Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 BÜTÇE Hazırlık Uygulama ve Sonuçları Bayram KESER Mali Hizmetler Uzmanı Bütçe ve Kesin Hesap Daire Başkanı V. Yalova, 02 Haziran 2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 BÜTÇE Hazırlık Uygulama ve Sonuçları Bayram KESER Mali Hizmetler Uzmanı Bütçe ve Kesin Hesap Daire Başkanı V. Yalova, 02 Haziran 2008."— Sunum transkripti:

1 1 BÜTÇE Hazırlık Uygulama ve Sonuçları Bayram KESER Mali Hizmetler Uzmanı Bütçe ve Kesin Hesap Daire Başkanı V. Yalova, 02 Haziran 2008

2 2 İ çerik  Bütçe ve Kesin Hesap Dairesinin Görevleri  Bütçe (Bütçe tanımları)  Bütçe Hazırlık  Bütçe Uygulama (AHP, Aktarma, Revize)  Kesin Hesap (Raporlama, Sorumluluk)  Karşılaşılan Sorunlar ve Hatalar  Soru-Cevap 2 Bayram KESER Mali Hizmetler Uzmanı

3 3 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı 3 Bütçe ve Kesin Hesap Dairesinin Görevleri: Strateji geliştirme birimleri: Madde 4 — Strateji geliştirme başkanlıkları ve strateji geliştirme daire başkanlıkları ile strateji geliştirme ve malî hizmetlerin yerine getirildiği müdürlüklerdir. Strateji geliştirme birimlerinin görevleri, aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütülür: a)Stratejik yönetim ve planlama: 1) Misyon belirleme. 2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma. 3) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme. b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme. c) Yönetim bilgi sistemi. d) Malî hizmetler: 1)Bütçe ve performans programı. 2)Muhasebe, kesin hesap ve raporlama. 3)İç kontrol.

4 4 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı Malî hizmetler fonksiyonu Madde 9 — Malî hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şunlardır: Madde 9 — Malî hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şunlardır: a) Bütçe ve performans programı; a) Bütçe ve performans programı; 1) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, 1) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, 2) Bütçeyi hazırlamak, 2) Bütçeyi hazırlamak, 3) Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlama 3) Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlama 4) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak, 4) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak, 5) Ödenek gönderme belgesi düzenlemek, 5) Ödenek gönderme belgesi düzenlemek, 6) Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek, 6) Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek, 4

5 5 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı 5 7) Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, 8) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek, 8) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek, 9) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 9) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. b) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama; b) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama; 1) Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, 1) Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, 2) Bütçe kesin hesabını hazırlamak, 2) Bütçe kesin hesabını hazırlamak, 3) Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak, 3) Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak, 4) Malî istatistikleri hazırlamak. 4) Malî istatistikleri hazırlamak.

6 6 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı 6 TEMEL İLKELER BAKIMINDAN 5018 SAYILI KANUN’UN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER 1-Bütçenin kapsamı genişletilerek genel ve katma bütçe yerine merkezi yönetim bütçesi ( genel bütçe, özel bütçe, düzenleyici ve denetleyici kurum bütçeleri ), Sosyal Güvenlik Kurum Bütçesi ve Mahalli İdare Bütçesi kavramları getirilmiştir. 2-Kurum Bütçeleri çok yıllı bütçeleme anlayışı içinde üç yıllık hazırlanmakta uygulama yılı bütçesi, yasama organında (TBMM ) kanunlaşmakta izleyen iki yılın bütçe rakamları ise gösterge niteliğinde kanunda yer almaktadır.

7 7 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı 7 3- Bütçenin hazırlama ve uygulama sürecinde kamu idarelerine önemli insiyatifler tanınmakta ve kamu idarelerinin bütçe sürecindeki görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmektedir. Daha önceki uygulamalarda, Maliye Bakanlığınca vize yapmak ve bizzat kamu idarelerinde kendisine bağlı birimler (Bütçe Dairesi Başkanlıkları) bulundurmak suretiyle yapmış olduğu harcama öncesi kontrol ve harcama sonrası iç denetim gerçekleştirme görevleri ilgili kamu idarelerine devredilmiş, böylece kamu hizmetlerinin hızlı bir şekilde sürdürülmesi için gerekli ortam hazırlanmıştır. 4- Kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin yeniden düzenlenmesinin gereği olarak 5436 Sayılı Kanun ile Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlıkları ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak kurumların bünyesinde görev yapan Bütçe Dairesi Başkanlıkları kaldırılmıştır.

8 8 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı 8 GENEL YÖNETİM BÜTÇESİ SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ YÖNETİM MAHALLİ KURUMLARI İDARELER GENEL BÜTÇEÖZEL BÜTÇE DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

9 9 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı 9 PROGRAM BÜTÇE KODLAMASI

10 10 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı 10 ANALİTİK BÜTÇE KODLAMASI

11 11 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı 11

12 12 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı 12 FONKS İ YONEL SINIFLANDIRMA (B İ R İ NC İ DÜZEY)

13 13 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı 13 FİNANSMAN TİPİ KODLARI 1 - GENEL BÜTÇELİ İDARELER 2 – ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER 3 – DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 4 – SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 5 – MAHALLİ İDARELER 6 - ÖZEL ÖDENEKLER 7 - DIŞ PROJE KREDİLERİ 8 – BAĞIŞ VE YARDIMLAR

14 14 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı 14 GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 01PERSONEL GİDERLERİ 02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 04FAİZ GİDERLERİ 05CARİ TRANSFERLER 06SERMAYE GİDERLERİ 07SERMAYE TRANSFERLERİ 08BORÇ VERME 09YEDEK ÖDENEKLER

15 15 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı BÜTÇE HAZIRLIK AŞAMALARI 1.Bakanlar Kurulunun Mayıs ayının sonuna kadar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlar. Orta vadeli program, aynı süre içinde Resmi Gazetede yayımlanır. 2.Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan orta vadeli mali plan, Haziran ayının onbeşine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır ve Resmi Gazetede yayımlanır. 3.Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi Maliye Bakanlığınca, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ise Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanarak Haziran ayının sonuna kadar Resmi Gazetede yayımlanır. 4.Kamu idareleri, stratejik planları ile Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlar ve yetkilileri tarafından imzalanmış olarak Temmuz ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderir.

16 16 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı 5.Bütçe teklifleri Maliye Bakanlığına verildikten sonra, Eylül ayı içerisinde kamu idarelerinin yetkilileriyle gider ve gelir teklifleri hakkında görüşmeler yapılabilir. 6.Makro ekonomik göstergeler ve bütçe büyüklüklerinin en geç Ekim ayının ilk haftası içinde Yüksek Planlama Kurulunda görüşülmesinden sonra, Maliye Bakanlığınca hazırlanan merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı ile milli bütçe tahmin raporu, mali yılbaşından en az yetmişbeş gün önce (17 Ekim Günü) Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 7. Merkezi yönetim bütçe kanunu mali yılbaşından önce Resmi Gazetede yayımlanır. Kamu yatırım programı, merkezi yönetim bütçe kanununa uygun olarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanır ve anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün içinde Bakanlar Kurulu Kararıyla Resmi Gazetede yayımlanır

17 17 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı  BÜTÇE HAZIRLAMA DÜZEYİ: BÜTÇE, TÜM SINIFLANDIRMALARDA KULLANILAN KODLARIN EN DETAYLI DÜZEYİNDE HAZIRLANIR VE MALİYE BAKANLIĞI İLE KURUMLAR ARASINDA YAPILAN BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE DE BU DETAYDA ELE ALINIR.  OYLAMA DÜZEYİ: BÜTÇE, GEREK PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA GEREKSE GENEL KURULDA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİNDE OYLANIR.

18 18 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı 18 Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ayrıntılı harcama programlarını hazırlar ve vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderir. Bütçe ödenekleri, Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dikkate alınarak vize edilen ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranlarına göre kullanılır.

19 19 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı 19 Revize İşlemleri Ayrıntılı harcama programına bağlanan ödeneklerin programlanan dönemden daha önce kullanılması veya bloke tutulan ödeneklerin kullanılır hale getirilmesi revize işlemiyle gerçekleştirilir. Ayrıntılı harcama programı icmalinde değişiklik gerektirmeyen revize talepleri Başkanlığımızca gerçekleştirilir. Ayrıntılı harcama programı icmalinde değişiklik gerektiren revize talepleri ise gerekçeleriyle birlikte Maliye Bakanlığına iletilir. Maliye Bakanlığınca gerçekleştirilen ayrıntılı harcama programı revizesi ilgili harcama birimine bildirilir. Uygun görülmeyen revize talepleri, gerekçesi belirtilmek suretiyle harcama birimlerine iade edilir.

20 20 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı 20 Aktarma İşlemleri a)Bakanlık Bütçesi İçinde Yapılacak Aktarmalar 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre Bakanlığımız, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda farklı bir oran belirtilmedikçe aktarma yapılacak tertipteki (ekleme yapılacak tertipteki) ödeneğin yüzde beşine kadar aktarma yapmaya yetkilidir. 2007 ve 2008 yılı için bu oran yüzde yirmi olarak belirlenmiş olup, yüzde yirmiyi aşan ödenek aktarmalarında Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Ancak; personel giderleri tertiplerinden, aktarma yapılmış tertiplerden ve yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden, diğer tertiplere tertiplere aktarma yapılamaz. b)Bakanlığımız Bütçesinden Diğer Kamu Kurum/Kuruluşlara Yapılacak Aktarmalar Bütçesinden başka bir idare bütçesine ödenek aktarılacak olan harcama birimlerince aktarma talepleri, Başkanlığımıza gerekçesi ile birlikte iletilir. Başkanlığımız gerekli değerlendirmeyi yaparak uygun bulduğu talepleri Maliye Bakanlığına iletir ve sonucundan ilgili harcama birimini bilgilendirir. Aktarma taleplerinde, aktarılacak ödeneğin kullanılabilir durumda olmasına dikkat edilir.

21 21 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı 21 c) Öngörülemeyen Giderler İçin Yedek Ödenek Tertibinden Yapılacak Aktarmalar Ödenek ihtiyacı olan harcama birimleri, ödenek taleplerini gerekçesi ile birlikte bir yazı ile Başkanlığımıza bildirir. Söz konusu taleplerden Başkanlığımızca uygun görülenler Maliye Bakanlığına iletilir. Maliye Bakanlığınca uygun görülerek gerçekleştirilen aktarmalar ilgili harcama birimine bildirilir. d) Ödenek Kaydı Gelirli ödenek kaydı işlemlerinde ilgili harcama birimi talebini, özel gelirin tahsiline ilişkin muhasebe işlem fişi ile birlikte Başkanlığımıza iletmesinden sonra, gelirli ödenek kaydı gerçekleştirilir. İşlem sonuçları Maliye Bakanlığına ve ilgili harcama birimine bildirilir. e) Ödenek Devri Ödenek devir işlemlerinde, kesin hesabın netleşmesini müteakip devredilecek ödeneğin tespit edilmesinden sonra, devredecek ödenek tutarı bir yazı ile Maliye Bakanlığına bildirilir ve devren gelir kaydının yapılması istenir. Devren ödenek kaydının yapılmasını müteakip ilgili harcama birimi bilgilendirilir.

22 22 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı 22 Ödenek Gönderme ve Tenkis İşlemleri Harcama birimleri, ödenek gönderme belgesi veya tenkis belgesi icmali düzenleyerek Başkanlığımıza gönderir. Uygun görülen ödenek gönderme belgeleri veya tenkis icmali, en geç üç işgünü içinde sonuçlandırılır ve sistem (e-bütçe) üzerinde onaylanır. Uygun görülmeyen ödenek gönderme belgeleri veya tenkis belgesi icmali ise aynı süre içerisinde gerekçeli bir yazıyla ilgili harcama birimine bildirir.

23 23 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı 23 Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması Bütçe uygulama sonuçlarının, bütçe kesin hesabına doğru bir şekilde yansıtılabilmesini sağlamak amacıyla, muhasebe yetkililerince kaydedilen ödenek gönderme belgeleri ile yapılan ödemeler, bütçe tertiplerine uygunluk yönünden, mali yıl içinde, Başkanlığımızca kontrol edilir. Tespit edilen hatalar ilgili muhasebe birimine ve Maliye Bakanlığına bir yazı ile bildirilip hataların düzeltilmesi sağlanarak Başkanlığımız tarafından Bakanlık kesin hesabı hazırlanır. Üst yönetici ve Bakan tarafından onaylanan Bakanlık kesin hesabı, kesin hesap kanun tasarısına dahil edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilir. Bütçe Uygulama Sonuçlarının Raporlanması Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge, yılı içerisinde gerçekleştirilen bütçe işlemleri ve bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak hazırlanır. Bakanlık Faaliyetlerinin İzlenmesi Bakanlık faaliyetleri, Bakanlığın stratejik planına, performans programına ve bütçesine uygunluk yönlerinden izlenir, elde edilen sonuçlar yıl içi ve yıl sonu dönemleri itibariyle değerlendirilerek altı aylık raporlar hazırlanır.

24 24 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı maddesi gereğince hazırlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile Başkanlığımıza bütçe ödeneklerinin hazırlanması, kullanılması ve değerlendirilmesine ilişkin görevler verilmiş olup bunlar;  “- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.”  (j) fıkrasında;  “- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak  “- Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek “,

25 25 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31 nci maddesinde; “Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.  Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir”.

26 26 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı  70 nci maddesinde; “Kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir.” hükümleri yer almaktadır

27 27 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı  Ancak, Bakanlığımız 2007 yılı bütçe uygulamaları incelendiğinde;  1- Harcama yetkililerinin bütçelerinde öngörülen ödeneklerin üzerinde harcama yaptıkları,  2-İlgili mevzuatları gereğince ödeneği aranmadan ödemesi yapılabilen  (01) Personel Giderleri,  (02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri,  (03.3.2.01) Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları,  (03.3.4.01)Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları,  (03.4.2.01) Beyiye Aidatları  (03.4.2.04) Mahkeme Harç Giderleri hariç olmak üzere;  Harcama yetkililerinin bütçelerinde öngörülen ödeneklerin üzerinde harcama yaptıkları,

28 28 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı  5724 Sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 11 inci maddesinde yer alan; ”05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesi gereğince aday, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere yapılacak ödemeleri, bütçelerinin (01.4) ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan ödenekleri aşmayacak şekilde yaparlar. Söz konusu ekonomik koda, bütçelerin başka tertiplerinden (bu ekonomik koda ilişkin tertiplerin kendi arasındaki aktarmalar hariç) ödenek aktarılamaz ve ödenek üstü harcama yapılamaz.”  24 üncü maddesinde yer alan “ Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri, sürekli işçileri ile 04/04/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanuna göre çalıştıracakları geçici işçileri, bütçelerinin (01.3) ile (02.3) ekonomik kodlarında yer alan ödenekleri aşmayacak sayı ve/veya süreyle istihdam edebilirler.”

29 29 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı  2- Ödenek gönderme belgesi düzenleyen merkez teşkilatı Harcama Yetkilileri ile kendisine ödenek gönderilen taşra teşkilatı Harcama Yetkilileri (İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okullar ve Kurumlar) ödenek gönderme belgesi, tenkis belgesi, ödeme emri belgesi ve Muhasebe İşlem Fişi Belgelerinin, Analitik Bütçe Sınıflandırması ve Bütçe Uygulama Talimatları ile belirlenen Kurumsal, Fonksiyonel, Finans ve Ekonomik sınıflandırma sistemine uygun düzenlenmesine ilişkin gerekli dikkati göstermedikleri,

30 30 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı  Bakanlığımız bütçe uygulamaları Analitik Bütçe Sınıflandırma esasına dayalı e-bütçe sistemi üzerinden belirli aralıklarla alınan raporlarla izlenmekte olduğundan özellikle ekonomik sınıflandırmaya ait kodlama sisteminde sonradan giderilmesi mümkün bulunmayan hataların yapılmasına sebebiyet verildiği, gerçekleşen gidere ait ekonomik kodun doğru tespit edilememesi nedeniyle gider ile seçilen ekonomik kodlama arasında doğru bir ilişki kurulamadığı,  Bu nedenle Bakanlığımız bütçesinden ödenmesi mümkün bulunmayan Muhtar Ücretleri, Geçici Köy Korucularının Ücretleri ve Er-Erbaş Harçlıkları gibi giderlerin yapıldığı, bazen de merkez teşkilatınca alımı yapılabilecek Karayolu Taşıtı Alımları veya benzeri taşıt alımları ekonomik kodlara gider kayıtlarının yapıldığı,  GÖRÜLMEKTEDİR.

31 31 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı  3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 32 inci maddesi gereğince yapılması gereken mal ve hizmet alımları için 6 finans tipinden gönderilen ödeneklerle kanunda öngörülen giderlerin dışındaki ekonomik kodlardan gider yapıldığı, bazen bu giderlerin 1 finans tipine kaydedildiği,

32 32 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı  Harcama yetkilileri ertesi yıla ait bütçe hazırlık çalışmalarında gerçekleştirmeyi düşündükleri giderlerin üzerinde ödenek talep ettiklerinden, tahsis edilen ödeneklerle gerçekleşen giderler arasında farklılıklar bulunduğu, birçok kalemden ödenek iptalinin yapıldığı,

33 33 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı  Ödenek üstü harcama yapılmaması, tahsis edilen ödeneklere ait giderin gerçekleşmesi imkânı bulunmayanların ödeneklerin Bakanlığımız başka birimin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere tenkis edilmesi,  Bakanlığımız bütçesinden ödenmesi mümkün bulunmayan giderlerin ödenmemesi,  ödenek iptallerinin en az düzeyde yapılması,  ödeneklerin Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve serbest bırakma oranlarına göre kullanılması gerektiğinden, yeterli gerekçesi olmayan hallerde aktarma ve revize taleplerinde bulunulmaması,  ödeneklerin tahsis edildikleri mal ve hizmet alımlarının öncelikli olanlarında kullanılması,

34 34 MEB Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı 34 Bayram KESER Mali Hizmetler Uzmanı Bütçe ve Kesin Hesap Daire Başkanı V. TEŞEKKÜR EDERİM


"1 BÜTÇE Hazırlık Uygulama ve Sonuçları Bayram KESER Mali Hizmetler Uzmanı Bütçe ve Kesin Hesap Daire Başkanı V. Yalova, 02 Haziran 2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları