Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kastamonu XIX. Bölge Müdürlüğü DENETİM İyileştirme Takımı Süreli Denetimler, Genel Denetimler, İnceleme, Ön İnceleme ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kastamonu XIX. Bölge Müdürlüğü DENETİM İyileştirme Takımı Süreli Denetimler, Genel Denetimler, İnceleme, Ön İnceleme ve."— Sunum transkripti:

1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kastamonu XIX. Bölge Müdürlüğü DENETİM İyileştirme Takımı Süreli Denetimler, Genel Denetimler, İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturma Sonucunda Oluşturulan İlgili Raporlar Doğrultusunda Şubelerin Çalışma Biçimlerini, Usul Ve Esaslarını Tespit Etme Çalışma Raporu 1

2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1- Kapak Sayfası 1  Kurumun Adı  Birimin Adı  Takımın Adı  Yaptığı İyileştirme Çalışmasının Konusu 2- İçindekiler Sayfası 2 3- Takımın Tanıtım Sayfası 3  Çalışmanın Yapıldığı Birim  İyileştirme Takımının Adı  İyileştirme Çalışmasının Konusu  Takımın Lideri  Takımın Rehberi  Takımın Raportörü  Takımın Üyeleri Çalışmanın Başlama Tarihi Çalışmanın Bitiş Tarihi İş Programı 4- Sunum4-5-6 5- Problemin belirlenmesi için yapılan beyin fırtınası kaydı 7-8-9-10  Neden analizi  Swot analiz  Problem havuzu 6- Çalışılarak problemin tespiti için yapılan puanlama tablosu11-12-13  Sıralı puanlama tablosu  Tablo neden analizi  İş akışı önerisi  Problem nedenleri ve ortak alt nedenlerin tespiti  Çözüm önerisi 7- Çalışma programı iş akış şeması 14 2

3 ARALIK 2010 KASTAMONU Çalışmanın Yapıldığı Müdürlük: Kastamonu XIX. Bölge Müdürlüğü İyileştirme Takımını Adı: DENETİM Takımın Lideri: Hayriye ORHAN Takımın Raportörü: Emine Esra YILMAZ Takım Rehberi: Murat BOZBAĞ Takım Üyeleri: A.Fethi ŞAHİN Ebru KARATAŞ Halil ÜSTÜNDAĞ Kamil AKDOĞAN Erhan CEBECİOĞLU İyileştirme Takımı Çalışma Konusu:Süreli Denetimler, Genel Denetimler, Soruşturma, Ön İnceleme, İnceleme Sonucunda Oluşturulan İlgili Raporlar Doğrultusunda Şubelerin Çalişma Biçimlerini, Usul Ve Esaslarini Tespit Etme Çalışmanın Başlama Tarihi: 07.11.2010 Çalışmanın Bitirildiği Tarih: 17.01.2010 3

4 SUNUM 29.11.2010 tarihinde gerçekleştirilen Bölge Müdürlüğü bilgilendirme toplantısında kurulmuş olan DENETİM iyileştirme takımımızın ilk toplantısında takım liderliğine 7 oy ile Hayriye ORHAN, takım rehberliğine 7 oy ile Murat BOZBAĞ, takım raportörlüğüne 7 oy ile Emine Esra YILMAZ ve A.Fethi ŞAHİN, Ebru KARATAŞ, Halil ÜSTÜNDAĞ, Kamil AKDOĞAN, Erhan CEBECİOĞLU ise üye olarak seçilmiş olup, aşağıda açıklanan çalışmalar yapılmıştır. DENETİM İyileştirme takımımız öncelikle mevcut durum tespitine yönelik olarak SWOT a- nalizi yapmış ve Bölge Müdürlüğümüzün güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri belirlenmiştir. İyileştirme Takımımız tarafından SWOT analizi çerçevesinde problem havuzu oluşturulmuş ve bunun için beyin fırtınası yöntemi / tekniği kullanılmıştır. Yapılan beyin fırtınası tekniği ile oluşturulan problem havuzunun puanlanması neticesinde ilk etapta tespit edilen 8 adet problemden, “Süreli Denetimler, Genel Denetimler, İnceleme,Ön İnceleme ve Soruşturma Sonucunda Oluşturulan İlgili Raporlar Doğrultusunda Şubelerin Çalışma Biçimlerini, Usul Ve Esaslarini Tespit Etme”problemi en yüksek puanı alarak öncelikli problem olarak belirlenmiştir Takımımız en yüksek puan alan“Süreli Denetimler, Genel Denetimler, İnceleme, Ön İnceleme, Soruşturma Sonucunda Oluşturulan İlgili Raporlar Doğrultusunda Şubelerin Çalışma Biçimlerini, Usul Ve Esaslarını Tespit Etme” probleminin çözümüne yönelik, Balık Kılçığı yöntem / tekniğini kullanarak neden analizi yapmış ve neden analizinde ana sorunun neden tes-piti / çözüm önerileri belirlenmiş ve aşağıda gösterilmiştir. 4

5 Neden Tespiti Problem: Süreli Denetimler, Genel Denetimler, İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturma Sonucunda Oluşturulan İlgili Raporlar Doğrultusunda Şubelerin Çalişma Biçimlerini, Usul Ve Esaslarini Tespit Etme. 1.Evrak Havale 2.Kanun, Mevzuat, Genelge ve vb. bilgi yetersizliği 3.Görevlendirme 4.Koordinasyon Eksikliği 1- Evrak Havale 1.1 Evrakın birden fazla kişiye havale edilmesi, 1.2 Evrakın birden fazla Şubenin gelen evrak defterine kayıt edilmesi, 1.3 Dilekçelerin içeriğini değerlendirmeden şubeye havale edilmesi, Çözüm Önerileri 1.1 a) Süreli Denetimler: Müfettiş, Bölge Müdürü, Kontrol Mühendisi, Kontrol Memuru tarafından yapılan süreli denetimlerle ilgili raporların 27.09.2010 tarihli Bölge Müdürlüğümüz Görev Bölümü ve İmza Yetkileri Yönergesine uygun olarak evrak havalesinin Denetim Şubeye yapılması ve Denetim Şubece içeriğinin değerlendirilerek ilgili şubeye havale edilmesi, b) Genel Denetimler: Bölge Müdürü veya Bölge Müdür Yardımcıları tarafından yapılan Genel Denetim sonucunda hazırlanan raporun ilgili bölümlerinde alınacak tedbirlerin hangi şubece yapılacağı belirtilerek, 27.09.2010 tarihli Bölge Müdürlüğümüz Görev Bölümü ve İmza Yetkileri Yönergesine uygun olarak evrak havalesinin yapılması, c) İnceleme, Ön İnceleme, Soruşturma: * Müşteri şikayetlerine binaen Şube Müdürlüklerince, Denetim Şubeye gönderilen İnceleme evrakları: Bölge Müdürü tarafından inceleme görevlisinin belirlenmesi, Denetim Şubece incelemecinin görevlendirme yazısının yazılması, müteakiben inceleme görevlisi tarafından hazırlanan raporda hangi şubece ne tür tedbirlerin alınacağının bildirilmesi veya Ön İnceleme için yetkili merciye gönderilmesi, * Makamdan gelen İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturma yazıları: Bölge Müdürü tarafından inceleme görevlisinin tespit edilmesini takiben, Denetim Şubeye havalesinin yapılması ve Denetim Şubece görevlendirmenin İnceleme Görevlisine tebliğ edilerek, inceleme görevlisi tarafından hazırlanan raporun ilgili makama sunulması, 5

6 6 1.2 Süreli ve Genel denetimler, İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturmaların Denetim şubeye, Müşteri dilekçelerinin içeriğinin değerlendirilerek ilgili şubeye kaydının yapılması, 1.3 Süreli ve Genel denetimler, İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturmaların Denetim Şubece değerlendirilmesi sonucunda ilgili Şube Müdürlüğüne üst yazı ile gönderilmesi, gereğinin ilgili Şube Müdürlüğünce yerine getirilerek, Denetim Şubeden gelen üst yazının içeriğine göre üst yazıya cevap verilmesi ya da üst yazı ile bilgi verilmesi, müşteri dilekçe ve yazılarının içeriğine göre ilgili şubece değerlendirilip gereğinin yapılması, Kanun, Mevzuat, Genelge ve vb. bilgi yetersizliği 2.1 Denetim ilgili Kanun, Mevzuat, Genelge vb. bilgi eksikliği, 2.2 Personelin denetimle ilgili Kanun, Mevzuat, Genelge vb. evrak, belge ve formları tanımaması, Çözüm Önerileri 2.1 Kanun, Mevzuat, Genelgeler vb. (4483, 3628, 657,Sayılı Kanunlar, Teftiş Kurulu Başkanlığı İnceleme - Ön İnceleme - Soruşturma Yönergesi, Tapu Ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Görevlileri Tarafından Yapılacak İnceleme, Ön İnceleme Ve Soruşturma İşlerine İlişkin Yönerge ile ilgili mevzuat, genelge ve yönergeler vb.) kitapçık halinde Şube Müdürlüklerinde bulunması ve ilgili personele eğitim verilmesi,Teftiş Kurulu Başkanlığı İnceleme - Ön İnceleme - Soruşturma YönergesiTapu Ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Görevlileri Tarafından Yapılacak İnceleme, Ön İnceleme Ve Soruşturma İşlerine İlişkin Yönerge 2.2 Yeni personellerin deneyimli personeller refakatinde görev yapmalarının sağlanması, 3- Görevlendirme 3.1. İlgili Şube Müdürlüğünde Denetim Şubeden gelecek evrakın takibinin personel görevlendirilmemesi nedeniyle yapılamaması, 3.2. İlgili Şube Müdürlüğünde Denetim Şubeden gelecek evraklarını takibatı için görevlendirilmiş personel bulunma-ması, 3.3 Elektronik ortamda gelen müşteri dilekçe ve yazılarının havale edilmesinde karışıklık olması, Çözüm Önerileri 3.1. İlgili her Şube Müdürlüğünde Denetim Şubeden gelecek evrakların takibatı için personeli yedeği ile görevlendi-rilerek Denetim Biriminden sorumlu olması, 3.2. Sorumlu personel ve yedeğinin standart dosya planına göre evrakın takibini sağlaması, 3.3 Elektronik ortamda gelen müşteri dilekçe ve yazıların sekreterya da görevlendirilecek bir personel tara- fından takip edilerek ilgili şubeye 27.09.2010 tarihli Bölge Müdürlüğümüz Görev Bölümü ve İmza Yetkileri Yönergesine uygun olarak evrak havalesinin ve tesliminin yapılması,

7 4- Koordinasyon Eksikliği 4.1. Denetim Şubeden İlgili şubelere gelen yazıların sonuçlandırıldıktan sonra sonucundan Denetim Şubeye bilgi verilmemesi ya da eksik bilgi verilmesi 4.2. Elektronik ortamda gelen müşteri dilekçe ve yazıların hangi şubenin alanına girdiğine dair koordinasyon eksikliği Çözüm Önerileri 4.1. Denetim Şubeden gelen yazının gereğinin ilgili Şube Müdürlüğünce yerine getirilerek, Denetim Şubeden gelen üst yazının içeriğine göre üst yazıya mutlaka, ya cevap verilmesi ya da üst yazı ile bilgi verilmesi 4.2. Sekreterya da görevlendirilen personel tarafından takip edilen maillerin Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcılarına sunulup Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcıları tarafından ilgili şubeye havale edilmesi Neden analizi ile sorunun kök nedenlerine inildiğinde ortak alt neden olarak “ Evrak havale, Kanun Mevzuat, Genelge vb. bilgi eksikliği, çalışma ve usullerin uygulanması hususundaki eğitim eksikliği nedeni ile koordinasyonun sağlanamaması” nedeni belirlenmiş ve çözüm önerisi olarak “ Problemin farkındalığı sağlanarak yönetimin iradesinin ortaya konulabilmesi için üst yönetim ile irtibata geçmeye” karar verilmiş olup; buna ilişkin bir iş planı hazırlanarak uygulanmıştır. 7 Sıra NoYapılacak İşSorumluSüreç 1 Farkındağılın oluşturulması için çalışanlara gerekli eğitimin verilmesi DENETİM İyileştirme Takımı Lideri ve Üyeleri, Birim Amirleri Çalışan Personellerin katılımı ile gerekli eğitim ve toplantı süreçlerinin yapılması 2 Problem konusunda üst yönetim ile irtibata geçilmesi DENETİM İyileştirme Takımı Lideri, Birim Amirleri Üst Yönetim ile Görüşme ÇALIŞMA PLANI

8 NEDEN ANALİZİ “Süreli Denetimler, Genel Denetimler, Soruşturma, Ön İnceleme, İnceleme Sonucunda Oluşturulan İlgili Raporlar Doğrultusunda Şubelerin Çalişma Biçimlerini, Usul Ve Esaslarini Tespit Etme ” 1. Evrak Havale 2. Kanun, Mevzuat, Genelge ve vb. bilgi yetersizliği 3.Görevlendirme 4. Koordinasyon Eksikliği Ortak Alt Neden : Evrak havale, Kanun Mevzuat, Genelge vb. bilgi eksikliği, çalışma ve usullerin uygulanması hususundaki eğitim eksikliği nedeni ile koordinasyonun sağlanamaması 8 Seçilen problemle ilgili olarak; 1- Gelen evrakta kayıt yapan personelin süreli denetimlerle ilgili evraklarda çift kayıt yapmasından dolayı sorun oluşmakta olup, süreli denetimlerle ilgili evrakların sadece Denetim Şubeye kayıt olması gerektiği hususunda bilgilendirilmesi, 2- Süreli ve Genel denetimler, İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturmaların Denetim şubeye, Müşteri dilekçe ve yazılarının içeriğine göre ilgili şubeye Bölge Müdürü veya Bölge Müdür Yardımcısı tarafından havale edilmesi, 3- Süreli ve Genel denetimler, İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturmaların Denetim şubeye, Müşteri dilekçe ve yazılarının içeriğine göre ilgili şubeye kaydının yapılması, 4-a) Süreli ve Genel denetimler Denetim Şubece değerlendirilmesi sonucunda ilgili Şube Müdürlüğüne üst yazı ile gönderilmesi, gereğinin ilgili Şube Müdürlüğünce yerine getirilerek, Denetim Şubeden gelen üst yazının içeriğine göre üst yazıya mutlaka, ya cevap verilmesi ya da üst yazı ile bilgi verilmesi usulünce tutulması, güvenlik standartları hakkında personele eğitim verilmesi, 4-b) İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturmaların Denetim Şube tarafından usulünce tutulması, değerlendirilmesi ve gereğinin yapılması, 4-c) Müşteri dilekçe ve yazılarının ilgili şubece değerlendirilerek gereğinin yapılması, 5- Güncel kanun ve mevzuatların (4483, 3628, 657,Sayılı Kanunlar, Teftiş Kurulu Başkanlığı İnceleme - Ön İnceleme - Soruşturma Yönergesi, Tapu Ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Görevlileri Tarafından Yapılacak İnceleme, Ön İnceleme Ve Soruşturma İşlerine İlişkin Yönerge ile ilgili mevzuat, genelge ve yönergeler vb.) kitapçık halinde Şube Müdürlüklerinde bulunması,Teftiş Kurulu Başkanlığı İnceleme - Ön İnceleme - Soruşturma YönergesiTapu Ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Görevlileri Tarafından Yapılacak İnceleme, Ön İnceleme Ve Soruşturma İşlerine İlişkin Yönerge 6- Söz Konusu kanun, mevzuat, genelgeler vb. ile ilgili olarak şube içi eğitimler yapılması, 7- Şube Müdürlüklerinde standart dosya planına göre denetim dosyaları açılması, 8- Denetim Şubeden gelecek yazıların takibi için Şube Müdürlükleri şube içi personel görevlendirmesi, 9- Denetim şubeden gelen evrakın gereği yapıldıktan sonra üst yazıya uygun olarak Denetim Şubeye bildirilerek gerekli koordinasyonun sağlanması

9 GÜÇLÜ – ÜSTÜN YÖNLER 1.Mevcut personelin nitelikli olması 2.Kurum kültürü 3.Sorunlara anında müdahale edilmesi 4.Bölge Müdürlüğü personelinin özverili çalışması 5.Planlı bir hiyerarşik yapıya sahip olması 6.Evrak giriş – çıkış kayıtlarının elektronik ortamda yapılması 7.İletişim kaynaklarının güçlü olması 8.Konunun yasal kriterlerle belli olması ZAYIF – GÜÇSÜZ YÖNLER 1.Şubeler arası koordinasyon eksikliği 2. Nitelikli personel sayısının az olması 3.Kanun, mevzuat vb. bilgi eksikliği 4.Hizmet içi eğitim eksikliği 5.Denetim biriminin kadrosunun tam oluşturulmamış olması 6. Süreli Denetimler, Genel Denetimler, Soruşturma, Ön İnceleme, İnceleme Sonucunda Oluşturulan İlgili Raporlar Doğrultusunda Şubelerin Çalişma Biçimlerini, Usul Ve Esaslarini Tespit Edilmemiş olması FIRSATLAR 1.Güvenilirlik 2.SKGP ne üst düzey yöneticilerin destek vermesi 3.Teknolojik imkanlarının iyi olması 4. Personelin genç ve dinamik olması 5. TAKBİS-ERP gibi programlara sahip olması ve kullanması TEHDİTLER TEHLİKELER 1.Nitelikli personelin tayin olması, geçici görevle görevlendirilmesi 2.Evrakların şubelerde mükerrer kayıt yapılması 9

10 PROBLEM HAVUZU & TEHLİKELER - TEHDİTLER ve ZAYIF – GÜÇSÜZ YÖNLER 1- Nitelikli personelin tayin olması, geçici görevle görevlendirilmesi 2- Evrakların şubelerde mükerrer kayıt yapılması 3- Şubeler arası koordinasyon eksikliği 4- Nitelikli personel sayısının az olması 5- Kanun, mevzuat vb. bilgi eksikliği 6- Hizmet içi eğitim eksikliği 7- Denetim Biriminin kadrosunun tam oluşturulmamış olması 8- Süreli Denetimler, Genel Denetimler, Soruşturma, Ön İnceleme, İnceleme Sonucunda oluşturulan ilgili raporlar doğrultusunda şubelerin çalışma biçimlerini, usul ve esaslarını tespit edilmemiş olması 10

11 PROBLEM HAVUZU Sıra No PROBLEMLER 1 Nitelikli personelin tayin olması, geçici görevle görevlendirilmesi 2Evrakların şubelerde mükerrer kayıt yapılması 3 Şubelere arası koordinasyon eksikliği 4 Nitelikli personel sayısının az olması 5 Kanun, mevzuat vb. bilgi eksikliği 6 Hizmet içi eğitim eksikliği 7 Denetim Biriminin kadrosunun tam oluşturulamamış olması 8 Süreli Denetimler, Genel Denetimler, Soruşturma, Ön İnceleme, İnceleme sonucunda oluşturulan ilgili raporlar doğrultusunda şubelerin çalişma biçimlerini, usul ve esaslarini tespit edilmemiş olması 11

12 PROBLEM HAVUZU PUANLAMA - 1 Sıra NoProblem HAYRİYE ORHAN MURAT BOZBAĞ.E.ESRA YILMAZ A.FETHİ.ŞAHİN EBRU KARATAŞ HALİL ÜSTÜNFAĞ KAAMİL AKDOĞAN E.CEBECİOĞLU TOPLAM 1Nitelikli personelin tayin olması, geçici görevle görevlendirilmesi 1324218324 2 Evrakların şubelerde mükerrer kayıt yapılması 1111121210 3 Şubelere arası koordinasyon eksikliği 3212435424 4 Nitelikli personel sayısının az olması 3743452432 5Kanun, mevzuat vb. bilgi eksikliği3611636733 6Hizmet içi eğitim eksikliği3743452432 7Denetim Biriminin kadrosunun tam oluşturulamamış olması 2312111516 8 Süreli Denetimler, Genel Denetimler, İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturma, sonucunda oluşturulan ilgili raporlar doğrultusunda şubelerin çalişma biçimlerini, usul ve esaslarini tespit edilmemiş olması 54 64867545 12

13 PROBLEM HAVUZU SIRALI PUANLAMA - 2 Sıra NoProblem HAYRİYE ORHAN MURAT BOZBAĞ.E.ESRA YILMAZ A.FETHİ.ŞAHİN EBRU KARATAŞ HALİL ÜSTÜNFAĞ KAAMİL AKDOĞAN E.CEBECİOĞLU TOPLAM 1 Süreli Denetimler, Genel Denetimler, İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturma, sonucunda oluşturulan ilgili raporlar doğrultusunda şubelerin çalişma biçimlerini, usul ve esaslarini tespit edilmemiş olması 5464867545 2 Kanun, mevzuat vb. bilgi eksikliği 3611636733 3Hizmet içi eğitim eksikliği3743452432 4 Şubelere arası koordinasyon eksikliği 3212435424 5 Nitelikli personelin tayin olması, geçici görevle görevlendirilmesi 13 24218324 6 Nitelikli personel sayısının az olması 2133345122 7 Denetim Biriminin kadrosunun tam oluşturulamamış olması 2312111516 8 Evrakların şubelerde mükerrer kayıt yapılması 1111121210 13

14 14 SIRA NO PROBLEMİN NEDENLERİÇÖZÜMLERİ 1.Evrak Havale Problemin farkındalığı sağlanarak yönetimin iradesinin ortaya konulabilmesi için yöneticilerle irtibata geçilmesi, 2. Kanun, Mevzuat, Genelge ve vb. bilgi yetersizliği 3. Görevlendirme 4. Koordinasyon Eksikliği ORTAK ALT NEDEN Evrak havale, Kanun Mevzuat, Genelge vb. bilgi eksikliği, çalışma ve usullerin uygulanması hususundaki eğitim eksikliği nedeni ile koordinasyonun sağlanamaması Süreli Denetimler, Genel Denetimler, Soruşturma, Ön İnceleme, İnceleme Sonucunda Oluşturulan İlgili Raporlar Doğrultusunda Şubelerin Çalişma Biçimlerini, Usul Ve Esaslarini Tespit Etme İŞ AKIŞI ÖNERİSİ 1-Evrak geldikten sonra Sekreterya’ ya teslim edilmesi, elektronik ortamda gelen müşteri dilekçe ve yazılarının sekreteryaca takibinin yapılması 2-Zarfların Sekreterya da açılması, elektronik ortamda gelen müşteri dilekçe ve yazılarının çıktılarının alınarak istiflenmesi ve tasnif edilmesi 3-Bölge Müdürü veya Bölge Müdür Yrd. 'ları tarafından ilgili şubeye havalesinin yapılması 4-Genel Evraka kayıdının yapılması 5-Havalesi ve genel kaydı yapılan evrakın ilgili şubeye teslimi 6-İlgili Şubece kaydının yapılması 7-Süreli ve Genel Denetim ile ilgili yazıların Denetim Şubece üst yazı ile ilgili Şube Müdürlüğüne gönderilmesi ve teslimi, İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturmalarla ilgili yazıların Denetim Şubece değerlendirilmesi, usulünce tutulması ve gereğinin yapılması, Müşteri dilekçe ve yazılarının da İlgili Şube Müdürlüğünce gereğinin yapılması 8-Denetim Şubece ilgili şubelere üst yazı ile teslim edilen yazıların gereğinin ilgili şubelerce yapılarak sonucundan Denetim Şubenin bilgilendirilmesi 9- Sonuç

15 YAPILACAK ÇALIŞMALAR HAFTALAR VE SORUNLAR 1. HAFTA 2. HAFTA 3. HAFTA 4. HAFTA 5. HAFTA 6. HAFTA Takımda lider ve raportörün seçilmesiX Problem havuzunun oluşturulmasıX Önemli olan problemin seçilmesi.X Çalışma programının hazırlanması. -Yapılacak çalışmaların tespit edilmesi ve bitirilecek tarihin belirlenmesi -Spesifik çalışmalar gerekiyor ise, üyelerin görevlendirilmesi -Destek alınması gereken kişi, birim ve daha önce yapılmış çalışmaların (raporlar, kayıtlar v.b.) tespit edilmesi. -Toplanılacak tarihlerin ve saatlerin tespit edilmesi.( Bu genel prensip olarak belirlendikten sonra her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi ve saati tekrar teyit edilebilir.) X Sebeplerin tespit edilmesi ve kök analizinin yapılması X Çözüm önerilerinin tespit edilmesi.X Takımın her üyesine rol verilerek, rehberin de bulunduğu bir ortamda sunum yapılması. X ÇALIŞMA PROGRAMI/İŞ AKIŞ ŞEMASI 15

16 16 Bu çalışmamızda bizden yardımlarını esirgemeyen Denetmen Yardımcılarımız Sayın Fidan AKYOL ve Sayın Cem KAHRAMAN’a teşekkür ederiz.

17 17 TEŞEKKÜR EDERİZ


"Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kastamonu XIX. Bölge Müdürlüğü DENETİM İyileştirme Takımı Süreli Denetimler, Genel Denetimler, İnceleme, Ön İnceleme ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları