Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bologna Sürecinde Marmara Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bologna Sürecinde Marmara Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 Bologna Sürecinde Marmara Üniversitesi
Dr. Mustafa AĞAOĞLU M.Ü. Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi M.Ü. Otomasyon Koordinasyon Birimi Başkanı

2 İçerik Marmara Üniversitesi Bologna Süreci ve Hedef Çıktılar
DS ECTS Marmara Üniversitesinde Durum Analizi ve Dönüşüm İhtiyacı Bologna Süreci ve Karşılaşılan Zorluklar Sonuç ve Değerlendirme

3 Marmara Üniversitesi – Coğrafi Yerleşim

4 Marmara Üniversitesi 14 Yerleşke Aktif Birimler
13 fakülte 3 yüksekokul 4 meslek yüksekokulu 11 enstitü 2.800 Akademik personel Öğrenci 714 Programda eğitim 45 önlisans 130 lisans 232 tezli yüksek lisans 98 tezsiz yüksek lisans 42 lisans dereceli doktora 167 doktora/sanatta yeterlik

5 Bologna Süreci Kazanımlar Hedef Çıktılar Çıktı temelli eğitim
Daha kontrollü ve yönetilebilir süreçler Çeşitlilik ve birlik arasında denge Yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir ve uyumlu hale getirilmesi Bir ülkeden veya yükseköğretim sisteminden diğerine geçişin kolaylaşması ve böylece öğrenciler ve öğretim elemanlarının hareketliliği ve istihdamının artırılması Yükseköğretim ve iş imkanları açısından tercih edilecek hale gelmek Yeterlikler çerçevesi, tanınırlık, saydamlık, dolaşabilirlik, ortak derece sisteminin oluşturulması Hedef Çıktılar Diploma Eki Etiketi (DS Label) AKTS Etiketi (ECTS Label)

6 Bologna Sürecinde M.Ü. Mart 2008’de başlatılan süreç Eğitim-Öğretim Mevzuatının Yenilenmesi MUBYS Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi – Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminin Kurulması Birimlerle Detay Toplantılar Verilerin Sisteme Girilmesi Güncel müfredatın hazırlanması Birimlerin Gözden Geçirip Sisteme Girecekleri Belgeleri Düzenlemeleri ve Verilerin Sisteme Girilmesi Program Çıktıları Ders İzleme Programları(Syllabus) Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim yöntemleri Program Çıktısı – Ders Matrisleri Diploma Eki ve AKTS Etiketleri Başvurusu için Son Aşama Başvuru yapıldı

7 Diploma Eki Etiketi (DS Label)
Diploma eki ile ilgili sayfa Eğitim programlarının gözden geçirilmesi Tüm organizasyonun (Fakülte, bölüm, program vs) Türkçe, İngilizce adları Programdan mezun öğrencilerin alacağı dereceler Programa kayıt için gerekli şartlar Ortak transkript formatı Programa ait iletişim ve web bilgileri Program yürütücü ve yetkililerine ilişkin bilgiler Diploma eki kağıt ve formatının netleştirilmesi Öğrenciler ücretsiz ve talep edilmeksizin diploma ekinin veriliyor olması Üniversite web sayfasında bunun ifade edilmesi Webde örnek bir diploma ekinin sunulması Örneklerin hazırlanması ve ilgili dokümanların hazırlanarak Ulusal Ajansa başvurulması

8

9

10

11

12

13 AKTS Etiketi (ECTS Label) – 1
AKTS Etiketi ile ilgili sayfa AKTS Kullanım Kılavuzu AKTS Ders Kataloğu (Course Catalogue) Kurum hakkında bilgi (Information on the institution) Eğitim programları hakkında bilgi (Information on programmes) Öğrenciler için genel bilgiler (General information for students)

14 AKTS Etiketi (ECTS Label) – 2
Part 1: Information on the institution: name and address academic calendar academic authorities general description of the institution (including type and status) list of programmes offered general admission requirements general arrangements for the recognition of prior learning (formal, informal and non-formal) general registration procedures ECTS credit allocation based on the student workload needed in order to achieve expected learning outcomes arrangements for academic guidance

15 AKTS Etiketi (ECTS Label) – 3
Part 2: Information on programmes General description: qualification awarded level of qualification specific admission requirements specific arrangements for recognition of prior learning (formal, non-formal and informal) qualification requirements and regulations profile of the programme key learning outcomes occupational profiles of graduates with examples access to further studies course structure diagram with credits (60 per full-time academic year) examination regulations, assessment and grading graduation requirements mode of study (full-time, par t-time, e-learning...) programme director or equivalent

16 AKTS Etiketi (ECTS Label) – 4
Part 2: Information on programmes Description of individual course units: course unit title course unit code type of course unit (compulsory, optional) level of course unit (e.g. first, second or third cycle; sub-level if applicable) year of study (if applicable) semester/trimester when the course unit is delivered number of ECTS credits allocated name of lecturer(s) learning outcomes of the course unit mode of delivery (face-to-face, distance learning) prerequisites and co-requisites recommended optional programme components course contents recommended or required reading planned learning activities and teaching methods assessment methods and criteria language of instruction work placement(s)

17 AKTS Etiketi (ECTS Label) – 5
Part 3: General information for students: cost of living accommodation meals medical facilities facilities for special needs students insurance financial support for students student affairs office learning facilities international programmes practical information for mobile students language courses internships sports and leisure facilities student associations

18 Program (Disiplin) Bazında Yapılacaklar
1. Program Eğitim Amaçlarının Belirlenmesi 2. Program (Disiplin) Çıktılarının Belirlenmesi (Program Outcomes) 3. Ders Planı’nın (Müfredat) Oluşturulması (Curriculum) 4. Ders Amaç ve Hedefleri (Course/Module Objectives) 5. Ders Öğrenme Çıktıları (Learning Outcomes) 6. Program-Ders Matrisi 7. AKTS Kredilerinin Belirlenmesi 8. İş Yükü Tahmini, anketler (Student Workload, Questionnaires) 9. Sürdürülebilir Gelişme ve Kalite Kültürü

19 Bologna Süreci – Önkoşullar
Mevcut durum analizi Öğrenci işlerinin yeniden yapılandırılması Mevzuat dönüşümü Ders kataloğu ve müfredat çalışmaları Çalışkan, azimli ve iş bitirici ekipler Güçlü bir veritabanı

20 2008 Öncesinde MÜ Farklı yönetmelikler Farklı yönergeler
Farklı süreç ve uygulamalar Merkezi ders kataloğunun olmayışı Farklı müfredat yapıları Genelde elle işlem yapılan ve merkezi olmayan öğrenci işleri yapısı

21 Dönüşüm Süreci – 1 Merkezi öğrenci bilgi sisteminin kurulması kararı alındı Otomasyon Koordinasyon Birimi (OKB) kuruldu Amaç: Sadece öğrenci işleri yazılımın altyapısı değil aslında tüm öğrenci işleri süreç ve altyapısının yeniden yapılandırılması Danışma ve Proje Yürütme Kurulları oluşturuldu Amaç: OKB ile birimlerin eşgüdümünü hızlandırmak

22 Dönüşüm Süreci – 2 Durum ve İhtiyaç Analizi
2008 Mart ayından itibaren tüm birimlerle yerinde ve devamında merkezi toplantılar yapıldı Sonuç: Ortak, standart ve kaliteli bir eğitim-öğretim çatısının oluşturulması Organizasyon ve programların gözden geçirilmesi Bütünleme sınavının kaldırılması Yarıyıl düzeninde eğitim Ders geçme esası ve kredili sistem 4’lük not sistemi ve harfli başarı notları

23 Organizasyon Yapısı Programların gözden geçirilmesi sonucu öğrenci numaralarının yeniden düzenlenmesi Belge format ve düzeni üniversite genelinde standartlaştırıldı Öğrenci belgesi Transkript Diploma, diploma defteri Diploma eki

24 Mevzuat Düzenlemeleri
Mart-Ağustos 2008: Durum analizi doğrultusunda Taslaklar hazırlanıp yapılan birçok toplantı sonucu Senatoya sunuldu Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yenilendi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği değiştirildi M.Ü. Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi hazırlandı M.Ü. Yaz Okulu Yönetmeliği M.Ü. Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Programlar Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

25 Mevzuat Düzenlemelerinin Kazandırdıkları
Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri hariç yarıyıl düzeninde eğitim sistemi baz alındı Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri hariç bütünleme sınavı kaldırıldı Tıp fakültesi hariç ders geçme sistemi esas alındı 4’lük değerlendirme not sistemine geçildi Değerlendirme araçlarının (ara sınav, quiz, proje vs.) çeşitlendirildi 100’lük başarı notunun harfli başarı notlarına dönüştürülmesi adına Doğrudan Dönüşüm Sistemi, Bağıl Değerlendirme Sistemi, Öğretim Üyesi Takdiri gibi değerlendirme seçenekleri geliştirildi Ders izleme programı (syllabus) zorunlu hale getirildi Danışmanlık sistemi oluşturuldu Ders kataloğunun oluşturulması için yeni düzenlemeler getirildi

26 Ders İzleme Programı (Syllabus) – 1

27 Ders İzleme Programı (Syllabus) – 2

28 Ders İzleme Programı (Syllabus) – 3

29 Müfredat – 1 714 programa ait müfredatlar tek tek çalışıldı
Ortak ders kod sistematiği oluşturuldu Ortak içerik, syllabus yapısı geliştirildi Ders kataloğu oluşturuldu Ders müfredatları tamamen elden geçirilerek yeniden düzenlendi ECTS kredileri çalışıldı Önlisans ve Lisans – 175 program satır, 19 sütun Her bir birimle ortalama 5 kez ortalama 5 saat çalışıldı Lisansüstü – 539 program 9.768 satır, 20 sütun Her bir anabilim/anasanat dalıyla ortalama 8 kez 5 saat çalışıldı Bu süreçte derse ait 19 farklı veri elden geçirildi Ders adetleri büyük oranda azaltıldı ( ) farklı ders Türkiye’de sayılı üniversitelerde olan Ders Kataloğu oluşturuldu

30 Müfredat – 2

31 Müfredat – 3

32

33

34

35

36

37

38

39 Bologna Süreci, Otomasyon ve Karşılaşılan Zorluklar – 1
Bologna ile ilgili yapılan çalışma ve toplantılarda kullanılan materyallerin çeviri olması, Türkiye’ye yeterince uyarlanmamış olması, uzun süreler içerisinde sayıca az konuların paylaşılması ve bu durumların süreçte görev alan kişiler üzerine olumsuz etkisi Yıl bazına düşen ECTS kredisinin 60 olmasına karşın, yarıyıl başına düşen ECTS kredisinin net olmayışı İyi bir programda, öngörülen program çıktı adedi aralığı İyi bir derste, öngörülen ders öğrenme çıktı adedi aralığı Eğitim süresinin 17 haftadan az olmaması durumu Stajların durumu ve ECTS kredileri Tezsiz yüksek lisansların durumu

40 Bologna Süreci, Otomasyon ve Karşılaşılan Zorluklar – 2
Zorluklar ve/veya zayıf yönler Eski yazılımların başarısızlığı nedeniyle motivasyon eksikliği ve inanç kaybı Dağınık ve çok değişkenli bir üniversite olmanın getirdiği zorluklar Değişime kapalılık ve alışkanlıklar

41 Bologna Süreci, Otomasyon ve Karşılaşılan Zorluklar – 3
Olması gerekenler ve/veya güçlü yönler Sağlam bir irade ve yönetimin desteği Güçlü merkezi bir ekip ve bu ekibin birimlerde oluşturulmuş uzantıları ile tüm üniversiteye yetkisel, kültürel ve teknolojik nüfuz edebilme Destek ve çağrı merkezi oluşturulması Sağlam ve detaylı bir analiz çalışması Öğrenci işlerininin yeniden yapılandırılması Sadece yeni öğrencilerle başlanması Sağlam bilişim altyapısı Adım adım iş takibi

42 Dinlediğiniz için teşekkürler…
Sonuç ve Değerlendirme Sorular?


"Bologna Sürecinde Marmara Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları