Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2  Genel Müdürlük personelinin izin, terfi, atama, emeklilik, sağlık hizmetleri, maaş, geçici görev yollukları ve diğer özlük hakları ile ilgili işlemleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2  Genel Müdürlük personelinin izin, terfi, atama, emeklilik, sağlık hizmetleri, maaş, geçici görev yollukları ve diğer özlük hakları ile ilgili işlemleri."— Sunum transkripti:

1

2 2  Genel Müdürlük personelinin izin, terfi, atama, emeklilik, sağlık hizmetleri, maaş, geçici görev yollukları ve diğer özlük hakları ile ilgili işlemleri yürütmek.  Satın alınan araç, gereç ve demirbaş malzemelerini, ihtiyacı olan birimlere dağıtmak ve koordine etmek, evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.  Genel Müdürlüğümüzün her türlü eğitim faaliyetlerini organize etmek.  Genel Müdürlüğün orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarının vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedeflerinin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.  Genel Müdürlüğün yatırım ve cari bütçe tahminlerini hazırlamak ve idare faaliyetlerinin uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.  Ayrıntılı harcama planı hazırlamak ve ilgili Daire Başkanlıklarına göndermek.  Genel Müdürlük birimlerince ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin ihale ve satın alma iş ve işlemleri ile ilgili koordinasyonu sağlayarak temin edilmesini sağlamak.  Genel Müdürlük hizmetlerinde kullanılan demirbaş, araç, gereç ve malzemelerin temini, bakım ve onarımını yapmak ve ödeme emri belgelerini düzenlemek. YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

3 3

4 4

5 5 1983 Yılında Yasalaşan ve 01.01.1984 tarihinde yürürlüğe giren 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun günümüzün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap verememesi, tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer uluslararası kuruluşların ihale mevzuatına uygun olmaması gibi nedenlerle yeni bir ihale kanununa ihtiyaç duyulmuş ve 1992 yılında ihale mevzuatında revizyon çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, Mart 2002 tarihinde kabul edilen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni kanunun en önemli hedeflerinden birisi bütçeyi kontrol atına almaktır. Şeffaflığı sağlamak, rekabet ortamı yaratmak ve güvenilir olmak kanunun temel ilkeleridir. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU GEREKÇESİ

6 6 TEMEL İLKELER  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ihalelerde; - saydamlık, - rekabet, - eşit muamele, - güvenirlik, - kamuoyu denetimi, - ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması - kaynakların verimli kullanılmasının en geniş şekilde sağlanması,  Kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımlarında bulunan her türlü kaynaktan yapacakları ihalelerde tek bir yasal düzenlemeye tâbi olmaları,  Tahmini bedel baz alınarak indirim yapılmak suretiyle ihaleye çıkılması yerine, işlerin istekliler tarafından piyasa rayiçlerine uygun fiyatlara göre tespit edilmesi ve teklif edilen gerçekçi bedeller üzerinden ihale edilmesi amaçlanmıştır.

7 7 İHALE USÜLLERİ Açık İhale Usulü: MADDE 19. - Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü MADDE 20. - Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

8 8 MADDE 21. - Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması. b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. f) (Ek: 4964/ 14 md.) İdarelerin yaklaşık maliyeti (144.103.TL) kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. PAZARLIK USULÜ

9 9 Daire Başkanlıkları tarafından hazırlanan Teknik Şartname doğrultusunda, DOĞRUDAN TEMİN USULÜ

10 22 D DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA ALIM SÜRECİ Talep yazısının yazılmasıGörevlendirme Olurunun alınması Alınan tekliflere göre yaklaşık maliyet icmal tablosunun hazırlanması İhale onay belgesinin hazırlanması İkinci tekliflerin alınarak piyasa araştırma tutanağının hazırlanması İhalenin katıldığı firmaya teklif sonucunun bildirilmesi Muayene Kabul Komisyonu tutanağının hazırlanması Depoya girecek ürünler için Taşınır İşlem Fişinin hazırlanması Genel Bütçeden yapılan alımlarda e-bütçeden “Ödeme Emir” belgeleri kesilerek Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir 10

11 AÇIK İHALE SÜRECİ İhtiyacın ortaya çıkması ve onaylanması Yaklaşık maliyet tespit komisyonunun oluşturulması Yaklaşık maliyetin tespiti İhale usulünün tespit edilmesiİhale dokümanının hazırlanmasıİhale onayı 11

12 İhale kayıt numarası İlan İhale Dokümanının satışa çıkarılmasıİlana şikayet ve cevaplanmasıDokümana şikayet ve cevaplanması 12

13 İhale Komisyonunun kurulmasıİhale dokümanının ihale komisyonuna verilmesiDüzeltme İlanı Açıklama talebi ve cevabıZeyilname 29.maddeye göre (İdarenin eksikliklerini tamamlaması için)Zeyilname 55ye göre (Şikayet üzerine) 13

14 Tekliflerin alınmasıİhaleKaç teklif verildiği tespit edilip, tutanağa geçirilmesi 14

15 Tekliflerin açılması Tekliflerin açıklanmasına ilişkin isteyenlere tutanağın verilmesi İlk oturum kapatılır Belgelerin ayrıntılı incelenmesi Belgeleri uygun olmayanlar ya da eksik olanlar değerlendirme dışı bırakılır Bilgi eksikliğinin tamamlatılması 15

16 Aritmetik hata olup olmadığının kontrol edilmesiAşırı düşük teklif sorgulamasının yapılmasıEkonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi İhale komisyon karar tutanağının hazırlanması 1. ve 2. teklif sahiplerinin yasaklılık teyidinin yapılması İhale yetkilisinin onayı 16

17 İhale kararının bildirimi10 günlük bekleme süresiTekliflerin değerlendirilmesine ilişkin şikayetler ve cevaplanması Sözleşmeye davetSözleşmeye hazırlıkYasaklılık teyidi tekrar alınır. Yüklenici firma daveti izleyen 10 gün içerisinde sözleşme hazırlığı yapar 17

18 KİK payı, ortak girişim beyannamesi noter onaylı, konsorsiyum beyannamesi noter onaylı, damga ve karar harçları Sözleşme Sözleşmenin onaylı örneğinin istekliye verilmesi 18

19 Muayene ve kabul işlemleriİş deneyim belgesinin verilmesiTeminatların iade süreci Kesin teminatın iade süreci 19

20 Sorumlu Kamu Görevlileri İHALE YETKİLİSİ : İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri, İhale Komisyonu BAŞKAN ve ÜYELERİ İhale işlemlerinden sözleşme yapılana kadar olan ihale sürecinin her aşamasında GÖREV ALAN DİĞER KİŞİLER. 20

21 21 TAKİP EDİLEN İHALE MEVZUATI

22 Teşekkür ederim. Zülbiye DURGUN Şube Müdürü Tel : 207 61 58


"2  Genel Müdürlük personelinin izin, terfi, atama, emeklilik, sağlık hizmetleri, maaş, geçici görev yollukları ve diğer özlük hakları ile ilgili işlemleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları