Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. KOCAEL İ ÜN İ VERS İ TES İ HEREKE MYO DI Ş T İ CARET BÖLÜMÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. KOCAEL İ ÜN İ VERS İ TES İ HEREKE MYO DI Ş T İ CARET BÖLÜMÜ."— Sunum transkripti:

1 T.C. KOCAEL İ ÜN İ VERS İ TES İ HEREKE MYO DI Ş T İ CARET BÖLÜMÜ

2 Kocaeli Üniversitesi Hereke Meslek Yüksekokulu kuruluşu 2000 yılında Gebze ilçesinde Gebze Meslek Yüksekokulu adı ile gerçekleşmiş, 2001-2002 Yılında da 6 program ve 180 ö ğ renci ile ö ğ retim hayatına başlamıştır. 2011-2012 ö ğ retim yılında Hereke Kampüsüne taşınan okulumuzun adı 2012-2013 ö ğ retim yılında Hereke Meslek Yüksekokulu olarak de ğ iştirilmiştir.

3 Okulumuz da Sosyal ve Teknik yönlü olarak e ğ itim verilmekte olup, Sosyal Bölümler içinde Dış Ticaret Bölümüde yer almaktadır. Bölümümüz, ça ğ ımızın gerekleri do ğ rultusunda ekonomik, sosyal ve ticari alanlarda ara eleman yetiştirerek ülke kalkınması ve gelişimine katkıda bulunmaktadır.

4 Dış Ticaret Bölümü olarak, AMAÇ : Dış ticaret konusunda temel bilgilere sahip, ithalat ve ihracat ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilen, gümrük, kambiyo ve ilgili dış ticaret mevzuatını izleyebilen, ithalat ihracat işlemlerinde kullanılan belge, ödeme, teslim yöntemlerini bilen ve kullanabilen, uluslararası pazarlama ve lojistik ve tedarik zincir yönetimi konularında bilgi sahibi ara elemanlar yetiştirmek.

5 Vizyon: Dış ticaret alanında yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı ça ğ daş bilgi ve beceri ile donatılmış, yabancı dili iyi bilen, ekonomik gelişmeleri takip edebilen, Avrupa Birli ğ i hakkında siyasal, hukuksal ve ekonomik uygulamalar konularında temel altyapıya sahip dış ticaret, kambiyo, gümrük mevzuatı ve uygulamaları alanında bilgi sahibi elemanlar yetiştirmek

6 Misyon: İ thalat-ihracat firmalarında, banka ve di ğ er finansal kurumlarda, ticaret ve sanayi odalarında, sigortacılık, gümrük ve dış ticaret danışmanlık kurumlarında ara eleman ve orta düzey yönetici olarak Güncel bilgilere ve global bakış açısına sahip, kültürel birikimi olan, araştırma, sorun çözme yetene ğ i gelişmiş, mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

7 Program Dili: Türkçe Program Tanımı: Programda ö ğ renciler dış ticaret ve yönetim bilgileriyle donatılırlar. Ekonomi, hukuk, muhasebe, işletme, yabancı dil gibi derslerin yanı sıra a ğ ırlıklı olarak dış ticarete yönelik dersler alan ö ğ renciler staj yaparak iş deneyimi kazanmaktadırlar.

8 Kabul ve Kayıt Koşulları: Kabul ve kayıt için Lise ve Dengi okul mezunu olmak ve YGS sınavında yeterli puanı almış olmak gereklidir. Meslek lisesi mezunu ö ğ rencilerden gerekli koşulları sa ğ layanlar sınavsız geçiş hakkına sahiptir. Önceki Ö ğ renmenin Tanınması: Yatay geçiş yapan ö ğ rencilere burada gördükleri dersler ve kredilere göre geçiş yaptıkları di ğ er üniversitede muafiyet verilir.

9 Mezuniyet Şartları: Programın süresi 4 yarıyıl 2 yıldır. Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılı ğ ı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 a ğ ırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günü staj yapmış olmak zorunlulu ğ u vardır.

10 Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin, ders programında yer alan zorunlu ders olarak toplam 90 AKTS ve seçmeli ders olarak ise, toplam da 30 AKTS omalıdır. Genel toplamda ise 120 AKTS’lik dersi başarmış olma zorunluluğu vardır.

11 Ölçme ve De ğ erlendirme Esasları: Ö ğ rencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldı ğ ı harf notunun en az CC olması gerekir.

12 İ stihdam Olanakları: Dış Ticaret Programını bitiren ö ğ renciler farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde iş bulabilecekleri gibi dış ticaretle u ğ raşan işletmelerde, bankaların kambiyo bölümlerinde, gümrük komisyoncuları yanında, uluslararası lojstik firmalarında ve sınavlarda başarılı oldukları takdirde B Karnesi alarak Gümrük Müşaviri Yardımcısı unvanı ile çalışabilirler.

13 Dış ticaret meslek elemanı, uluslararası mal alım-satımı için ba ğ lantılar kurulması, gerekli sözleşmelerin yapılması için gerekli çalışmalarda ara eleman olarak görev yapar. Yurt dışından satın alınan malların zamanında gelmesi için işi sürekli olarak takip eder. Dış ticaret programını bitirenler Maliye ve Gümrük Bakanlı ğ ına ba ğ lı kuruluşlarda ve ithalat-ihracatla u ğ raşan özel firmalarda görev alabilirler.

14 Üst Derece Programlara Geçiş: Dış Ticaret ön lisans programı mezunları, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olduklarında, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İ lişkileri, Ekonomi, İ ktisat, İ şletme, İ şletme Bilgi Yönetimi, İ şletme- İ ktisat, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İ şletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İ şletmecilik lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

15 Hepinize başarılar dilerken, önemli olan diploma sahibi olmak de ğ il, e ğ itim aldı ğ ınız alanda kendinizi yetiştirebilecek öz veride bulunabilmektir. Teşekkürler. Dış Ticaret Bölüm Başkanlı ğ ı Öğr. Gör. Aydoğan TÜRKBAL


"T.C. KOCAEL İ ÜN İ VERS İ TES İ HEREKE MYO DI Ş T İ CARET BÖLÜMÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları