Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Primary colors R 0 G 39 B 118 R 0 G 161 B 222 R 60 G 138 B 46 R 114 G 199 B 231 R 201 G 221 B 3 R 146 G 212 B 0 Ertan Özdemir Yeminli Mali Müşavir Ortak,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Primary colors R 0 G 39 B 118 R 0 G 161 B 222 R 60 G 138 B 46 R 114 G 199 B 231 R 201 G 221 B 3 R 146 G 212 B 0 Ertan Özdemir Yeminli Mali Müşavir Ortak,"— Sunum transkripti:

1 Primary colors R 0 G 39 B 118 R 0 G 161 B 222 R 60 G 138 B 46 R 114 G 199 B 231 R 201 G 221 B 3 R 146 G 212 B 0 Ertan Özdemir Yeminli Mali Müşavir Ortak, Vergi Hizmetleri 07 Mart 2011 İSTANBUL Vergide Gündem: Torba Yasa’da Vergi Affı

2 Kamu oyunda “Torba Yasa” olarak bilinen 6111 sayılı kanun 13.02.2011 tarihinde TBMM’ce kabul edildi. 25.02.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Bu kanun Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı af yasasıdır. Sadece başlığı 612 kelimeden oluşur. 214 ana maddeden oluşmaktadır. Ayrıca muhtelif geçici maddeler vardır. Devlet bu düzenleme ile 110 Milyar TL vergi ve sigorta primi tahsilatı beklemektedir. Tefe: 31.12.2004 tarihine kadar olan toptan fiyat endeksini, Üfe:01.01.2005 tarihinden sonra üretici fiyat endeksini ifade eder. Torba Yasa’da Vergi Affı

3 Yapılandırma kapsamında olan alacaklar Vergiler, vergi cezaları,gecikme faiz ve gecikme zamları Gümrük vergileri ve idari para cezaları Sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları İl özel idarelerinin çeşitli harç ve katılma payı gibi bazı alacakları Seçim Kanunu, Askerlik Kanunu, Karayolları Trafik kanunu uyarınca verilen İPC alacakları Belediyelerin vergi, tarifeden doğan ücret ve su alacakları Büyükşehir belediyelerinin su ve atık su alacakları TEDAŞ’ın elektrik alacakları YURT-KUR’un öğrenim kredisi alacakları TRT’nin elektrik payı ve bandrol ücretlerinden kaynaklı alacakları KOSGEB’in desteklerden kaynaklanan alacakları TOBB’un ve bağlı odalarının oda aidatı alacakları OSB’nin elektrik, su doğalgaz alacakları ile yönetim aidatları alacakları Petrol Kanunu’na göre ödenen Devlet hissesi ve Devlet hakkı Maden Kanunu’na göre ödenen Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre ödenen kılavuzluk ve römorkörlük hizmet payı

4 Vergilerle ilgili ne kolaylıklar ve fırsatlar getirildi? Birçok kamu alacağı ödemede 36 aya kadar taksite bağlanıyor. Bu alacaklara ait cezalar önemli ölçüde kaldırılıyor. Yüksek gecikme faizi yerine, düşük TEFE/ÜFE faizleri esas alınıyor. İhtilaflı alacaklar da vergi aslı ve cezalar önemli oranda kaldırılıyor. Kanundan önce başlamış incelemelerde kolaylıklar ve indirimler sağlanıyor. Gelir vergisi, kurumlar vergisinde matrah artırımı, KDV’de vergi artırımı getiriliyor. Matrah ve vergi artırımı yapanların, 2006 – 2009 yılları arasında incelemeden kurtulması sağlanıyor. Stok beyanı, kasadaki nakit fazlası ve ortaklardan alacaklara belli koşullarla af getiriliyor. Pişmanlık müessesesinde, gecikme faizleri, TEFE/ÜFE oranına çevriliyor.

5 Ne zaman başvurulacak ve ödeme nasıl olacak? Başvuru Zamanı: Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar (30 Nisan 2011)alacaklı idareye başvurması gerekiyor. Ödeme: İlk taksit yayımı izleyen üçüncü ayda(Haziran 2011, SGK’da ise dördüncü ayda (Temmuz 2011) ödenecek. Taksit seçenekleri ve faizler: Ödemelerin taksitle yapılması da mümkün. Bu durumda, yıllık olarak yüzde 5 civarında faiz uygulanacak. Anapara ve düşük oranlı (yani TEFE/ÜFE’ye göre) hesaplanan faiz toplamı dondurulacak. Dondurulan bu tutar taksitle, yıllık yüzde 5 faiz ile ödenebilecek. Taksitle ödeme yolunu seçenlerin taksit sayısına göre, uygulanacak katsayı tabloda gösterilmiştir.

6 Vergi affında faiz indirimi avantajı 200220032004200520062007200820092010 Yıllık TEFE / ÜFE 27,3013,5013,204,5011,125,798,105,798,87 Yıllık G.Faizi / Zamı 87,0081,0048,0038,0032,0030,00 29,4522,30 Farkı (avantaj)59,7067,5034,8033,5020,8824,2121,9023,6613,43

7 Alacakların yeniden yapılandırılması kanunda nasıl düzenlendi? Kesinleşmiş Alacaklar (mad.2) Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar (mad.3) İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler / Vergiler (mad.4) Pişmanlıkla ya da Kendiliğinden Yapılan Beyanlar (mad.5) Matrah ve Vergi Artırımları (mad.6-9) (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Stopaj) Stok Beyanları(mad.10-11) (Kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar) (Kayıtlarda olup işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar) Varlık Barışı Uygulamasıyla İlgili Süre Uzatımı Bazı Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

8 Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemeler Kanunları gereği vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan, 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma usulü ile Tahsili Hakkında Kanun gereğince ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan, İhtirazi kayıtla verilmiş beyannameler üzerine tahakkuk etmiş ancak ödenmemiş olan, DİB rejimi kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ancak ihracat taahüt hesabı müeyyideli kapatılan.

9 Kesinleşmiş alacaklar (Kamu alacağı olarak kesinlemiş ama ödenmemiş alacaklar) Ödenecek Vergi / Gümrük vergisi asıllarının tamamı, Alacak aslına bağlı olmayan cezaların %50’si, İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının %50’si, Gecikme faizi,gecikme zammı ve gecikme cezası yerine TEFE/ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar, Ödenmeyecek Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların / idari para cezalarının tamamı Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan %50’si İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan %50’si Gecikme cezası,gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

10 Kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan amme alacakları Dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda vergilerin %50’si, Bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla; –vergilerin %50’si silinecek, –faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi ve idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

11 Kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan amme alacakları (Örnek) Vergi Mahkemesinde dava açılmış karar çıkmamışveya dava açma süresi geçmemiş (TL) Mevcut DurumKaldırılan TutarÖdenecek Tutar Vergi1000500 (%50) Ceza3.000 Yok Faiz600400 (~2/3)200 (~1/3) TOPLAM4.6003.900700

12 Mevcut terkin kararı üzerine yapılandırma (Vergi mahkemesince mükellef lehine karar verilmişse) Ödenecek İlk tarhiyata /tahakkuka esas alınan vergi/gümrük vergisi aslının %20’si Asla bağlı olmayan cezaların %10’u Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar Ödenmeyecek Vergi/Gümrük vergisi aslının %80’i Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı Asla bağlı olmayan cezaların %90’ı Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı tutarının tamamı

13 Mahkemede veya temyiz / itiraz merciinde en son kararın tasdik veya tadilen tasdik olması halinde (İdare lehine karar verilmişse) Ödenecek Tasdik edilen vergi/gümrük vergisi aslının tamamı Asla bağlı olmayan cezaların %25’i Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar Ödenmeyecek Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı Asla bağlı olmayan cezaların %75’i Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı tutarının tamamı

14 Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş son kararın bozma karari olmasi halinde (VM: Mükellef lehine, Danıştay: İdare lehine) Ödenecek Vergi/Gümrük vergisi aslının %50’si Asla bağlı olmayan cezaların %25’i Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar Ödenmeyecek Vergi/Gümrük vergisi aslının %50’si Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı Asla bağlı olmayan cezaların %75’i Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar

15 Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş son kararın kısmen onama kısmen bozma olması halinde Ödenecek (bozulan kısım) Vergi/Gümrük vergisi aslının %50’si Asla bağlı olmayan cezaların %25’i Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar Ödenmeyecek (bozulan kısım) Vergi/Gümrük vergisi aslının %50’si Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı Asla bağlı olmayan cezaların %75’i Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı tutarının tamamı

16 Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay aşamasındaki ihtilaflar Mevcut DurumKaldırılan TutarÖdenecek Tutar Vergi Mahkemesi Kararı Mükellef Lehine İse Vergi1.000800 (%80)200 (%20) Ceza1.0001.000 (%100)Yok Faiz500350 (~ 2/3)150 ( ~1/3) TOPLAM2.5002.150350 Vergi Mahkemesi Kararı Mükellef Aleyhine İse Vergi1.000Yok1000 (%100) Ceza1.000 Yok Faiz500350 (~2/3)150 (~1/3) TOPLAM2.5001.3501.150 Vergi Mahkemesi Kararı Bölge İdare Mahkemesi veya Danıştay’ca Bozulmuşsa Vergi1.000500 (1/2) Ceza1.0001000 (%100)Yok Faiz500350 (~2/3)150 (~1/3) TOPLAM2.5001.850650 Not: Faiz hesabında indirim tahmini olarak yapılmıştır.

17 İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler Tamamlanmamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir. Vergi incelemesi tamamlandıktan sonra tarh edilen vergilerin %50’si, Bu tutara TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tamamı, Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda, cezanın %25’i, ödenecek; İlk taksiti ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının %50’si, Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda, cezanın %75’inin tahsilatından vazgeçilir.

18 Yasanın yürürlüğünden önce başlamış olan incelemeler sonuçlandığında, Ödenecek Tarh edilen verginin %50’si Gecikme faizi yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar Kanun’un yayımlandığı tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamı Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %25’i İştirak nedeniyle kesilen cezalarda cezanın %25’i Ödenmeyecek Tarh edilen verginin kalan %50’si Vergi aslına bağlı cezaların tamamı Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %75’i Gecikme faizinin tamamı İştirak nedeniyle kesilen cezalarda cezanın %75’i

19 İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler İştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezanın %25’inin belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde cezanın kalan %75’inin tahsilinden vazgeçilir. Uzlaşma talebinde bulunulmuş ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış borçlar içinde bu madde hükmü uygulanır. Bu madde hükmünden yararlananlar VUK uzlaşma hükümlerinden yararlanamazlar.

20 Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlar VUK’un 371.maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile pişmanlık zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tamamının ödenmesi sartıyla, pişmanlık zammı ve vergi cezalarının tamamı silinecek, Kendiğinden verilen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile gecikme faizi yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tamamının ödenmesi şartıyla gecikme faizi ve vergi cezalarının tamamı silinecek,

21 2010 yılı ve önceki dönemlere ilişkin emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulunup eksik tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması durumunda vergilerin tamamı ile gecikme faizi ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla, gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilir. GVK’un 64. maddesinde sayılan diğer ücret mükelleflerinin, 2011 yılı Şubat ayı sonuna kadar vergi dairelerine başvurularak 2011 takvim yılına ilişkin gelir vergilerini tarh ettirmeleri ve karnelerine işletmeleri kaydıyla, önceki dönemlere ilişkin olarak herhangi bir ceza ve vergi aranmaz. Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlar

22 Gelir ve Kurumlar Vergisi’nde matrah artırımı Genel Hükümler: Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar, Not: Vergisini düzenli ödeyen kurumlara %20 yerine %15 vergi oranı uygulanacak. Az olmamak üzere artırdıkları takdirde kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka tarhiyat yapılmaz. YılArtırım Oranı (%) Vergi Oranı (%) 20063020 20072520 200820 20091520

23 Gelir Vergisi’nde matrah artırımı Matrah Yoksa – Zarar Varsa: Gelir Vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları gelir vergisi beyannamelerinde zarar beyan etmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da beyanname verilmemiş olması halinde vergilendirmeye esas alınacak matrah ile birinci fıkraya göre artırdıkları matrahlar aşağıdaki tutarlardan az olamayacaktır. Matrah yok, zarar varsa YılNormal Artırım Oranı (%) İşletme esası Bilanço esası Vergi Oranı (%) 2006306.3709.55020 2007256.88010.32020 2008207.48011.22020 2009158.15012.23020 Not: Vergisini düzenli ödeyen kurumlara %20 yerine %15 vergi oranı uygulanacak.

24 Gelir Vergisi’nde matrah artırımı Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan gelir vergisi mükellefleri ile Basit Usule Tabi olanlarda matrah ilgili yıllar itibariyle ; olarak tespit edilecektir. Bu tutarlar için yıllar itibariyle gayrimenkul sermaye iratları için belirlenmiş istisna tutarları dikkate alınmaz. GMSİ1/5 Basit Usul1/10

25 Kira Gelirleri (Gelir Vergisi) Beyan etmişse: Aşağıda gösterilen yıllarda ve oranlarda artırılacaktır. YıllarArtış Oranı (%) Vergi Oranı * (%) 20063020 20072520 200820 20091520 *Not: Beyannamesini düzenli vermişse %15 vergi oranı uygulanacak.

26 Kira Gelirleri (Gelir Vergisi) Kira gelirleri hiç beyan edilmemişse: YıllarBeyan tutarıVergi oranı (%)Vergisi (TL) 2006191020382 2007206420413 2008224420449 2009244620489 TOPLAM1733 Not:1733 TL öderse 4 yılın incelemesinden kurtulacak.

27 Gayrimenkul alım/satım kazancını veya diğer kazançlarını hiç bildirmemişse (Gelir Vergisi) : YılıAsgari Beyan Tutarı (TL) Vergi Oranı (%) Ödeyeceği Vergisi (TL) 20066370201274 20076880201376 20087480201496 20098150201630 TOPLAM5776 Not: 5776 TL öderse bu 4 yıl için hiçbir işlem yapılmayacak.

28 Yanıltıcı belge kullananlar: Matrah artırımından yararlanabilecek. Hapis cezası istemiyle haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak. Sahte belge düzenleyenler af kapsamı DIŞINDA.

29 Yurt dışındaki kazancını bildirecek ya da parasını getirecek olanların bildirecekleri matrah ve ödeyecekleri vergi (Yurt dışında elde edilen, beyan edilmeyen faizler dahil – Gelir Vergisi) YılMatrahOran (%)Ödenecek Vergi (TL) 20066.370201.274 20076.880201.376 20087.480201.496 20098.150201.630 Toplam28.880205.776 Not: Verginin ödenmemesi matrah artırımını geçersiz kılmıyor.

30 Kurumlar Vergisi’nde matrah artırımı (Matrah yoksa, zarar varsa) Kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları beyannamelerinde; Zarar beyan edilmiş olması, İndirim ve istisnalar sonucu matrahın oluşmaması, Hiç beyanname verilmemiş olması, Kazancı bulunup da vergi dairesine bildirmeyen Olması durumunda; YılArtırım Oranı (%) Tutar (TL)Vergi Oranı (%) Asgari Vergi (TL) 20063019.110203822 20072520.650204130 20082022.440204448 20091524.460204892

31 Katma Değer Vergisi’nde artırım Katma değer vergisi mükelleflerinin, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden; Oranlarına göre belirlenecek katma değer vergilerini, vergi artırımı olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar beyan etmeleri halinde, katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz. Katma değer vergisi mükelleflerinin, artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları zorunludur. YılOran 2006%3 2007%2,5 2008%2 2009%1,5

32 Gelir (stopaj) ve Kurumlar (stopaj) Vergisi’nde artırım Ücret stopajlarında artırım (GVK 94/1-1) Serbest meslek ödemelerinde yapılması gereken stopajda artırım (94 /1-2) GMSİ ödemelerinde yapılması gereken stopajda artırım (GVK 94/1-5 ve KVK 15/1-b) Yıllara sari işlerde yapılması gereken stopajda artırım (GVK 94/1-3,KVK 15/1-a,KVK 30/1-a ) Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ile hizmetler için yapılan ödemeler ile (11 numaralı bendinde yer alan) Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerdir (13 numaralı bendinde yer alan)

33 Hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden; Oranlarında hesaplanacak gelir vergisini, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar idareye başvurarak artırımda bulunmayı kabul etmeleri halinde, bu mükellefler nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak ücret yönünden gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmaz. Bu oranlar kanunda sayılan diğer stopaj artırımları içinde geçerlidir. YılOran 2006%5 2007%4 2008%3 2009%2 Gelir (stopaj) ve Kurumlar (stopaj) Vergisi’nde artırım

34 Matrah ve vergi artırımına ilişkin ortak hükümler Hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şarttır. Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmez; indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmaz ve tahsil olunmaz. Daha önce nezdinde vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, vergi incelemesi yapılan yıllar için de artırımda bulunabilirler. Ancak artırım sırasında artırımda bulunmak istedikleri yıl içindeki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınır.

35 Matrah ve vergi artırımına ilişkin ortak hükümler Bu Kanuna göre matrah veya vergi artırımında bulunulması, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. Artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılamaması halinde, bu işlemlere devam edilmez. Ancak idarenin ilerideki inceleme hakkı da mahfuzdur. Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla mükelleflerce verilen yıllık, muhtasar ve katma değer vergisi beyannameleri ve diğer beyannameler için damga vergisi alınmaz. Mükelleflerin bu Kanuna göre matrah veya vergi artırımı yaptıkları dönemlere ilişkin olarak kanuni süresinde vermedikleri anlaşılan beyannameler nedeniyle VUK usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmaz.

36 Ödeme alternatifleri Bu kanun kapsamında yeniden yapılandırılan ödemeler 12, 24, 36 ay seçenekleri ile ödenebilecektir. Borçların taksitle ödenmesi Taksit sayısıÖdeme süresiKatsayı 612 ay1,05 918 ay1,07 1224 ay1,10 1836 ay1,15 Not: Ödenecek tutar 12 taksitte ödenecekse, ödeme tutarı 1.05 ile çarpılacak12’ye bölünerek bir aylık taksit tutarı hesaplanacaktır.

37 Süresinde ödenmeyen taksitler Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

38 Stok beyanları İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil), işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan − Emtia, −Makine, −Teçhizat −Demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. Bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayrılmaz. M ükellefler, birinci fıkra hükümleri uyarınca aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açarlar.

39 Stok beyanlarında düşük oranlı KDV ödenir Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez. Beyan edilen; genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden %10, indirimli orana tabi diğer makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanır. Hesaplanan KDV ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenir. Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez. Kıymetli maden ve ziynet eşyası imalatı ve ticareti faaliyetinde mükellefler işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamûl ziynet eşyasını belirtilen süre ve şekilde bildirmeleri halinde, bu kıymetlerin bildirilen değeri üzerinden %2,5 oranında vergi öderler. Bu madde kapsamında bildirilen kıymetlerin satılması halinde satış bedeli, bunların deftere kaydedilen değerinden düşük olamaz.

40 Stok beyanları Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Emtia Mükellefler, kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, aynı nev'iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler. Gayrisafi kâr oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınır.

41 Stok beyanları İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar 31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler. İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler. Beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez, beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Bu maddenin uygulamasına ilişkin ödeme süresi dahil usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenir.

42 5811 sayılı kanunun şartlarını öngörülen sürelerde yerine getirememiş olanlara yeni olanak getirilmiştir. Geçici 3 madde Varlık Barışı uygulaması kapsamında beyanda bulunmakla birlikte, koşulları yerine getiremeyenlere yeni af paketi kapsamında yeni bir olanak sağlanmaktadır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar, Bildirim veya beyana konu yurt dışında bulunan varlıklardan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye’ye getirmeleri veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer etmeleri, Beyana konu yurt içinde bulunan varlıkları nedeniyle sermaye artırımında bulunmaları halinde, Bu maddenin yürürlüğe girmesinden sonra 2008 yılı ve öncesi için inceleme olmayacak veya incelemede bulunan matrah farkıları ve indirim farklarından düşüş yapılabilecektir. Dikkat çekici bir husus, ödemenin 2 ay içinde yapılmasının istenmesidir.

43 KDVK’da yapılması planlanan değişiklikler. mad 66-67 Katma Değer Vergisi Kanunu’nun; 13. maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler, anılan bentte yer alan diğer şartlara bağlı kalınmaksızın katma değer vergisinden istisna edilmekte, Geçici 17. maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak girdilerin tecil-terkin uygulaması kapsamında yurt içinden temin edilebilmesine imkân veren düzenlemenin uygulama süresi 31.12.2015 tarihine kadar uzatılmakta, Geçici 23. maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar, donanımları ve yazılımlarının bağışı ile bağışı yapacak olanların bunları temininde katma değer vergisi istisnası uygulanmasına yönelik düzenlemenin yürürlük süresi 31.12.2015 tarihine kadar uzatılmaktadır.

44 © 2011 Deloitte Türkiye TEŞEKKÜRLER Ertan Özdemir


"Primary colors R 0 G 39 B 118 R 0 G 161 B 222 R 60 G 138 B 46 R 114 G 199 B 231 R 201 G 221 B 3 R 146 G 212 B 0 Ertan Özdemir Yeminli Mali Müşavir Ortak," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları