Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENCİ DAVRANIŞ BİÇİMLENDİRME HÜKÜMDAR AYDEMİR İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENCİ DAVRANIŞ BİÇİMLENDİRME HÜKÜMDAR AYDEMİR İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞ BİÇİMLENDİRME HÜKÜMDAR AYDEMİR İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ

2 1. Öğrencilerin gereksinimlerine dönük olmayan öğretim yaşantısının, sınıf tarafından ilginç ve anlamlı bulunması beklenemez. Dolayısıyla öğretmen, öğrencilerinin istek ve beklentilerine duyarlık göstermelidir.

3 2. Ciddi, güvenilir, esnek ve iyi planmış bir öğretim ortamı öğrenciyi derse etkin katılıma güdüler. Şu halde öğretim ortamının düzenlenmesine gereken özen gösterilmeli ve bu amaçla öğrencilerin görüşlerinden yararlanılmalıdır.

4 3. Başarısızlık endişesi duyan öğrencinin, derse katılımı beklenemez. Öğrenciler çok değişik nedenlerden dolayı başarısızlık endişelerine kapılırlar. Bazı anne babaların akademik başarıya aşırı önem vermesi, akranları tarafından başarısızlıkları nedeniyle aşağılanma veya onların beğenisini yitirme kaygısı, öğretmenin cezalandırıcı sert bir otorite figürü olarak algılanması gibi etmenler öğrenciyi endişelendirebilir.

5 Öte yandan bazı öğrenciler de çalışkan etiketini yitireceklerinden, kazandıkları statüyü koruma kaygısı geliştirirler. Bu tür öğrenciler başarısız olma riskini göze alamadıkları için, derse katılmazlar. Öğretmen, başarısızlık endişesinin kompleks bir nitelik taşıdığını bilmeli ve durumsal koşullara göre bu etmenlere karşı, gerekli önlemleri almalıdır.

6 4.Derse katılma ve dolayısıyla zamanın etkin kullanımını olumsuz yönde etkileyen bir başka etken, başarı kayıtsızlığıdır. Bazı öğrenciler, hem genel uyarılmışlık hem de güdülenme etkinliklerine kayıtsız kalma eğilimi gösterirler. Gerçekte bu tür öğrencilerin büyük bölümünde asıl sorun, yaşadıkları başarısızlık endişesidir. Ancak bu endişe, çoğu kez savunma mekanizmaları (akla uydurma, yer değiştirme, bahane bulma vb.) kullanarak öylesine ustalıklı biçimde maskelenir ki, gerçek nedenler dışardan kolayca gözlenemez.

7 Başarısızlık kaygısı duyan öğrenciler, genellikle öğretim yaşantılarının, gereksiz ve yararsız ayrıca okul ve öğretmenlerin sıkıcı olduğunu söyleyerek, kendilerinin dışında herkesi suçlarlar. Bu tür öğrencilerin anne babalarının akademik başarıya tümüyle kayıtsız davranmaları, öğretmenlerinin onları başarısızlıkları nedeniyle ağır şekilde cezalandırması veya içinde bulundukları akran gruplarının olumsuz değer yargılarından etkilenmeleri söz konusu olabilir.

8 Bu nedenlerin oluşturduğu ortak sonuç, düşük bir benlik algısı ve değersiz bir kimlik bilincidir. O halde öğretmen öğrencilerinin moral değerlerini yükselterek, olumlu benlik ve kimlik özellikleri geliştirmelerine özen göstermelidir.

9 5. Başarısızlık endişesi ve başarı kayıtsızlığı gibi davranış bozuklukları, ders zamanının akışında kesintilere neden olur. Böyle bir durumda gerçek nedenleri göremeyen öğretmenin, sorunların çözümünde etkili olması beklenemez. Aksine sorun çözme stratejilerinde her başarısız girişim, davranış problemlerini artırırken, öğrencilerin öğretmene duydukları güveni azaltır. Ancak öğretmen öğrencilerini yakından gözler ve onlarla olumlu ilişkiler geliştirirse, hem sorunun gerçek nedenlerine daha kolay ulaşır hem de çözüm stratejileri konusunda ortak bir irade oluşturur.

10 6. Öğrencilere model oluşturma, sadece sözel planda değil, pratik davranışlar bağlamında da önemlidir. Buna göre sadece belli bir durumda yapılması gerekenleri belirtmek ve bu amaçla kurallar koymak yeterli değildir. Bunlar kadar önemli olan davranışsal tutarlık ve sürekliliktir. Örneğin aynı türde istenmeyen davranışlardan birincisi görmezlikten gelmek, diğerini ağır biçimde cezalandırmak veya aynı ölçüdeki başarılardan birini ödüllendirmek, diğerine kayıtsız kalmak, öğretmenin saygınlığını ve güvenini azaltır. Ayrıca adil olmayan bu tür yaklaşımların, öğrenciler arasında çatışma ve gerginliklere yol açacağı, bunların da bir biçimde derse yansıyacağı gözden uzak tutulmamalıdır.

11 7. Davranışçılara göre, öğrenme dışsal pekiştireçlerden çok, içsel pekiştireçlere bağlıdır Bu anlayış, öğrencileri öğretim yaşantılarının tamamlayıcı bir parçası olarak algılama ilkesine dayanır. Buna göre öğretmen, öğrenme yaklaşımları ve amaçları konusunda öğrencileriyle en geniş uzlaşma olanaklarını aramalı ve bu süreçte onların öznel iç dünyalarının gereklerini yaşamalarına fırsat vermelidir.

12 Böylece öğrenme sürecinde, kendini geliştirme ve gerçekleştirme hazzını yaşayan öğrenciler, içsel olarak güdülenecektir. İçsel olarak güdülenen öğrenciler, derse sadece öğretmenlerini mutlu etmek için değil, tanınma, onaylanma, kabul görme, başarılı olma gibi hazları duymak için katılırlar. Aynı şekilde dersin akışını engelleyen herhangi bir istenmeyen davranıştan kaçınırken, öğretmenlerinden alacakları olumsuz tepkilerden çok, öznel değerlerinden ve olumlu benlik algılarından etkileneceklerdir.

13 DERS ZAMANIN VERİMLİ KULLANILMASI

14 Ders zamanının verimli kullanılmasında öğretmen kendisine şu soruları ve benzer nitelikteki soruları sormalıdır.

15 1. Sınıfın fiziksel organizasyonunun yanı sıra mevcut kural ve prosedürler öğretim yaşantılarının niteliğine uygun mu ? 2. Sınıf içi kural ve prosedürleri tam ve eşit bir biçimde uygulayabiliyor muyum? 3. Öğretimin gerçekleşmesi sürecinde ne tür araç gerece, ekipmana ve kaynağa gereksinimim var?

16 4. Öğretim yaşantısı, öğrencilerin grupla ve bireysel öğrenme etkinliklerine uygun nitelikler taşıyor mu? 5. Öğretim sürecinde öğrencinin katılımını artırmak ve bir etkinlikten diğerine geçişte, geçiş zamanını azaltmak için neler yapabilirim? 6. Öğretim programlarındaki etkinliklerin sıralanışı öğrencilerin grup çalışmalarına uygun mu?

17 7. Öğrencilerle etkileşirken yargılayıcı olmayan bir dil kullanabiliyor muyum? 8. Öğrencilerime acele bir yanıt vermeden önce tam olarak ne yaptıklarını gözlemeye ve ne söylediklerini duymaya hazır mıyım? 9. Öğretim yaşantılarının uygulanması ve değerlen - dirilmesi aşamalarında ne tür beklenmedik gelişmeler oluşabilir. Bunlara karşı ne tür önlemler alabilirim?

18 11. Öğretim sürecinde hangi öğrencilerim ne tür yardımlara gereksinim duyarlar? 12. Ders için ayrılan zaman dilimi, öğretim amaçlarının gerçekleşmesi için yeterli mi? 10. Öğretim yaşantısının desenlenmesi ve uygulanmasında kimlerden ne tür yardımlar alabilirim?

19 13. Öğretimi etkinleştirmek ve ders süresini verimli kullanmak için, ne tür eş zamanlı etkinlikler düzenleyebilirim? 14. Sınıfta güvenilir, sıcak, sevecen ve demokratik bir öğrenme iklimi var mı?

20 ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİĞE İLİŞKİN GÖREVLERİ

21 1. Öğretmenlerin Psikolojik Danışma ve Rehberliğe İlişkin Görevleri Sınıfta etkili bir öğrenmenin meydana gelmesi için gerekli anlayış ve öğrenme ortamını sağlama. 2. Sınıfta psikolojik sağlığa uygun bir psikolojik atmosfer sağlama.

22 3. Öğretmenlerin Psikolojik Danışma ve Rehberliğe İlişkin Görevleri Öğrencilerin kendileri için daha gerçekçi ve tutarlı ben’lik tasarımları geliştirmelerine yardım etmek. 4.Öğrencilerin kendini ve problemlerini anlaması ve çevresi ile olan ilişkilerini daha da geliştirmesi için onlara yardım etme. 5.Onların kuvvetli ve zayıf yönlerini öğrenmelerine yardım etme.

23 6.Öğrencilerin duygusal yaşamlarını tanımaya ve anlamaya çalışma. 7.Öğrencilerin iyi çalışma beceri ve alışkanlıklarını kazanmalarına yardım etme. 8. Öğrencilerine dengeli, tutarlı ve uyumlu bir davranış örneği olma. 9. Öğrencilerin en uygun düzeyde gelişimi için okuldaki diğer öğretmen, yönetici ve özellikle danışmanlar ile yakın ilişkiler kurma

24 10. Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmeleri için yararlanabilecekleri her türlü yardım ve fırsatlar hakkında tanıtıcı bilgiler verme ve gerektiğinde bunlardan yaralanabilmeleri için onları teşvik etme. 11. Öğrencilerin kendi gelecekleri için eğitsel ve mesleki plan yapmalarına ve bu planları uygulamalarına yardım etme. 12. Okul psikolojik danışma ve rehberlik programında yer alan hizmetlerin gerçekleştirilmesine yardım etme ve bunun için kendisine verilecek görevleri yapma.

25 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİĞE İLİŞKİN GÖREVLERİ

26 1. Okul rehberlik programı çerçevesinde kendi sınıfı için bir yıllık çalışma programı hazırlama. 2. Kendi sınıfı ile ilgili çalışmalarda rehberlik uzmanlarına yardımcı olma. 3. Problemli öğrencilerle görüşmeler yapma, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunların çözümü için gerektiğinde okul yönetimi,diğer öğretmenler ve aile işbirliği içinde çalışma. 4. Öğrencilerin Eğitsel Kol çalışmalarına etkin olarak katılmalarını sağlama.

27 5. Uzmanlarla işbirliği yaparak öğrencileri tanıma, bu amaçla form, fiş, gözlem kartları, anket, test v.b. araçları uygulama ve kendisinin yapabileceği değerlendirmeleri yapma.. 6. Başka okullardan naklen gelen öğrencilerin toplu dosyalarındaki bilgileri inceleme ve değerlendirme 7. Sosyal ilişkileri yeterli olmayan öğrencilere bu ilişkilerini geliştirmede yardımcı olma.

28 8. Öğretim yılı sonunda yaptığı her türlü rehberlik etkinliklerini, aksaklıklar ve alınacak önlemlerle birlikte rapor etme. 9. Yönetmeliklerle sınıf öğretmenlerine verilen rehberlikle ilgili tüm görevleri yerine getirme.


"ÖĞRENCİ DAVRANIŞ BİÇİMLENDİRME HÜKÜMDAR AYDEMİR İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları