Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adölesanlarda Sleeve Gastrektomi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adölesanlarda Sleeve Gastrektomi"— Sunum transkripti:

1 Adölesanlarda Sleeve Gastrektomi
Prof. Dr. Koray TOPGÜL İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi TF, İstanbul Medical Park Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, Ankara

2 tarihleri arasında ABD’de adölesanlar arasında aşırı kiloluluk (BKI ≥99 persantil ) oranı 14.8’den 17.4’e çıkmıştır. Bu epideminin sağlık ile ilişkili sonuçları anormaldir ve ciddi anlamda sağlık sektörüne yükü vardır. ve yılları karşılaştırıldığında obezite ilişkili tanılarla yıllık hastane maliyetinin pediatrik popülasyonda 3 kat artmıştır. Ogden Cl, et al. 2006, JAMA Wang G, et al. 2002, Pediatrics

3 Son birkaç on yılda çocukluk çağı ve adölesanda obezite dramatik şekilde artmıştır.
Adölesanların %15-20’si obezdir ve bunların %75’i ileride OBEZ YETİŞKİN!!! olacaktır. Morbid obezite hem sağlık sorunu hem de ekonomik bir sorundur.

4 Ciddi obez çocuk ve adölesanların önemli risk altında olduğu komorbiditeler
DM Type 2 Hypertension Cardiac hypertrophy Obstructive sleep apnea, Hypoventilation syndrome, Asthma Dyslipidemia Proteinuria Nonalcoholic fatty liver (NAFLD) İncreased renal and ophthalmic complications Depression Impaired quality of life Premature death Freedman DS, et al, 2002 Pediatrics Must A, et al. 1992, N Engl J Med Fontaine KR, et al. 2003, JAMA

5 Diğer ciddi durumlar!! Pseudotumor cerebri Steohepatitis
Slipped capital femoral epiphysis Blount’s disease Cholelithiasis Polycystic ovary sydrome—fertility? Early degenerative joint disease A large list of cancers Skin—acanthosis nigricans and striae Dietz WH, et al.

6 Cerrahi Dışı Tedaviler
Cerrahi olarak kilo vermenin potensiyel riskleri nedeniyle morbid obez çocuklarda ve adölesanlarda invaziv olmayan yöntemler daima ilk basamak tedavi (first-line treatment) yaklaşımı olmalıdır. Multidisipliner yaklaşım ve aile temelli davranışsal teknikler ( diyet değişimi, kalori alınımını azaltmak, daha fazla ve rutin fiziksel aktivite, farmakoterapiler..) denenmelidir.

7 Savoye M, et al, 2011, Pediatrics.
Ancak, morbid obez adölesanlarda diyet ve davranışsal girişimler tek başına nadiren anlamlı bir uzun dönem başarıya ulaşabilirler. Rutin klinik danışmanlık verilenlerle yoğun yaşam sititli değişimi programlarına sokulan kişiler arasında yapılan karşılaştırmalarda BMI değerlerinde ortalama bir düşüş görülmüştür (1.7 birim ). Savoye M, et al, 2011, Pediatrics. Davranışsal tedavi yapılan obez adölesanlarda sadece < %3 kilo kaybı olduğu gösterilmiştir. Berkowitz RI,et al, 2006 Ann Intern Med. Chanoine JP, et al., 2005, JAMA

8 Dolayısıyla, bu konservatif yaklaşımlar çok tatminkar değildir!
Cerrahi Seçenekler!

9 Etik Sorunlar? Bariatrik cerrahi için kim karar verecek? Çocuk mu ebeveynler mi? Karar verme kapasitesi kesin kronolojik bir biçimde tanımlanamamıştır. Ancak, <13 yaş çocukların genellikle böyle komplike ve ciddi bir kararı verme kapasitesi olmadığı genel kabul görmektedir. 13 yaş, eğer gelişimsel olarak normalse, adölesan hastalar için bilgilendirilmiş onam almak açısından uygun bir yaştır IngeTH, et al. 2004, Pediatrics

10

11 Hasta Seçimi

12 Ameliyatın zamanlaması tartışmalıdır ve sıklıkla hastanın obeziteye bağlı komorbid durumlarının derecesine bağlı olmak üzere kişisel duruma göre değerlendirilmelidir. Nöroendokrin, iskeletsel ve psikososyal açıdan maturasyon araştırılmalı ve değerlendirilmelidir. Hem erkekler hem de kızlar cinsel maturasyon açısından da fizik muayeneden geçirilmeli ve değerlendirilmelidirler. Hem karar verme hem de ameliyatın zamanlaması açısından multidisipliner takım çalışmasına gereksinimimiz var!!! Ve deneyimli merkezlere..

13 Kemik ve İskelet Maturasyonu
İskeletsel olgunluk kızlar için≥ 13 erkekler için ≥15 olarak kabul edilir. Geniş bir bariatrik cerrahi kemik mineral dansitesi üzerine olumsuz etkilere ve dolayısıyla yaşamın ileri dönemlerinde kolay kemik kırıklarına yol açabilir.

14 Bilgilendirilmiş Onam!!

15 Preoperatif Lab. ve Radyolojik Testler/İncelemeler
Karar/ Takip/ Riskler açısından…. AKŞ ve HbA1 KCFT Lipid profili Tam kan TFT Gebelik testi-bayan Mikronutrientlerin eksikliğinin değerlendirilmesi Polisomnografi-- obstruktif uyku apneli hastaların değerlendirilmesi Kemik ve iskelet maturasyonunun değerlendirilmesi Abdominl US –safra kesesi taşları Gastroduodenoskopi---gastrik patolojiler için

16 Preoperatif Eğitim Uzun süreli sağlıklı bir kilo kaybı ve başarı için multidisipliner eğitim önemli bir unsurdur. Ameliyat sonrası diyet ve beslenme tarzı hasta ile adam akıllı konuşulmalı ve tartışılmalıdır. Beslenme konuları ve ameliyat sonrası fiziksel aktivitelerle ilgili bir plan yapılmalı ve bu hastaya sunulmalıdır. Bu tip hastalarla bazı grup toplantıları yapmak faydalı olabilir.

17 Cerrahi Yöntem Seçenekleri

18 Roux-en-y gastric bypass
The procedure actually reduces the size of the stomach by making a small pouch that will only hold about one ounce after surgery. The pouch is created using staples and the rest of the stomach is not removed, merely separated from the pouch. The procedure also involves making a new smaller gastric outlet, which delays the time it takes for food to leave the pouch. This new pouch will now empty into the small intestine past the duodenum. Since part of the small intestine is bypassed this causes calorie malabsorption. The combination of a smaller stomach, decreased gastric outlet, and intestinal malabsorption allow for a much greater weight loss than seen with restrictive procedures alone.

19 Lap-band procedure The procedure involves using a lap-band device that is introduced through small incisions in the abdomen and is placed around the upper part of the stomach. This forms a small pouch without the use of stapling and results in a reduction of the functional capacity of the stomach. There is a balloon inside the lap-band device which can be adjusted to reduce the size of the gastric outlet, which prolongs the feeling of satiety. This procedure is restrictive only, does not have the malabsorptive component, and results in less weight loss.

20 Lap. Sleeve Gastrectomy
Sleeve gastrectomy is a surgical weight-loss procedure in which the stomach is reduced to about 25% of its original size, by surgical removal of a large portion of the stomach along the greater curvature. The result is a sleeve or tube like structure. The procedure permanently reduces the size of the stomach, although there could be some dilatation of the stomach later on in life. The procedure is performed laparoscopically and is irreversible. The appetite center of the body (Fundus—Ghrelin ) is been removed….loss of appetite

21 Adölesan Bariatrik Cerrahiye Uygun Olmama (Exclusion) Kriterleri
Obezitenin tıbbi olarak düzeltilebilir nedenIerden kaynaklandığı kişiler bariatrik cerrahiye aday değillerdir. Madde alışkanlığı olanlar, psikiatrik sorunu olanlar ve yeme bozukluğu olanalar bariatrik cerrahiye aday değillerdir. Halen gebe olan, emziren, ay içinde gebelik planı olan obezler bariatrik cerrahiye aday değildir. Bu tedavinin sonuçlarını ve yaşam boyu sürecek olan diyet kısıtlamalarını anlayamayacak ya da buna gönüllü olmayan kişiler bariatrik cerrahiye aday değildir.

22 Bariatrik cerrahi uygulanan kişilerde malnütrisyon şikayetleri ve değişik derecelerde metabolik yan etkiler görülebilir. Bu nedenle ömür boyu vitamin ve mineral takviyesine gereksinimleri olabilir. Bu durum adölesanlarda daha da önemlidir. Henüz tam anlamıyla gelişimini tamamlamamış olma durumu söz konusu olabilir ve adölesanlarda ameliyat sonrası sıkı diyet uyguşlamalarına uyum daha kötüdür.

23

24 Adölesan Bariatrik Cerrahide Komplikasyonlar
Cerrahi süresince- kanama, anesteziye ait sorunlar, bağırsak perforasyonu . Ameliyat sonrası erken dönem– kaçak, pulmoner emboli, stomal stenoz, marjinal ulser, yara enfeksiyonu, ve dehidratasyon. Uzun dönemde görülen komplikasyonlar—ince bağırsak tıkanıklığı, kolelitiazis, fıtıklar.

25

26

27 Cerrahiye Ait Bulgular
En sık uygulanan ameliyat yöntemi Roux-en-Y gastrik baypasdır. Zamanla Sleeve Gastrektomi uygulanımında artış, Adjustable Gastric Banding uygulamasında azalma saptanmıştır. Major komplikasyon oranları: Minor olaylar: RYGB---% %16.8 AGB----% %11.9 SG------% %7.1 Reoperasyon ve hastanaye yeniden başvurma oranı en yüksek olan yöntem AGB group (%11.5) RYGB—% SG---% 2.9

28

29 Yetişkinde--- major—% 26.5 minor---%14.2
Adölesanlarda uygulanan bariatrik cerrahi sonrası görülen komplikasyon tipleri, yetişkinlerde görülen komplikasyon tipleriyle aynıdır, benzerdir. RYGB ve SG gruplarında komplikasyonlar açısından yetişkinlerle adölesanlar karşılaştırıldığında Yetişkinde--- major—% 26.5 minor---%14.2 Adölesanlarda---major---% minor---%16.4 Helmio M, et al. 2012, Surg Endosc

30 Kilo Kaybı RYGB--- en anlamlı kilo kaybı azalması bu gruptadır ve ortalama BKİ’inde düşme 17 kg/m2’civarındadır Sleeve Gastrektomi için---15 kg/m2 AGB için kg/m2 Black JA, et al. Bariatric surgery for obese children and adolescents: a systematic review and meta-analysis Obese Rev.

31 Adölesanda Bariatrik Cerrahinin Komorbiditeler Üzerine Etkisi
Komorbiditelerde düzelme, özellikle kilo kaybı için (%90) bariatrik cerrahinin en anlamlı yanıdır. DMT2--- %78 tam rezolüsyon, %86’sında düzelme Kan basıncında ve hiperlipidemide düzelme Psikolojik yararları—anksiyete, kendini algılama ve depresif semptomlarda düzelme. Zeller MH, et al Pediatrics Järvholm K, et al. 2012Obesity Ameliyat öncesi ve sonrası 6, 12, 18, ve 24 aylarda psikososyal işlevler ve QoL açısından değerlendirilen morbid obez adölesanlarda ameliyat sonrası 24 ay içinde anlamlı derecede kilo kaybı olduğu ve hem psikososyal hem de yaşam kalitelerinde anlamlı düzelme olduğu görülmüştür. Zeller et al. 2011, Surg Obese Relat Dis

32 108 morbid obez çocuk ve adölesan retrospektif Yaş 5-21, ( 13.9)
Tek cerrah (Suudi Arabistan). 12 ay takip Fazla kilolarının %65.8 Ciddi hiçbir komplikasyon ve ölüm yok. Dislipidemi (%70), hipertansiyon (%75), obstrüktif uyku apnesinde (%90.9) ve diabette (%93.8) düzelme Alqahtani AR, et al Ann Surg

33 Strauss RS, et al. 2001,Pediatr.
Tüm bariatrik cerrahi tekniklerin uzun dönemde yeniden kilo alma (regain weight) riski söz konusudur. RYGB sonrası yıl takibe dayanan iki çalışmada bu oran %10-15 olarak verilmiştir. Strauss RS, et al. 2001,Pediatr. Rand CS, et al South Med J Ancak yetişkin ya da adölesanda geri kilo alımının spesifik bir ayıracı yoktur. Adölesanda, kilo verme konusunda, RYGBT, AGB ve SG tekniklerinin uzun dönem sonuçlarını direk olarak karşılaştıran ve tatminkar yanıt veren çalışmalar hala yetersizdir.

34 Tibia Vara

35 BMI 53.18 One year later BMI 33.33

36 Cottam D, et al. 2006, Surg Endosc

37 1996-1999 Verticaly Gastric Banding 20 1996-1999 Open RYGB 30
MP Deneyimi Istanbul Grubu Yıl Ameliyat n Verticaly Gastric Banding Open RYGB Lap. RYGB LAGB Sleeve Gastrectomy Duodenojejunal Bypass Mini Gastric Bypass Ileal Interposition Ankara Grubu Sleeve Gastrectomi Lap. RYGB TOPLAM

38 Medical Park ANKARA Hastanesi
Adölesan/Çocuk Hastalar/ Sleeve Gastrektomi Doç. Dr. İbrahim Sakçak Kız, Yaş: Boy:160cm Kilo: 98 Kg/m2 BKİ:38.3 Kg/m2 Hepatosteatozis, Hiperlipidemi, uyku apnesi sendromu Kız , Yaş: 12 Boy: 164 cm Kilo: 140 Kg BKİ: 52.1 Kg/m2 Erkek, Yaş: Boy:163 cm Kilo:136Kg/m2 BKİ: 51.2 Kg/m2

39 SONUÇ Adölesan grupta bariatrik cerrahi belirttiğimiz kriterler dahilinde uygulanmalıdır. Hastalar ve ebeveynler cerrahinin neden olabileceği potansiyel riskler konusunda bilinçlendirilmeli ve bilgilendirilmelidir . Pediatrik hastalar bu grup hastada deneyimli multidisipiliner grubun olduğu bariatrik cerrahi merkezlerine yönlendirilmeli. Bariatrik cerrahinin uzun dönem metabolik etkileri hakkında yorum yapmak hali hazırda güçtür.

40 SONUÇ Adölesan grupta bariatrik cerrahi kararı alınırken her hasta kendi içinde değerlendirilmeli, kişiselleştirilmiş bir tedavi uygulanmalıdır. Son yıllarda Sleeve Gastrektomi oranında artış vardır. Sleeve Gastrektomi, adölesan obez hastalarda daha fizyolojik olması, daha kolay uygulanabilir olması ve daha az olası metabolik/nütrisyonel yan etkilerinin olması nedeniyle en mantıklı yöntem olarak görülmektedir. SG’nin komplikasyon oranları diğer tekniklerden düşük, kilo verme ve DM dahil komorbid durumların düzelmesi açısından RYGB’a benzer sonuçlara sahiptir.

41 TEŞEKKÜRLER


"Adölesanlarda Sleeve Gastrektomi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları