Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. HASTALIK B İ LG İ S İ AKUT M İ YOKARD İ NFARKTÜSÜ NED İ R? Miyokard infarktüsü (kalp krizi) kalp kasının bir bölümünün o bölgeye yetersiz kan akı ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. HASTALIK B İ LG İ S İ AKUT M İ YOKARD İ NFARKTÜSÜ NED İ R? Miyokard infarktüsü (kalp krizi) kalp kasının bir bölümünün o bölgeye yetersiz kan akı ş."— Sunum transkripti:

1 1

2 HASTALIK B İ LG İ S İ AKUT M İ YOKARD İ NFARKTÜSÜ NED İ R? Miyokard infarktüsü (kalp krizi) kalp kasının bir bölümünün o bölgeye yetersiz kan akı ş ından dolayı ölmesi (kalıcı hasara u ğ raması) sonucu meydana gelir. 2

3 Kalbi besleyen damarların kan akımının çe ş itli nedenlerle ani azalmasına veya kesilmesine ba ğ lı olarak geli ş en ve o damarın besledi ğ i kalp kasında çe ş itli derecede hücre ölümü ile sonuçlanan ve kalp krizi olarak bilinen bir hastalıktır. 3

4 Akut koroner sendromların patogenezi ortaktır.Hemen hepsinin altında, koroner arteri kritik düzeyde daraltması gerekmeyen, kolay komplike olabilen bir aterom pla ğ ı vardır 4

5 5

6 Hastaların kalp krizinden kaybedilmelerinin önlenmesi olayın ilk anından itibaren en kısa zamanda hastaneye ula ş masına ba ğ lıdır. Ancak bu konudaki en büyük güçlük hastalardan kaynaklanmaktadır. Gözlemlendi ğ i kadarıyla olguların önemli bir bölümü a ğ rının ba ş lamasına kar ş ın ilk iki saatte herhangi bir sa ğ lık kurumuna ba ş vurmazlar. Göz ardı edilemeyecek sayıdaki hastada ise bu süre 12 saate kadar uzar. 6

7 R İ SK FAKTÖRLER İ 7 Ya ş : Erkeklerde 45 ya ş ın üstü, kadınlarda 55 ya ş ın üstü veya erken menopoz Cinsiyet: Erkeklerde daha sık Aile öyküsü: Birinci derece erkek akrabalarda 55 ya ş ından, birinci derecede kadın akrabalarda 65 ya ş ından önce kalp damar hastalı ğ ı, kalp krizi (infarktüs) veya ani ölüm bulunması

8 8 Hastanın kendisinde tıkayıcı peri ferik hastalık,serebrovasküler hastalık bulunması Sigara içiyor olmak Hipertansiyon: 140/90 mmHg veya daha fazla veya hipertansiyon için tedavi alıyor olmak

9 9 HDL kolesterolünün 40 mg/dl'den dü ş ük olması damar tıkanıklı ğ ını tetikler. LDL-kolesterolün yüksek olması Diabetes Mellitus olması

10 10 Ş i ş manlık-Hareketsizlik: Haftada en az 3 gün ve günde en az 30 dakika egzersize zaman ayırılmalıdır. Stres: Uzun bir zaman sürekli strese maruz kalma, hastalı ğ ın geli ş mesini kolayla ş tırmaktadır. Depresyon: Özellikle son yıllarda depresyon da kalp damar hastalıkları yönünden risk faktörü olarak kabul edilmeye ba ş landı.

11 11 BULGULAR Gö ğ üs a ğ rısı (en yaygın bilinen sol kola yansıyan gö ğ üs a ğ rısıdır) Solunum güçlü ğ üBulantı KusmaÇarpıntıTerlemeA ş ırı kaygı (anksiyete)Ölüm korkusu

12 TANI A- Elektrokardiyogram (EKG):  EKG’deki de ğ i ş iklikler en hızlı sonuç veren yöntemdir.  Gö ğ üs a ğ rısı ile ba ş vuran ki ş ide ilk yapılacak i ş lem 12 derivasyonlu EKG kaydının alınmasıdır.  Akut miyokard infarktüslü hastaların yakla ş ık %50'sinde ilk EKG tanı koydurucu özellikler ta ş ır. A- Elektrokardiyogram (EKG):  EKG’deki de ğ i ş iklikler en hızlı sonuç veren yöntemdir.  Gö ğ üs a ğ rısı ile ba ş vuran ki ş ide ilk yapılacak i ş lem 12 derivasyonlu EKG kaydının alınmasıdır.  Akut miyokard infarktüslü hastaların yakla ş ık %50'sinde ilk EKG tanı koydurucu özellikler ta ş ır. 12

13  Yüzde 40'ında ise EKG normal olmamakla birlikte tanı koydurucu de ğ ildir.  Olguların %10'nunda ise ilk EKG normal olabilir. Ancak pe ş pe ş e çekilecek EKG örneklerinin tanı koydurucu duyarlılı ğ ının %95'e ula ş aca ğ ı unutulmamalıdır.  Yüzde 40'ında ise EKG normal olmamakla birlikte tanı koydurucu de ğ ildir.  Olguların %10'nunda ise ilk EKG normal olabilir. Ancak pe ş pe ş e çekilecek EKG örneklerinin tanı koydurucu duyarlılı ğ ının %95'e ula ş aca ğ ı unutulmamalıdır. 13

14 N ORMAL EKG 14

15 B-M İ YOKARD HASARININ B İ YOK İ MYASAL BEL İ RTEÇLER İ 15  Akut miyokard infarktüsü geçirmekte olan hastaların yarısında tipik EKG de ğ i ş iklikleri yoktur. Bu durumda tanının konulmasında kalp markerlerinin serum düzeyleri önem kazanır.

16 1-M İ YOGLOB İ N 16  Miyoglobin kalp ve iskelet kasında bol miktarda bulunan bir proteindir.  Hasar sırasında miyokarddan hızla salınır ve böbreklerden hızlı itrah edilir.  Miyoglobin kalp ve iskelet kasında bol miktarda bulunan bir proteindir.  Hasar sırasında miyokarddan hızla salınır ve böbreklerden hızlı itrah edilir.

17  Hızlı kineti ğ i nedeniyle miyoglobin, akut bir olayın ba ş langıcından sonra erken dönemde (ilk 1-3 saat içinde) yükselir ve bu nedenle hem kardiyak hasarın erken saptanması ve/veya ekarte edilmesi açısından güvenilir bir belirteçtir 17

18 2-KREAT İ N K İ NAZ(CK)  CK kas metabolizmasının temel bir enzimidir.  CK’nın 3 izoenzimi vardır: CK-MM, CK-MB, CK- BB  CK-MB, AMI sonrası etkilenen kastan dola ş ıma salınır. AMI sonrası yakla ş ık 2-4. saatte salınmaya ba ş lar, 24. saatte pik yapar ve 36-72 saat sonra normale döner.  CK kas metabolizmasının temel bir enzimidir.  CK’nın 3 izoenzimi vardır: CK-MM, CK-MB, CK- BB  CK-MB, AMI sonrası etkilenen kastan dola ş ıma salınır. AMI sonrası yakla ş ık 2-4. saatte salınmaya ba ş lar, 24. saatte pik yapar ve 36-72 saat sonra normale döner. 18

19 3-TROPON İ NLER 19  Troponin I ve T Miyokard zedelenmesini gösteren yeni nesil biyokimyasal belirteçlerdir.  Troponin I ve T Miyokard zedelenmesini gösteren yeni nesil biyokimyasal belirteçlerdir.

20 4.SGOT: Her hastanede bulunabilmeleri nedeni ile AMI tanısında ve takibinde kullanılabilmektedir 20

21 5-LDH:  İ nfarktüsün geçirildi ğ i zamanın belirlenmesinde yardımcı olabilen bir parametredir. 21

22 C-GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER İ  Bölgesel duvar hareketlerinin ve genel ventrikül performansının de ğ erlendirilmesinde invazif olmayan yöntemler olarak;  Ekokardiyografi  Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme,  Koroner anjiyografi ve  Sol kalp kateterizasyonu sayılabilir.  Bölgesel duvar hareketlerinin ve genel ventrikül performansının de ğ erlendirilmesinde invazif olmayan yöntemler olarak;  Ekokardiyografi  Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme,  Koroner anjiyografi ve  Sol kalp kateterizasyonu sayılabilir. 22

23 1-Ekokardiyografi:  Ekokardiyografi cihazlarının ta ş ınabilir olması AMI tanısında hasta ba ş ı kullanılabilmelerine olanak sa ğ lamaktadır 2-MR görüntüleme (MRI):  İ nfarkt alanının tespiti, duvar hareketlerinin ve anevrizmaların tespitinde yararlı olabilir. 3-Koroner anjiyografi:  Kalp damarları (koroner arter) içine özel bir ilaç verip röntgen ı ş ınları kullanılarak görüntülerinin alınması i ş lemidir 1-Ekokardiyografi:  Ekokardiyografi cihazlarının ta ş ınabilir olması AMI tanısında hasta ba ş ı kullanılabilmelerine olanak sa ğ lamaktadır 2-MR görüntüleme (MRI):  İ nfarkt alanının tespiti, duvar hareketlerinin ve anevrizmaların tespitinde yararlı olabilir. 3-Koroner anjiyografi:  Kalp damarları (koroner arter) içine özel bir ilaç verip röntgen ı ş ınları kullanılarak görüntülerinin alınması i ş lemidir 23

24 TEDAV İ Tedavi 4 ana ilkeye yönelik olmalıdır; 1. İ skemik a ğ rının giderilmesi, 2. Hemodinamik durumun stabilizasyonu 3. Miyokard oksijen ihtiyacının azaltılması, 4. Miyokard perfüzyonunun yeniden sa ğ lanması ya da artırılması, Tedavi 4 ana ilkeye yönelik olmalıdır; 1. İ skemik a ğ rının giderilmesi, 2. Hemodinamik durumun stabilizasyonu 3. Miyokard oksijen ihtiyacının azaltılması, 4. Miyokard perfüzyonunun yeniden sa ğ lanması ya da artırılması, 24

25 Acil serviste çift damar yolu açılır.Anksiyete ve a ğ rının giderilmesi amacıyla; intravenöz opioidler (2-4 mg morfin), O2 (2-4/L) uygulanmalı ve aspirin 80-325 mg a ğ ızdan verilmelidir. Acil serviste çift damar yolu açılır.Anksiyete ve a ğ rının giderilmesi amacıyla; intravenöz opioidler (2-4 mg morfin), O2 (2-4/L) uygulanmalı ve aspirin 80-325 mg a ğ ızdan verilmelidir. 25

26 1-N İ TRATLAR:  Koroner spazmdan ş üphelenilen hastalarda dilaltı nitratlar uygulanır  Sistolik kan basıncı < 90 mmHg olanlarda, sa ğ ventrikül infarktüsünden ş üphelenilenlerde, bradikardi ve ta ş ikardinin e ş lik etti ğ i durumlarda kullanılmamalıdır.  Koroner spazmdan ş üphelenilen hastalarda dilaltı nitratlar uygulanır  Sistolik kan basıncı < 90 mmHg olanlarda, sa ğ ventrikül infarktüsünden ş üphelenilenlerde, bradikardi ve ta ş ikardinin e ş lik etti ğ i durumlarda kullanılmamalıdır. 26

27 2-B ETA - BLOKÖRLER : 27  Beta-blokörler akut MI ile ba ş vuran hipotansiyon, bradikardi, kardiyojenik ş okun bulunmadı ğ ı hastalara ilk 24 saat içinde uygulanmalıdır  Beta-blokörler akut MI ile ba ş vuran hipotansiyon, bradikardi, kardiyojenik ş okun bulunmadı ğ ı hastalara ilk 24 saat içinde uygulanmalıdır

28 3-TROMBOL İ T İ K TEDAV İ 28 Streptokinaz: 1,5 milyon Ü/yarım saat IV verilir. Heparin 4 saat sonra ba ş lanır, 5000 Ü/saat bolus, 800 Ü/saat infüzyon, 72 saat devam edilebilir. Streptokinaz: 1,5 milyon Ü/yarım saat IV verilir. Heparin 4 saat sonra ba ş lanır, 5000 Ü/saat bolus, 800 Ü/saat infüzyon, 72 saat devam edilebilir.

29 V AKA SUNUMU  Hastanın adı soyadı: HK  Tanısı: Non st elevasyonlu MI  Geldi ğ i servis ve geli ş ş ekli: Acil- Sedye  Yattı ğ ı servis: Koroner yo ğ un bakım  Yattı ğ ı tarih: 13.03.2016  Cinsiyeti: Erkek  Do ğ um tarihi: 14.07.1947 (69 ya ş ında)  Soy geçmi ş i: A ğ abey : MI ex / Anne: DM  Medeni durumu: Evli 29

30  E ğ itimi: Lise  Mesle ğ i: Emekli memur  Kan grubu: A Rh +  Boy: 171 cm  Kilo: 65 kg  Beden kitle endeksi: 22.22 (normal)  Alerjileri: Herhangi bir alerjisi yok  Geçirdi ğ i operasyonlar: Apendektomi(1977)  Kronik hastalıkları: Tip-2 Diyabet(20 yıldır) 30

31  Sürekli kullandı ğ ı ilaçlar: Diamicron mr tb, Glucophage 1000 mg tb  Alı ş kanlıkları: Sigara ve alkol kullanmıyor.  Öyküsü: Hasta 13.03.2016 tarihinde üst gö ğ üs a ğ rısı,terleme, bulantı ş ikayeti ile acile ba ş vurmu ş.Yapılan tetkikler sonucunda Miyokard infarktüsü tanısı koyulmu ş. Hasta Koroner yo ğ un bakımda yatmakta ve 14.03.2016 tarihinde anjio yapıldı. 31

32 HASTA DE Ğ ERLEND İ RMES İ :  Bilinç: Açık  Saçlar ve kafa derisi: Kafa derisi normal, saçlarda beyazlar mevcut, saçlarda dökülme yok  Gözler: Konjuktiva,sklera ve pupiller normal, hasta hipermetrop  Kulaklar: Normal herhangi bir i ş itme problemi yok  Burun: Normal  A ğ ız ve dudaklar: Herhangi bir yara yok,di ş ler takma, dudaklarda siyanoz yok.  Deri: Herhangi bir döküntü kuruluk ve siyanoz yok.  Boyun: Boyun ve trakeada herhangi bir deviasyon yok 32

33  Solunum sistemi: Herhangi bir solunum sıkıntısı yok,E ş it havalanma mevcut,akci ğ er sesleri normal  Kardiyovasküler sistem: Hafif bir gö ğ üs a ğ rısı mevcut  Gastrointestinal sistem: Sorun yok barsak sesleri 7/ dk adet  Üriner sistem: İ drar çıkı ş ları iyi problem yok  Kas- İ skelet sistemi: Normal herhangi bir sorun yok  Nörolojik sistem: Bilinç açık hasta oryante sorun yok  Ödem: Mevcut de ğ il  Beslenme: Düzenli ( 3 ana 3 ara ö ğ ün- DM)  Uyku: Düzenli (Günde 8 saat) 33

34 V İ TAL BULGULARI SAATTANSİYON ATEŞ NABIZ SPO2SOLUNUM 08.00126/44 mmHg36.3°C62/dk%9721/dk 12.00117/47mmHg36.7°C74/dk%9716/dk 16.00132/65mmHg36.1°C67/dk%9920/dk 34

35 EKG 35

36 LABARARUVAR SONUÇLARI SONUÇ NORMAL HDL KOLESTROL 42.7 60- hsTn I 40606.5 0-34.2 APTT 141.4 20-36 sn 36

37 UYGULANAN TEDAV İ LER İLAÇ ADI DOZU UYGULAMA YOLUSAATİ COLASTİN –L 40MG TABLET 1X2ORAL22.00 PROGAS 40 MG FLAKON 2X1İNTRAVENÖZ10.00-22.00 BELOC 50 MG TABLET 1X1ORAL10.00 COVERSYL 5 MG TABLET 1X1ORAL10.00 EFFİENT 10 MG TABLET 1X6ORAL10.00 DİAMİCRON MR 30 MG TABLET 1X2ORAL06.00 GRANGE 1000 MG TABLET 2X1ORAL18.00-06.00 ECOPİRİN 100 MG TABLET 1X1ORAL10.00 37

38 İLAÇ ADIENDİKASYONLARI COLASTİN –L 40MG TABLET Kardiyovasküler Hastalıkların önlenmesi PROGAS 40 MG FLAKON Peptik ülser ve reflüde, Proton pompası inhibitörü. BELOC 50 MG TABLET Hipertansiyon: Kan basıncını düşürmek, kardiyovasküler ve koroner mortalite ile morbidite riskini azaltmak. COVERSYL 5 MG TABLET Esansiyel hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliği tedavisinde. EFFİENT 10 MG TABLET trombositlerin birbirine yapışmasını önleyerek kan pıhtısı oluşma şansını azaltır. DİAMİCRON MR 30 MG TABLET Tip II diyabette, kan glukoz kontrolünde GRANGE 1000 MG TABLET Tip 2 diyabetli hastaları tedavi etmede kullanılır. ECOPİRİN 100 MG TABLET Tromboembolik hastalıklardan korunmada veya bunların tedavisinde 38

39 ALDI Ğ I – ÇIKARDI Ğ I TAK İ B İ SAATORAL ALIMİDRARDIŞKIDİĞER 39 ALDIĞIÇIKARDIĞI 08.00- 17.00 1200 CC ( 850 CC SU 150 CC ÇORBA 200 CC SÜT ) 800 CC - 500 CC (AKCİĞERL ER,DERİ) BALANS: -100 CC

40 ANJ İ O SONUCU 40

41 HEM Şİ REL İ K BAKIMI AM İ ’de hem ş irelik bakımının amaçları a ş a ğ ıdaki gibi sıralanabilir:  Sürekli hasta de ğ erlendirmesi,  Anginal a ğ rının kontrolü,  Miyokardın 02 gereksiniminin kar ş ılanması ve optimal kalp debisinin sa ğ lanması  Komplikasyonların önlenmesi,  Hasta/aile e ğ itimidir. AM İ ’de hem ş irelik bakımının amaçları a ş a ğ ıdaki gibi sıralanabilir:  Sürekli hasta de ğ erlendirmesi,  Anginal a ğ rının kontrolü,  Miyokardın 02 gereksiniminin kar ş ılanması ve optimal kalp debisinin sa ğ lanması  Komplikasyonların önlenmesi,  Hasta/aile e ğ itimidir. 41

42 AM İ ’ de görülen ba ş lıca hem ş irelik tanıları  Gö ğ üs A ğ rısı,  Korku/Anksiyete,  Aritmi,  Kalp Debisinin Azalması,  Aktivite İ ntoleransı,  Kanamaya E ğ ilim,  Uyku Düzeninde Bozulma olarak tanımlanmaktadır 42

43 43 HEMŞİRELİK TANILARI BEKLENEN SONUÇ (HEDEF) HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ Miyokard iskemisine bağlı göğüs ağrısı(M) Hastanın göğüs Ağrısını gidermek Hastanın ağrısını görsel ağrı skalası ile uygun sıklıkta değerlendirmek Hastaya ağrıya neden olan faktörler ile ilgili bilgi vermek. 12 derivasyonlu EKG takibi yapmak, Hastanın ağrısını arttıran ve azaltan faktörler i tespit etmek Ağrının kalp hızı, arter kan basıncı, kalp debisi üzerine etkileri izlemek. Hastaya rahat edebileceği pozisyon vermek Yatak istirahati sağlamak Hekim istemine uygun nitrat grubu ilaçlar ve analjezikler uygulamak. Tedavilere yanıtı değerlendirmek Gerektiğinde oksijen uygulaması yapmak Değerlendirme : o Hasta göğüs ağrısının azaldığını belirtti.

44 44 HEMŞİRELİK TANILARI BEKLENEN SONUÇ (HEDEF) HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ Kalp debisindeki azalmaya bağlı aktivite İntoleransı( M) Hastanın günlük yaşam aktivitelerini yapmasını sağlamak Ortam gürültüsünü engellemek, hastanın istirahatini sağlamak Hastaya yönelik işlem ve tedavileri hastayı dinlendirecek şekilde planlamak Hastayı kişisel bakım aktiviteleri konusunda desteklemek Hastanın kullanabileceği eşyaları (gözlük, gazete,ayna v.b.) rahat ulaşabileceği bir bölüme yerleştirmek, basit aktivitelerini kendisinin yapmasını sağlamak Uyku düzeni sağlamak için planlama yapmak. Korku ve anksiyeteyi gidermek. Değerlendirme : o Hasta aktiviteleri konusunda desteklendi ve basit aktiviteleri yapabildi.

45 45 HEMŞİRELİK TANILARI BEKLENEN SONUÇ (HEDEF) HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ Şiddetli göğüs ağrısına bağlı anksiyete(M) Hastanın rahatladığını ifade etmesini sağlamak Hastanın göğüs ağrısının giderilmesine yönelik girişimleri uygulamak Hastaya bulunduğu ortam, cihazlar ve işlemler hakkında bilgi vermek. Hastaya ağrıyı ortaya çıkaran durum hakkında bilgi vermek. Sorduğu soruları cevaplamak bilgi istediği konularda hastayı bilgilendirmek. Hastaya yapılan tüm müdahale ve süreçlerde hasta ile işbirliği yapmak, onayını almak. Sakin,destekleyici ve güvenli bir şekilde bakımları sağlamak. Gerekirse hekim istemiyle anksiyolotik tedavi uygulamak Değerlendirme : o Hastanın göğüs ağrısı giderildi ve hastanın anksiyetesi giderildi.

46 46 HEMŞİREL İK TANILARI BEKLENEN SONUÇ (HEDEF) HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ Miyokard iskemisine bağlı aritmi riski(P) Normal Sinüs Ritmini sağlamak Hastayı monitörize etmek, monitör alarmlarını açık tutmak. 12 derivasyonlu EKG takibi yapmak. EKG değişikliklerinde hekimi bilgilendirmek. Serum elektrolit düzeylerini hekim istemine uygun sıklıkta kontrol etmek. Hekim istemiyle antiaritmik tedavi uygulamak. ST segment değişikliği durumunda hekime haber vermek. Değerlendirme : o Hastada aritmi gözlenmedi.

47 47 HEMŞİREL İK TANILARI BEKLENEN SONUÇ (HEDEF) HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ Kullanılan ilaçlara (coraspin, heparin) ve sheath kateterine bağlı kanama riski(P) Hastada kanama oluşmasını engellemek Katater pansumanını kanama açısından gözlemlemek. Hastayı travmalardan, çarpmalardan korumak. İdrar ve gaitayı kanama açısından kontrol etmek. Katater girişim yerlerini kanama açısından kontrol etmek. Hekim istemine uygun sıklıkta kan sayımı değerlendirmesi yapmak. Vital bulgu değerlerini kontrol etmek. Değerlendirme : o Hasta kanama riski açısından kontrol edildi kanama olmadı.

48 48 HEMŞİREL İK TANILARI BEKLENEN SONUÇ (HEDEF) HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ Sheath katatere bağlı dolaşım bozukluğu riski(P) Hastanın sheath uygulanan extremitesinde dolaşım bozukluğunu engellemek Saatlik kanama kontrolü yapmak. Katater pansumanı kirlendikçe değiştirmek. Hastanın katater takılı olan extremitesini dolaşım bozukluğu belirtileri ( renk, ısı değişikliği...) açısından kontrol etmek. Hastaya dolaşım bozukluğu belirti ve bulguları (karıncalanma, uyuşma, ağrı v.b ) hakkında bilgi vermek. Değerlendirme : o Dolaşım bozukluğu gözlenmedi.

49 49 HEMŞİRELİ K TANILARI BEKLENEN SONUÇ (HEDEF) HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ Miyokard kontraktilitesi nin azalmasına bağlı kardiyak debinin azalması riski(P) Erken müdahale ile hastada düşük kardiyak debiye bağlı komplikas- yonlar olmamasını sağlamak Hastayı kalp hızı, kalp ritmi, kan basıncı izlemi için monitörize etmek. Düşük kardiyak debi bulguları (taşikardi, hipotansiyon, hipoksemi v.b.) açısından hastayı izlemek. Santral venöz basınç takiplerini uygun sıklıkta yapmak. Hastanın dinlenmesini sağlamak. Periferik nabızları kontrol etmek. Hekim istemine göre oksijen desteği sağlamak, Hekim istemine göre tedavileri uygulamak. Değerlendirme : o Kardiyak debide azalma gözlenmedi.

50 50 HEMŞİREL İK TANILARI BEKLENEN SONUÇ (HEDEF) HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ Kullanılan ilaçlara bağlı düşme riski(P) Hastanın düşmesini engellemek Yatak kenarlıklarını kaldırmak. Yatağı en alt seviyede tutmak. Fiziksel ortam düzenlemek, yeterli aydınlatma sağlamak. Mobilizasyon sırasında hastayı desteklemek, yardımcı cihazlarını kullanmasını sağlamak. Hasta ve ailesini düşme riski ve alınacak önlemler hakkında bilgilendirmek. Değerlendirme : o Hastanın düşme riski ortadan kaldırıldı.

51 KAYNAKLAR 1.ÖNGEN,Prof. Dr. Zeki, ‘Akut Miyokard İnfarktüsünde Tıpsal Tedavi:Güncel Yaklaşım’,syf:69-89 2.BOYDAK, Dr. Bahar, ‘Akut Miyokard İnfarktüsü ve Anstabil Angina Pektoris’,Sted dergisi,sayı:10,syf:378- 382 3.KUL,DR. Ayşe nilgün, ST SEGMENT ELEVASYONLU VE ST SEGMENT DEPRESYONLU MİYOKARD İNFARKTÜSÜ ARASINDAKİ PLAZMA VE KAN VİSKOZİTE FARKININ ARAŞTIRILMASI, Tıp Uzmanlık Tezi,syf:1-24 51

52 4.MELİKOĞLU,Dr. Leman, ‘ AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ VE UNSTABİL ANGİNA PECTORİS TANILARI OLAN HASTALARDA ÜRİK ASİT VE LİPİT SEVİYELERİNİN TESPİTİ’, Tıp Uzmanlık Tezi,syf:24-34 5.ZIHLI,DR. YELİZ, ‘AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNDE REPERFÜZYON KRİTERİ OLARAK BEYİN NATRİÜRETİK PEPTİD’,Tıp Uzmanlık Tezi,syf:1-35 6.http://www.atuder.org.tr, ‘MİYOKARD İNFARKTÜSÜ’, Erişim Tarihi :20.04.2015 52

53 HAZIRLAYAN B121100009-SEVGİ DOĞAN 53


"1. HASTALIK B İ LG İ S İ AKUT M İ YOKARD İ NFARKTÜSÜ NED İ R? Miyokard infarktüsü (kalp krizi) kalp kasının bir bölümünün o bölgeye yetersiz kan akı ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları