Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Arş.Gör.Dr.Fethullah YILDIZ Yrd.Doç.Dr.Alkin ÇOLAK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Arş.Gör.Dr.Fethullah YILDIZ Yrd.Doç.Dr.Alkin ÇOLAK"— Sunum transkripti:

1 Arş.Gör.Dr.Fethullah YILDIZ Yrd.Doç.Dr.Alkin ÇOLAK
KARDİYAK RİSK İNDEKSİ Arş.Gör.Dr.Fethullah YILDIZ Yrd.Doç.Dr.Alkin ÇOLAK

2 Kalp hastalarında kalp dışı cerrahi sıklıkla uygulanan bir girişimdir.
Gerek kalp hastalıklarının, gerekse kalp dışı cerrahi endikasyonunu yaşlı populasyonda daha fazla olduğu düşünüldüğünde ve toplumda yaşlanmanın giderek arttığı göz önünde tutulduğunda ilerde karşılaşacağımız vakalar olacaktır. Cerrahi travmanın kardio-vaskuler sisteme etkisi, operasyonun uzaması, aciliyeti, önemli kanamalar, büyük volüm değişiklikleri, anestezi, cerrahi ve metabolik stresi, nörohormonal ve hemostatik değişimler, vücut ısısı değişimi gibi sebeplerle kardiak bir hastada komplikasyon oranı artar.

3 KALP HASTASINA KALP DIŞI CERRAHİ ÖNCESİ YAKLAŞIM
Preopertif klinik değerlendirme Hastanın şikayeti, öyküsü, fizik muayenesi, EKG ve telekardiografisi preoperative değerlendirmede temeldir, böylelikle ciddi koroner hastalığı (KAH) kalp yetersizliği ve aritmiye tanı konabilir. Kardiak riskte etkili olan fonksiyonel kapasite, yaş, periferik damar hastalığı diabet, renal, pulmoner, hematolojik hastalıkların değerlendirilmesi gerekir Bunun yanı sıra cerrahi prosedür riskide göz önünde bulundurulmalıdır, damar cerrahisi, uzamış ve ciddi toraks, abdominal, baş, boyun cerrahileri yüksek riskli prosedürlerdir

4 Hastanın öyküsünde angina pektoris, geçirilmiş MI, konjestif kalp yetmezliği (KKY) ve semptomatik aritmi sorgulanmalıdır Alkol, sigara ve ilaç kullanımı gibi alışkanlıklar sorgulanmalıdır Aterosklerotik kalp hastalığına en sık refakat eden metabolik hastalık olan diabet varlığında KAH araştırılmalıdır. Perioperatif dönemde böbrek yetersizliği olan hastada diürez kontrol edilmeli ve sıvı elektrolit dengede tutulmalıdır Anemi kardiovaskuler sistem üzerinde bir strestir ve miyokard iskemisini artırır Uygun görüldüğünde KAH ve KKY inde kan transfüzyonu yapılması perioperatif kardiak morbiditeyi azaltabilmektedir

5 Risk faktörlerini araştırma nedenleri
1. Hastanın optimal şartlarda opere olabilmesi için gerekli ilaç tedavilerinin başlanması veya mevcut yetersiz tedavilerin düzenlenmesi, 2. Gerekiyorsa operasyonun ertelenmesi veya iptal edilmesi, 3. Operasyon öncesi gerekli tetkiklerin ve konsültasyonların istenmesi, 4. Anestezi tekniğinin ve kullanılacak ilaçların önceden belirlenmesi, 5. Operasyon sırasında ve sonrasında gerekli olabilecek invaziv monitörizasyon metodları için hazırlıklı olunması,

6 Risk faktörlerini araştırma nedenleri
6. Cerrahi müdahale tekniğinin cerrahlarla tartışılarak daha uygun hale getirilmesi 7. Yoğun bakımın hazırlıklı olması, 8. Gerekli görülürse nonkardiyak cerrahi öncesinde kardiyak revaskülarizasyon veya valvuloplasti-valvulotomi uygulanması, 9. Hasta ve hasta sahiplerinin risk konusunda bilgilendirilmesi ve izin belgesinin alınması

7 Bu risk faktörlerinin değerlendirilmesinde hekimlerin ortak bir dil konuşabilmesi için çeşitli klasifikasyonlar veya skorlar oluşturulmuştur. 1. Genel Klasifikasyon: ASA 2. Fonksiyonel Klasifikasyon: NYHA, CCVSA 3. Genel Risk Skorları: Goldman, Detsky *Anestezistlerin en sık kullandığı klasifikasyon ASA sınıflandırmasıdır

8 Anestezi Riskinin Belirlenmesi
Amerikan Anesteziyolojistler Derneği (ASA) ASA I: Cerrahi patolojisi dışında bir hastalığı olmayan kişi ASA II: Aktiviteyi sınırlamayan yandaş hastalığı olan kişi Anemi, Diyabetes Mellitus, Kronik bronşit, Hipertansiyon ASA III: Aktiviteyi sınırlayan yandaş hastalığı olan kişi Geçirilmiş myokard infarktüsü, KOAH ASA IV: Hayatı sürekli tehdit eden yandaş hastalığı olan kişi Konjestif kalp yetmezliği, Karaciğer yetmezliği ASA V: Ameliyat olsa da olmasa da 24 saatten fazla yaşaması beklenmeyen, son ümit olarak cerrahi girişim yapılan kişi Hepatorenal sendrom ASA VI: Beyin ölümü gelişmiş hastalar

9 New York Kalp Derneği Fonksiyonel Klasifikasyonu (NYHA)
Class 1- Normal fiziksel aktiviteli, semptomsuz hasta Class2 -Normal fiziksel aktivite ile semptomatik hasta, aktivitelerde hafif sınırlanma Class 3 -Daha az fiziksel aktivite ile semptomatik hasta, aktivitelerde belirgin sınırlanma Class 4 -Herhangi bir aktivite ile semptomatik hasta

10 Kanada Kalp Derneği (CCS) sınıflamasına göre angina aşağıdaki şekilde derecelendirilir.
Sınıf I: Yürüyüş.merdiven çıkma gibi günlük fiziksel aktiviteler anginaya neden olmaz. Sınıf II: Günlük aktivitelerde hafif kısıtlanma vardır. Hızlı yürüyüş veya merdiven çıkma, yokuş çıkma, yemek sonrası, rüzgar veya soğukta yürüme, ağrı oluşmaktadır. Normal hızda veya normal koşullarda 200 metreden fazla yürüyüş veya bir kattan daha fazla merdiven semptomsuz çıkılabilmektedir. Sınıf III: Günlük fiziksel etkinliklerde belirgin kısıtlanma vardır. Normal hızda ve normal koşullarda metre yürüyüş ve bir kat merdiven çıkışta semptom oluşmaktadır. Sınıf IV: En ufak fizik etkinlikte, bazan istirahatte de semptom ortaya çıkabilmektedir.

11

12 preoperatif klinik değerlendirme ….öykü….
İyi bir öykü hastanın kardiyak ve/veya diğer eşlik eden hastalıklarının tesbiti ve risk belirlenmesinde çok önemlidir. Angina varlığı, yeni veya önceden geçirilmiş miyokard infarktüsü (MI), KY, semptomatik aritmiler ve kalıcı pili olup olmadığı sorgulanmalıdır. KAH için risk faktörleri, periferik arter hastalığı, serebrovasküler hastalık, diyabetes mellitus, böbrek fonksiyon bozukluğu, kronik obstrüktif akciğer hastalığı mutlaka sorulmalıdır

13 preoperatif klinik değerlendirme ….öykü….
Kalp hastalığı olduğu bilinen kişilerde son zamanlarda semptom değişikliği olup olmadığı, kullandıkları ilaçlar ve dozları öğrenilmelidir. Alkol ya da uygunsuz ilaç kullanımı not edilmelidir. Öyküde ayrıca hastanın fonksiyonel kapasitesini de belirleyecek sorulara yer verilmelidir. Örneğin bilinen bir koroner arter hastası günde 30 dakika koşabiliyorsa, düşük risk grubundadır ve ek değerlendirmeye gerek yoktur.

14 Fizik İnceleme Dikkatli bir fizik inceleme her iki koldan kan basıncı ölçümü, karotis nabız şekli ve üfürümler, jugular venöz basınç ve pulsasyonlar, kalp ve akciğerlerin palpasyon ve dinleme bulguları, ekstremite muayenesi (ödem ve periferik nabızlar), kalıcı pili varlığının belirlenmesini kapsamalıdır. Bunların yanısıra hastanın genel görünüşü ve durumu (siyanoz, solukluk, konuşurken bile olabilen solunum sıkıntısı, obezite ya da beslenme bozukluğu, iskelet sistemi bozuklukları, tremor ve anksiyete bulguları) saptanmalıdır.

15 Fizik İnceleme Akut KY olan hastalarda akciğerde raller ve akciğer grafisinde konjesyon görülmesi, artmış pulmoner basınç bulgularıdır. Kronik kalp yetersizliğinde bu bulgular her zaman olmayabilir. Jugular venöz basınç artışı ya da hepatojugular reflu olması bu tür hastalarda hipervoleminin göstergesidir. Periferik ödem tek başına kronik kalp yetersizliği bulgusu değildir ancak juguler venöz basınç artımı ve hepatojugular reflu varsa KY bulgusudur

16 Fizik İnceleme S3 duyulması sol ventrikül yetersizliğinin bulgusudur ancak S3 yokluğu sol ventrikülün iyi olduğunu göstermez. Üfürüm duyulması kapak hastalıklarını düşündürür. Özellikle aort darlığının tesbiti kalp dışı cerrahi için yüksek risk taşıması yönünden önemlidir. Belirgin mitral darlığı ve/veya mitral yetersizliği KY riskini arttırır. Aort ve mitral yetmezliği hafif olsa da infektif endokardit riski nedeniyle bakteriyemi riski olan ameliyatlarda profilaksi uygulanmalıdır

17 Akciğer hastalıkları Obstrüktif ya da restriktif bir akciğer hastalığının varlığı ameliyat sırasında olabilecek solunum komplikasyonlarını kolaylaştırır. Hipoksemi, hiperkapni, asidoz ve solunum yükünün artmış olması kalbin iş yükünün artmasına neden olur. Geçirilmiş bir akciğer hastalığı biliniyorsa ya da fizik incelemede tesbit edilmiş ise fonksiyonel kapasite tesbiti için bronkodilatatörlü solunum fonksiyon testleri ve kan gazı analizi yapılmalıdır İnfeksiyon varlığında uygun antibiyotik verilmelidir. Steroid ve bronkodilatatörler de uygulanabilir.

18 Diyabetes Mellitus Diyabetes mellitus (DM) sıklıkla kalp hastalıklarına eşlik eder. DM varlığı KAH riskini arttırır. Diyabetiklerde miyokard iskemisi sessiz seyredebilir. Yaşlı diyabetiklerde ameliyat sonrası KY gelişme riski fazladır. Diyabetiklerin kan şekeri ayarlaması kısa etkili ve infüzyon şeklinde insülin ile yapılmalı ve kan şekeri sık aralıklarla kontrol edilmelidir.

19 Böbrek Yetersizliği Azotemi varlığı kalp hastalıklarında sıktır ve kardiyovasküler olay riskinin arttığının göstergesidir KY olan hastalarda intravasküler volümün diüretikler ile azaltılması ve beraberinde ACE inhibitörlerinin kullanılması sonucu BUN ve serum kreatinin değerleri yükselebilir, bu durumda dikkatli olunmalıdır

20 Böbrek Yetersizliği Serum kreatininin düzeyi 2 mg/dl ve üzerinde olanlarda ameliyat sonrası kardiyovasküler risk belirgin olarak artmıştır Bilinen damar hastalığı olanlarda kreatininde hafif yükselme olması renal arter darlığını akla getirmelidir. Bu değerlerde hafif (<2 kat) yükselmelerin olması ilaçların kesilmesini gerektirmez. Bu ilaçların KY’li hastalarda yaşam süresini uzattığı bilinmektedir

21 Böbrek Yetersizliği Diyalize giren ya da transplant olmuş hastaların değerlendirilmesi, bu hastalıkları olmayanlar gibi yapılmalıdır. Hastaların çoğu diyabetiktir ve KAH adayıdır. Ameliyat öncesi bu tür hastalarda akciğer ödemini, bozulmuş oksijenizasyonu ve kanama bozukluklarını önlemek için uygun diyaliz yapılmalıdır. Transplant yapılmış olan hastalarda operasyon öncesi dönemde immünüsupresif tedavi düzenlenmelidir.

22 Hematolojik bozukluklar
Anemi (hemotokrit<%28) miyokard iskemisi ve kalp yetersizliğini kolaylaştırır Ameliyat öncesi belirgin KAH ve/veya KY olanlarda yapılan transfüzyonlar ameliyat sonrası dönemde ölüm riskini azaltmaktadır Polisitemi ve trombositoz da kan vizkozitesini arttırarak tromboembolizm ve/veya kanamalara yol açabilir, flebotomi gerekebilir.

23 Risk prosedürü Majör risk belirteçleri varsa ve cerrahi çok acil değilse, öncelikle etkin tedavi yapılmalı ve ameliyet geciktirilmeli veya iptal edilmelidir. Orta derecede olan risk belirteçlerinin varlığı perioperatif komplikasyonların artmasına sebep olacağı için hastanın durumunun çok iyi değerlendirilmesini gerektirir Hafif risk belirteçleri bağımsız olarak operasyon riskini arttırmazlar Majör risk belirteçlerinden olan akut (≤ 7 gün) ve yakın geçmişte olan MI (7-30 gün) varsa, MI sonrası operasyon için 4-6 hafta beklenmelidir

24 Kalp Dışı Ameliyatlarda Kardiyak Risk Sınıflaması

25

26 Risk prosedürü Hastada majör risk faktörleri ya da kararsız angina bulgularından biri varsa ameliyat tedavi bitene kadar ertelenmelidir Bu guruptaki hastalara koroner anjiyografi yapılmalı ve tedavileri ona göre planlanmalıdır. Hasta klinik olarak orta derecede risk gurubunda ise fonsiyonel kapasitesine bakılır. Fonsiyonel kapasitesi iyi ve cerrahi risk orta veya düşük düzeyde ise ameliyata engel yoktur

27 Risk prosedürü Cerrahi risk yüksek ve/veya fonsiyonel kapasite 4 MET’in altında ise girişimsel olmayan testler yapılarak risk belirlenir Girişimsel olmayan testlerde düşük risk saptanırsa hasta ameliyata yollanır. Risk yüksek ise koroner anjiyografi ve sonucuna göre hareket edilir. Hasta klinik olarak düşük risk grubunda ise genel fonsiyonel kapasiteye göre ve orta derecedeki klinik risk grubundaki hastalarda olduğu gibi davranılır.

28

29 Efor kapasitesi: Efor kapasitesi kantitatif olarak Duke Günlük Aktivite İndeksine göre MET (metabolic equivalent) birimi ile değerlendirilir Bu indekse göre: - Kendine bakabilme, yeme, giyinme, tuvalete gidebilme, ev içi kısa yürüyüş, dışarıda kısa yürüyüş, hafif ev işleri 1-4 MET arası -Yokuş veya merdiven çıkabilme, hızlı yürüme, kısa koşu, evde daha ağır iş , hafif spor……4-10 MET arası - Yüzme, tenis gibi ağır sporlar 10 MET üzerinde değerlendirilir. Sorulan sorulara verilen yanıtlara göre elde edilen yaklaşık değer >7 MET ise mükemmel, 4-7 MET ise orta derecede, <4 MET ise kötü, belirsiz prognoz kararı verilir.

30 Aktivitelerin enerji karşılıkları(metabolik eşdeğer)
.

31 Koroner arter hastalığı için majör risk faktörlerine sahip hastalar
KAH gelişimine sebep olan ve perioperatif riski de arttıran bir çok risk faktörü tespit edilmiştir. Yaş, cins ve diyabetes mellitus kalp dışı cerrahi yapılan hastalardaki sonuçları etkiler. DM sadece koroner arter hastalığının yaygın olma olasılığını artırmaz aynı zamanda operasyonda hemodinamik stres yaratan infeksiyon, hiperglisemi, hipoglisemi gibi komplikasyonların da ortaya çıkmasına neden olabilir.

32 Koroner arter hastalığı için majör risk faktörlerine sahip hastalar
Diyabetes mellituslu hastalarda genel popülasyona göre KAH, sessiz iskemi ve MI gelişme riski daha yüksektir İleri yaş, yalnızca KAH gelişme olasılığının yüksek olması nedeniyle değil, miyokard dokusu üzerine olan etkileri nedeniyle de risk oluşturur. Akut MI mortalitesi yaşla birlikte belirgin artar. İntraoperatif ve perioperatif MI mortalitesi yaşlılarda daha yüksektir

33 Koroner arter hastalığı için majör risk faktörlerine sahip hastalar
Premenapozal kadınlarda KAH olasılığının daha düşük olması ve kadınlarda erkeklerden 10 yıl veya daha geç ortaya çıkması nedeniyle cinsiyet önemlidir. Ooforektomi gibi nedenlerle erken menapoza giren kadınlar bu kuralın dışındadır. Diyabetik kadınlarda risk artmıştır ve aynı yaştaki erkeklerle eşittir. Akut MI sonrası mortalite hızı kadınlarda daha yüksektir. Vasküler hastalığı olanlarda KAH insidansı artmıştır ve bu hastalarda kladikasyo ya bağlı fiziksel aktivite kısıtlanması nedeniyle KAH maskelenebilir.

34 MİYOKARD İSKEMİSİ Yeterli anestezi ve kas gevşekliğinin sağlanması yanında anestezistin koroner arter cerrahisindeki önemli bir diğer görevi de miyokard iskemisinin önlenmesi ve tedavisidir. Baypas öncesindeki dönemde olguların %10-50’sinde iskemi görülebilmekle beraber anestezikler ve kas gevşetici ilaçların katkısı iyi bilinmemektedir. Baypas öncesindeki iskemiye odaklanmakla birlikte baypas sonrasında daha yüksek bir iskemi riski bulunduğu da bilinmelidir. Aortik kros klemp kaldırıldıktan sonra EKG değişiklikleri sık olarak görülür. Revaskülarizasyon sonrası hastaların %60’ına yakın bir kısmında EKG değişiklikleri tanımlanmaktadır. Anestezist altta yatan olası nedenleri, gözlenen EKG değişikliklerinin anlamını ve önemini iyi bilmeli, uygun tedavi uygulayabilmelidir. Revaskülarizasyon sonrası yeni EKG değişikliklerinin tanınması güç olabilir. En sık görülen değişiklikler ST segment ve T dalgası değişiklikleri şeklindedir. Zamanla düzelir ve her zaman morbidite ve mortalite artışına neden olmaz. Bununla birlikte bazı hastalarda Q dalgası değişiklikleri ve kardiyak enzimlerde yükselme ile birlikte olurlar. Bu değişikliklerin gelişmesi saatler alabilir, bu nedenle EKG değişikliklerinin büyüklüğü ve önemi, hastanın içinde bulunduğu klinik tabloya göre yorumlanmalıdır. İskemik değişiklikler yönünden risk altında olan hasta grubu (ciddi distal koroner arter hastalığı, tromboemboli riski, anostomozda güçlük) ayrımsanmalı, EKG değişikliklerinin rejyonel mi yoksa jeneralize mi olduğuna bakılmalıdır. EKG değişikliklerinin miyokard performansı üzerindeki etkisine dikkat edilmeli, aritmiler veya ventrikül fonksiyonunda bozulma ile birlikte olup olmadığı ayrımsanmalıdır.

35 AKUT KORONER SENDROMLAR
Var STEMI Q wave MI Yok Var TnI, TnT, CKMB Yükseliği NSTEMI Non-Q wave MI AKS’lar iki alt grupta incelenmektedir: ST segment elevasyonu ile birlikte olmayan AKS : Anstabil anjina ve non-ST-segment-elevasyonlu MI (NSETMI) ST segment elevasyonu ile birlikte olan MI (akut MI) NSTEMI ( non-Q-wave MI) tanımı, kardiyak enzimler (troponinler ve kreatin kinaz), MI’ı gösteren düzeye kadar yükseldiği ancak EKG’de Q dalgası gelişmediğinde kullanılmaktadır. Bu tip MI’da miyokard hasarı tam kat (epikardiyumdan endokardiyuma kadar) değildir. Bu hastaların kısa dönem tedavilerinde başlıca amaçlar; ağrıyı kontrol etmek ve miyokard hasarının tam kata ulaşmasını (STEMI) ve/veya ölümü önlemektir. Bu amaçla yatak istirahati, antiplatelet tedavi (asprin), antikoagülanlar (heparin, düşük doz heparin), vazodilatörler, kalsiyum kanal blokerleri ve beta blokerler kullanılır. Revaskülarizasyon gerekli olduğunda ya farmakolojik, ya perkütan yöntemlerle ya da koroner arter cerrahisi ile sağlanır. Yok Anstabil Anjina STEMI: ST-segment elevasyonlu miyokard infarktüsü NSTEMI: Non-ST-segment elevasyonlu miyokard infarktüsü TnI: Troponin-I TnT: Troponin-T CKMB: Kreatin Kinaz MB

36 EKG-MİYOKARD İSKEMİSİ
Akut ST segment depresyonu > 0.1 mV Akut ST segment elevasyonu > 0.2 mV R dalgası J noktası T Fark= ST değeri İzoelektrik nokta ST segment ölçüm noktası

37 Hipertansiyon Evre 1ve 2 hipertansiyonun (< 180 /110 mmHg) perioperatif komplikasyonlar için bağımsız bir risk faktörü olmadığı gösterilmiştir Ameliyat öncesi kan basıncı (KB) yüksek olanlarda, ameliyat sırasında kan basıncında oluşan dalgalanmaların EKG’de iskemi bulgularına neden olduğu saptanmıştır. Bu etki tedavi ile düzelmektedir Preoperatif KB kontrolü perioperatif iskemi olasılığını azaltır Hipertansiyon hafif-orta derecedeyse ve eşlik eden metabolik ya da kalp patolojisi yoksa cerrahiyi geciktirmek gerekmez.

38 Hipertansiyon Hipertansiflerde preoperatif dönemde kan basıncının etkili kontrolünün önemi gösterilmiştir Antihipertansif tedavi perioperatif dönemde de devam ettirilmelidir. Kalp hızı ve KB üzerine “rebound” etkiden dolayı alınmakta olan beta-blokerler kesilmemelidir. Yeni saptanan hafif hipertansiyonu olan hastalarda, kalp hızı ve KB dengesizliğinden kaçınmak için tedavi, cerrahi sonrasında başlanabilir. Tedavi edilmemiş kontrolsüz HT vakaları elektif cerrahi ye kabul edilmemelidir. Önceden kullanılan beta bloker ve Ca kanal blokerleri operasyon sabahı normal düzeninde devam etmelidir

39 ….hipertansiyon Evre 3 hipertansiyon (≥ 180 / 110 mmHg) cerrahi öncesinde kontrol altına alınmalıdır. Efektif bir ayaktan tedavi rejimiyle preoperatif dönemde kan basıncı birkaç gün veya hafta içinde kontrol altına alınabilir Eğer cerrahi acilse saatler veya dakikalar içinde kontrol sağlayan hızlı etkili ajanlar kullanılmalıdır Ameliyat öncesi beta-bloker verilmesinin kan basıncındaki ciddi dalgalanmaları ve perioperatif iskemik epizotların sayı ve sıklığını azalttığı gösterilmiştir

40 ….hipertansiyon Bu nedenle beta-blokerler tercih edilen ajanlardır. Preoperatif beta-bloker verilmesinin operasyon sonrası atriyal fibrilasyon olasılığını da azalttığı bildirilmiştir Ayrıca KAH veya hastalık riski olanlarda hastanede yatış süresince beta-bloker tedavisi mortalite ve komplikasyon insidansını azaltmaktadır Hipertansiflerde, cerrahi sırasında hipotansiyon gelişme olasılığı normal kişilere göre daha fazla olup bu durum özellikle ACE inhibitörü alanlarda daha belirgindir

41 Kalp Yetersizliği Kalp yetersizliği olan hastalarda kalp dışı cerrahi sonuçlarının olumsuz olduğunu bildiren bir çok çalışma mevcuttur. Üçüncü kalp sesi veya KY semptomlarının varlığında kalp dışı cerrahi süresince riskin arttığı bildirilmiştir Dikkatli bir öykü ve fizik muayene ile asemptomatik KY tespit edilmelidir. Mümkünse kalp yetersizliğinin etiyolojisinin saptanması önemlidir. Çünkü, etiyolojik sebebin bilinmesi perioperatif KY ve ölüm riskinin tahmininde önemlidir.

42 Konjestif kalp yetmezliği (KKY
Perioperatif pulmoner ödemin öncüsü olması nedeniyle mortaliteyi etkileyen önemli bir risk faktörüdür Klinik muayene bulgularının yanında sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve kalp debisinin düşüklüğü, sol ventrikül diastol sonu basıncının yüksekliği ve ekokardiyografik olarak ölçülen regional duvar hareket anomalileri sol ventrikül yetmezliğinin göstergeleridir. Semptomatik KKY elektif cerrahi için mutlak kontrendikasyondur

43 Kardiyomiyopati Miyokard hastalığının nedeni cerrahi öncesi tespit edilmeye çalışılmalıdır. Örneğin amiloidoz gibi infiltratif hastalıklar sistolik veya diyastolik disfonksiyona neden olabilir. Bu gerçeğin bilinmesi ameliyat sırasında ve sonrasında sıvı tedavisinin yönlendirilmesinde yardımcı olabilir. Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatili (HKMP) hastalarda kan hacminde azalma, sistemik damar direncinde azalma ve artmış venöz göllenme sol ventrikül volümünde azalmaya neden olarak çıkış yolu obstrüksiyonununu artırır

44 Kardiyomiyopati Dinamik obstrüksiyonun derecesini artırmaları ve diyastolik dolumu azaltmaları nedeniyle katekolaminlerden kaçınılmalıdır. Majör cerrahi ve cerrahi süresinin uzun olması HKMP’ li hastalarda olumsuz sonuçlar için bağımsız risk faktörleridir.

45 Kalp Kapak Hastalığı Ciddi aort darlığı kalp dışı cerrahi için büyük bir riske sahiptir. Aort darlığı ciddi ve semptomatikse elektif cerrahi ertelenmeli veya iptal edilmelidir. Bu hastalar elektif cerrahi öncesinde aortik kapak replasmanı gerekmektedir Kapak cerrahisi istemeyen ya da herhangi bir nedenle kapak replasmanına uygun olmayan hastalarda kalp dışı cerrahi %10 mortalite riski göz önünde bulundurularak yapılabilir Nadiren kapak replasmanına uygun olmayan hastalarda perkutan aortik balon valvüloplasti uygulanabilir

46 …Kalp kapak hastalığı Hafif veya orta dereceli mitral darlığında ameliyat öncesi dönemde kalp hızı kontrol edilmelidir. Taşikardiyle birlikte diyastolik dolum süresinin kısalması ciddi pulmoner konjesyona neden olabilir. Ciddi mitral darlığı olanlarda KY gelişme riski yüksektir. Bununla birlikte kalp dışı cerrahi öncesi hafif-orta derecede darlıklarda mitral kapak cerrahisi gerekmez.

47 …Kalp kapak hastalığı Darlık ciddi ve hastalar yüksek riskli cerrahiye gidecekse, öncesinde balon mitral valvüloplasti ve açık cerrahi tamirden fayda görür Mitral yetersizliği olan hastalarda sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda hafif azalma bile önemlidir ve azalmış ventriküler rezervin bir göstergesi olabilir

48 Aritmiler ve İleti Bozuklukları
Aritmiler ve ileti bozuklukları ameliyat öncesi dönemde özellikle yaşlılarda sıktır. Bazı çalışmalarda hem ventriküler hem de supraventriküler aritmilerin ameliyat öncesi dönemde koroner olayların gelişimi için bağımsız risk faktörü olduğu saptanmıştır. Sürekli EKG monitörizasyonu kullanılarak yapılan çalışmalarda, ventrikül ekstrasistolleri ve kısa süreli ventrikül taşikardisini de içeren asemptomatik ventriküler aritmiler kalp dışı cerrahi sonrası komplikasyonlarda artışla ilişkisiz bulunmuştur

49 Aritmiler ve İleti Bozuklukları
Bununla birlikte bir aritmi varlığında, altta yatan bir kalp hastalığı, miyokard iskemisi, enfarkt, ilaç toksisitesi ve metabolik düzensizlik olup olmadığı araştırılmalıdır. Bazı aritmiler selim karakterde olmasına rağmen sessiz kalp patolojilerinin ortaya çıkmasını sağlar. Örneğin; supraventriküler aritmi koroner arter hastalarında miyokard oksijen ihtiyacını artırarak iskemiye neden olabilir. Nadiren aritmiler hayatı tehdit eden ritim bozukluklarına dönüşebilir. Örneğin aksesuar ileti yoluna sahip hastalarda hızlı ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon ventriküler fibrilasyona dejenere olabilir

50 Ventriküler erken vurular, kompleks ventriküler ektopi veya kısa süreli ventriküler taşikardi miyokard iskemisi yoksa, genellikle tedavi gerektirmez. Sık ventriküler erken vurular ve kısa süreli ventriküler taşikardi, intraoperatif ve postoperatif aritmi ve uzun dönem takipte sürekli ventriküler taşikardi gelişimi için risk faktörü ise de, perioperatif dönemde MI ya da kalbe bağlı ölüm riskini artırmamaktadır

51 Bu nedenle, ameliyat öncesi dönemde yoğun monitörizasyon veya tedavi gerekmez.
Bununla birlikte perioperatif ya da postoperatif aritmi gelişme riski yüksek olan hastalarda profilaktik beta-bloker kullanımı düşünülebilir. Profilaktik beta-bloker kullanımı cerrahi sırasında ve takip eden 2 yıl boyunca mortalite ve komplikasyon insidansını azaltmaktadır AV tam blok gibi yüksek dereceli ileti bozuklukları ameliyatta artabilir ve geçici pil takılmasını gerektirir.

52 Cerrahi Risk Cerrahinin büyüklüğü ve tipi gibi bir çok etmen riski etkiler. Majör torasik, abdominal veya vasküler cerrahinin, özellikle 70 yaş üzeri bireylerde kardiyak morbiditesi yüksektir. Diğer risk faktörleri, önceki 1 yıl içinde geçirilmiş MI ve KY’dir. Damar cerrahisinde kalbe ait komplikasyon riski artmıştır. Bunun nedenleri, periferik damar hastalığına neden olan risk faktörlerinin çoğunun KAH için de risk oluşturması, ileri yaş ve klodikasyo nedeniyle KAH semptomlarını gizlemesi ve majör damar ameliyatlarının uzun sürmesidir.

53 Cerrahi Risk Daha önce baypas cerrahisi geçiren hastalarda perioperatif ve uzun dönem mortalite KAH olmayanlarla benzerdir KAH olan bireylerde kalp dışı cerrahi öncesi baypas ameliyatı riski belirgin azaltmaktadır. Majör damar cerrahisi uygulanan yüksek riskli hastalarda, ameliyat öncesi beta-bloker tedavisinin kalbe ait morbidite ve mortaliteyi anlamlı azalttığı bildiril-miştir Damar cerrahisi yapılan hastalarda intravasküler hacim azalması mortaliteyi artırmaktadır Birçok hastalığı bir arada taşıyan hastalarda transplantasyon cerrahisi yüksek risk oluştur

54 …………………….. Ameliyat Öncesi Tedavi…………………   Koroner Arter Hastalığı Koroner Baypas Cerrahisi
Bugüne kadar hiçbir randomize çalışma kalp dışı ameliyat öncesi koroner arter baypas cerrahisinin (KABC) etkinliğini araştırmamıştır. Ameliyat öncesi KABC endikasyonları ameliyat olmayacak olan hastalarla aynıdır KABC’ne bağlı kardiyak risk genellikle kalp dışı cerrahinin riskinden daha yüksek olduğu için ameliyat öncesi dönemde nadiren gerekir

55 …………….. Ameliyat Öncesi Tedavi…………………   Koroner Arter Hastalığı Koroner Baypas Cerrahisi
Ancak nadiren karasız anginası olan veya stabil olup sol ana koroner veya 3 damar hastalığı olanlarda kalp dışı ameliyat öncesi KABC uzun dönem sağkalıma olumlu katkı yapmaktadır. Benzer şekilde proksimal sol ön inen arter darlığı olan ve sol ventrikül sistolik işlevi bozulmuş hastalar da KABC’den yarar görmektedir. Bu tip hastalarda eğer kalp dışı cerrahinin riski baypas cerrahisinden daha fazla ise hastalar önce KABC’ne gönderilmelidir. Eldeki veriler önce KABC daha sonra elektif kalp dışı cerrahi yapılan hastalarda prognozun daha iyi olduğunu göstermektedir 

56 Koroner Arter Hastalığının Tıbbi Tedavisi
Öncelikle hastalar ameliyat öncesinde angina için beta-bloker, kalsiyum antagonisti ve/veya nitrat kullanmakta ise bu tedavi rejimi ameliyat ve sonrası dönemde de devam edilmelidir. Aynı şey KY’de kullanılan ilaçlar için de geçerlidir Ameliyat öncesi beta-bloker kullanımı ameliyat sırası ve sonrası iskemi ve kalbe ait diğer komplikasyonları azaltmaktadır Bu nedenle bilinen iskemisi olanlarda ilk tercih edilecek ilaç grubu beta-bloker olarak gözükmektedir.

57 Kapak Cerrahisi Kalp dışı ameliyat olacak hastalardaki kapak ameliyatı endikasyonları genel kalp dışı ameliyata gitmeyecek olan hastalarla aynıdır Semptomatik şiddetli aort ve/veya mitral darlıkları en yüksek riskli grubu oluşturur. Bu hastalarda kalp dışı ameliyat sonrası şiddetli KY veya şok gelişebilir. Sadece şiddetli ve semptomatik aort/mitral darlığı olanlar kalp dışı cerrahi öncesi kapak değişimine yönlendirilmelidir Semptomatik şiddetli mitral ve aort yetersizliği olanlar ameliyat öncesi durumları tıbbi tedaviyle stabilize edilirlerse kalp dışı ameliyatları oldukça iyi tolere ederler.

58 Hipertansiyon Yüksek kan basıncı ameliyat öncesi dönemde düzenlenmelidir. Ameliyat öncesi KB kontrolü perioperatif iskemi olasılığını azaltmaktadır Hipertansiyona bağlı olarak ameliyatın ertelenip ertelenmeyeceği her bir hastanın özgün koşullarına bağlı olarak kararlaştırılır. Ameliyat öncesi beta-bloker verilmesinin kan basıncındaki ciddi dalgalanmaları ve perioperatif iskemik epizotların sayı ve sıklığını azalttığı gösterilmiştir Bu nedenle beta-blokerler tercih edilen ajanlardır. Bu seminer Perşembe sabahı bana ulaştırıldığı için ancak bu kadar düzeltebildim. Verdiğim geçici rahatsızlıktan dolayı herkesten özür diliyorum.

59 Kaynaklar…. Klinik anestezi zeynep kayhan Lange anestezi
Miller anestezi Türk kardioloji derneği(doc.dr murat ersanlı İstanbul üniversitesi kardioloji enstitüsü

60 TEŞEKKÜRLER


"Arş.Gör.Dr.Fethullah YILDIZ Yrd.Doç.Dr.Alkin ÇOLAK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları