Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Araştırma yöntemleri/Research methods 1.İyi bir araştırma, açık ve kesin sorular sorar ve bu sorulara yanıt vermeden önce destekleyici olgusal kanıt bulmaya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Araştırma yöntemleri/Research methods 1.İyi bir araştırma, açık ve kesin sorular sorar ve bu sorulara yanıt vermeden önce destekleyici olgusal kanıt bulmaya."— Sunum transkripti:

1 Araştırma yöntemleri/Research methods 1.İyi bir araştırma, açık ve kesin sorular sorar ve bu sorulara yanıt vermeden önce destekleyici olgusal kanıt bulmaya çabalar. (örneğin üniversite sınavında hangi cins daha başarılı olmaktadır?) 2.Bir olguyu incelemenin bir yolu onu başka bir olgu ile karşılaştırmaktır. (örneğin iki ülkenin eğitim sistemleri arasında fark nedir ve bunun eğitimde cinsiyetlerin başarısına etkisi var mıdır?) 3.Söz konusu olgunun zaman içindeki gelişimi incelenecek diğer bir husustur. (örneğin eğitim başarısı açısından cinsiyetler arası farklılık her zaman var mıydı yoksa belirli bir dönemde mi ortaya çıktı?) 4.Son olarak, tespit edilen farklılıkların altında yatan nedenler nedir? Değişimlerin (eğer varsa) nedenleri nelerdir? (Kuramsal soru) (causality) ! Sorulan sorular ve incelenen olgular, varsayımları destekleyecek veya reddedecek şekilde kurgulanmalıdır. 1.A good research asks clear and precise questions and tries to find factual evidence that supports the argument before giving answers. (for instance, one may want to research which gender is more successful in university entrance exams) 2.One method to examine a phenomenon is through comparison with another phenomenon or another setting (place, system, context) (for instance, what are the differences between the educational systems of two countries and what is the effect of these differences on gender performance) 3.Another aspect is the temporal dimension of a phenomenon. (for instance, was there a always a difference between gender in term of exam performance or did it emerge at a certain time) 4.Finally, what are the reasons of any differences that have been established? What are the factors or any changes, trends? (causality) (theoretical base) ! Questions shall be constructed as to verify or to negate the hypothesis and the assumptions

2 Araştırma yöntemleri/Research methods Bir araştırmanın aşamaları: 1.Sorunun tanımlanması (merak ettiğin şey nedir?) 2.Literatür taraması (kim daha önce ne bulmuş veya bulamamış?) 3.Varsayımlarını, hipotezini belirle (hangi verileri var kabul ediyorsun ve neyi bulmayı umut ediyorsun?) 4.Bir araştırma yöntemi seç (gözlem, anket, deney, belge tarama) 5.Araştırmayı uygula 6.Gözlemini, verileri, bilgi ve bulguları derle ve kaydet 7.Bulguları raporla, sonuçları yorumla, ulaştığın veya ulaşamadığın sonuçları yaz (araştırma yöntemin doğru muydu, verileri derleyebildin mi, bulguların/tespitlerin neler, hipotezin doğrulandı mı yoksa doğrulanamadı mı, sonraki araştırmalar için önerilerin neler?…) Stages of a research (never meant to be exclusive and decisive): 1.Define the problem or the question (what is it that you are curious about?) 2.Literature review (who else did find or couldn’t find something about this issue?) 3.Determine your assumptions and your hypothesis (which variables do you assume as constant and what do you intent to find?) 4.Pick a data gathering method (observation, survey, experiment, review of existing documents) 5.Implement the research 6.Record your observations, data, information and findings 7.Report your findings, comment on your results, write down findings that you were and were not able to achieve? Was your hypothesis confirmed or not, what are your recommendations fro further research?…)

3 Veri toplama yöntemleri/data gathering methods Bir araştırmanın veri toplama yöntemleri: 1.Katılarak gözlem Küçük kesitlerin derinlemesine incelemesi 2.Anket Büyük kitlelerden standart bilgiler elde edilmesi 3.Deney (deney grubu ve kontrol grubu) Denetimli bir ortamda varsayımların sınanması 4.Mevcut belgelerin taranması Tarihsel açıdan veya başka türlü bilgi edinilemeyen konularda inceleme Data gathering methods of a research: 1.Observation For the in depth examination of small groups 2.Survey For the assessment of standard information from larger groups 3.Experiment (experiment group and control group) For the assessment of an hypothesis or a variable in a controlled environment 4.Review of existing documents Examination of historical issues or subjects on which otherwise no data is readily available

4 Örnekleme/Sampling Çoğu durumda araştırmanın hedef kitlesini oluşturan kişilerin tümüne ulaşmak mümkün değildir. Bu durumda bir örneklem seçilir: 1.Tesadüfi örneklem: eğer evreni oluşturan kitlenin içindeki öğelerin tümünün listesi var ise o listeden tesadüfi örnek seçilebilir: –Basit tesadüfi örneklem –Sistematik tesadüfi örneklem –Küme örneklemi 2.Tesadüfi olmayan örneklem: eğer evreni oluşturan kitlenin içindeki öğelerin bir listesi yok ise tesadüfi örnek seçilemez. Bu durumda hiç değilse ulaşılabilir veya çeşitli özellikle açısından evrenin özeliklerine uyan bir örneklem seçilir: –Kota örneklemi –Kartopu örneklemi In most cases it is unfeasible to reach all members of the target group. In that case a representative sample is selected: 1.Random sampling: if there is a list containing all members of the target universe a random sample can be selected from this sampling frame: –Simple random sample –Systematic random sample –Cluster sample 2.Non-random sampling: if there is no list of the members of the target group, then a random sample cannot be selected. In that case we try to reach a feasible or representative sample that is at least in unison with the universe in terms of certain features: –Quota sample –Snowballing

5 Kota örneklemi/quota sampling Buradaki ana fikir seçilen örneklemin hiç değilse bazı önemli özellikler açısından evrene benzemesidir. Örneğin Türkiye’deki tüm mimarları temsil eden bir araştırma yapmak istiyorsak ama elimizde tüm mimarların bir listesi yoksa fakat yine de mimar grubunun bazı özellikleri hakkında genel bilgi sahibi isek, bilinen değişkenlerle kota oluşturabiliriz. Örneğin Türkiye’deki tüm 10.000 mimar cinsiyet ve çalışma konumu açısından şu şekilde dağılıyorlarsa: bu durumda 200 kişilik bir örneklem söz konusu özelliklere göre şu şekilde dağılmalıdır: The main idea is that the sample chosen will be similar to the universe at least regarding certain important features. For instance, we want to undertake a research that represent the architects of Turkey but we lack a list of all architects. Nevertheless, if we have knowledge of certain characteristics of the architects we can use these variables to establish quotas. If we know that all 10,000 architects are distributed according to gender and work status as indicated in the following table: Then a sample of 200 persons should follow the given quotas: Kendi hesabınaücretli erkek50001000 kadın25001500 Kendi hesabınaücretli erkek10020 kadın5030 Self employedemployee male50001000 female25001500 Self employedemployee male10020 female5030


"Araştırma yöntemleri/Research methods 1.İyi bir araştırma, açık ve kesin sorular sorar ve bu sorulara yanıt vermeden önce destekleyici olgusal kanıt bulmaya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları