Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 2 “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 2 “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin."— Sunum transkripti:

1 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

2 2 “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUN 9. MADDESİ:

3 3 Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından katılımcı yöntemlerle hazırlanması zorunludur. KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 5.MADDESİ

4 4 1) Stratejik planlar okullarda 5 yıllık dönemi kapsar. 2) Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir. KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 7.MADDESİ

5 5 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNDE ; Neredeyiz? Nereye Gitmek İstiyoruz? Gitmek İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz? Başarımızı Nasıl Takip Eder Ve Değerlendiririz? SORULARININ CEVAPLANMASI GEREKLİDİR. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

6 6 NEREDEYİZ? DURUM ANALİZİ Plan ve Programlar Plan ve Programlar PEST ve SWOT PEST ve SWOT Hedef Kitle / Tarafların Belirlenmesi Hedef Kitle / Tarafların Belirlenmesi NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? MİSYON VE İLKELER Kuruluşun var oluş gerekçesi Kuruluşun var oluş gerekçesi Değerler Değerler VİZYON Arzu edilen gelecek Arzu edilen gelecek STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER Orta vadede ulaşılacak amaçlar Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? FAALİYETLER VE PROJELER Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri Detaylı iş planları Detaylı iş planları Maliyetlendirme Maliyetlendirme BAŞARIMIZI NASIL İZLER VE DEĞERLENDİRİRİZ? BAŞARIMIZI NASIL İZLER VE DEĞERLENDİRİRİZ? İZLEME Raporlama Raporlama Karşılaştırma Karşılaştırma DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Geri besleme Geri besleme Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Performans göstergelerinin belirlenmes Performans göstergelerinin belirlenmes STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

7 7 “Neredeyiz?” sorusu, kurumun faaliyetini gerçekleştirdiği iç ve dış ortamın kapsamlı bir biçimde incelenmesini ve değerlendirilmesini içeren durum analizi yapılarak cevaplandırılır. NEREDEYİZ ?

8 8 “Nereye gitmek istiyoruz?” sorusunun cevabı ise; kurumun varoluş nedeninin öz bir biçimde ifade edilmesi anlamına gelen misyon; ulaşılması arzu edilen geleceğin kavramsal, gerçekçi bir ifadesi olan vizyon; kurumun faaliyetlerine yön veren ilkeler ve değerler; ulaşılması için çaba ve eylemlerin yönlendirileceği genel kavramsal sonuçlar olarak tanımlanabilecek stratejik amaçlar ve amaçların gerçekleşmesi için ulaşılması gereken ölçülebilir sonuçlar anlamına gelen hedefler ortaya konularak verilir. NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ?

9 9 Stratejik amaçlar ve hedeflere ulaşmak için kullanılacak yöntemler olan stratejiler ve faaliyetler “Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” sorusunu cevaplandırır. GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?

10 10 Yönetsel bilgilerin derlenmesi ve plan uygulamasının raporlanması anlamındaki izleme ve alınan sonuçların daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, ilkeler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca performansın değerlendirilmesi ve buradan elde edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesini ifade eden değerlendirme süreci ise “Başarımızı nasıl izler ve değerlendiririz?” sorusunu cevaplandırır. BAŞARIMIZI NASIL İZLER ve DEĞERLENDİRİRİZ?

11 11 DURUM ANALİZİ

12 Kurumun tarihi gelişimi Kurumun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi Kurumun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi Paydaş analizi Kurum içi analiz Çevre analizi 12 DURUM ANALİZİ

13 Kurumun hangi tarihte, hangi amaçlara hizmet etmek için kurulduğu, bugüne kadar geçirdiği kritik aşamalar, önemli yapısal dönüşümler anlatılır. 13 KURUMUN TARİHİ

14 Bu aşamada kurumun mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespiti yapılır. 14 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ

15 Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi gerçekleştirildikten sonra, bu analizin çıktılarından da yararlanılarak kurumun ürettiği temel ürün ve hizmetler belirlenir. 15 FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN/HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

16 Kurumun yapısının, insan kaynaklarının, mali kaynaklarının, kurumsal kültürünün, teknolojik düzeyinin vb. analizinin yapılması. 16 KURUM İÇİ ANALİZİN YAPILMASI

17 Kurumun faaliyet gösterdiği ortamın ve dış koşulların analizinin yapılması. 17 ÇEVRE ANALİZİNİN YAPILMASI

18 18 Kurumun Stratejik Planı yapılırken çevre değişkenlerinin de POLİTİK, EKONOMİK, SOSYAL, TEKNOLOJİK olarak dikkate alınması gereklidir. Bunun için PEST Analizi yapılabilir. SWOT analizindeki tehdit ve fırsatları tespit etmek için kullanılabilir. PEST ANALİZİ

19 19 POLİTİK EĞİLİMLER Çocukların değişik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanma, Erken eğitimin (okul öncesi eğitim) çocukların gelişimi ve örgün eğitimdeki başarıları üzerindeki önemli etkilerinin uluslar arası farkındalığındaki artış, Toplumun, eğitime ve öğretime erişebilirlik hakkında zorunlu eğitimi aşan beklentileri, Eğitimdeki başarı seviyesinin OECD ülkelerine göre düşük olması, Yurt dışına “öğrenci göçü”, Kamu yönetimi reformu çalışmaları, PEST ANALİZİ

20 20 BİLGİ VE EKONOMİ EĞİLİMLERİ Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaşmada ana itici güç olarak belirmesi, Toplum kelimesinin anlamında, internet kullanımı sonucunda meydana gelen değişiklikler, Çalışanlarda değişik becerilerin ve daha fazla esnekliğin aranmasına yol açan küreselleşme ve rekabetin gittikçe arttığı ekonomi, İstihdamda geleneksel alanlardan bilgi ve hizmet sektörüne kayış, Vasıfsız işlerdeki düşüş ve istihdam için gerekli nitelik ve becerilerdeki artış, İşgücünde yarı-zamanlı işgücü oranın artması, PEST ANALİZİ

21 21 SOSYAL EĞİLİMLER Şehirler arası ve ülkeler arası göçler dolayısıyla artan okul çağındaki çocuk sayısı, Kentlerin hızla genişlemesi ve bunun yol açtığı yeni okullara olan talebin artması, Bazı kırsal ve uzak bölgelerdeki nüfusun azalması, Yeni istihdam tarzları, artan hareketlilik ve yoksulluktaki yeni yoğunlaşma etkisiyle değişen aile yapısı ve sosyal yapı, Birçok geleneksel sosyal yapının etkisinin azalması, PEST ANALİZİ

22 22 TEKNOLOJİK EĞİLİMLER Teknolojinin ilerlemesi ve benimsenmesinin artması, Bilginin hızlı üretimi, erişilebilirlik ve kullanılabilirliğinin gelişmesi, Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve etkileşim/paylaşım olanakları, PEST ANALİZİ

23 23 Stratejik planlamanın bütün aşamalarında önemli rol üstlenecek planlama ekibinin, kuruma ilişkin durum analizi yapması yapılacak çalışmaların başarısı için kritik bir öneme sahiptir. Bu amaçla kullanılabilecek tekniklerden biri SWOT analizidir. SWOT ANALİZİ

24 24 SWOT, aşağıdaki yer alan İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. S : Strength (Örgütün güçlü/üstün olduğu yönlerinin tespit edilmesi demektir) W : Weakness (Örgütün güçsüz/zayıf olduğu yönlerin tespit edilmesi demektir) O : Opportunity (Örgütün sahip olduğu fırsatları ifade etmektedir) T : Threat (Örgütün karşı karşıya bulunduğu tehdit ve tehlikeleri ifade etmektedir) SWOT ANALİZİ

25 25 Kurum içi unsurlar Zayıf Yönler Çevresel Unsurlar Güçlü Yönler Fırsatlar Tehditler SWOT (GZFT ) ANALİZİ

26 26 SWOT ANALİZİ ÖRNEK UYGULAMASI GÜÇLÜ YÖNLER Tarihsel bir birikime sahip olması, Okulun fizikî kapasitesinin yeterli olması, Sınıf öğrenci mevcutlarının standarda uygun olması, Veli okul iş birliğinin gelişmiş olması, Okulda bulunan OGYE sürecinin etkili ve verimli çalışması, Okulun mali kaynaklarının yeterli olması, Öğretmen kadrosunun tecrübeli olması Öğretmenler arasında dayanışmanın güçlü olması, Okulun gelişmeye ve yeniliklere açık olması, Okulun derslik, öğretmen ve öğrenci mevcutlarının istenilen düzeyde olması, Okulda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere önem verilmesi,

27 ZAYIF YÖNLER Bazı yöneticilerin ve çalışanların değişime karşı direnci, Ders araç gereçlerinin yetersizliği, Öğretmenlerin bilgi iletişim teknolojilerini etkili kullanamamaları, Okulda etkili bir performans değerlendirmenin yapılamayışı, Öğretmenler arasında yeterli iş birliğinin olmaması, Okulda olumlu bir örgüt kültürü ve iklimin olmaması, Velilerimizin okulla iletişiminin zayıf olması. 27 SWOT ANALİZİ ÖRNEK UYGULAMASI

28 FIRSATLAR Okulumuzun yerel yönetimden destek alması, Bölgede sanayi kuruluşlarının yoğun olması, Çevrenin yerleşim alanlarının düzenli olması, Okulumuzun sosyal çevre ve imkanlarının gelişmiş düzeyde olması, Avrupa Birliği projeleri 28 SWOT ANALİZİ ÖRNEK UYGULAMASI

29 TEHDİTLER Okulun işyerlerine çok yakın olması, Okulun çevresinde çok yoğun trafik akışının olması, Okulun bulunduğu bölgenin göç alması ve hızlı nüfus artışı, İl ve ilçe millî eğitim müdürlüğü ile koordinasyon eksikliği, Okulun bulunduğu bölgenin deprem riski altında olması, 29 SWOT ANALİZİ ÖRNEK UYGULAMASI

30 DEĞERLER BİLDİRİMİ 30

31 Kurumun değerleri belirlenirken ; Temel inançlarımız nedir? Ahlak kurallarımız nedir? Davranış kurallarımız nedir? Özen gösterdiğimiz amaçlar nedir? İdeallerimiz nedir? Aldığımız kararların doğru veya yanlış olduğuna nasıl karar veririz? Yaptığımız davranışların doğru veya yanlış olduğuna nasıl karar veririz? Hangi kriterleri esas alırız? sorularının cevapları aranmalıdır. 31 DEĞERLER BİLDİRİMİ

32 Atatürk ilke ve inkılaplarını esas alırız. Öğrencilerimizin geleceğinin bizim geleceğimiz olduğuna inanırız. Okulumuzda her öğrencinin öğrenmesi ve gelişmesi için ortam hazırlarız. Başarının takım çalışması ile yakalanacağına inanırız. Değişimin ve sürekli gelişimin önemine inanırız. Öğrenci, veli ve toplum beklentilerine odaklı çalışırız. Ortak aklı kullanarak kararlar alırız. Fırsat eşitliğini okulda yaşatırız. Eğitimde kaliteyi ön planda tutarız. 32 ÖRNEK DEĞERLER BİLDİRİMİ

33 MİSYON BİLDİRİMİ 33

34 34 Misyon ; bir kurumun varlık sebebidir; kurumun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. MİSYON BİLDİRİMİ

35 35 Kurumun misyonu belirlenirken ;  Kurumun var olma nedeni nedir?  Kurum kimlere hizmet sunuyor?  Kurum hangi alanda çalışıyor?  Kurum hangi ihtiyaçları karşılıyor?  Kurumun yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler nelerdir? sorularının cevapları aranmalıdır. MİSYON BİLDİRİMİ

36 Okulumuz için belirlenmiş olan eğitim-öğretim programını çevre faktörlerini de dikkate alarak etkili ve verimli bir şekilde uygulamak, öğrencilerin yeteneklerine ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim hizmetini sunmak, onların sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak yeteneklerini geliştirmelerine ortam hazırlamak ve okulda öğrenmenin kalitesini artırmak temel görevimizdir. 36 ÖRNEK MİSYON BİLDİRİMLERİ

37 ÖĞRENCİLERİMİZİ; İNSAN HAKLARINA SAYGILI, ÇAĞDAŞ DEMOKRASİYE İNANMIŞ,HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ BENİMSEMİŞ KARŞILAŞTIĞI SORUNLARINÇÖZÜMÜNDE AKLIN VE BİLMİN GEREĞİNİ YAPAN, SAĞLIKLI VE MUTLU YAŞAMAYI HEDEF ALAN,BİR BİREY OLARAK YETİŞTİRMEKTİR. 37 VAROLAN MİSYONUMUZ

38 38 VİZYON BİLDİRİMİ

39 39 Liderlerin gücünün kaynağı olan vizyon, kurum açısından iddia, çalışanlar açısından geleceğe yolculuğun haritası, ilgili paydaşlar için de gelecekle ilgili verilmiş sözdür. VİZYON BİLDİRİMİ

40 40 Geçmişin ve yaşanan zamanın kavranışının, gelecekte olunmak istenilen yerin ve bu yere gidişin yol haritasının, bir iddianın, kurumun ayırt ediciliğinin, ilkelerin, değerlerin, misyon ve hedeflerin olabildiğince geniş, kurumun tüm hayati bileşenlerine hitap eden en temel ve genel ifadesidir. VİZYON BİLDİRİMİ

41 Kurumun değerlerini yansıtmalıdır. Çalışanların duygularına da hitap edebilmeli, onları heyecanlandırmalı ve motive etmelidir. Yönetici ve çalışanlarda kişisel sorumluluk duygusu oluşturmalı, takım çalışmasını teşvik etmelidir. Kısa, akılda kalıcı ve ilham verici olmalıdır. Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlamalıdır. 41 VİZYON BİLDİRİMİ

42 Kurum vizyonunun belirlenmesinde; İsteklerimiz ve ideal geleceğimiz nedir? Başarmak istediklerimiz nedir? Bırakmak istediğimiz miras nedir? Toplum tarafından nasıl bilinmek istiyoruz? Kurumun gelecekte yeri nasıl olmalıdır? sorularının cevabı aranmalıdır. 42 VİZYON BİLDİRİMİ

43 43 VİZYON BİLDİRİMİ ÖRNEKLERİ Ülke düzeyinde; eğitimde bir adım önce, bir adım önde olmak. Çocuklarımızın düşlerinin buluştuğu bir okul yaratmak. Ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak eğitim ve öğretim etkinliğinin bir parçası olarak hizmetin yürütüldüğü çevrede eğitim, bilim ve kültür merkezi olmak.

44 44 VAROLAN VİZYONUMUZ HER BİREYİN KİŞİLİK HAKLARINI ÖZGÜRCE KULLANARAK BAŞKALARININ HAKLARINA DA SAYGI DUYDUĞU, SEVGİNİN, VE HOŞ GÖRÜNÜN EGEMEN OLDUĞU BİR ORTAM YARATMAK, ÇAĞDAŞ TEKNOLOJİNİN EĞİTİM ALANINDA GELİŞTİRDİĞİ, TÜM ARAÇ VE GEREÇLERLE DONATILMIŞ BİR EĞİTİM ORTAMINI ÖĞRENCİLERİMİZİN HİZMETİNE SUNMAK, OKULUMUZU TÜM ÇALIŞANLARI, ÖĞRENCİ VE BU OKULDA OLMAKTAN GURUR DUYDUKLARI BİR KURUM HALİNE GETİRMEKTİR.

45 YAPILACAK ÇALIŞMALARTARİH Durum Analizinin Yapılması Paydaş analizlerinin Yapılması ve Değerlendirilmesi GZFT ve PEST Analizlerinin Yapılması Sorun Alanlarının Belirlenmesi 22 Mart/14 Mayıs 2010 Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerin Belirlenmesi 17 Mayıs-28 Mayıs 2010 Stratejik Amaç ve Hedeflerin Tespiti 28 Mayıs-03 Eylül 2010 Faaliyet, Proje ve Eylem Planının Hazırlanması 03 Eylül-28 Ekim 2010 Maliyetlendirme 12 Kasım-26 Kasım 2010 Planlara Son Halinin Verilmesi ve Onay İşlemi 26 Kasım-31 Aralık 2010 45

46 ÇALIŞMANIN BAŞINDA HANGİ EKİPTE OLMAK İSTERSİNİZ? MİSYONUMUZU BELİRLEME VİZYONUMUZU BELİRLEME DEĞERLERİMİZİ BELİRLEME İLKELERİMİZİ BELİRLEME GÜÇLÜ YÖNLERİMİZİ BELİRLEME ZAYIF YÖNLERİMİZİ BELİRLEME TEHDİTLERİMİZİ BELİRLEME FIRSATLARIMIZI BELİRLEME 46

47 HER TÜRLÜ BİLGİYİ İL MİLLİ EĞİTİM SAYFASINDA BÖLÜMLER İKONUNUN ALTIDA AR-GE DE BULABİLİRSİNİZ. Bir santimlik hatayla yola başlayan; hedefinden kilometrelerce uzakta, yolu tamamlar. Çin Atasözü 47 SON SÖZ

48 STRATEJİK AMAÇLAR 48

49 49 Stratejik amaçlar belirli bir zaman diliminde kurumun ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır. STRATEJİK AMAÇLAR

50 50 Stratejik amaçlar oluşturulurken ; Kurum misyonunu yerine getirmek için neler yapmalıdır? Kurum kısa ve orta vadede neleri başarmayı amaçlamaktadır? Kurum şu andaki faaliyetleri dış çevre ile uyumlu mudur, değilse ne değişmelidir? sorularının cevapları aranmalıdır. STRATEJİK AMAÇLAR

51 Ekiplerin her biri yılda bir kez seminer düzenleyecektir. Neden yanlış? Amaç yeterince açık değildir. Seminerlerin yapılması ile ne amaçlandığı belli değildir. Burada yazılan husus, amaçtan çok amacı gerçekleştirecek bir yolu ya da yöntemi ifade etmektedir. 51 KÖTÜ STRATEJİK AMAÇ ÖRNEKLERİ

52 52 Stratejik Amaç 1: Okul veli işbirliği geliştirilecek, veli katılımına yönelik engeller belirlenerek gerekli önlemler alınacak, okul yönetimine veli katılımı arttırılacaktır. STRATEJİK AMAÇ ÖRNEKLERİ

53 HEDEFLER 53

54 54 Hedefler, stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. HEDEFLER

55 55 HEDEFLER Hedefler, stratejik amaçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Bu nedenle, hedefler ulaşılması öngörülen çıktılara dönük, ölçülebilir alt amaçlardır. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir

56 56 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEF İLİŞKİSİ

57 57 Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır. Ölçülebilir olmalıdır. İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır. Sonuca odaklanmış olmalıdır. Zaman çerçevesi belli olmalıdır. Kurum için belirlenen hedeflerden herkes aynı şeyi anlamalı, hedeflere ulaşma herkes için istenilir olmalıdır. HEDEFLER

58 58 Hedefler oluşturulurken ; Hedefler, kurumun misyon, vizyon, değerleri ve stratejik amaçları ile tutarlı mı? Hangi spesifik sonuçlara ulaşmaya çalışılıyor? Sonucu etkileyen faktörler nelerdir? Bir stratejik amaca ilişkin hedefler gerçekleştirildiğinde o stratejik amaca ulaşılabiliyor mu? HEDEFLER

59 59 İstenilen sonuçlara ne kadar zamanda ulaşılabilir? Bu hedeflere ulaşmak için sağlanan gelişme nasıl ölçülür? Kıyas noktaları nelerdir? Ne kadar gelişme sağlanabilir? sorularının cevapları aranmalıdır. HEDEFLER

60 Hedef 1 : Mevcut hizmet düzeyi 2014 yılına kadar korunacaktır. Neden yanlış? Mevcut hizmet düzeyinin niteliği hakkında bilgi verilmemektedir. Dolayısıyla değişim hedefi yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda ortaya konulmamaktadır. 60 HEDEF ÖRNEKLERİ

61 61 Hedef 1: Öğrenci başarısı 2010- 2011 eğitim öğretim yılı sonunda %62’den %71 çıkarılacaktır (%9 oranında arttırılacaktır). Neden doğru: Belirli bir hedef, belirli bir zaman çerçevesinde ele alınmaktadır. Hedefe ulaşılması mümkün görünmektedir. Karşılaştırma için gerekli istatistik bilgiler mevcuttur. HEDEF ÖRNEKLERİ

62 Hedef 2: 2010-2011 eğitim öğretim yılında ortalama “11 gün/öğrenci” olan devamsızlık, 2011-2012 öğretim yılı sonunda “10 gün/öğrenciye”, 2012-2013 öğretim yılında da “8 gün/öğrenciye” indirilecektir. Neden doğru: Hedefler ölçülebilir, kendi içinde yıllara göre karşılaştırma yapılabilir, iyileştirmeler izlenebilir ve değerlendirilebilir. 62 HEDEF ÖRNEKLERİ

63 63 HESAP VERME SORUMLULUĞU Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUN 8. MADDESİ:


"1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 2 “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları