Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YEN İŞ EH İ R REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ ‘YENİŞEHİR RAM SENİNLE’ PROJESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YEN İŞ EH İ R REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ ‘YENİŞEHİR RAM SENİNLE’ PROJESİ."— Sunum transkripti:

1 YEN İŞ EH İ R REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ ‘YENİŞEHİR RAM SENİNLE’ PROJESİ

2 ÖZEL E Ğİ T İ ME İ HT İ YACI OLAN Ö Ğ RENC İ LER İ N ÖZELL İ KLER İ

3 Zihinsel Engeli Olan Ö ğ renciler ve Özellikleri Ö ğ renme, dikkat, algılama, yaratıcılık, genelleme, problem çözme, sözel ve görsel bellekte tutma gibi özel işlevlerde yetersizlik olarak kendini gösterir.

4 Neler Yapabilirsiniz ? -Benim Zihinsel yetersizli ğ i olan bir ö ğ rencim var:  Ö ğ renciye sorumluluk ve görev verin.  Soru sormasına fırsat verin  Pekiştireçler belirleyin  Yönergelerinizi gerekti ğ inde tekrarlayın  Çalışmalarda ek süre verin  Olumlu ifadeler kullanın  Aile ve uzmanlarla işbirli ğ i yaparak strateji belirleyin  Ö ğ rencinizin başarılarını anında ödüllendirin  Ö ğ rencini kendi içinde gösterdi ğ i gelişme ile de ğ erlendirin  Sosyal iletişim ve etkileşimin arttırılması için etkinlik planlayın

5 Ö ğ renme Güçlü ğ ü Gösteren Ö ğ renciler ve Bazı Özellikleri Ortalama bir zekada bir ö ğ rencinin okuma, yazma, dinleme, konuşma, muhakeme ve matematik gibi temel akademik becerileri edinmedeki ilk bakışta açıklanamayan güçlükleri tanımlamak için kullanılır. Okuma güçlü ğ ü, Matematik güçlü ğ ü, Yazılı dil güçlü ğ ü

6 Neler Yapabilirsiniz ? Basit, kısa yönergeler. Güven arttırıcı ve teşvik edici davranın. Küçük başarıları ödüllendirin. Hiperaktivitesi varsa ön sıralara oturtun. Metinlerin yanında grafik gibi görsellere yer verin. Başarabilece ğ i ödevler verin. Yaramaz, tembel, dikkatsiz gibi etiketlemelerden kaçının.

7 Otizm Spektrum Bozuklu ğ u Olan Ö ğ renciler ve Özellikleri Otizm, sosyal etkileşim sorunları, iletişim sorunları, sınırlı ilgi ve yinelenen davranışlarla kendini gösteren bir engel türüdür. - Jest mimik kullanımındaki sınırlılık. - Sınırlı akran iletişimi. - Sıra dışı ilgi ve takıntılar(Müzi ğ e ilgi, Kalemlere ilgi) - Duygu paylaşımında güçlük. - Rutinler. - Stereotipiler(Yineleyici hareketler)

8 Otizm… - Otizmli bireylerde taklit becerileri genelde sınırlıdır. - Otizmli bireyler önemli bir bölümü konuşmayabilir ya da konuşmayı işlevsel iletişim amaçlı kullanmayabilirler.(Nasılsın ? İ yisin ! ) - Yaklaşık %10’luk kısmı çok güçlü belle ğ e sahiptir. - Göz konta ğ ı kurmaktan kaçınırlar.

9 Neler Yapabilirsiniz ? Soyut ifadeler kullanmaktan kaçının. Ö ğ rencilerin rutinlerini bozmaktan kaçının. Rutinlerde de ğ işiklik yapılacaksa bunu önceden onunla konuşun. Sosyal beceri a ğ ırlıklı çalışın. Gün içinde yapılacak etkinlikleri yazılı ya da görsel çizelge haline getirin. Tamamlanan etkinlikleri ö ğ rencinin işaretlemesini sa ğ layın. Göz teması kurmasını sa ğ layın. En ufak bir göz temasında sözel olarak pekiştirin. Yiyecek pekiştireçleri ilk etapta etkili olabilir.

10 İ şitme Engeli Olan Ö ğ renciler İ şitme duyusunun kısmen veya tamamen yetersizli ğ inden dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanmada ve iletişimde güçlük nedeniyle bireyin performansının ve sosyal uyumunun olumsuz etkilenmesi durumu. İ şitme engeli olan bazı ö ğ renciler erken tanı almış, erken yaşta işitme cihazı kullanmaya başlamış ya da biyonik kulak yapılmış ve iyi bir e ğ itim almışsa iletişim biçimi olarak sözlü dili tercih edebilirler. Bazı işitme kayıplı ö ğ rencilerse iletişim için sözlü dil yerine işaret dili, yazılı dil, dudak okumayı tercih edebilir.

11 Neler Yapabiliriz ? Tercih etti ğ i iletişim biçimini kullanarak dilini zenginleştirici etkinlikler planlayın. Ö ğ renci dudak okumadan yararlanıyorsa tahtaya yazı yazarken aynı anda konuşmamaya dikkat edin. Kısa ve net ifadelerle konuşun. Bireyle konuşurken onun görüş alanında kalın. Yüksek seslerin işitme cihazı kullananları rahatsız etti ğ ini unutmayın. Dudak okuma yorucu bir iştir. Bu nedenle dudak okuyan kişilerin ara ara dinlenmesi gerekir. İ letişime geçmekte sıkıntı yaşadıkları için öz güven sorunu yaşarlar. İ letişime geçip öz güvenini arttırıcı etkinlikler yapılabilir. Bir sözün sonunu de ğ il başlangıcını ve ifadeyi de ğ iştirmeden tekrarlayın. Ö ğ retmen olarak sınıfta işitme cihazı kullanan ö ğ rencilerin cihazlarının aktif olup olmadı ğ ını kontrol etmeliyiz.

12 Görme Engeli Olan Ö ğ renciler Görme engeli, görmenin hiç olmaması ya da çok sınırlı olması durumudur. Tümüyle görme kaybı olan ö ğ rencinin, görme duyusunu ö ğ renme amacıyla verimli kullanamayaca ğ ı için kabartma alfabe ya da konuşan kitaplara ihtiyaç duyar. Bu bakış açısıyla az gören ö ğ rencinin görme duyusu ö ğ renme amacıyla kullanılabilir.

13 Neler Yapabiliriz ? Görme engeli olan ö ğ rencilere dokunsal ve işitsel materyal a ğ ırlıklı kullanılmalıdır. Tek yaprakta aşırı içerik olmayan bir sayfa düzeni faydalı olacaktır. Büyük puntolu yazılı materyaller kullanırken arka plan resimleri ya da desenler kullanmayın. Ö ğ rencinin kolundan kavramak yerine onun sizin kolunuzu tutmasını sa ğ layın. Aydınlatmayı görme yetersizli ğ i olan ö ğ rencinize göre ayarlayın. Siz ders anlatırken görme engeli olan ö ğ rencinizin dersi ses kaydetme cihazıyla kaydetmesine fırsat verin. De ğ erlendirme ve sınav prosedürlerinde özel düzenlemeler yapılması gerekebilir.(Ayrı oda, fazla süre gibi)

14 KAYNAŞTIRMA VE BÜTÜNLEŞT İ RME

15 KAYNAŞTIRMA E Ğİ T İ M İ Özel gereksinimli ö ğ renci E ğ itim uyarlamaları de ğ iştirmeksizin E ğ itim süreci Örgün e ğ itim okulu

16 Bütünleştirmede temel amacımız ö ğ rencimizi özel gereksiniminden ve/veya engelinden kaynaklı ayrıştırmak yerine yapaca ğ ımız düzenleme ve uyarlamalarla okula, sınıfa, topluma bütünleştirmek olmalıdır.

17 BÜTÜNLEŞT İ RME E Ğİ T İ M İ BÜTÜN Ö Ğ RENC İ LER İ N AYNI ORTAMLARDA E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M SÜREÇLER İ N İ N UYARLANMASI ÖRGÜN E Ğİ T İ ME DEVAM EDEN

18 Ö ğ renciye yönelik düzenlemeler onu ayrıştırmadan yapılmalı, Bütün çocuklara iyi oldu ğ u yönünü ifade etme ve kullanma fırsatı verilmeli, Yapılan uyarlamalar tüm ö ğ rencilerin ihtiyacına yönelik olmalı, bireysel farklılıkları dikkate alınarak yapılan uyarlamaların sadece belli bir ö ğ renci için de ğ il Evrensel Tasarım İ lkelerini dikkate alarak daha çok kişiye hitap etmesi sa ğ lanmalı, Bütünleştirmenin İ lkeleri

19 Sistem içi ve sistemler arası işbirli ğ i yapılmalı, Güncel teknoloji etkin bir şekilde kullanılmalı, Bütünleştirme sadece fiziksel ba ğ lamda düşünülmemeli, bilişsel, sosyal, duyuşsal, e ğ itim uygulamaları bakımından da gerçekleştirilmelidir Bütünleştirmenin İ lkeleri

20 Detaylı ve daha sonrasında izleme ve de ğ erlendirmesi yapılan okul ve sınıf içi/dışı planlı düzenleme ve uyarlamalar, uygulamalar yapılmalı. Bütünleştirmenin İ lkeleri

21 Bütünleştirme, çocu ğ un özel gereksinimi ve/veya engeli olsun veya olmasın, sosyal, kültürel, e ğ itimsel, yaşamsal aktivite ve fırsatlara tüm toplum üyeleri ile eşit düzeyde erişimde güçlük yaşayan BÜTÜN ÇOCUKLARI kapsar. BÜTÜNLEŞT İ RME K İ MLER İ KAPSAR?

22 Söz konusu bireyler belirli bir gereksinimine ve/veya engele ilişkin tanı almış olanlar ◦ (işitme, görme, zihinsel engelliler vb.) ile tüm gelişim alanları açısından dezavantajlı grupları da kapsamaktadır. Örne ğ in, ◦ ihmal ve istismar riski taşıyan, ◦ e ğ itim fırsatlarına erişimde dezavantajlı bölgelerde yaşayan, ◦ düşük sosyo-ekonomik düzey, suça itilmiş/suç işleme riski altındaki bireyler, ◦ sokakta yaşayan çocuklar, çocuk işçiler vb.

23 BÜTÜNLEŞT İ RMEN İ N YARARLARI Tüm aileler açısından Özel gereksinimi ve/veya engeli olan çocuklar açısından Normal gelişim gösteren akranlar açısından Ö ğ retmenler açısından

24 Etkili bir bütünleştirme uygulamasında pek çok kişinin bir arada çalışmasını gerektiren ekip çalışması ve işbirli ğ i büyük önem taşımaktadır.

25 Di ğ er çocuklar, Sınıf ö ğ retmeni, Branş ö ğ retmeni, Rehber ö ğ retmen, Destek ö ğ retmeni, Okul yönetimi, Okul personeli, Tüm Aileler Bütünleştirmede İşbirliği

26 Aynı zamanda, pek çok kurumun bir arada çalışmasını da gerektirmektedir. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri,Özel E ğ itim ve Rehabilitasyon Merkezleri İ l/ İ lçe Milli E ğ itim Müdürlükleri,Sivil toplum kuruluşları, İ lgili Bakanlıklar (Sa ğ lık Bakanlı ğ ı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı ğ ı) Yerel Yönetimler, İ lgili resmi kurumlar

27 Bütünleştirme bir süreçtir…

28 KAYNAŞTIRMA E Ğİ T İ M İ KAYNAŞTIRMA NED İ R ? Kaynaştırma: Özel e ğ itime ihtiyacı olan bireylerin Akranları ile birlikte E ğ itim ve ö ğ retimlerini Bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan, Destek hizmetlerinin sa ğ landı ğ ı Özel e ğ itim uygulamalarıdır..

29 Başka deyişle engelli bireylerin engeli olmayan bireylerle e ğ itsel ve sosyal olarak bütünleşmesini sa ğ lama işlemidir

30 Kaynaştırmanın Amacı : Çocu ğ u normal hale getirmek de ğ il, Onun ilgi ve yeteneklerini En iyi şekilde kullanmasını sa ğ lamak Toplum içinde yaşayabilmesini kolaylaştırmaktır

31 KAYNAŞTIRMA E Ğİ T İ M İ N İ N İ LKELER İ Özel e ğ itime ihtiyacı olan bireyin akranlarıyla aynı kurumda e ğ itim görme hakkı vardır. Kaynaştırma, özel ve genel e ğ itimin ayrılmaz bir parçasıdır. Hizmetler yetersizli ğ e göre de ğ il, e ğ itim ihtiyaçlarına göre planlanır. Karar verme süreci aile-okul-e ğ itsel tanılama sürecine göre gerçekleşir. Kaynaştırmaya erken başlamak esastır.

32 Kaynaştırmada bireysel farklılıklar esastır. Gönüllülük,sevgi,sabır,gayret gerekmektedir. E ğ itim normal insanlarla ve do ğ al ortamlar da verilmelidir. E ğ itim, bireyi toplumun bir parçası haline getirmeyi amaçlar.

33 KAYNAŞTIRMA E Ğİ T İ M İ N İ N YARARLARI Özel E ğ itime İ htiyacı Olan Bireylere, Normal Çocuklara, Ailelere, Ö ğ retmenlere yararları vardır.

34 Özel E ğ itime İ htiyacı Olan Bireylere Yararları BEP aracılı ğ ı ile kapasite ve ö ğ renme hızına göre e ğ itim alır. Kendine güven, takdir edilme,işe yarama, cesaret,sorumluluk gibi sosyal de ğ erleri gelişir. Özelliklerine uygun ortamdan dolayı uyum ve başarısı artacaktır. Olumsuz davranış yerine olumlu davranışları artacaktır.

35 Normal ö ğ rencilerle birlikte çalışmaları daha büyük başarılar için kendilerinde istek ve cesaret uyandırır. Bu ö ğ renciler normal ö ğ rencilerden bazı davranışları ö ğ reneceklerdir. E ğ itim programlarına ek olarak aile e ğ itimi, sosyal, kültürel ve serbest zaman etkinlikleri sayesinde ö ğ renmeleri gelişir.

36 Normal Çocuklara Yararları Özürlü bireye karşı kabul, hoşgörü, yardımlaşma, demokrasi ve ahlaki anlayışları gelişir. Bireysel farklılıkları do ğ al karşılar ve saygı gösterir. Kendi yetersizliklerini görme, bunları kabul etme ve giderme davranışları gelişir. Özürlülerle birlikte yaşamayı ö ğ renir. Liderlik,model olma ve sorumluluk duygusu gelişir..

37 Ailelere Yararları Çocuk üzerindeki beklentileri çocuklarının kapasiteleriyle uygunluk göstermeye başlar. Okula bakış açıları de ğ işir. Çocukların ilgi ve ihtiyaçları konusunda daha sa ğ lıklı bilgi edinirler. Aile içi çatışmalar azalır ve aile sa ğ lı ğ ı artar. Çocuklarına nasıl yardım edecekleri konusunda yeni yollar ö ğ renirler.Kaynaştırma, özel gereksinimli ö ğ rencinin, içinde yaşadıkları toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırır.

38 Ö ğ retmenlere Yararları Şartsız kabul, sabır, hoşgörü, bireysel özelliklere saygı davranışları gelişir. B.E.P hazırlama ve uygulamada daha başarılı olurlar. E ğ itimde ekonomiklik ve fırsat eşitli ğ i sa ğ lanır. Kaynaştırma ö ğ rencisi ile yapılan çalışmalar sayesinde ö ğ retim becerileri gelişecek ve deneyimleri artacaktır.

39 Destek E ğ itim Odası

40 1. Destek E ğ itim Odası nedir? Destek E ğ itim Odası, e ğ itimleri sırasında desteklenmesi gereken ö ğ renciler için (Engelli ya da özel yetenekli ö ğ renciler) sunulan bir e ğ itim olana ğ ıdır. Okul ve kurumlarda, yetersizli ğ i olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta e ğ itimlerine devam eden özel e ğ itime ihtiyacı olan ö ğ renciler ile üstün yetenekli ö ğ renciler için özel araç-gereçler ile e ğ itim materyalleri sa ğ lanarak verilen özel e ğ itim deste ğ ine Destek E ğ itim Odası Hizmeti denir.

41 Destek E ğ itim Odalarından yalnızca engelli ö ğ renciler mi yararlanır? Hayır. Destek E ğ itim Odasında yalnızca engelli ö ğ renciler yararlanmaz. Üstün yetenekli/üstün zekâlı (özel yetenekli) ö ğ renciler de Destek E ğ itim Odasından yararlanırlar.

42 Bir ö ğ renci Destek E ğ itim Odasında haftada kaç saat e ğ itim alabilir? Ö ğ rencinin Destek E ğ itim Odasında alaca ğ ı haftalık ders saati, ö ğ rencinin haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanır. İ lkokul ö ğ rencileri için bu süre haftada 12 saate denk gelmektedir. Ö ğ rencinin ihtiyacı do ğ rultusunda ve azami ölçüde bu e ğ itimden yararlanması sa ğ lanır.

43 Destek E ğ itim Odasında ö ğ renciler grup oluşturularak e ğ itim verilebilir mi? Destek E ğ itim Odasında ö ğ rencilerin e ğ itim performansları dikkate alınarak birebir e ğ itim yapılması esastır. Ancak, gerekti ğ inde e ğ itim performansı bakımından aynı seviyede olan ö ğ rencilerle grup e ğ itimi de yapılabilir. Verilecek e ğ itim deste ğ inin niteli ğ inin etkilenmemesi için, grup oluşturulması gerekiyorsa, gruptaki ö ğ renci sayısının üçten fazla olmaması önerilmektedir.

44 Destek E ğ itim Odasında hangi ö ğ retmenler görev alabilir? Destek E ğ itim Odasına öncelikle okulun ö ğ retmenlerinden olmak üzere RAM’da görevli ö ğ retmenler ya da di ğ er okul ve kurumlardaki ö ğ retmenler görevlendirilir. İ lkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan alan ö ğ retmenlerinden maaş karşılı ğ ı ders saatini dolduramayan ö ğ retmenlerin yanı sıra, maaş karşılı ğ ı ders saatini dolduranlardan istekli olanlar, Destek E ğ itim Odasında ihtiyaçlar do ğ rultusunda görevlendirilebilinir.

45 Sınıf ö ğ retmenleri Destek E ğ itim Odasında kaç saate kadar görev alabilir ve ücretlendirme nasıl yapılır? Sınıf ö ğ retmenleri maaş ve ek ders karşılı ğ ı görevlerini tamamladıktan sonra haftada 8 saate kadar destek e ğ itim odalarında görev alabilirler. Sınıf ö ğ retmenlerine haftalık 30 saat olan ders görevlerinin yanında haftada 8 saat daha Destek E ğ itim Odasında ders verilebilir. Destek E ğ itim Odalarında verilen derslerin ek ders ücreti, %25 artırımlı ödenir.

46 Branş ö ğ retmenleri Destek E ğ itim Odasında kaç saate kadar görev alabilir ve ücretlendirme nasıl yapılır? Maaş karşılı ğ ı ders saatini dolduramayan branş ö ğ retmenine, dolduramadı ğ ı saat kadar Destek E ğ itim Odasında görev verilir. Maaş karşılı ğ ı verilen Destek E ğ itim Odası görevinde ek ders ücreti ve %25 artırımlı ödenmez. Ayrıca branş ö ğ retmenlerine, 15 saat maaş karşılı ğ ı olan ders yükünün üzerine, 6 saat zorunlu ek ders kapsamında Destek E ğ itim Odasında görev verilebilir. Branş ö ğ retmeninin istemesi durumunda, 15 saat maaş karşılı ğ ı ve 6 saat zorunlu ek dersin üzerine, 9 saat daha Destek E ğ itim Odasında ek ders görevi verilebilir. Bir branş ö ğ retmeninin, branşındaki dersleri ile Destek E ğ itim Odasındaki dersleri toplamı haftalık 30 saati geçemez. Ö ğ retmenin, maaş karşılı ğ ı girdi ğ i derslerin dışındaki Destek E ğ itim Odasında girdi ğ i her bir saat ek dersin ek ders ücreti, %25 artırımlı ödenir.

47 Okul yöneticileri Destek E ğ itim Odasında ders görevi alabilirler mi? Evet. Okul yöneticileri de Destek E ğ itim Odasında görev alabilirler. Okul yöneticileri maaş karşılı ğ ı girmek durumunda oldukları ders görevlerini tamamladıktan sonra, haftada 6 saate kadar destek e ğ itim odalarında görev alabilirler. Okul yöneticilerinin Destek E ğ itim Odalarında girdikleri derslerin ek ders ücreti, % 25 artırımlı ödenir.

48 Destek E ğ itim Odasında e ğ itim deste ğ i alan ö ğ rencinin başarı de ğ erlendirmesi nasıl yapılır? Ö ğ rencinin genel başarı de ğ erlendirmesinde, sınıf içinde yapılan çalışmaların yanı sıra Destek E ğ itim Odasında yapılan de ğ erlendirme sonuçları da dikkate alınır.

49 Destek E ğ itim Odasında yürütülecek e ğ itim hizmetlerinin planlaması kim tarafından yapılır? Destek E ğ itim Odasında yürütülecek e ğ itim hizmetlerinin planlaması, okul yönetimince yapılır.

50 BEP KURULU

51 Bazı önemli noktalar Bireyselleştirilmiş E ğ itim Programı Geliştirme Birimi Özel e ğ itime ihtiyacı olan ö ğ rencilerin e ğ itimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda e ğ itim performansları ve ihtiyaçları do ğ rultusunda BEP’lerini hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş e ğ itim programı geliştirme birimi oluşturulur. Bireyselleştirilmiş e ğ itim programı geliştirme birimi, okul/kurum müdürü veya görevlendirece ğ i bir müdür yardımcısının başkanlı ğ ında; a) Bir gezerek özel e ğ itim görevi yapan ö ğ retmen, b) Bir rehber ö ğ retmen, c) Bir e ğ itim programları hazırlamakla görevlendirilen ö ğ retmen, ç) Ö ğ rencinin sınıf ö ğ retmeni, d) Ö ğ rencinin dersini okutan ilgili alan ö ğ retmenleri, e) Ö ğ rencinin velisi, f) Ö ğ renci, olmak üzere bu kişilerden oluşur. BEP geliştirme birimine, gerekti ğ inde görüşlerine başvurulmak üzere özel e ğ itim de ğ erlendirme kurulundan bir üyenin katılımı sa ğ lanır

52 BEP PROĞR

53 BEP ; özel eğitim gereksinimi olan her birey için yazılı olarak geliştirilmiş ve özel eğitim gereksinimi olan bireylerin, öğretmenlerin, anne – babaların özel gereksinimlerini karşılamak için oluşturulmuş özel eğitim programıdır.

54 NEDEN BEP ?

55 Sunulan hizmetlerden en üst düzeyde yararlanma BİREYSEL FARKLILIKLAR Bireysel gereksinimlerini dikkate alarak planlama ve uygulama. BEP ÇAĞDAŞLIKDEMOKRASİFIRSAT EŞİTLİĞİ

56 Sunulan hizmetlerden en üst düzeyde yararlanma BİREYSEL FARKLILIKLAR Bireysel gereksinimlerini dikkate alarak planlama ve uygulama. BEP ÇAĞDAŞLIKDEMOKRASİFIRSAT EŞİTLİĞİ

57 Kimin İ çin BEP ? Kimin İ çin BEP ?

58 Eğer bir çocuk ; Aynı yaş grubundaki çoğunluk çocuktan önemli sayılacak derecede öğrenme güçlüğü yaşıyorsa Okula devam eden aynı yaş grubundaki çocuklara sağlanan eğitim olanaklarından yararlanmasını önleyen ya da engelleyen bir yetersizliğe sahipse BEP’e gereksinimi var demektir.

59 BEP NASIL HAZIRLANIR?

60 BEP Süreci 7 Temel Aşamadan Oluşur: 3-Uygun eğitim ortamları ve bu ortamlarda sunulacak destek hizmetlerin belirlenmesi 2-Çocuğun eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi 7-BEP’ in uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için sorumluların belirlenerek zaman çizelgesinin hazırlanması ve değerlendirme biçimine karar verilmesi. Aile onayı. 5-Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi 4-Bireyselleştirilmiş öğretim programının hazırlanması 6-Uygun öğretim materyalleri ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesi 1-Bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlayacak ekibin oluşturulması

61 Performans Düzeyi Örneği: Öğrencinin şu anki performans düzeyi : U. Emre, 12 yaşında bir erkek öğrencidir. Emre konuşamamakta iletişim ihtiyaçlarını jest ve mimiklerle karşılamaktadır. Kişisel bakım ve temizlik becerilerine, giyinme-soyunma becerilerine sahiptir. Tuvalet ihtiyaçlarını bağımsız olarak giderebilmektedir. Kendini, yakın çevresini tanıtabilmektedir. Hava sıcaklığına uygun giyinebilmektedir. Havada-karada olan doğa olaylarını ayıt edebilmektedir. Emre renk, şekil, zıtlık, yer, yön ve konum bildiren kavramları ayırt edebilmektedir. Rakamları ayırt edebilmekte ve tek basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı doğru olarak toplayabilmektedir. Sesin kaynağını bulabilmektedir. Nefes kontrolü çalışmaları yapma, dinleme-izleme becerilerine sahiptir. Yazı araç-gereçlerini kullanabilmektedir. Çizgi çalışmaları yapma, sözcük yazma becerilerine sahiptir. Kendinin ve yakın çevresindeki kişilerin adlarını yazabilmektedir. Renkleri ayırt etmektedir. Boyama yapma, kağıt katlama, malzeme yapıştırma ve kağıt kesme becerilerine sahiptir. Vücudunun bölümlerini hareket ettirebilmektedir. Yerinde dönüşler yapma, top yuvarlama, spor araç-gereçlerini kullanma becerilerine sahiptir. Taşıtları-taşıtları kullananları ayırt edebilir. Yayayı-yolcuyu gösterebilmektedir.

62 K.D.A U.D.A

63 MATEMATİK UDAK.D.A Emre yıl sonunda İki basamaklı doğal sayıları ayırt eder. 1. Doğal sayı kartları içinden, gösterilen iki basamaklı doğal sayının aynısını gösterir. (4/5) 2. Doğal sayı kartları içinden, söylenen iki basamaklı doğal sayıyı gösterir. (4/5) 3. Gösterilen iki basamaklı doğal sayısının kaç olduğunu söyler. (4/5) 4. İki basamaklı bir doğal sayıyı onluk ve birliklerine ayırır. (4/5)

64 1 Bireyi ve aileyi sürece katın! 2.Kullanımı kolay bir format geliştirin! 3 BEP yazılırken BEP’in uygulanmasında görev alacak olanların mutlaka sürece katılmış olmalarına özen gösterin! 4. BEP yazımında açık ve anlaşılır bir dil kullanın! 5. BEP yazarken kısa, öz ifadeler kullanın! 6. Yapılabilecekler konusunda gerçekçi olun! Tamamlanması yıllar alacak bir BEP yazmak yerine, en çok bir yılı yansıtacak amaçlar esas alınmalıdır. 7 Tüm formları saklayabileceğiniz ve bilgileri kaydedebileceğiz bir BEP dosyası hazırlayın! ETKİLİ BİR BEP İÇİN ÖNERİLER

65 Öğrencinin;Tarih: Adı Soyadı : Yaşı :Cinsiyeti :Bu BEP’ İn tamamlanacağı tarih: Sınıfı :Numarası : KARARLAR: BEP toplantısına katılanlar Adı/soyadıimza Öğrenci…………… Anne-Baba …………… Sınıf öğretmeni …………… Özel Eğitim Öğretmeni …………… Rehber öğretmen/ …………… psikolojik danışman BEP Geliştirme Birimi …………… Başkanı Diğer katılımcılar Adı Soyadı Konumu..........................................................................................Bir sonraki BEP toplantı tarihi: Çocuğun gelişimi ile ilgili aile hangi sıklıkla bilgilendirilecek? 12 haftada bir6 haftada bir 8 haftada bir4 haftada bir (Aile çocuğun gelişimi ile ilgili beklenmedik durumlarda da ilgilendirilir.) * Aile çocuğun gelişimi ile ilgili hangi yolla bilgilendirilir? Yazılı rapor Öğretmen-veli toplantısı Diğer (açıklayınız)………………………………………………………… Bu BEP’in Geliştirildiği BEP Toplantısı

66 1. Öğrenci görme engelli mi? hayır evet Eğer evet ise, braille ile okuma, yazma, kendini ifade etme ihtiyaçlarını giderecek aşamaya gelinceye kadar braille desteği verilmesi, sınıfta braille ile yazılmış destek materyallerin bulunması ve çocukla ilgilenen ekip üyelerinin bu materyalleri kullanma yeterliliğine sahip olması BEP geliştirme birimi tarafından dikkate alınmalıdır. 2. Öğrenci işitme engelli mi? hayır evet Eğer evet ise, öğrencinin dil ve iletişim ihtiyaçları doğrultusunda, diğer bireylerle doğrudan iletişim kurması BEP geliştirme birimi tarafından dikkate alınmalıdır. Öğrenci işitme cihazı kullanıyor mu? hayır evet Eğer evet ise, cihazın sürekli kullanımı BEP geliştirme birimi tarafından dikkate alınmalıdır. 3. Öğrencinin öğrenmeyi etkileyecek problem davranışı var mı? hayır evet Eğer evet ise, olumlu davranışlar geliştirmesine yönelik yapılacak planlama BEP’ in bir parçası olarak dikkate alınmalıdır. 4. Öğrencinin Türkçe yeterliliğine ilişkin bir sınırlılığı var mı? hayır evet Eğer evet ise, öğrencinin dile yönelik gereksinimleri BEP geliştirme birimi tarafından dikkate alınmalıdır. 5. Öğrencinin iletişimle ilgili gereksinimleri var mı? hayır evet Eğer evet ise, öğrencinin iletişim gereksinimleri BEP geliştirme birimi tarafından dikkate alınmalıdır. 6. Öğrencinin yardımcı teknoloji, cihaz ve/ya hizmet gereksinimi var mı? hayır evet Eğer evet ise, öğrencinin bu gereksinimleri BEP geliştirme birimi tarafından dikkate alınmalıdır.

67 Eğitimsel performans Çocuğun eğitimsel performansını betimlenirken; Çocuğun yetersizliğinin ya da üstün yeteneklerinin, müfredat programına katılımını ve bu doğrultuda gelişimini nasıl etkilediğini (eğer çocuk okul öncesi dönemde ise uygun etkinliklere katılımını) betimleyin. Bunu yaparken sağlık, görme, işitme, sosyal-duygusal durum, genel zeka, akademik performans, iletişim durumu ve motor yeteneklerini dikkate alın.

68 Uyarlamalar/yardımlar/destekler/ilgili hizmetlerKim (Kişi veya Kurum) Miktar/sıklıkYerBaşlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Çocuğun sınıfında veya diğer eğitimle ilgili ortamlarda sağlanacak destek hizmet ve düzenlemeleri betimleyin. ______________________________ _______ Çocuğun özel eğitim gereksinimini karşılamak üzere sağlanacak özel eğitim hizmetini betimleyin. ______________________________ _______ Özel eğitim gereksinimi olan çocuk için sağlanacak ilgili hizmetleri (fizyoterapi, ulaşım,...) betimleyin. ______________________________ _______ Çocuğun sınıfında ve eğitimle ilgili diğer düzenlemelerde oluşturulacak program uyarlamalarını/uygulamalarını betimleyin. ______________________________ _______ Okul personeline yönelik -eğitim ihtiyacı da dahil- destekleri betimleyin ______________________________- ______________________________ _______

69 UZUN DÖNEMLİ AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA KISA DÖNEMLİ HEDEFLER DİSİPLİN/GELİŞİM ALANI................................ Ölçülebilir yıllık amaç ve kısa dönemli hedefler Yıllık amaç:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Amaç doğrultusunda...................... ile ölçülecektir. (birden fazla işaretlenebilir) Müfredatı temel alan testler gözlem kayıtları kontrol listeleri iş örnekleri okuma kayıtları diğer Kısa dönemli hedefler:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

70 Performans Düzeyi: Uygulanan Değerlendirme Araç ve Yöntemleri: A.AKADEMİK BECERİLER Bulunduğu var olan seviye: Yetenekler/beceriler: İhtiyaçlar: ; A.İLETİŞİM BECERİLERİ: Bulunduğu var olan seviye: Yetenekler/beceriler: İhtiyaçlar: A.SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ Bulunduğu var olan seviye: Yetenekler/beceriler: İhtiyaçlar: D. MOTOR BECERİLER Bulunduğu var olan seviye: Yetenekler/beceriler: İhtiyaçlar: E. OYUN VE SANAT ETKİNLİKLERİ Bulunduğu var olan seviye: Yetenekler/beceriler: İhtiyaçlar: A.GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ: Bulunduğu var olan seviye: Yetenekler/beceriler: İhtiyaçlar: A.SOSYAL BECERİLER Bulunduğu var olan seviye: Yetenekler/beceriler: İhtiyaçlar: A.DAVRANIŞ PROBLEMLERİ

71 Uzun Dönemli Amaç: Gelişim Alanı: KDAÖğretim Teknikleri AraçlarSorumluDeğ. Tekniği Başarı tarihi Uzun Dönemli Amaç: Gelişim Alanı: KDAÖğretim TeknikleriAraçlarSorumluDeğ. Tekniği Başarı tarihi Uzun Dönemli Amaç: Gelişim Alanı: KDAÖğretim TeknikleriAraçlarSorumluDeğerlendirme TekniğiBaşarı tarihi

72 Değerlendirme: Hizmet yeri ve süresiGelişim alanıBaşarıldıGelişme varBaşarılamadıYorum Bep Geliştirme ekibi:Ad-soyadıİmza BEP’ini inceledim. Bu şekilde onaylanmasını istiyorum. Özel eğitim sınıf öğretmeni Rehber öğretmen Okul yöneticisi Diğer uzmanlar Annesi Babası

73 www.silivriram.gov.tr EK 1: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU Öğrencinin Adı-Soyadı: A........................ B.......................Sınıf: İş Eğitimi 1 A BEP Hazırlama Tarihi: 15 Eylül 2001BEP Birimi Üyeleri:................................................................. Öğrencinin şu anki performans düzeyi: A, 25 yaşında bir kız öğrencidir. A, işlevsel akademik becerileri kazanmıştır. Basit düzeyde okuma-yazma yapabilmekte, sayıları okuyup yazabilmektedir. A, paraları tanımakta ve değişimini yapabilmektedir. A, özbakım becerilerine sahiptir. A, mesleki becerilerden sadece ağaç işlerine ilişkin becerileri kazanmıştır. Ancak mesleki becerilerden sineklik yapma; giyecek bakımı ve ev idaresine ilişkin becerilerden ütü yapma; toplumsal yaşama katılım becerilerinden bağımsız olarak okuldan eve/evden okula gidip/gelme ve tüketicilik becerilerinden nakit para ile alış veriş yapma becerilerinde sınırlılığa sahiptir. Uzun Dönemli AmaçlarKısa Dönemli Hedefler ve ÖlçütlerBaşlama-Bitiş Tarihleri Sorumlu Kişi 1. A, bağımsız olarak giyecekleri ütüler. 1.1. A, ütü yapmak için gerekli hazırlıkları yapar. (4/5) 1.2. A, mendil, havlu gibi düz parçaları ütüler. (4/5) 1.3. A, gömlek, tişört gibi giyecekleri ütüler. (4/5) 1.4. A, pantolon, elbise gibi giyecekleri ütüler. (4/5) 1.5. A, kendisine verilen her türlü giyeceği ütüler. (4/5) 1.1. Sınıf öğretmeni 1.2. Sınıf öğretmeni 1.3. Sınıf öğretmeni 1.4. Sınıf öğretmeni 1.5. Sınıf öğretmeni 2. A, bağımsız olarak telden sineklik yapar. 2.1. A, telden sineklik yapmak için gerekli malzemeleri hazırlar. (4/5) 2.2. A, sineklik yapacak tele uygun şekli verir. (4/5) 2.3. A, sineklik yapacağı iplere şekillendirdiği telleri dizer. (4/5) 2.4. A, dizdiği telleri ahşaba bağlayarak sinekliği tamamlar. (4/5) 2.1. İş-teknik öğretmeni 2.2. İş-teknik öğretmeni 2.3. İş-teknik öğretmeni 2.4. İş-teknik öğretmeni 3. A, bağımsız olarak okuldan eve/evden okula dolmuşla gider/gelir. 3.1. A, bağımsız olarak okuldan eve giderken bineceği dolmuş durağına gider. (4/5) 3.2. A, bağımsız olarak dolmuşa biner. (4/5) 3.3. A, bağımsız olarak dolmuştan iner. (4/5) 3.4. A, bağımsız olarak dolmuştan indiği yerden eve gider. (4/5) 3.5. A, bağımsız olarak dolmuşla evden okula gider. (4/5) 3.1. ÖE öğretmeni 3.2. ÖE öğretmeni 3.3. ÖE öğretmeni 3.4. ÖE öğretmeni 3.5. ÖE öğretmeni 4. A, bağımsız olarak bir mağazadan nakit para ile alış veriş yapar. 4.1. A, bağımsız olarak alış veriş yapacağı mağazaya gider. (4/5) 4.2. A, mağazadan alacağı nesnelerin yerini bulur. (4/5) 4.3. A, mağazadan alacağı nesneleri seçerek alır. (4/5) 4.4. A, mağazadan alacağı nesnelerle birlikte kasaya gider. (4/5) 4.5. A, mağazadan alacağı şeylerin ücretini nakit olarak öder. (4/5) 4.6. A, mağazadan çıkar. (4/5) 4.1. Sınıf öğretmeni 4.2. Sınıf öğretmeni 4.3. Sınıf öğretmeni 4.4. Sınıf öğretmeni 4.5. Sınıf öğretmeni 4.6. Sınıf öğretmeni

74 Te ş ekkür Ederiz…


"YEN İŞ EH İ R REHBERL İ K VE ARA Ş TIRMA MERKEZ İ ‘YENİŞEHİR RAM SENİNLE’ PROJESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları