Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yazı Olarak Medya. Yazı’nın Kökenleri. Anahtar Kavramlar/Düşünceler Yazı Sosyal medya Tablet Parşömen tomarı (Scroll) Kitap Kelimeler arasındaki boşluk.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yazı Olarak Medya. Yazı’nın Kökenleri. Anahtar Kavramlar/Düşünceler Yazı Sosyal medya Tablet Parşömen tomarı (Scroll) Kitap Kelimeler arasındaki boşluk."— Sunum transkripti:

1 Yazı Olarak Medya. Yazı’nın Kökenleri

2 Anahtar Kavramlar/Düşünceler Yazı Sosyal medya Tablet Parşömen tomarı (Scroll) Kitap Kelimeler arasındaki boşluk

3 Sosyal Medya Nedir? Bir elektronik iletişim biçimidir. Mesela, internet sayfalarının sosyal ağ olarak kullanılması. Yani birden çok sebebten ötürü insanların (social network) sosyal b/ağ oluşturması. Mesela, Google+ yeni bir sosyal ağdır. Bu sayede kullanıcılar " bilgi, fikir, kişisel mesajlar ve diğer içeriğin (örneğin video) paylaşmak için çevrimiçi topluluklar oluşturlar. Sosyal medya kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe (user-generated content) bağlıdır; Bu anlamda paylaşım, ortak yaratma, tartışma ve modifiye sosyal medyaya ile ilişkin uygulamalardır.

4 Neden Sosyal Medya Popülerdir? İnsanlar sosyal hayvanlardır. İnsanlar dedikoduyu sever dedikodu üzerinden sosyal sosyal statülerini oluştururlar. Kısacası, dedikodu güçlü sosyal bağlar oluşturmanın bir yoldur. İnsanlar kendi sosyal ağlarını destekleyecek ve devam ettirecek araçlara ( medya teknolojisi ) sahiptirler. Ve...

5 Yazının Evrimi/Tarihi Piktogram – Dünya üzerinde herhangi bir «şey»e işaret eder. Resimyazı.Piktogram ya da piktograf bir eşyayı,bir objeyi, bir yeri, bir faaliyeti, bir kavramı resmetme yoluyla temsil eden sembol. (Örnek: Mağara Resimleri. Öküz resmi/şekli öküzü temsil eder.) İdeogram – Bir fikri ifade etmek için harf yerine kullanılan şekillere veya sembollere verilen ad. Mesela kurumuş yaprağın sonbaharı temsil etmesi. Hiyeroglif– (Yunanca: hiyeroglifikon ἱ ερογλυφικόν). Hem sesleri ifade edip hem de şeylere işaret ederler. kelimesinden diğer dillere geçen hiyeroglif "kutsal yazıt" demektir.antik döneme ait bir yazı sistemi

6 İDEOGRAM

7 Yazının İcadı Önceleri, temsil edilen nesler (şeyler) değil, seslerdi. Bu olgu M.Ö. 500 dolaylarında gelişir. İlk başta, Yunan kültürü yazıya (yazılı dile) şüpheyle baktı (neden?) Platon'un Phaedrus eserinde, Sokrates'in yazıya getirdiği eleştiriler ifade eder.

8 Sokrates: Yazı Üzerine. MÖ 360 «Yazı, sevgili Phaedrus, tuhaf bir özelliğe sahiptir ve resim gibidir; çünkü resimlerdeki yaratıklar canlı varlıkları andırırlar, ama biri onlara bir soru soracak olursa, ciddi bir sessizliğe bürünürler. Dolayısıyla mesele yazı olunca, yazının zekasahibi olduğunu düğşünebilirsin, ancak onlara (yani yazıya) bir soru sormaya, söylediklerinin ne anlama geldiğini sormayı deneyin: hep aynı ve tek bir şeyi dillendirirler.»

9 Mitos’tan Logos’a Milattan önce yaklaşık 5. veya 4. yüzyıla kadar mitos (mythoi), Antik Yunan’da gerçeklik otoritesini temsil eden (Mesela şrallar ve şairler) bir konuşma/söz diliydi. Gerçek ve doğruluk adına konuşmak için gereken güçlü/egemen söylemdi ve bu dil iktidar tarafından da destekleniyordu. (Lincoln, S. X)

10 Mitos’tan Logos’a İktidar ilişkileri üreten Mitos’un (mythoi) aksine Logos (Logoi), 5. veya 4. yüzyıla kadar, tutarsız, güvenilir olmayan dolayısıyla irrasyonel argümanlar (özellikle Epik anlatılarda) için kullanılageldi. Bazen «kadınsı» diye nitelendirildi. (Lincoln, S. 10)

11 Mitos’tan Logos’a Ancak 5. veya 4. yüzyıldan sonra, ki bu Antik Yunan’ın ‘Altın Dönemi’ diye bilinir, Logos, Mitos karşısında galebe çalar. Yani, Logos ve Mitos yer değiştir. Logos artık Mitos’un tam tersidir. İleride Romalılar’ın Fabulae diyeceği Logos «gerçek» demekken, mythos uydurma hikaye, yani bugün kullandığımız anlama gelmeye başlar.

12 Mitos’tan Logos’a Mitos’tan Logos’a doğru dönüşümün meydana geldiği dönem aynı zamanda yazı olgusuna da denk gelir. Bruce Lincoln’e göre bu dönem içiçe geçen «siyasi, epistemolojik, linguistik, sosyo-kültürel ve tarihi» oluşumların ve değişimlerin bu yer değiştirmeye sebep olduğu bir dönemdir. Atina demokrasisi, Okuryazarlığın ortaya çıkışı, ve şiirin önemini kaybetmesi bu dönemdeki belli başlı büyük değişimlere/krizlere örnektir. (Lincoln, S. X)

13 Antik Yunan’da Yazı Yazmak Neye Benziyordu?

14 MÖ 2200

15 Alfabe, 15 ’inci Yüzyıl. Tablet.

16 Yazı Tahtası. 19’uncu yüzyıl. Tablet.

17 PC tablet, 2000 yılı, tablet

18

19 MÖ 460

20

21 Burada eksik olan ne?

22 AKONTİOS ve KYDİPPE

23 AKONTİOS VE KYDİPPE Genç Akontios, Keos adasından kalkmış, Delos'a Artemis şenliklerine gelmişti. Orada Kydippe adında Atinalı bir kıza âşık oldu. Kızı elde etmek için bir hileye başvurdu. Bir elmanın üzerine: «Artemis hakkı için, ben Akontios ile evleneceğim!» sözlerini kazıdı, tapınakta elmayı kızın önüne attı. ilk çağda yazılar, hep yüksek sesle okunurdu. Elmayı eline alan kız da, elmada yazılı sözleri bu şekilde okuyunca yemin etmiş oldu. Tanrıça Artemis, delikanlının bu dileğinin gerçekleşmesine yardım etti: Babası, kızını ne zaman bir başkasıyla evlendirmek istese, tanrıça araya bir hastalık soktu. Kydippeyi Akontios'la evlendirmekten başka çare kalmadı. (Behçet Necatigil. Mitologya. S. 87).

24 Aziz Augustinus

25 Aziz Augustinus ve Aziz Ambrosius [Aziz Ambrosius] Okuduğu zamanlar gözleri satırları tararken aklı da okuduğu şeyin anlamını çıkarmaya çalışıyordu, bu zamanlarda diliyle sesini dinlendiriyordu. Kapısını açtığımda, - kapısı her zaman açıktı; huzuruna çıkmak için önceden bildirmem gerekmiyordu - onu hep sessizce kitap okurken buluyordum. Oturup uzun süre onu bekliyordum [...]

26 Aziz Augustinus ve Aziz Ambrosius Sonra da çekip gidiyordum, onca uğraşın arasında kafasını dinleyebildiği bu zamanlarda rahatsız edilmek istemediğini düşünüyordum. Belki de yüksek sesle okumamasının nedeni, onu duyan meraklı ve dikkatli biri karanlık bazı bölümlere rastgelirse, ondan bazı zor konularda açıklamalar istemesinden çekindiği içindir, böylece amaçladığı kitaplara ayıracağı zamanı bu gibi şeylere harcıyordu; ayrıca en küçük zorlamada bozulan sesini de dinlendirmesi gerekiyordu, içinden okumasının gerçek nedeni de bu olabilirdi. (Aziz Augustinus, İtiraflar, 6/3. S. 118).

27 Modern okuma sessiz, yalnız ve tek başına gerçekleştirilen hızlı bir faaliyettir. Antik dönemlerde okuma genellikle sözlü - ya gruplar halinde yüksek sesle, veya bireysel olarak kısık sesle - yapılırdı. Okumanın da, tıpkı herhangi bir insan aktivitesi gibi, bir geçmişi var. Günümüz okuyucusunun sayfadaki yazıyı anlama/çözümleme şeklinin yazılı tarih boyunca hiç değişmeyip hep aynı kaldığı kabul edilemez. Dünyanın çeşitli kültürlerine mensup okuryazar kadın ve erkeğin elle yazılmış ve basılmış metinlerin farklı şekillerini okumak için farklı bilişsel süreçleri kullanmalarıysa bu iddianın en büyük çağdaş kanıtıdır. Paul Saenger: (p. - 1)

28 Modernokumasessizyalnızvetekbaşınagerçekleştiril enhızlıbirfaaliyettirAntikdönemlerdeokumagenelli klesözlüyagruplarhalindeyükseksesleveyabireyselo larakkısıksesle yapılırdıOkumanındatıpkıherhangi birinsanaktivitesigibibirgeçmişivarGünümüzokuyu cusununsayfadakiyazıyıanlamaçözümlemeşeklinin yazılıtarihboyuncahiçdeğişmeyiphepaynıkaldığı kabuledilemez.Dünyanınçeşitlikültürlerinemensup okuryazarkadınveerkeğinelleyazılmışvebasılmış metinlerinfarklışekilleriniokumakiçinfarklıbilişsel süreçlerikullanmalarıysabuiddianınenbüyükçağdaş kanıtıdır.

29 Modern okuma sessiz yalnız ve tek başına gerçekleştirilen hızlı bir faaliyettir Antik dönemlerde okuma genellikle sözlü ya gruplar halinde yüksek sesle veya bireysel olarak kısık sesle yapılırdı. Okumanın da tıpkı herhangi bir insan aktivitesi gibi bir geçmişi var Günümüz okuyucusunun sayfadaki yazıyı anlama çözümleme şeklinin yazılı tarih boyunca hiç değişmeyip hep aynı kaldığı kabul edilemez Dünyanın çeşitli kültürlerine mensup okuryazar kadın ve erkeğin elle yazılmış ve basılmış metinlerin farklı şekillerini okumak için farklı bilişsel süreçleri kullanmalarıysa bu iddianın en büyük çağdaş kanıtıdır

30 Sessiz Okumanın Etkileri Kökleşen okuryazarlık Bilişsel etkiler Demokratikleşme Bireysellik daha değerli oluyor Sonuç olarak yazarlık gelişiyor. Özel hayat ve gizlilik daha önemli bir hal alıyor. (Çünkü okuma artık sesli ve halka açık değil) Değişen Mimari

31

32 Ortaçağ Kitabı

33

34 14’üncü Yüzyıl

35

36 Ortaçağ Sayfalarından Ekrana Renk Aydınlatma / illüstrasyon Aydınlatılmış harfler Çeşitli/farklı yazı tipleri Çerçeveler Sayfa numarası yok Paragraf girdisi yok Aydınlatma / ill ü strasyon Ç er ç eveler S ü tunlar fragmanlar oluşan Hi ç bir paragraf girinti Hi ç bir sayfa numaraları

37 Bütün Bunlar Neden Önemlidir? Yazını icadı sadece nasıl iletişim kurduğumuzu değil, aynı zamanda kim olduğumuzu, düşünce şeklimizi ve dünyayı nasıl anladığımızı vs. değiştirdi. Yeni medya aslında tamamen geçmişten (eski medyadan) tam bir kopuş değildir ve içerisinde geçmişten etkiler taşır. Mesela Yunanlılar sözlü kültürden hep etkilenmeye devam ettiler. Tablet ve tomar gibi şekiller sonraki yıllarda varlığını sürdürmeye devam etti. Örneğin, bilgisayar simgeleri sık sık geçmişteki baskı/matbaa kültürüne işaret eder.

38 Bütün Bunlar Neden Önemlidir? Sosyal medya yeni bir şey değil ve medya teknolojisi temelini antik dönemden alır. Önemsiz gözüken en küçük yenilikler bile (kelimeler arasındaki boşluk, dilbilgisi işaretleri vs.) önemli bir etkiye sahip olabilir (örneğin, bizim toplumsal düzenimiz veya mimariye)

39 Kaynakça Augustinus. İtiraflar. Çev. Dominik Pamir. 2. Basım. İstanbul: Kaknüs; 2007. Eichhorn, Kate. LCST 3789: Cultural Toolkit. Manguel, Alberto. Okumanın Tarihi. Çev. Füsun Elioğlu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2012. Necatigil, Behçet. Mitologya. Plato. Phaedrus. Çev. Benjamin Jowett. http://classics.mit.edu/Plato/phaedrus.html http://classics.mit.edu/Plato/phaedrus.html Saenger, Paul. Space Between Words: The Origins of Silent Reading. California: Stanford University Press; 2000. Lincoln, Bruce. Theorizing Myth: Narrative, Ideology and Scholarship. Chicago: University of Chicago Press; 1999.


"Yazı Olarak Medya. Yazı’nın Kökenleri. Anahtar Kavramlar/Düşünceler Yazı Sosyal medya Tablet Parşömen tomarı (Scroll) Kitap Kelimeler arasındaki boşluk." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları