Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Sağlık Hukuku “CEZA SORUMLULUĞU ve BİLİRKİŞİLİK” Dr. A. Coşkun Yorulmaz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Sağlık Hukuku “CEZA SORUMLULUĞU ve BİLİRKİŞİLİK” Dr. A. Coşkun Yorulmaz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Sağlık Hukuku “CEZA SORUMLULUĞU ve BİLİRKİŞİLİK” Dr. A. Coşkun Yorulmaz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

2 Tıp uygulanırken yaşanan medikolegal sorunlar, yeni ortaya çıkmış değildir. Modern tıbbın olanakları ile sayıları artmış ve keskinleşmiştir. Yeni olan, TCK, Hasta/Hekim hakları kavramlarına olan kamuoyunun ilgisi Genetik tanı→gebeliği sonlandırma Tedaviyi sonlandırma kararları Tıbbi uygulama Hataları? Organ ve doku nakilleri Ölmeye yardım ( Pasif-aktif ötanazi...) Beyin ölümü (beyin ölümlü gebenin bedenindeki canlı fetüs) Adli Olgular İhbar yükümlülüğü Sır saklama istismar Aydınlanmış Onam

3 Tedaviye Ulaşım Malpractice iddiası ve yol haritası Hizmetin Kalitesi Tıbbi Hata İddiası Hekimin Savunması Yargılanma Hüküm Tazminat SONRASI

4 Hekimler Sigortacılar Hastalar Avukatlar

5 Fibrinojen konsantrelerinin etkileri düşük, Hepatit-C infeksiyonuna yol açma riskleri ise yüksekti.→1977’de ABD’de FDA, piyasadan çekti. ÖLÜM NEDENLERİ Kalp hastalıkları 726,974 Kanser 539,577 Serebrovasküler hastalık 159,791 KOAH (COPD) 109,029 TIBBİ HATALAR 44,000-98,000 Kazalar 95,644 Pneumonia/influenza 86,449 Diabetes 62,636 İntihar 30,535 Böbrek hastalıkları 25,331 Karaciğer hastalıkları 25,175 (CDC-97, IOM-2000)

6 Tıbbi uygulama hatası (malpractice); doktorun tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan “zarardır”. “Sanat Hatalarında Hekim Sorumluluğu/Medical -Malpractice Statement” Dünya Hekimler Birliği (World Medical Association-WMA), 1992 Hastalık sürecinden bağımsız tıbbi yönetimden kaynaklanan yaralanmalar

7 30.05.20167 Hekimlerin görev ve sorumlukları ile ilgili önemli belgeler 11.4.1928 tarih, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (TŞSTİK) 24.4.1930 tarih ; 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 13.1.1960 tarih; 4/12578 sayılı Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi 01.02.1999 tarihli TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 12.01.1961 tarih ; 224 sayılı Sosyalleştirme Kanunu 23.1.1953 tarih ; 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği(TTB) Kanunu 28.4.2004 tarih, 25446 sayılı TTB Disiplin Yönetmeliği TCK

8 30.05.20168 Kayıt Tutma Yükümlülüğü: Sır Saklama Yükümlülüğü: Tedaviyi Sürdürme Yükümlülüğü: İçten bağlılık H. Dokgöz

9 Yasal düzenlemelerde yer alan mesleki etik kurallar gereğince hekim, ilgili yasalardaki genel tanımlar çerçevesinde cezai ve hukuki açıdan sorumlu hale gelmektedir. Hekim sorumluluğunun yasal anlamda koşulları şunlardır: Fiilin hukuka aykırı olması Zararın doğmuş olması Kusurlu bir davranışın bulunması Zarar ile sonuç arasında uygun nedensellik bağı bulunması Böylece, haksız fiiller tazminat davalarının, meydana gelen suçlar ceza davalarının konusunu oluşturmaktadır.

10 30.05.201610 Standart tıbbi beceri uygulanabilmiş mi? İddia edilen ihmal konusu, bu standartlara giriyor mu? Uygulama sonunda bir zarar oluşmuş mu? Yaralanma ile ihmal konusu arasında nedensellik bağı var mı Standartlar Zarar Nedensellik

11 30.05.201611 İstenmeyen Sonuç: İzin verilen risk STANDART BAKIMDAN SAPMA YOK Öngörülemeyecek durumlar Öngörülebilir, önlemi yok Öngörülebilir, önlemi alınmış Malpraktis STANDART BAKIMDAN SAPMA Öngörülebilir, yeterli önlem alınmamış durumlar KUSUR Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık

12 30.05.201612 Malpraktis İddialarında Adli Tıp Uzmanının Rolü Malpraktis iddiası sabit görülüp ceza alan olguların yaklaşık %20’sinde olayın ölümle sonuçlandığı belirlendi. Bove ve ark 1970-2000 yılları OTOPSİ

13 “Bu benim avukatımdan” Tıbbi bilirkişiler hastalar üzerinde meydana gelen travmaları veya aile fertlerinin iddialarını mahkemelerde anlaşılabilir şikâyetlere çevirirler

14 30.05.201614 BİLİRKİŞİLİK KURUMLARI I.Yüksek Sağlık Şurası II. Adli Tıp Kurumu III. Yüksek Öğretim Kurumu

15 30.05.201615 Güzel S, Yavuz M S, Aşırdizer M. Adli Tıp Bülteni, 2002; 7 (1): 14-20. Özdemir,M.H, Cekin, N.: Adli Tıp Bülteni, 1998;3 (3): 94-97. Gündoğmuş Ü.N, Bilge Y, Kendi., Hancı İH. Adli Tıp Bülteni, 1997; 2 (3), 127-130. YSŞ ile ATK İhtisas Kurulları ve Adli Tıp Genel Kurulu arasında, %73.7–78.9 İhtisas Kurulları ile %18 uyumsuzluk saptanmış Bilimsel dayanaklar yerine seçilen bilirkişilerin kişisel görüşleri ön planda

16 30.05.201616 Bilirkişiler olayla ilgili delilleri bilimsel teknik ve diğer uzmanlık gerektiren alanlarda süzgeçten geçirerek mahkemeye sunan kişilerdir. Dava Süreleri Clin Infect Dis. 1997 Feb;24(2):254-7. The standard of care is not so standard. J Am Coll Dent. 1997 Summer;64(2):25-8. Expert witness or "hired gun?

17

18 1000 280 36 Bütün Komplikasyonlar Tıbbi Hatalar Dava Açılan Tıbbi hataların 13% üne dava açılıyor %13

19

20 30.05.201620

21 “Bilirkişilik sisteminin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için her şeyden önce “doğru” bilirkişinin seçilmesi gerekmektedir. Hukuk sistemimizde yer verilen “uzman mütalaası” müessesesinin işler hâle getirilmesi ile bilirkişilerin mahkemede sözlü olarak beyanda bulunmalarının (çapraz sorguya tabi tutulmalarının) sağlanması hâlinde, yeterli düzeyde uzmanlığı bulunmayan kişilerin bilirkişilik sisteminin dışına çıkarılmalarının sağlanabileceği” değerlendirilmektedir.

22 “TÜRK CEZA YARGILAMASI HUKUKU’NDA ÇAPRAZ SORGULAMA”

23 5271 SAYILI C.M.K.’DA ÇAPRAZ SORGULAMA 5271 sayılı C.M.K.’nın “Doğrudan Soru Yöneltme” başlığını taşıyan m.201 Özbek, C.M.K. m. 201 hükmünü “doğrudan soru sorma,” C.M.K. m. 216 hükmünü ise “çapraz sorgu” olarak nitelendirmiştir.

24 C.M.K. m.68/1 ile getirilen düzenleme, mahkemenin her zaman bilirkişinin duruşmada dinlenmesine karar verebileceğini düzenlemiştir. Tarafların istemi üzerine bilimsel mütalaa hazırlayan uzman da, bilirkişiye ilişkin hükümlere tabi tutulmuştur.(C.M.K. m.68/3) Dolayısıyla teknik müşavir olarak isimlendirilen uzman da mahkemenin re’sen veya ilgililerden birinin talebi üzerine verdiği karar doğrultusunda duruşmada hazır bulunacak ve çapraz sorgulamaya tabi tutulacaktır.

25 30.05.201625 Küresel ısınmanın pozitif kanıtları

26 Olgu Hekim Yüksek Sağlık Şurası raporunda; “yatışı yaptıktan sonra hastayı yeterli dikkat ve özenle değerlendirmeyen, NST takibini yapmayan ve kısa sürede evine gönderen Asistan Dr……… 3/8 (sekizde üç) oranında suçlu olduğuna”

27 Delay in the diagnosis of breast cancer: medico-legal implications B. T. Andrews and T. Bates The Breast Unit, The William Harvey Hospital, Ashford, Kent, UK Sonuç: 36 aya kadar olan gecikmelerin üzücü prognostik faktörlerle korelasyonu yok Doubling Time(büyüme Hızı)

28 Taze trombüs Organize olmuş trombüs

29 30.05.201629 5237 Sayılı TCK 83/2 a-3 Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi MADDE 83. - (1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir. (2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin; a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanunî düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması, b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması, Gerekir. (3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hâllerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

30 30.05.201630 Olgu 1 Ebe …… tarafından yaptırılan doğum sonrası; uterus atoni kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü bildirilen …….’ nun ölümü olayında; Dr. ……….’ ın tıbbi uygulamalarının tıp kuralları içinde olup olmadığı.

31 30.05.201631 Telefonla vermiş olduğu tedavinin tıp kurallarına uygun olduğu, ancak hastaneye acil olarak intikal edip kanamanın devam ettiğini tespit etmesi durumunda histrektomi işlemini uygulayarak hastanın hayatını kurtarma yoluna gitmesi gerektiği, Eyleminde özensiz ve eksiklik olduğu, Uterus atonisi kanamalarında gerekli işlemler yapılmış olsa bile ölümün gerçekleşebileceği

32 30.05.201632 Ölümünün doğum sonrası uterus atoni kanaması ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu, uterus atonisi kanamalarında; en uygun koşullarda dahi olayın ölümle sonuçlanabileceği, Görece sık rastlanılan doğum sonrası uterus atonisine bağlı kanama komplikasyonunun; anne ölümlerinin en önemli nedenlerinden biri olduğu, Ölüm sıklığındaki yüksekliğin, eğitimli hekim sayısındaki yetersizlikler, kan bankası gibi, kan verilebilmesinin etkili olarak sağlanabileceği birimlerin yokluğu, anestezi ve reaminasyon merkezlerinin bulunmayışı ve sağlık biriminin operasyon kapasitesinin yetersizliği ile doğrudan ilişkili olduğu,

33 30.05.201633 hastaneye ulaşıp duruma müdahil olmasından sonra yapılan medikal tedaviler ve gerekli rahim toparlayıcı manevra yaklaşımlarına rağmen, durumun ciddiyetini koruduğu gerekçesi ile acil ameliyat ve olası kan kaybı sonuçlarının yoğun bakım gerektireceğinin tespit edilmesi üzerine; hastanın hemşire ve anestezi teknisyeni refakatinde gerekli kan, serum ve ilaç tedavisi altında, 30 dakikalık mesafedeki tam teşekküllü üniversite hastanesine sevk edilmesi; tıp kuralları dahilinde olup yanlış bir karar olmadığı,

34 TE Ş EKKÜRLER


"Türkiye’de Sağlık Hukuku “CEZA SORUMLULUĞU ve BİLİRKİŞİLİK” Dr. A. Coşkun Yorulmaz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları