volümü artışı Natriüretik hormon artışı Na-K-ATPaz inhibisyonu Hücre içi Na ve Ca artışı Artrioler ve venöz vazokonstriksiyon Pressör maddelere target organ cevabı artışı Hipertansiyon

44 Hipertansiyon tedavisi Volüm yükünde diüretik ve Na kısıtlaması (2-3 gr/24 saat) yapılır İlk seçilecek diüretik hidroklorotiazid (Delix tab 2.5- 5= Ramipril (ACE inh) 2.5 ve 5 mg ile hidroklorotiazid 12.5-25 mg= 2mg/kg/24 saat 2 dozda) Evre 4 olunca tiazidler etki etmez ve lup diüretikleri kullanılır (Furasemid 1-2 mg/kg/doz 2-3 doz ACE inhibitörleri tüm proteinürik çocuklarda seçilecek antihipertansiftir (Proteinüri KBY ilerlemesine neden olur)

45 Na kısıtlaması, diüretik ve ACE inh ile kontrol altına alınamayan HT olursa ilave olarak Ca kanal blokörü (Amlodipin= Amlodis tab 5-10 mg, ) ve B blokör (Proproponol= Dideral 40 mg ve atenolol= Nolaten tab 50 mg) kullanılır

46 Acil hipertansiyon tedavisi Oral nifedipin (0.25-0.5 mg/kg) Diazoksid (1-3 mg/kg) 10 saniyede (maks:150 mg) Furosemid (ciddi hipervolemi): 2-4 mg/kg Sodyum nitoprussid

47 Aşılama İmmunsüpresif tedavi alanlarda canlı virus aşıları yapılmaz İnfluanza ve pnömokok aşıları yapılmalıdır Transplantasyon yapılacaklarda öncesinde canlı virus aşıları tamamlanmalıdır

48 Nörokojik sorunlar Yorgunluk, başağrısı, kas zayıflığı, kramplar, koma, konvulziyon, periferik nöropati, hafıza kaybı Alimünyum toksitesi

49 İnfeksiyon Defektif granülosit fonksiyon Hücresel immünite bozulması

50 GİS ülserasyon Gastrik asit sekresyonu-gastrit Reflu Azalmış motilite

51 Hipertrigliseridemi Glikoz intoloransı Perikardit ve kardiyomiyopati Azalmış lipoprotein lipaz aktivitesi Doku insülin rezistansı Bilinmiyor

52 KBY de ilaç dozları Etkinliği maksimum,toksitesi minimum olacak şekilde doz aralığı veya doz ayarlanmalıdır

53 KBY’nin ilerlemesini engellemek için Tansiyon kontrolü (75. persantil altında tutulur) ACE inhibitörleri proteinürik hastalarda seçilecek ilaç olmalıdır (Ht yokluğunda bile) P normal seviyelerde tutulmalı ve CaxP 55 altında olmalıdır Renal parankim kaybı en aza indirerek dehidratasyon epizodları ve infeksiyon komplikasyonları en aza indirilmelidir Anemi kontrol altında tutulur Hiperlipidemi kontrol altında tutulur Sigara içilmez Obesite engellenmelidir Nonsteroidal antiinflamatuar alımı en aza indirilmelidir Çocuklarda protein gelişim için gerekli olduğundan genelde protein kısıtlaması önerilmez ancak yetişkinlerde önerilir

54 KBY evreleri Evre TanımGFR 1 Normal veya yüksek GFR ile birlikte böbrek hasarı >90 2 GFR de hafif azalmayla birlikte böbrek hasarı 60-89 3 GFR’de orta derece azalma30-59 4 GFR’de ciddi azalma5-29 5 Böbrek yetmezliği < 15 veya dializde

55

56 End-stage böbrek yetmezliği İnsidens: 20/1milyon Evre 4 ve 5

57 KBY’de dializ indikasyonları Dializ başlamasının en uygun zamanı hastanın klinik ve biokimyasal özellikleri temelinde yapılmaktadır; Evre 4 de Tedaviye cevap vermeyen sıvı yükü Elektrolit dengesizliği Asidoz Büyüme yetersizliği Üremik semptomlar (Yorgunluk, kusma, okul performansının bozulması) Çoğu nefrolojist ciddi ve elektrolit dengesizliği, malnutrisyon ve üremik semptomlar başlamadan dialize başlar

58 Dializ tipi Her çocuk için kişiselleştirilir Amerikada.ocukların 2/3 ü periton dializi 1/3 hemodializ seçilir Yaş önemli bir seçim faktörüdür 5 yaş altında periton dializi seçilirken 12 yaş üstünde hemodializ seçilir

59 Periton dializi Devamlı ambulatuar periton dializi İntermittan peritonel dializ Nokturnal peritoneal dializ

60 Periton dializ avantajları Evde uygulama imkanı Teknik olarak daha kolay Medikal merkezlerden daha uzak yerlerde yaşayabilirler Okulda bir özgürlük sağlar Daha az kısıtlı diet uygulanır Daha ucuzdur Bağımsızdır

61 Periton diaizi dezavantajları Kateter çalışmayabilir Kateterle ilişkili enfeksiyon (Peritonit) İştah azalır (Periton kavitesi suyla dolduğu için) Görüntüsü negatifite yaratır Bakıcı için ruhsal çöküntü yapar

62 Hemodializ Hastane ortamında yapılır Haftada 3-4 kez uygulanır Periton dializinden daha etkilidir


"KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM YARD. DOÇ. DR. AHMET AKÇAY PAMUKKALE TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları