Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ. İşyeri Ortamındaki Zararlı Faktörler  1-Kimyasallar Faktörler;Gaz, Buhar, Toz, Duman  2-Fiziksel Faktörler; Isı,Basınç,Gürültü,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYASAL RİSK ETMENLERİ. İşyeri Ortamındaki Zararlı Faktörler  1-Kimyasallar Faktörler;Gaz, Buhar, Toz, Duman  2-Fiziksel Faktörler; Isı,Basınç,Gürültü,"— Sunum transkripti:

1 KİMYASAL RİSK ETMENLERİ

2 İşyeri Ortamındaki Zararlı Faktörler  1-Kimyasallar Faktörler;Gaz, Buhar, Toz, Duman  2-Fiziksel Faktörler; Isı,Basınç,Gürültü, Aydınlatma, Havalandırma, Vibrasyon, Radyasyon vs.  3-Biyolojik Faktörler; Böcek,Bakteri, Mantar, Virüs vs.  4-Psikolojik Faktörler; Psikolojik sorunlar, Ergonomi vs.

3 Kimyasalların üretimi ve kullanılması, ülkelerin ekonomik gelişmelerinde ana unsurlar oldu ğ u gibi, günlük hayatımızın bir parçası haline de gelmiş, insano ğ lunun hayat kalitesini artırmıştır. İnsan Neye, Nereye Baksa Kimyasallarla Karşılaşmaktadır!! Evinin boyası, yalıtımı, aracının yakıtı, tırna ğ ının ojesi, giysileri, yediklerinin tadı, ilaç, tarım ilaçları suni gübreler, vücudunun varlı ğ ı......

4 4  Dünyada 5 ile 7 milyon farklı kimyasal madde bulunmaktadır  Yılda 400 milyon ton kimyasal üretilmektedir.  Bunlardan 5000 ile 10 000 türü tehlikeli 150- 200 kadarı da kanserojendir.  Her yılda 1200 yeni kimyasal üretilmekte ve piyasaya bir şekilde arz edilmektedir.  Bu durumun en korkunç yanı üreten ve kullananların sağlığını nasıl etkileyeceği konusunda çok az şey yada hiçbir şey bilmemeleridir

5 KAİNATTA DENGE ? Kimyasalların üretilmesi, kullanımı, do ğ al ortamından alınarak de ğ iştirilmesi, yeniden üretilmesi veya sentetik yollarla yeni kimyasallar üretilmesi…. dengeye müdahaledir. Bu müdahale yaşamın kolaylaşması gibi olumlu sonuçlar yaratabilece ğ i gibi zararlı sonuçlarda yaratabilir. Bu sonuçların bir kısmı tolere edilebilir, bir kısmı edilemiyebilir ki bu da canlılar ve ekosistem anlamında risk oluşturur.

6 1-Solunum yolu: Kimyasallar işyeri havasında toz, sis, duman, gaz ve buhar şeklinde dağılmış olabilir ve solunabilir. 2-Absorbsiyon. Deri yolu ile absorblanma genellikle sıvı haldeki kimyasalları için geçerli ise de, tozlarda eğer ter ile ıslatılırsa deriden emilebilir. Deride tahrişe neden olan NaOH, HCl, H2SO4 vb aşındırıcı maddelerin aksine bazı kimyasallarda herhangi bir tahriş hissedilmeyebilir. Bu da tehlikenin fark edilmemesine yol açabilir. Benzen, anilin, fenol gibi kimyasallar deriden kan dolaşımına geçer. Ayrıca gözler de sıçrama veya buhar şeklinde bulunan maddeleri absorbe ederler

7 3-Sindirim yolu: Solunan havada bulunan tozların yutulması, Kimyasal bulaşmış ellerle temizlenmeden yemek yenilmesi, Sigara içilmesi veya Yanlışlıkla yutma yoluyla, gaz, toz, buhar, duman, sıvı veya katı maddeler vücuda sindirim yoluyla da girebilir 3-Sindirim yolu: Solunan havada bulunan tozların yutulması, Kimyasal bulaşmış ellerle temizlenmeden yemek yenilmesi, Sigara içilmesi veya Yanlışlıkla yutma yoluyla, gaz, toz, buhar, duman, sıvı veya katı maddeler vücuda sindirim yoluyla da girebilir Yukarıda belirtilen üç yolla vücuda giren kimyasallar dolaşım sistemine girerek bütün vücuda yayılır. Bu yolla sadece etkiye maruz kalan organ değil doğrudan bu etkiye hiç maruz kalmayan organları etkileyebilir ve plesenta yoluyla anne karnındaki bebeğe de geçebilir. Bütün bu yollarla vücuda giren kimyasallar çeşitli sağlık zararlarına neden olurlar. Yukarıda belirtilen üç yolla vücuda giren kimyasallar dolaşım sistemine girerek bütün vücuda yayılır. Bu yolla sadece etkiye maruz kalan organ değil doğrudan bu etkiye hiç maruz kalmayan organları etkileyebilir ve plesenta yoluyla anne karnındaki bebeğe de geçebilir. Bütün bu yollarla vücuda giren kimyasallar çeşitli sağlık zararlarına neden olurlar.

8 Üretimden kullanımına, depolanmasından taşınmasına, kontrol altında tutulması ve yok edilmesine ilişkin süreçlerin etkin olabilmesi için, öncelikle kimyasalların özelliklerinin bilinmesi, Kimyasallardan oluşacak risklerin kontrol altında tutulabilmesi için kimyasalların özellikleri, çevreye, insanlara olan zararları ve etkilerinin bilinmesi, Özetle, her işletme öncelikle kullandıkları, işlettikleri ve işyerlerindeki faaliyetler sonrasında ortaya çıkan ve çıkması muhtemel kimyasallar hakkında yeterli bilgiye sahip olmalı ve mevzuatın gerektirdi ğ i önlemleri alınması konusunda gerekli çalışmaları yapmalıdırlar. YAPILMASI GEREKEN

9 9 YASAL DÜZENLEMELER TANIMLAR K İ MYASALLARIN SINIFLANDIRILMASI K İ MYASAL R İ SKLER SA Ğ LIK R İ SKLER ÇEVRESEL R İ SKLER EMN İ YET/YANGIN-PATLAMA R İ SKLER İ R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMES İ KORUMA ÖNLEMLER İ GÜVENL İ K B İ LG İ FORMLARI (MSDS) ET İ KETLER DEPOLANMASI VE KULLANILMASI

10 KİMYASALLARLA DOĞRUDAN VE DOLAYLI OLARAK İLGİLİ MEVZUAT  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Gazete: 26.12.2003/25328  Kanserojen Ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Gazete: 26.12.2003/25328  Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Gazete: 26.12.2003/25328  Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Gazete: 26.12.2003/25328  Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Gazete: 10 Haziran 2004/Sayı : 25488  Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Gazete: 24.12.1973/14752

11  Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ğ ı Resmi Gazete 14.07.2004/25522  Sa ğ lık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İ şler Hakkında Yönetmelik  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ğ ı Resmi Gazete 15.04.2004/25434  A ğ ır ve Tehlikeli İ şler Yönetmeli ğ i  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ğ ı Resmi Gazete16.06.2004/25494  İ şyeri Kurma İ zni ve İ şletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik-MÜLGA  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ğ ı Resmi Gazete 17.12.2004/25673 YER İ NE  İ şletme belgesi hakkında yönetmelik  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ğ ı Resmi Gazete 04.12.2009/27422  Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeli ğ i –MÜLGA  Çevre ve Orman Bakanlı ğ ı Resmi Gazete 11 Temmuz 1993/21634 ) (26/12/2008 tarih ve 27092-Mükerrer S.R.G. de yayımlanan "Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İ lişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik"nin 10. Maddesi ve **26/12/2008 tarih ve 27092-Mükerrer S.R.G. de yayımlanan "Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik"nin 40. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.**)

12  Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İ lişkin Usul ve Esaslar Tebli ğ i- MÜLGA  Çevre Bakanlı ğ ı Resmi Gazete Tarih Ve Sayı 11.03.2002/24692 YER İ NE  Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İ lişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Da ğ ıtılması Hakkında Yönetmelik  Çevre ve Orman Bakanlı ğ ı Resmi Gazete Tarih Ve Sayı 26.12.2008 / 27092  Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik  Çevre ve Orman Bakanlı ğ ı Resmi Gazete Tarih Ve Sayı 18.08.2010 / 27676  Çevresel Etki De ğ erlendirmesi Yönetmeli ğ i  Çevre ve Orman Bakanlı ğ ı Resmi Gazete Tarih Ve Sayı 23.6.1997 / 23028  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeli ğ i  Çevre ve Orman Bakanlı ğ ı Resmi Gazete Tarih Ve Sayısı :27 A ğ ustos 1995/ 22387  Atık Ya ğ ların Kontrolü Yönetmeli ğ i  Çevre ve Orman Bakanlı ğ ı Resmi Gazete Tarih Ve Sayı: 21.01.2004/25353  Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik  Sa ğ lık Bakanlı ğ ı Resmi Gazete Tarih Ve Sayı:16.06.2004/25494

13  Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İ lişkin Tüzük  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Resmi Gazete Tarihi Ve Sayı:19.12.1983/ 18256  Radyasyon Güvenli ğ i Tüzü ğ ü  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Resmi Gazete Tarihi Ve Sayı: 7.9.1985,/ 18861  Radyasyon Güvenli ğ i Yönetmeli ğ i  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Resmi Gazete Tarihi Ve Sayı: 24.03.2000/23999  Radyoloji, Radyom Ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Resmi Gazete Tarihi Ve Sayı: 06.05.1939/ 4201

14 KİMYASAL MADDE Do ğ al halde bulunan veya Üretilen veya Herhangi bir işlem sırasında veya Atık olarak ortaya çıkan veya Kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışım olarak tanımlanmıştır. (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sa ğ lık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:4)

15 15  TEHLİKELİ KİMYASAL MADDE :  a) Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeler,  b) Yukarıda sözü edilen sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal, fiziko-kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya işyerinde bulundurulma şekli nedeni ile işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek maddeler,  c) Mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş maddelerdir.

16 16  PATLAYICI MADDE (E): Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldı ğ ında ısınma ile kendili ğ inden patlayan veya belirlenmiş test koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi haldeki maddelerdir. Oksitleyici madde (O) : Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere di ğ er maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddelerdir.

17 17  Çok kolay alevlenir madde (F+) : 0 °C’den düşük parlama noktası ve 35 °C’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklı ğ ında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerdir.  Kolay alevlenir madde (F) : a) Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklı ğ ında hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen, b) Ateş kayna ğ ı ile kısa süreli temasta kendili ğ inden yanabilen ve ateş kayna ğ ının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki, c) Parlama noktası 21 0C 'nin altında olan sıvı haldeki, d) Su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan maddelerdir.

18 18  Alevlenir madde (F) : Parlama noktası 21 0C - 55 0C arasında olan sıvı haldeki maddelerdir.  Çok toksik madde (T+) : Çok az miktarlarda solundu ğ unda, a ğ ız yoluyla alındı ğ ında, deri yoluyla emildi ğ inde insan sa ğ lı ğ ı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir.  Toksik madde (T) : Az miktarlarda solundu ğ unda, a ğ ız yoluyla alındı ğ ında, deri yoluyla emildi ğ inde insan sa ğ lı ğ ı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir.

19 19  Zararlı madde (Xn) : Solundu ğ unda, a ğ ız yoluyla alındı ğ ında, deri yoluyla emildi ğ inde insan sa ğ lı ğ ı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir.  Aşındırıcı madde (C) : Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddelerdir.  Tahriş edici madde (Xi) : Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddelerdir.

20 20  Kanserojen madde : Solundu ğ unda, a ğ ız yoluyla alındı ğ ında, deriye nüfuz etti ğ inde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddelerdir.  Kategori 1 T İ nsan için Kanserojen Oldu ğ u 1–2 Bilinen Maddeler.  Kategori 2 İ nsan için Kanserojen Sayılabilen Maddeler  Kategori 3 İ nsanda Kanserojenik Etki Potansiyeli Xn Olan Fakat VerilerinYetersiz Oldu ğ u 3 Maddeler

21 21  Mutajen madde : Solundu ğ unda, a ğ ız yoluyla alındı ğ ında, deriye nüfuz etti ğ inde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddelerdir.  Kategori 1 T İ nsan için Mutajen Oldu ğ u 1–2 Bilinen Maddeler.  Kategori 2 İ nsan için Mutajen Sayılabilen Maddeler  Kategori 3 Xn İ nsanda Üremeyi Etkileyen Maddeler. 3

22 22  Üreme için toksik madde : Solundu ğ unda, a ğ ız yoluyla alındı ğ ında, deriye nüfuz etti ğ inde erkek ve dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya do ğ acak çocu ğ u etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin oluşumunu hızlandıran maddelerdir.  Kategori 1 T İ nsanda Üreme Yetene ğ ini Bozdu ğ u 1–2 Bilinen Maddeler.  Kategori 2 İ nsanda Üremeyi Bozması Muhtemel Maddeler.  Kategori 3 Xn İ nsanda Üremeyi Etkileyen Maddeler. 3

23 23  Çevre için tehlikeli madde (N): Çevre ortamına girdi ğ inde çevrenin bir veya birkaç unsuru için hemen veya sonradan kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddelerdir.

24 24 i: Fizikokimyasal özelliklerle ilgili tehlike kategorileri: R11, R15, R17F (Kolay Alevlenir) R10F (Alevlenir) R12F + (Çok Kolay Alevlenir) R7, R8, R9O (Oksitleyici) R2, R3E (Patlayıcı) *R- İ bareleri; İ şaretSembol *R=malzemenin yol açabilece ğ i zararları ve tehlikeleri gösterir

25 25 R34, R35,C (Aşındırıcı) R20, R21, R22, R36,R37,R38,R41, R65 Xn (Zaralı) Xi (Tahriş Edici) R23, R24, R25, R39, R45, R46, R48, R49,R60, R61 T (Toksik) R26, R27, R28, R39T + (Çok Toksik) R- İ bareleri İ şaretSembol i: Toksikolojik özelliklerle ilgili tehlike kategorileri:

26 26 R50, R51, R52, R53N (Çevre İ çin Tehlikeli) R- İ bareleri İ şaretSembol i: Ekotoksikolojik özelliklerle ilgili tehlike kategorileri:

27 PATLAYICI MADDE İKAZI ALEV ALABİLEN MADDE İKAZI AŞINDIRICI (KOROZİF) MADDE İKAZI ZEHİRLİ MADDE İKAZI ZARARLI MADDE İKAZI TAHRİŞ EDİCİ MADDE İKAZI ORGANİK PEROKSİT VE OKSİTLEYİCİ İKAZI ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE İKAZI OXn Xi NT+ C F+ E Xn Xi

28 Mesleki Maruziyet Sınır Değeri: Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırıdır. Solunum Bölgesi: Merkezi, kişinin kulakalarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısıdır. Kimyasal Maddenin İşlem Görmesi: Bu maddelerin üretilmesi, işlenmei, kullanılmasıi depolanması, taşınması, atık veya artıkların uzaklaştırılması işleridir.

29 Biyolojik Sınır Değeri: Kimyasal maddenin metabolitinin veya etkilenmeyi belirleyecek bir maddenin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun üst sınırıdır. Sağlık Gözetimi: Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmelerdir. Tehlike: Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeniyle zarar verme potansiyelidir. Risk: Kimyasal maddenin zarar verme potansiyelinin çalışma ve/veya maruziyet koşullarında ortaya çıkması olasılığıdır.

30 *Akut: Bir kimyasal maddenin etkisinin ani veya çok kısa sürede gelişmesidir. *Eskar: Yanığı, deri veya mukoza üzerine uygulanan yakıcı maddeyi takiben meydana gelen kabuk. *Kronik: Bir kimyasal maddenin etkisinin tekrarlanan maruziyetler sonucunda uzun dönemde gelişmesidir. *Eritem: Deride meydana gelen kızarıklık tek veya yaygın olabilir. *Ödem: Deri altı dokularında aşırı sıvı toplanması.

31 MAK Değerleri Çeşitli kimyasal maddelerin çalışma ortamında bulunması ile ilgili olarak aşağıdaki tanımlamalar kullanılmaktadır. Ülkelere göre her madde için bir değer söz konusudur. Kanserojen (kanser yapan) maddelerin MAK değeri yoktur. MAC = MAK (Müsaade edilen Azami Konsantrasyon) Günde 8 saat ve haftada 40 saatlik çalışma süresi için ortamda bulunmasına izin verilen ve çalışanların sağlıklarını bozmayacak maksimum konsantrasyondur.  Hacim birimi ppm(cm 3 /m 3 ), -SIVI  Ağırlık birimi mg/m 3 ve -TOZ  Parçacık birimi ppm/m 3 tür. -GAZ

32 TLV=ESD (Eşik Sınır Değer) Kimyasalların havada bulunmasına izin verilen ve uzun süreli,yinelenen maruziyetlerde herhangi bir işçide olumsuz etkiye yol açmadığına inanılan sınır değerdir. TLV-TWA =ESD-ZAO (Eşik Sınır Değer -zaman Ağırlıklı Ortalama) Günde 8, haftada 40 saat çalışan işçinin bir kimyasala uzun süreli, tekrarlanan bir biçimde maruz kalması durumunda sağlığının zarar görmeyeceği düşünülen zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyondur.

33 TLV-STEL =ESD-KSMS (Eşik Sınır Değer-Kısa Süreli Maruziyet Sınırı) Bu değer,çalışma günü boyunca asla aşılmaması gereken ve 15 dakikalık maruziyet temelinde belirlenmiş zaman ağırlıklı ortalama sınır değerdir. Bu konsantrasyonlara maruziyet 15 dakikayı aşmamalı, günde 4 defadan fazla yinelenmemeli ve 2 maruziyet arası süre 60 dakikadan kısa olmamalıdır. TLV-C=ESD-TD (Eşik Sınır Değer-Tavan Değer) İşgünü boyunca hiçbir şekilde aşılmaması gereken değerdir. Yükümlülük süresi: Sigortalının işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçecek azami süreye yükümlülük süresi denir

34  Her kimyasalın ortamda tehlikeli olabilecek konsantrasyonu belirlenmiştir;  Limit değerler konusunda yaygın olarak, “eşik sınır değer(ESD)” ve “müsade edilen azami konsantrasyon (MAK değer)” kullanılmaktadır.  ESD kavramı, zaman ağırlıklı ortalama değerdir.  MAK değer kavramı ise, daha çok toksik etkisi olan maddeler için uygun olan bu kavram, etkenin hiç bir zaman aşmaması gereken bir düzeye işaret eder. Bu düzey aşılırsa hemen akut şeklinde bir zararlı etki meydana gelir.  “Parlayıcı Pat.Teh.ve Zararlı Mad.Tüzüğü “ ekinde bu limit değerleri içeren liste yer almaktadır.

35 İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sa ğ lık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik " İ şyerinde Kimyasal Maddelerle İ lgili Risklerden Çalışanların Sa ğ lık ve Güvenli ğ inin Korunması" hakkındaki 1998/24/EC sayılı Direktif ile "Mesleki Maruziyet Sınır De ğ erleri" ile ilgili 1991/322/EEC ve 2000/39/EC sayılı Direktifler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

36 Madde Adı EINECS No ( 1 ) CAS No ( 2 ) Sınır Değer TWA (3) (8 Saat) STEL (4) (15 Dak.) mg/m 3 ( 5 ) ppm ( 6 ) mg/m 3 ppm İnorgan ik kurşun ve bileşikle ri 0.15 MESLEK İ MARUZ İ YET SINIR DE Ğ ERLER İ EK – I / A (*)

37 ( * ) 1998 / 24 / EC sayılı Direktifin ekidir. ( 1 ) EINECS : Kimyasal maddelerin Avrupa envanteri. ( 2 ) CAS : Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası. ( 3 ) TWA : 8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama. ( 4 ) STEL : Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık sürede maruz kalınan, aşılmaması gereken limit değer. ( 5 ) mg/m 3 : 20 O C sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m 3 havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı. ( 6 ) ppm : 1 m 3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m 3 ).

38 EINECS (1) CAS (2) Maddenin Adı Sınır Değer Özel İşaret (3) TWA (4) (8 Saat) STEL (5) (15 Dak.) mg/m 3 (6) ppm (7) mg/ m 3 ppm 200-467- 2 60-29-7Dietileter308100616200- 200-662- 2 67-64-1Aseton1210500--- 200-663- 8 67-66-3Kloroform102--Deri 200-756- 3 71-55-61,1,1-Trikloroetan5551001110200- 200-834- 7 75-04-7Etilamin9,45--- 200-863- 5 75-34-31,1-Dikloroetan412100--Deri 200-870- 3 75-44-5Fosgen0,080,020,40,1- 200-871- 9 75-45-6Klorodiflorometan36001000--- 201-159- 0 78-93-3Butanon600200900300- 201-176- 3 79-09-4Propionikasit31106220- EK – I / B(*)

39 202- 422-2 95-47-6o-Ksilen22150442 10 0 Deri 202- 425-9 95-50-11,2-Diklorobenzen1222030650Deri 202- 436-9 95-63-61,2,4-Trimetilbenzen10020--- 202- 704-5 98-82-8Kümen1002025050Deri 202- 705-0 98-83-92-Fenilpropen24650492 10 0 - 202- 849-4 100-41- 4 Etilbenzen442100884 20 0 Deri 203- 313-2 105-60- 2 e-Kaprolaktam (toz veya Buharı) 10-40-- 203- 388-1 106-35- 4 Heptan-3-on9520--- 203- 396-5 106-42- 3 p-Ksilen22150442 10 0 Deri 203- 400-5 106-46- 7 1,4-Diklorobenzen1222030650- 203- 470-7 107-18- 6 Allil alkol4,8212,15Deri

40 203- 473-3 107-21- 1 Etilen glikol522010440Deri 203- 539-1 107-98- 2 1-Metoksipropanol-2375100568 15 0 Deri 203- 550-1 108-10- 1 4-Metilpentan-2-on832020850- 203- 576-3 108-38- 3 m-Ksilen22150442 10 0 Deri 203- 603-9 108-65- 6 2-Metoksi-1- metiletilasetat 27550550 10 0 Deri 203- 604-4 108-67- 8 Mesitilen (Trimetilbenzen’ler) 10020--- 203- 628-5 108-90- 7 Klorobenzen47109420- 203- 631-1 108-94- 1 Siklohegzanon40,81081,620Deri 203- 632-7 108-95- 2 Fenol7,82--Deri 203- 726-8 109-99- 9 Tetrahidrofuran15050300 10 0 Deri 203- 737-8 110-12- 3 5-Metilhegzan-2-on9520---

41 203- 767-1 110-43- 0 Heptan-2-on23850475 10 0 Deri 203- 808-3 110-85- 0 Piperazin0,1-0,3-- 203- 905-0 111-76- 2 2-Butoksietanol982024650Deri 203- 933-3 112-07- 2 2-Butoksietil asetat1332033350Deri 204- 065-8 115-10- 6 Dimetileter1920 100 0 --- 204- 428-0 120-82- 1 1,2,4-Triklorobenzen15,1237,85Deri 204- 469-4 121-44- 8 Trietilamin8,4212,63Deri 204- 662-3 123-92- 2 İzopentilasetat27050540 10 0 - 204- 697-4 124-40- 3 Dimetilamin3,829,45- 204- 826-4 127-19- 5 N,N-Dimetilasetamid36107220Deri 205- 480-7 141-32- 2 n-Butilakrilat1125310-

42 205- 563-8 142-82- 5 n-Heptan2085500--- 208- 394-8 526-73- 8 1,2,3-Trimetilbenzen10020--- 208- 793-7 541-85- 5 5-Metilheptan-3-on531010720- 210- 946-8 626-38- 0 1-Metilbutilasetat27050540 10 0 - 211- 047-3 628-63- 7 Pentilasetat27050540 10 0 - 620-11- 1 3-Pentilasetat27050540 10 0 - 625-16- 1 Amilasetat, tert27050540 10 0 - 215- 535-7 1330- 20-7 Ksilen, (karışım izomerleri, saf) 22150442 10 0 Deri 222- 995-2 3689- 24-5 Sulfotep0,1---Deri 231- 634-8 7664- 39-3 Hidrojen florür1,51,82,53- 231- 131-3 7440- 22-4 Gümüş (Metalik)0,1----

43 231- 595-7 7647- 01-0 Hidrojen klorür851510- 231- 633-2 7664- 38-2 Ortofosforik asit1-2-- 231- 635-3 7664- 41-7 Amonyak (Anhydrous)14203650- 231- 954-8 7782- 41-4 Flor1,5813,162- 231- 978-9 7783- 07-5 Dihidrojen selenür0,070,020,17 0,0 5 - 233- 113-0 10035- 10-6 Hidrojen bromür--6,72- 247- 852-1 26628- 22-8 Sodyum azid0,1-0,3-Deri 252- 104-2 34590- 94-8 (2-Metoksimetiletoksi)- propanol 30850--Deri Florürler, inorganik2,5----

44 ( * ) 2000 / 39 / EC sayılı Direktifin ekidir. ( 1 ) EINECS : Kimyasal maddelerin Avrupa envanteri. ( 2 ) CAS : Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası. ( 3 ) Özel işaret : “Deri” işareti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebilece ğ ini gösterir. ( 4 ) TWA : 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman a ğ ırlıklı ortalama. ( 5 ) STEL : Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır de ğ eri. ( 6 ) mg/m3 : 20 OC sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı. ( 7 ) ppm : 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3).

45 EK – I / C (*) MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ EINECS (1) CAS (2) Maddenin Adı Sınır Değer (3) mg/m 3 (4) ppm (5) 2 001 93354-11-5Nikotin (6) 0.5- 2 005 79164-18-6Formik asit95 2 005 80764-19-7Asetik asit2510 2 006 59667-56-1Metenol (metil alkol)260200 2 008 35275-05-8Asetonitril7040 2 018 65988-89-1Pikrik asit (6) 0.1- 2 020 49591-20-3Naftalin5010 2 027 16098-95-3Nitrobenzen51 2 035 852108-46-3Resorsinol (6) 4510 2 037 163109-89-7Dietilamin3010 2 038 099110-86-1Piridin (6) 155

46 2 046 969124-38-9Karbondioksit90005000 2 056 343144-62-7Oksalikasit (6) 1- 2 069 923420-04-2Siyanamid (6) 2- 2 151 3731305-62-0Kalsiyumdihidroksit (6) 5- 2 152 3611314-56-3Difosforpentaoksit (6) 1- 2 152 4241314-80-3Difosforpentasülfür (6) 1- 2 152 9321319-77-3Krezoller (Tüm izomerleri) (6) 225 2 311 1617440-06-4Platin (Metalik) (6) 1- 2 314 8437580-67-8Lityumhidrür (6) 0.025- 2 317 7817726-95-6Brom (6) 0.70.1 2 330 603 10026-13- 8 Fosforpentaklorür (6) 1- 2 332 710 10102-43- 9 Azotmonoksit3025 8003-34-7Piretrum5- Baryum (Baryum olarak çözünür bileşikleri) (6) 0.5- Gümüş (Gümüş olarak çözünür bileşikleri) (6) 0.01- Kalay (Kalay olarak inorganik bileşikleri) (6) 2-

47 ( * ) 1991 / 322 / EC sayılı Direktifin ekidir. ( 1 ) EINECS : Kimyasal maddelerin Avrupa envanteri. ( 2 ) CAS : Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası. ( 3 ) Sınır De ğ er : 8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan de ğ erler. ( 4 ) mg/m3 : 20 OC sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı. ( 5 ) ppm : 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3). ( 6 ) : Sa ğ lı ğ a etkileri konusunda, sınırlı bilimsel veri bulunan maddeler.


"KİMYASAL RİSK ETMENLERİ. İşyeri Ortamındaki Zararlı Faktörler  1-Kimyasallar Faktörler;Gaz, Buhar, Toz, Duman  2-Fiziksel Faktörler; Isı,Basınç,Gürültü," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları