Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANITTEPE ORTAOKULU Ö Ğ RENC İ DAVRANIŞLARININ DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANITTEPE ORTAOKULU Ö Ğ RENC İ DAVRANIŞLARININ DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ."— Sunum transkripti:

1 ANITTEPE ORTAOKULU Ö Ğ RENC İ DAVRANIŞLARININ DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ

2 Ödüllendirme MADDE 51 – (1) Bakanlığa bağlı resmi ve özel ilköğretim kurumlarında öğrencilerin ödüllendirilmesi, davranışlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler; öğrenci, veli, öğretmen ve yönetici iş birliğinde yürütülür.

3 (2) Öğrenci davranışlarının kaynağının belirlenmesi için gerektiğinde rehberlik ve araştırma merkezi ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği yapılır.

4

5 Ö ğ rencilerden beklenen davranışlar MADDE 52 – Ö ğ rencilerden; a) Okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve başarılı olmaları, b) Okul personeline, arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygılı ve hoşgörülü davranmaları, c) Do ğ ru sözlü ve dürüst olmaları, d) İ yi ve nazik tavırlı olmaları, e) Okulda yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklere katılmaları, f) Kitap okuma alışkanlı ğ ını kazanmaları,

6 g) Çevrenin do ğ al ve tarihi güzelliklerini, sanat eserlerini korumaları ve onları geliştirmek için katkıda bulunmaları, h) İ yi işler başarmak için çok çalışmaya ve zamana muhtaç olduklarını unutmamaları, geçen zamanın geri gelmeyece ğ inin bilincinde olmaları, ı) Millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları, i) Sigara, içki ve di ğ er ba ğ ımlılık yapan maddeleri kullanmamaları ve bu maddelerin kullanıldı ğ ı ortamlardan uzak durmaları, j) Bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve e ğ itsel yararlar do ğ rultusunda kullanmaları

7 k) Ülkenin birli ğ ini ve bütünlü ğ ünü bozan bölücü, yıkıcı, siyasi amaçlı etkinliklere katılmamaları, siyasi amaçlı sembol kullanmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet ve benzerlerini taşımamaları, bulundurmamaları ve da ğ ıtmamaları, siyasi amaçlı davranışlarla okulun huzurunu bozmamaları,

8 l) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini millet, yurt ve insanlık için yararlı bir şekilde kullanmaları, m) Atatürk İ lke ve İ nkılaplarına ba ğ lı kalmaları, bunun aksi davranışlarda bulunmamaları, n) Yasalara, yönetmeliklere ve toplumun etik kurallarına, milli, manevi ve kültürel de ğ erlere uymaları beklenir.

9 (2) Uyulması gereken kuralların ve beklenen davranışların; derslerde, törenlerde, toplantılarda, rehberlik çalışmalarında ve her türlü sosyal etkinliklerde ö ğ rencilere kazandırılmasına çalışılır. (3) Okul yönetimi, yukarıdaki hususlar ve bunlara uyulmaması durumunda ortaokul ve imam-hatip ortaokulu ö ğ rencilerinin karşılaşabilecekleri yaptırım işlemleriyle ilgili olarak kendilerini ve velilerini bilgilendirir.

10 Ödüller ve ödüllerin verilmesi MADDE 53 – (1) İ lkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, di ğ er derslerin her birinden 45.00 puandan aşa ğ ı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem a ğ ırlıklı puan ortalaması 70.00 - 84.99 olanlar “Teşekkür” EK-6, 85.00 puan ve yukarı olanlar “Takdir” EK-7 belgesi ile ödüllendirilir.

11 (2) İ lkö ğ retim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın; a) Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren ö ğ renciler “ İ ftihar Belgesi” EK-8 ile ödüllendirilir.

12 c) İ ftihar Belgesi, ilkokullarda sınıf ö ğ retmeninin teklifi ve okul yönetiminin kararı do ğ rultusunda, ortaokul ve imam- hatip ortaokullarında ise ö ğ renci davranışlarını de ğ erlendirme kurulunca verilir. ç) İ ftihar Belgesi, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. İ lkokullarda okul yönetiminin olur tarih ve sayısı, ortaokullarda ise Ö ğ renci Davranışları De ğ erlendirme Kurulunun toplantı tarih ve karar numarası belgenin tarih ve numarası olarak kabul edilir.

13 (3) İ ftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende di ğ er ö ğ rencilere duyurulur. Bu ö ğ rencilerin adları ve foto ğ rafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır. Teşekkür ve Takdir Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf veya şube rehber ö ğ retmeni tarafından karne ile birlikte ö ğ rencilere verilir.

14 Ö ğ rencilerin Olumsuz Davranışları Ve Uygulanacak Yaptırımlar MADDE 54 – (1) Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu ö ğ rencilerine, olumsuz davranışlarının özelli ğ ine göre uyarma, kınama ve okul de ğ iştirme yaptırımlarından biri uygulanır.

15 (2) Yaptırımların uygulanmasındaki amaç caydırıcı olması, toplum düzeninin korunması, ö ğ rencinin yaptı ğ ı olumsuz davranışlarının farkına vararak bu davranışlarının olumlu yönde düzeltilmesini sa ğ lamaktır.

16 YAPTIRIM GEREKT İ REN DAVRANIŞLAR MADDE 55 – Yaptırım gerektiren davranışlar aşa ğ ıda belirtilmiştir. Uyarma yaptırımını gerektiren davranışlar: 1) Derse ve di ğ er etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranışı tekrar etmek, 2) Okula özürsüz devamsızlı ğ ını, özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek, bunu alışkanlık haline getirmek, okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz uzatmak,

17 3) Yatılı bölge ortaokullarında ö ğ renci dolaplarını amacı dışında kullanmak, yasaklanmış malzemeyi dolapta bulundurmak ve yönetime bilgi vermeden dolabını başka arkadaşına devretmek, 4) Okula, yönetimce yasaklanmış malzeme getirmek ve bunları kullanmak, 5) Yalan söylemek, 6) Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek,

18 7) Görgü kurallarına uymamak, 8) Okul kütüphanesinden veya laboratuarlardan aldı ğ ı kitap, araç, gereç ve malzemeyi zamanında teslim etmemek veya geri vermemek, 9) Derslerde cep telefonunu açık bulundurmak.

19 b) Kınama yaptırımını gerektiren davranışlar: 1) Yöneticilere, ö ğ retmenlere, görevlilere ve arkadaşlarına kaba ve saygısız davranmak, 2) Okulun kurallarını dikkate almayarak kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dışı etkinliklerin yapılmasını engellemek, 3) Okul yönetimini yanlış bilgilendirmek, yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmek,

20 4) Okulda bulundu ğ u halde törenlere özürsüz olarak katılmamak ve törenlerde uygun olmayan davranışlarda bulunmak, 5) Okulda ya da okul dışında sigara içmek, 6) Resmi evrakta de ğ işiklik yapmak, 7) Okulda kavga etmek, 8) Okul içinde izinsiz görüntü ve ses kaydetmek, 9) Başkasının malını haberi olmadan almak,

21 10) Okulun ve ö ğ rencilerin eşya, araç ve gerecine kasıtlı olarak zarar vermek, 11) Dersin veya ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak, 12) Okul ile ilgili mekan ve malzemeyi izinsiz ve e ğ itimin amaçları dışında kullanmak, 13) Yatılı bölge ortaokullarında, izinsiz olarak okulu terk etmek ve gece dışarıda kalmak, 14) Sınavda kopya çekmek veya kopya vermek,

22 C) OKUL DE Ğİ ŞT İ RME YAPTIRIMINI GEREKT İ REN DAVRANIŞLAR: 1) Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı milli, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti niteliklerine aykırı davranışlarda bulunmak veya başkalarını da bu tür davranışlara zorlamak, 2) Sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit ve taciz etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak,

23 3) Okula yaralayıcı, öldürücü aletler getirmek ve bunları bulundurmak, 4) Okul ve çevresinde kasıtlı olarak yangın çıkarmak, 5) Okul ile ilgili mekan ve malzemeyi izinsiz ve e ğ itim amaçları dışında kullanmayı alışkanlık haline getirmek, 6) Okul içinde ve dışında; siyasi parti ve sendikaların propagandasını yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere katılmak, 7) Herhangi bir kurum ve örgüt adına yardım ve para toplamak,

24 8) Kişi veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce ve inançlarına göre ayırmak, kınamak, kötülemek ve bu tür eylemlere katılmak, 9) Başkasının malına zarar vermek, haberi olmadan almayı alışkanlık haline getirmek, 10) Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, taşınır ve taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmeyi alışkanlık haline getirmek, 11) Okula, derslere, sınavlara girilmesine, derslerin ve sınavların sa ğ lıklı yapılmasına engel olmak,

25 12) Okul içinde ve dışında okul yöneticilerine, ö ğ retmenlere ve di ğ er personele ve arkadaşlarına şiddet uygulamak ve saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak, 13) Yatılı bölge ortaokullarında, gece izinsiz olarak dışarıda kalmayı alışkanlık haline getirmek, 14) Okul ile ilişi ğ i olmayan kişileri okulda veya okula ait yerlerde barındırmak,

26 15) Kendi yerine başkasının sınava girmesini sa ğ lamak, başkasının yerine sınava girmek, 16) Alkol veya ba ğ ımlılık yapan maddeleri kullanmak veya başkalarını kullanmaya teşvik etmek, 17) Kılık ve kıyafetle ilgili kurallara uymamakta ısrar etmek.

27 ANITTEPE ORTAOKULU B İ L İ NÇL İ DAVRANIŞ GEL İ ŞT İ RME KARTLARI PROJES İ

28 Bu projede amacımız, ö ğ rencilerimizin olumlu davranışlarını pekiştirmek, bu davranışların sıklı ğ ını arttırmak ve olumsuz davranışlarını ortadan kaldırabilmek için teşvik etmektir. Bunu yaparken de ö ğ renciler bireysel olarak de ğ erlendirilecek ve arkadaşlarıyla kıyaslanmadan kişisel gelişimleri göz önünde bulundurulacaktır.

29 Bu amaca yönelik olarak ö ğ rencilerimiz, ders içi ya da ders dışı tüm etkinliklerde, aşa ğ ıda belirtilen durumlarda olumlu davranışları için yeşil kart alabilirler.

30 Kazanılan yeşil kartlar haftalık, aylık ve dönemlik de ğ erlendirilecek olup ö ğ renciler aldıkları yeşil kartlar ile ödüller kazanırken aşa ğ ıdaki şekilde de ğ erlendirilecektir.

31 Yeşil kartların de ğ erlendirilmesi şu şekilde yapılacaktır: ◦ Haftanın en çok yeşil kart toplayan ö ğ rencisi: Sınıf Panosunda ilan edilecektir. ◦ Ayın en çok yeşil kart toplayan ö ğ rencisi: Okul Panosunda ilan edilecektir. Belge verilecektir. ◦ Dönemin en çok yeşil kart toplayan ö ğ rencisi: Okul web sitesinde ilan edilecek, Onur Belgesi verilecek ve veliye teşekkür mektubu gönderilecektir.

32 YEŞ İ L KART  Okul yarışmalarına katılmak,  Deneme sınavlarında derece elde etmek,  Yazılıdan en yüksek puanı almak,  Projelere katılmak,  Düzenli ödev yapmak,  Elektrik, su, zaman tasarrufu yapmak,  Boş zamanlarını iyi de ğ erlendirmek,  Yardımlaşma etkinliklerine gönüllü katılmak,  Sıraya girme alışkanlı ğ ı kazanmak,  Kaybolan eşyayı teslim etmek,  Arkadaşlarıyla iyi geçinmek, hoşgörülü olmak,  Çevre temizli ğ ine özen göstermek,


"ANITTEPE ORTAOKULU Ö Ğ RENC İ DAVRANIŞLARININ DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları