Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İTÜ-Lisansüstü Eğitim Sürekli Kalite İyileştirme Çalışmaları 25 Ocak 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İTÜ-Lisansüstü Eğitim Sürekli Kalite İyileştirme Çalışmaları 25 Ocak 2011."— Sunum transkripti:

1 İTÜ-Lisansüstü Eğitim Sürekli Kalite İyileştirme Çalışmaları 25 Ocak 2011

2 Bologna Süreci Neden Başlatılmıştır? Yükseköğretim alanı bugün tarihte hiç olmadığı kadar Küreselleşmiştir, Şeffaflaşmıştır, Uluslararası rekabete açık hale gelmiştir. Özellikle ABD ve Japonya’nın ekonomik gelişmişlik düzeyleriyle rekabet etmek amacıyla Avrupa’da bir Yüksek Öğretim Alanı (AYA) oluşturmak üzere başlatılmıştır.

3 Temel Hedefler Kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma dereceleri oluşturmak (Diploma Eki Uygulaması) 3 aşamalı (lisans-yüksek lisans-doktora) öğretim sistemine geçmek Ortak derecelerin oluşturulması ve tanımlanması AKTS (European Credit Transfer System-ECTS) uygulamak Öğrenci/Öğretim elemanlarının mobilitesini sağlamak ve yaygınlaştırmak Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını uygulamaktır.

4 Globalleşme Bologna Süreci sadece AB ülkelerini değil, dünyanın pek çok bölgesini (ABD, Avustralya, Latin Amerika, Uzakdoğu ve kısmen Afrika) kapsamaktadır. Bu haliyle Bologna Süreci küresel bir boyuta doğru yol almaktadır.

5 Faaliyet Alanları Yükseköğretimi çağın gerekliliğine uygun şekilde yeniden yapılandırmak Uluslararası yükseköğretim eğilimlerinin ve yaklaşımlarının içinde aktif rol oynamak Uygun araçlar ve kriterler belirleyerek, yükseköğretim programlarının kalitesini izlemek, iyileştirmek ve kalitelerinin sürekliliğini sağlamak

6 Faydalar Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin öğrenme çıktılarıyla ilişkilendirilmesi sonucunda ders başarısının ve etkinliğinin geliştirilmesine yardımcı olur Ders içeriğinin ulusal ve uluslararası düzeyde daha kolay anlaşılmasını ve tanınmasını sağlar Öğrencilere ve öğretim elemanlarına farklı ülke ve üniversitelerde kısa süreli çalışma fırsatı sunarak diğer ülkelerde ortak projeler ve bilimsel çalışmalar yapılmasını kolaylaştırır Öğrenci merkezli bir öğretim sistemini desteklediği için daha bilinçli ve aktif öğrencilerin yetişmesini sağlar İş dünyasının beklentilerinin daha fazla sağlanmasına yardımcı olur

7 Türkiye’deki Çalışmalar Türkiye’de Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi YOK tarafından 21.01.2010 tarihinde tamamen onaylanmıştır.

8 Kalite Güvence Mekanizması Olarak İç Değerlendirme Süreci Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları (ADEK) Başlıca görevi, ilgili yükseköğretim kurumunun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda akademik ve idari hizmetlerinin kalitesini geliştirmek, iç ve dış değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak iç değerlendirme raporunu hazırlamak.

9 Kurumlar, geliştirdikleri süreçlerin açıklığını ve yaygınlaştırılabilmesini garanti edebilmeleri için dış kalite süreçlerinin tüm paydaşların katılımı ile geliştirilmesi önerilmektedir. Bir yükseköğretim kurumu kendi iç değerlendirme sürecini Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi’ne sahip bağımsız bir ulusal/uluslararası kurum (MÜDEK/ABET), kuruluş veya kurul ile birlikte yürütebilir. Kalite Güvence Mekanizması Olarak Dış Değerlendirme Süreci

10 İTÜ Lisansüstü Eğitimde daha şeffaf, kaliteli, tanınır, ve rekabet edebilir bir yapıya kavuşması için izlenecek yol haritası

11 İTÜ-Lisansüstü Eğitim Sürekli Kalite İyileştirme Çalışmaları 2011 Yol Haritası

12 İTÜ-Lisansüstü Eğitim Sürekli Kalite İyileştirme Sürecinde Görev alacak Birimler, Komisyonlar ve Kişiler İTÜ bünyesinde yer alan tüm Enstitüler İTÜ-Lisansüstü Eğitim Sürekli Kalite iyileştirme Süreci Komisyonu (İTÜ-LESKİS) ABD Başkanları ve Program Koordinatörleri Program Yürütme Kurulları Program LESKİS Komisyonu Üyeleri Lisansüstü Eğitimde Ders veren Tüm Öğretim Üyelerimiz

13 İTÜ-Lisansüstü Eğitim Sürekli Kalite İyileştirme Süreci Komisyonu (İTÜ-LESKİS KOMİSYONU) Üyeleri Prof.Dr. Derin URAL-Rektör Yardımcısı (Onursal Bşk.) Prof.Dr. İsmail YILMAZ-FBE Müdürü Prof.Dr. Fatma KÜSKÜ AKDOĞAN-SBE Müdürü Prof.Dr. Yılmaz TAPTIK-İTÜ Öğrenci İşleri Dekanı Prof.Dr. Lerzan ÖZKALE-Bologna Uzmanı Prof.Dr. Yaşar YILMAZ-Fizik Mühendisliği Bölüm Bşk. Prof.Dr. Nebiye MUSAOĞLU-Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Semra AYDINLI-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İdil ARSLAN ALATON-FBE Müdür Yrd.

14 Adım I: İTÜ Enstitülerinin Misyon ve Vizyonlarının Revize Etmeleri Enstitülerin İTÜ LÜ Ortak Program Çıktılarını Dikkate alarak mevcut Misyonlarını, Vizyonlarını, Hedeflerini ve Stratejilerini revize etmeleri

15 Adım II: Planlanan Çalışmalara Örnek teşkil etmesi amacıyla Pilot Programların Hazırlanması (1) Fizik (Temel Bilimler, Prof.Dr. Yaşar YILMAZ Koordinatörlüğünde) (2) İşletme Mühendisliği (Prof.Dr. Lerzan ÖZKALE Koordinatörlüğünde) (3) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Prof.Dr. Yılmaz TAPTIK Koordinatörlüğünde) (4) Sosyal Bilimler Enstitüsü (Bir ABD programı, Prof.Dr. Fatma KÜSKÜ AKDOĞAN Koordinatörlüğünde) (5) Bilişim Enstitüsü (Bir ABD programı) (6) Enerji Enstitüsü (Bir ABD programı) (7) Disiplinlerarası Alanlar ile ilgili bir ABD Programı (Savunma Teknolojileri, Doç.Dr. Gökhan İnalhan Koordinatörlüğünde) (8) Mimarlık ABD’den bir Program (Prof.Dr. Semra Aydınlı Koordinatörlüğünde)

16 Pilot LÜ Programı Neler İçermeli? 1.Anabilim Dalının Misyonu ve Vizyonu 2.Programın Hedefleri ve Çıktıları 3.Seçilen Programın tüm dersleri için AKTS Kredilerini ve İş Yükünü gösteren Çizelgeyi de içeren Ders Katalog Formları NOT: Pilot LÜ Program ve LESKİS Komisyonunun oluşturulması için Adım No. III-IV izlenecektir

17 Adım III: Her İTÜ LÜ Programının LESKİS Komisyonunu Oluşturması Her Programın Yürütme Kurulu, ilgili Program Koordinatörünün başkanlık edeceği Program- LESKİS Komisyon Üyelerini belirleyerek ABD başkanlığının onayına sunar

18 Program LESKİS Komisyon Üyeleri Kimlerden Oluşacak? Program Yürütme Kurulu Üyelerini içerecek şekilde en az 4 Kişi (Program Yürütme Kurulu Koordinatörü LESKİS Komisyonu Başkanıdır) Komisyonun Dış Paydaşları: ABD dışından 1 öğretim üyesi Program Danışma Kurulunu Temsilen Üniversite dışından (İTÜ LÜ program mezunları, endüstri, sanayi, sivil toplum kuruluşları, odalar, odalar birliği gibi kurum ve kuruluşlarda görev alan) tercihen Doktora Unvanlı 2 kişi Program LESKİS Komisyonu ilgili ABD Başkanı tarafından Enstitüye bildirilir.

19 Program Danışma Kurulu Yapısı Programla ilgili başlıca sektörlerin tercihen doktora unvanlı temsilcileri tarafından meydana gelir. Program Danışma Kurululun aralarından seçeceği 2 kişi Danışma Kurulunu Program LESKİS Komisyonunda temsil edecektir. Amacı Sektörün ihtiyaç duyduğu donanıma sahip insanların yetiştirilmesinde Sektörün teknik sorunlarının çözülmesinde AR-GE/ÜR-GE/GE-UY süreçlerinde programın faaliyetleri ile ilgili sektörün eleştirilerini, görüşlerini, fikirlerini ve katkılarını alarak program ve sektör arasında işbirliği sağlamaktır. İşleyiş Biçimi, Yetki ve Sınırları Belirli aralıklarla programın düzenleyeceği toplantılara katılarak görüş, öneri ve eleştirilerini programa iletmek Uygun göreceği konu ve içerikteki AR-GE/ÜR-GE/GE-UY sorunlarını gizlilik anlaşması çerçevesinde araştırma/tez konuları olarak programa önermek Program ve yeni açılacak derslerle ilgili görüşlerini programa iletmek, gerektiğinde program ve derslerin güncellenmesini, yeni program ve derslerin tasarlanmasını ve geliştirilmesini teşvik etmek.

20 Adım IV: Program LESKİS Komisyon Üyelerinin Çalışmaları / Görev Tanımı İTÜ LÜ Programları Ortak Çıktılarını dikkate alarak programın Hedeflerini/Çıktılarını belirlemek/revize etmek Program için Ders Katalog Formlarının hazırlanmasını sağlamak ve buna bağlı olarak Program Dosyasını oluşturmak Programların Hedefleri ve Çıktılarıyla Programda yer alan derslerin Öğrenme Çıktıları arasındaki İlişkiler Matrislerini oluşturmak Program Dosyasını ilgili Enstitüye iletmek

21 Adım V: Program Dosyalarının İlgili Enstitü ve İTÜ- LESKİS Komisyonu tarafından İncelenmesi

22 Adım VI: Yeni LÜ Programların Resmileştirilmesi Program Dosyaları incelendikten sonra SENATO LÜ Eğitim Komisyonuna onayı için sunulması Programların Senato tarafından onaylanması Bundan sonra Programların Yeni Ders Katalog Formları WEB’e aktarılması Program WEB sayfalarında ilgili değişiklikler/güncellemeler yapılması.

23 Çalışma Takvimi 14 Şubat 2011 Pazartesi Tüm İTÜ LÜ Programlarının Program LESKİS Komisyonlarını Oluşturup ilgili Enstitülere bildirmeleri 14 Şubat 2011 Pazartesi Seçilen LÜ Pilot Programlarla ilgili örnek çalışmaların tamamlanması ve ilgili Enstitülere bildirilmesi

24 Çalışma Takvimi (devamı) 28 Mart 2011 Salı Tüm İTÜ LÜ Programlarının revizyon/iyileştirme çalışmalarını tamamlayıp bir Çalışma Dosyası halinde ilgili Enstitülere göndermeleri (Çıktı + CD olarak)

25 I-VI Adımları olarak tanımlanan tüm Çalışmaların önümüzdeki 9 ay içinde (2011-2012 Güz YY’na kadar) tamamlanması hedeflenmektedir.


"İTÜ-Lisansüstü Eğitim Sürekli Kalite İyileştirme Çalışmaları 25 Ocak 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları