Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE HAZIRLAMA. PROJE Önceden belirlenmiş bir süre içerisinde de ğ işim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE HAZIRLAMA. PROJE Önceden belirlenmiş bir süre içerisinde de ğ işim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması."— Sunum transkripti:

1 PROJE HAZIRLAMA

2 PROJE Önceden belirlenmiş bir süre içerisinde de ğ işim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildi ğ i bir çalışmadır.

3 PROJE Bilimsel bir çalışma olan projede; gözlem yaparak bilgi toplama, elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler arasında neden – sonuç ilişkisinin olup olmadı ğ ının araştırılması, gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların aktarılması söz konusudur.

4 Ö ğ rencilere destek veren Projeler, ö ğ rencileri araştırmaya yöneltmek, çevrelerinde meydana gelen problemlere karşı duyarlılıklarını artırmak, araştırma bilinci kazandırmak, teşvik etmek ve bu konularda kabiliyetli olan ö ğ rencileri tespit etmek amacıyla yapılan bilimsel çalışmalardır. Şuanda ülkemizde proje yarışmaları TÜB İ TAK tarafından yapılmaktadır. Bunun yanı sıra bazı özel kuruluşlar da çeşitli proje yarışmaları düzenlemektedirler. Projeler genellikle; Bilgisayar, Biyoloji, Matematik, Fizik, Kimya ve Çevre alanlarında yapılmaktadır. Hazırlanan projelerde başarılı olmada şu esaslar dikkate alınır: Projeyi hazırlayan kişilerin sunumu, proje konusunun orijinalli ğ i, proje metninin düzenli hazırlanması, uygulanabilirli ğ i, ekonomik oluşu ve bilimsellik başarılı olma açısından çok önemlidir.

5 Proje Planlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Proje konusuna karar verme, Zaman çatısını oluşturma, Etkinlikleri planlama, De ğ erlendirme planı hazırlama, Projeyi başlatma, Projeyi tamamlama ve ürünlerin yansıtılmasına katkı sa ğ lama,

6 Proje Nasıl Hazırlanmalı ? Proje bilimsel bir çalışma olmalıdır. Projenin her aşamasında bilimsel çalışmanın bütün özelliklerinin görülmesi gerekir.Proje çalışması merak ve gözlemle başlar. Çevrede yaşananları merak etmek ve bunun do ğ rultusunda merak edilen konulara ilişkin gözlem yapmak proje hazırlamada ilk adımı oluşturur. Yapılan çalışmanın bilimsel olmasıiçin uygulanması gereken bazı aşamalar vardır. Bunlar:i

7 Proje Nasıl Hazırlanmalı ? 1. Projenin Konusunu Seçmek Proje konusu; ilgi çeken, üzerinde düşünülen, merak edilen konulardan seçilmelidir. Akla pek çok fikir gelebilir. Bunlar not edilmeli hemen karar verilmemelidir. Bunlar arasından yapılabilecek, merak duyulan ve ilgi uyandıran bir konu seçilmelidir. 2. Bilgi Toplamak Projenin konusu belirlendikten sonra konuyla ilgili kitaplardan, dergilerden, internetten, kaynak kişilerden ve kurumlardan bilgi toplanmalıdır. Konuyla ilgili yazılı, sözlü, görsel her türlü materyal toplanmalıdır. 3. Projenin Tanımlanması Proje fikrinin ortaya çıkmasından sonra elde edilen bilgiler ışı ğ ında projenin amacı, hedefleri, yöntemi, uygulama adımları, çalışma takvimi ve beklenen sonuçları tanımlanmalıdır. Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır. Projelerin genelde tek bir amacı vardır. Projenin amacı iyi tanımlanmadı ğ ında amaca yönelik hedefler ve faaliyetleri tanımlamada sorunlarla karşılaşılabilir.Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Hedefler birden fazla olabilir. Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadı ğ ını belirleyebilmek için ölçülebilir hedefler belirlenmelidir.Proje çalışmaları sırasında izlenecek yol, yapılacak deney ve gözlemler, veri toplama araçları, istatistiksel de ğ erlendirmeler, grafik çizimleri ve hesaplamalar yöntemi belirleyen unsurlardır. Tüm bu aşamalar açık ve net bir biçimde açıklanmalıdır. Proje çalışmaları sırasında gerçekleştirilecek faaliyetler adım adım tanımlanmalı ve her bir faaliyet için beklenen sonuçlar ortaya konulmalıdır.i 4. Projenin Yürütülmesi Proje belirlenen amaç, hedefler, yöntemler, uygulama adımları ve takvim do ğ rultusunda hazırlanır. 5. De ğ erlendirme ve Rapor Yazımı Bu aşamada, proje süresince belli aralıklarla ve proje sona erdikten sonra proje sonuçlarının ve etkisinin de ğ erlendirmesi yapılır. Daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak çalışmanın amacına ne ölçüde ulaşıldı ğ ı belirtilir. Raporda proje çalışmalarında elde edilen sonuçlar yazılır, Bu bölüm projenin en önemli kısmıdır. Bulgular, yazılı ve görsel araçlarla ifade edilir.

8 Proje Hazırlanırken Dikkat Edilecek Konular Projeler yaratıcı, bilimsel, uygulanabilir, yarar sa ğ lamaya dönük, açık ve anlaşılır olmalıdır. Projelerde, problemin tanımı, amacı, hedefleri ve faaliyetleri arasında anlamlı ilişki kurulmalıdır. Projeler sürdürülebilir olmalıdır. Projeler, proje hazırlayanların kendi özgün eseri olmalı ve daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır. Projeler, alanına yeni, özgün ve estetik bir bakış açısı getirmelidir. Proje sonucunda, proje amaç ve hedeflerine ulaşıldı ğ ı bilimsel olarak gösterilmelidir. Proje çalışmaları toplumsal yarar sa ğ lamaya dönük olmalıdır.

9 Proje Planlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular 1.Özellikle ilginç ve kendinize uygun bir fikir seçin: Gerçekten sevdi ğ iniz bir konuyu seçerek, literatürü araştırarak, geçerli bilgiler için gerekli yerlere danışarak daha kolay motive olabilirsiniz.

10 Proje Planlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular 2. Tamamlayacak zamanı bulaca ğ ınız tasarılar seçin. Çalışmanızın koşulları ile tasarınız birbirine uygun olmalı ve belirli bir zamanda tamamlanabilmelidir.

11 Proje Planlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular 3. Hangi özel malzemelere, imkanlara ya da kaynaklara ihtiyacınız olaca ğ ını belirleyin. Konu üzerinde karar varmadan önce, projeyi başarıyla tamamlamak için, öncelikle nelere ihtiyacınız oldu ğ unu ö ğ renmek üzere araştırma yapın.

12 Proje Planlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular 4. Konunuzun zorluk derecesini göz önünde tutun. Literatürü anlayabilmeniz, rapor yazabilmeniz veya projeyi tamamlayabilmeniz için, seçti ğ iniz alanda yeterli bilgiye sahip oldu ğ unuza emin olun. Konuyu başlangıçta kısaca araştırın. Literatürü anlamakta güçlük çekiyorsanız, başka bir konu seçin/konunuzu daha genelleştirin ve teknik açıdan basitleştirin.

13 Bilimsel Proje Hazırlama Basamakları Verilen alanda araştırılabilir bir problem oluşturulması, Problemin araştırılabilir hale dönüştürülmesi, Projenin amacının belirlenmesi, Projenin araştırma metodolojisinin oluşturulması, Toplanan verilerin analizi, Sonuç ve önerilerin yazılması,

14 Proje raporu şu kısımlardan oluşur. a) Projenin Amacı Kısaca projeyi niçin yaptı ğ ımızı yazılır. b) Giriş Bu kısımda çalıştı ğ ınız konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalar araştırılır. Sonuçları çıkarılır ve incelenir. Metotları tespit edilir. Bir tür literatür özeti çıkarılıp proje konusu tanıtılır. İ yi bir giriş projeye, bilimsellik ve ilgi kazandırır. Bu yüzden giriş için iyi araştırma yapmak ve sa ğ lam kaynaklar kullanılmalıdır. c) Materyal ve Metot Proje çalışmasının nasıl yapıldı ğ ı hangi tekniklerin kullanıldı ğ ı, hangi araç ve gereçlerin kullanıldı ğ ı bu kısımda belirtilmelidir. Çünkü proje de materyal seçimi ve kullanılan teknik bilimselli ğ in bir ifadesidir. d) Sonuç ve Tartışma Çalışma sonunda elde edilen sonuçlar düzenli bir şekilde toplanmalıdır. Özellikle, grafikler, tablolar, şekiller ve resimler kullanmak verilerin açıkça ifade edilmesi için çok önemlidir. Sonuçların çıkma sebepleri ve bu sonuçların daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılması yapılmalıdır. Bunun nedenleri açıkça ifade edilmelidir. Sonuç kısmında projenin yorumu da yapılmalı ve yeni projelere ışık tutması sa ğ lanmalıdır. e) Kaynakça Projenin bilimsellik kazanmasında ve do ğ rulu ğ unda kullanılan kaynakların verilmesi temel esaslardandır. Bunlar verilirken literatür verme kuralına uygun olarak yazılmalıdır.

15 1. Projenin Konusunu Seçmek Projenizi ilgilendi ğ iniz, üzerine düşündü ğ ünüz, merak etti ğ iniz konulardan seçin. Aklınıza gelen fikirleri not edin. Bunların arasında sizin en güzel yapabilece ğ inizi, en merak etti ğ inizi seçin. Projenin gerekçeleri nelerdir? Amaçları ve hedefleri nelerdir?

16 2. Bilgi Toplamak Seçti ğ iniz konuyla ilgili kitaplardan, dergilerden, internetten, insanlardan ve kurumlardan bilgi toplayın. Bilginin yazılı olması gerekmiyor. Konunuzla ilgili foto ğ raf, asetat, saydam, model, afiş ve bulabilece ğ iniz her türlü malzemeyi toplayın. Projenizi en iyi nasıl sunabilece ğ inizi düşünün.

17 3. Bilimsel Yöntem Varsayımda yani ön tahminde bulunun. Varsayımınızı gösterecek gözlemler ya da deneyler nasıl olabilir, hangi malzemeleri kullanabilirsiniz, hangi ölçümleri yapabilirsiniz? Sonuca ulaşmanızda en etkili ve en kolay yöntemi belirleyin.

18 4. Veri Toplama Yöntemleri Uygulanacak araştırma yöntemine karar verdikten sonra, seçilen araştırma yöntemi içerisinde kullanabilece ğ imiz yönteme de karar vermek zorundayız. Mülakat, anket, gözlem/deney, kaynak derleme v.b. sonuca ulaşmanızda en etkili ve en kolay yöntemi belirleyin.

19 4. Veri Toplama Yöntemleri E ğ er deneysel yönteme karar verdiysek, de ğ işkenleri belirleyip, tasarladı ğ ınız deneyi kontrollü olarak yapın. Deneyi yaparken tüm gözlemlerinizi, tüm düşünceleriniz not edin. Tüm notlarınız, çalışmanız bittikten sonra her şeyi toparlamanızı kolaylaştıracak, ayrıca e ğ er bir hata yaparsanız, hatanızın nerede oldu ğ unu gösterecektir. Hata yapmaktan korkmayın. Bugün bilimin bize gösterdi ğ i buluşlar ve keşifler uzun u ğ raşların sonunda, tekrar tekrar deneme ve yine yılmadan tekrar deneme ile gerçekleşmiştir. Bilim sabır ve özveri gerektirir. Bundan da korkmayın. E ğ er bilimsel yöntemi do ğ ru şekilde uygularsanız mutlaka bir sonuca ulaşırsınız.

20 5. Verilerin Düzenlenmesi Grafikler, Tablolar, Çizimler, Modeller Elde etti ğ imiz verileri tasnif ederek gruplandırın. Ne oldu? Buldu ğ unuz sonuç nedir? Sonuçlarınızı grafikler, tablolar, çizimler yolu ile gösterin. Buldu ğ unuz sonucu gösterecek maketler (modeller) de yapabilirsiniz.

21 6. Yaptı ğ ını Göster Çalışmanız basit ve düzenli olmalı ama bir şeyin aynısı olmamalı. Yaptı ğ ınız maket, deneyi insanların anlayabilece ğ i şekilde düzenlenmeli, ayrıca yaptı ğ ınız çalışmaya e ğ lence de katabilirsiniz. Bunu, renkleri kullanarak, insanları şaşırtacak, e ğ lendirecek düzenlemelerle yapabilirsiniz. Buradaki yaratıcılık size kalmış. Kullandı ğ ınız bilimsel yöntemi gösterin.

22 7. Raporun Yazılması Projenizin öyküsünü anlatın ne yapmak istediniz ve nasıl yaptınız? Bilimsel bir projenin raporu da belirli kurallara ve belirli sıraya göre yazılır. Bu kurallara ve sıraya uymalısınız.

23 8. Sunuş Bilimsel bir projenin mutlaka sunuşu yapılır. Projeyi sunuş pratikleri yapın. Bir arkadaşınıza, ailenize, ö ğ retmeninize sunun, bunu bir kez yaptıktan sonra daha rahat edeceksiniz. Ayrıca unutmayın konunuzu en iyi siz biliyorsunuz. Çok u ğ raştınız, emek harcadınız, şimdi sizin bildi ğ iniz bilgileri di ğ er insanlarla paylaşma zamanı geldi.

24 Bilimsel proje raporu nasıl hazırlanır? Bilimsel raporlar şu bölümleri içerir: 1. Başlık: Başlık yazılırken, araştırma ile ilgili anahtar kelimeler kullanılmalıdır. Başlık, araştırılan problemi yansıtmalı, kısa anlaşılır ve öz olmalıdır. Başlık bölümü 2 şekilde düzenlenebilir. E ğ er projenizle bir yarışmaya girecekseniz, jürinin objektif de ğ erlendirme yapması için, başlık bölümünde sadece projenizin adı yer alır. Di ğ er türlü projenizin adı, sizin adınız soyadınız, unvanınız ve projenin başlangıç-bitiş tarihi başlık bölümüne yazılır.

25 Bilimsel Proje Raporu Bölümleri 2. İ çindekiler: İ kinci bölüm raporunuzdaki ana başlıkları ve bunların bulundu ğ u sayfaları bildirir. 3. Özet: Bu bölümde projeniz ana hatlarıyla çizilir. Özet bir sayfadan fazla olmaz. Her şey bir sayfayı geçmeyecek şekilde, kısa ve öz olarak açıklanır. Projenin gerekçesi, amaç, kurulan varsayım, kısaca kullanılan metot ve bulunan sonuçlar yazılır. Genellikle özetin bir kopyası jüri üyelerine verilir. Bu şekilde jüri üyelerinin yapaca ğ ınız sunuş hakkında bir fikri olur.

26 Bilimsel Proje Raporu Bölümleri 4. Giriş: Giriş bölümü bu projeyi neden seçti ğ inizi ve projenin amacını ifade eder, araştırmanızla ilgili varsayımınızı bildirirsiniz. Projenizi seçmenin bir nedeni vardır. Bu merak etti ğ iniz ve hakkında soru sordu ğ unuz bir konudur. Sordu ğ unuz soruyu araştırarak cevaplamaya çalışırsınız. Sorunun cevabını önceden tahmin etmek ile siz bir varsayım kurmuş olursunuz.

27 Bilimsel Proje Raporu Bölümleri 5.Yöntem-Araştırma: E ğ er projeniz deney içeriyorsa, deneyin amacını, kullandı ğ ınız malzemeleri, deneyin yapılışını madde madde yazmalısınız. E ğ er araştırma ise, konuyla ilgili bilgiler vermelisiniz.

28 Bilimsel Proje Raporu Bölümleri 6. Bulgular: Bu bölümde yorum yapmadan, veriler okuyucuya sistematik olarak ve anlaşılır bir şekilde sunulur. Mümkün oldu ğ unca önyargıdan uzak, yorum yapmadan ham veriler sunulur.

29 Bilimsel Proje Raporu Bölümleri 7.Sonuç-De ğ erlendirme: Deney yaptıysanız, buldu ğ unuz sonucu, varsayımınızın do ğ rulanıp do ğ rulanmadı ğ ını, soru sorduysanız, cevabı bildirirsiniz. Buldu ğ unuz sonuç hakkında de ğ erlendirme yaparsınız. Araştırma yaptıysanız araştırmanın sonucunu ve de ğ erlendirmesini yazarsınız. Bu bölümde de tablolar, şekiller, grafikler, resim ve foto ğ raflar kullanabilirsiniz.

30 Bilimsel Proje Raporu Bölümleri 8. Öneriler: Öneriler tamamen sonuçlardan ve ilgili literatürden çıkarılmalıdır. Araştırmanızdan elde etti ğ iniz sonuçlar pratikte kime fayda sa ğ lar, nerede, ne işe yarar. Bu alanda araştırma yapacaklar için gerekli öneriler verilmelidir.

31 Bilimsel Proje Raporu Bölümleri 9.Kaynaklar: Projeniz boyunca kullandı ğ ınız tüm kaynakları bu bölümde yazacaksınız. Kaynaklar kitap, dergi, ansiklopedi gibi yazılı olabilir. Yazılı kaynaklarda kayna ğ ın adı, yazarları, kayna ğ ı hangi kurumun bastı ğ ı ve basım tarihi bildirilmelidir. Cilt ve sayfa numarası da konulur. Kaynak olarak internet kullandıysanız, internet adresini belirtmelisiniz. Kaynak, kişi de olabilir. Kişinin adını, unvanını ve bulundu ğ u kurumu yazmalısınız.

32 Bilimsel Proje Raporu Bölümleri 10.Katkıda Bulunanlar: Projenin tamamını tek başınıza yapmış olabilirsiniz. Ama fikir alırken, deneyi yaparken ya da malzemeyi temin ederken bazı yardımlar almış olabilirsiniz. Bu bölümde aldı ğ ınız yardımlar için, kişilere teşekkür etmelisiniz.


"PROJE HAZIRLAMA. PROJE Önceden belirlenmiş bir süre içerisinde de ğ işim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları