Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013."— Sunum transkripti:

1 GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

2  Olumlu değişiklikler  Yükümlülerin aleyhine olan değişiklikler  Çözüm önerilerimiz 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

3 OLUMLU DEĞİŞİKLİKLER Yapılan değişikliklerle 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan “kabahat fiillerinin” Gümrük Kanununa aktarılması olumlu bir değişikliktir. Bu değişikle 5607 sayılı kanuna göre uzlaşma konusu yapılamayan kabahatler için Gümrük Kanunun 244. maddesine istinaden uzlaşma yolu açılmıştır. MADDE 231/1: Yapılan değişiklikle "vergi aslına bağlı para cezalarının” verginin zamanaşımı süresine tabi tutulması sağlanarak 3 yıl ile sınırlama getirilmiştir. Bu olumlu değişiklik ile 8 yıl olan zaman aşımı süresi Gümrük Kanununa göre 3 yıla indirilmiştir.

4 MADDE 232/2: Yeni düzenleme ile; Konusu ve yükümlüsünün aynı olması, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla; birden fazla beyannameye tek ceza kararı düzenlenmesine imkan tanınmıştır. MADDE 167/9: Havayolu şirketleri tarafından ithal edilecek hava taşıtlarına, motorlara ve bunların aksam ve parçalarına gümrük vergisi, KDV ve ÖTV muafiyeti sağlanmıştır.

5 YÜKÜMLÜLERİN ALEYHİNE OLAN DEĞİŞİKLİKLER Madde 234: Vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak cezalara ilişkin yapılan değişiklikle; “beyana göre hesaplanan gümrük vergisi ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken gümrük vergisi” ibaresi ithalat vergileri şeklinde değiştirilerek cezanın kapsamı genişletilmiştir.

6 Madde 3/9: İthalat vergileri : a) Eşyanın ithalinde uygulanacak gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri, b) Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak diğer vergileri mali yükleri; ifade eder. Böylelikle beyana ilişkin hatalarda gümrük vergisine uygulanan cezanın, ithalat vergileri tanımına giren tüm vergi ve mali yükümlülüklere de uygulanması esası getirilmiştir.

7 Değişiklikten önce, eş etkili gümrük vergisine tabi bir eşya da beyan farklılıklarında verginin 2 katı ceza uygulanırken, yapılan bu değişiklikle 3 katı ceza uygulanacak. KKDF beyan edilmeden yapılan işlemlerde (Dahilde işleme veya geçici ithalat rejimine tabi eşyanın kati ithalata dönüştürülmesi durumunda) KKDF (%6) nin kendisi için de 3 katı ceza uygulanacak.

8 100.000 TL FATURA KIYMETİ OLAN EŞYA İÇİN KKDF DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE 100.000 TL %6 KKDF = 6.000 TL Fark KDV %18= 1.080 TL Ceza KDV = 3.240 TL Toplam =10.320TL DEĞİŞİKLİKTEN SONRA 100.000 TL %6 KKDF = 6.000 TL Ceza KKDF = 18.000 TL Fark KDV %18= 1.080 TL Ceza KDV = 3.240 TL Toplam =28.320TL

9 KDV matrahı değişmemesine rağmen, GTİP değiştiği için KDV oranı değişen eşyada, KDV farkının 3 katı para cezası uygulanacaktır. Örnek; Boru İmal Makinası, Boru imaline mahsus hadde makinaları: GTİP 8455. KDV %1 (Leasingli işlemlerde) Kavislendirme, katlama düzeltme veya yassılaştırma tezgahları: GTİP 8462. (KDV %18 (Leasingli işlemlerde)

10 DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE 200.000 x % 1 = 2.000 TL 200.000 x % 18 = 36.000 TL Fark KDV : 36.000 - 2.000 = 34.000 TL Ceza Yok KDV Matrahı 200.000 TL DEĞİŞİKLİKTEN SONRA 200.000 x % 1 = 2.000 TL 200.000 x % 18 = 36.000 TL Fark KDV : 36.000 - 2.000 = 34.000 TL Ceza KDV: 34.000 TL x 3 = 102.000 TL

11 Madde 235 : 235 inci maddede yapılan değişiklikle 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan “kabahat fiilleri” Gümrük Kanununa aktarılmıştır. Ancak;

12 5607 sayılı Kanunun 3/11 inde “İthali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olan eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla ithal eden kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı para cezası verilir ”hükmüne amirken, 235/1. Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda;

13 1/a) Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti halinde, eşyanın gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş değerinin dört katı idari para cezası verilir. 1/c) Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

14 100.000 TL CIF KIYMETİNDE, GTİP DEĞİŞEN FAKAT VERGİ ORANLARI DEĞİŞMEYEN EŞYA Tespiti edilen yeni GTİP de eşyanın ithali izne tabi ise DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE GV %10 KDV % 18 ise, G.V = 100.000x10% = 10.000TL KDV = 110.000 x18%= 19.800TL Toplam Vergi = 29.800TL İlgili kurumdan uygunluk alınması durumunda CEZA YOK DEĞİŞİKLİKTEN SONRA GV %10 KDV % 18 ise, G.V = 100.000 x 10%= 10.000TL KDV = 110.000 x 18%= 19.800TL Toplam Vergi = 29.800TL Gümr. Değer = 129.800TL Ceza =129.800x2 = 259.600TL Toplam Ceza = 259.600+29.800 = 289.000 TL Eşyaya el konulacak

15 235/2 İhracat rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya kontrol sonucunda; a) Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ihracının yasaklanmış olduğunun tespiti halinde, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir. b) Eşyanın ihracı, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar idari para cezası verilir.

16 235/4. Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde belirtilen eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.” Mülkiyeti kamuya geçirilmesine karar verilen eşyanın 179. maddeye istinaden ihale ilanının yayımlandığı veya perakende satış kararının alındığı tarihe kadar CIF değerinin %1’i yatırılmak suretiyle bir gümrük rejimine tabi tutulmasına müsaade edilecek mi?

17 235/5. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve transit rejim beyanında bulunulan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.” MADDE 236/5 "Gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, bu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir, eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.”

18 5607 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU MADDE 3/9: Geçici ithalat, dahilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde ülkeye getirilen eşyayı, gümrük işlemlerini gerçekleştirmeksizin serbest dolaşıma sokan kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idarî para cezası verilir.

19 MADDE 238: Dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı ceza uygulanacaktır. Dâhilde işleme rejimi kapsamı ithal eşyasının, işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de dahil olmak üzere rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tespiti halinde ise, ithal eşyasının gümrük vergileri tutarının iki katı oranında para cezası verilir. Bu cezanın ödeme süresi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde eşyanın gümrük vergileri tutarında para cezası tahsil edilir.”

20 235-236 ve 238. MADDE DEĞİŞİKLİKLERİNE DAİR GENEL DEĞERLENDİRMELERİMİZ Hata durumunu (pişmanlık-nedamet) kişinin kendisinin bildirmesi dikkate alınmamıştır. Oysa 234. maddedeki cezalar için bu imkan tanınmıştır. Hataya ağır cezalar yüklenmiştir. Bu durum, Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme (Revize Kyoto Sözleşmesi 2006/10160) hükümlerine aykırıdır.

21 Sözleşme; 3.39.Standart Gümrük hataların kasıtlı olmadığına ve hile niyeti ya da ağır ihmal bulunmadığına kanaat getirdiği taktirde hatalar için büyük cezalar yüklenemez. Söz konusu hataların tekrar edilmesini önlemek için gerekli olduğu düşünülürse ancak amacı aşmayacak şekilde ceza yükleyebilir. Anayasa Madde 90 Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.

22 Cezada adalet ilkesini ortadan kaldırmıştır. TCK/3. Md. Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunabilir. Kasıt unsurunun aranmaması çok yüksek yaptırımlar bakımından savunma hakkını elden almaktadır. TCK/21. Md. Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanunî tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.

23 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu MADDE 9.- (1) Kabahatler, kanunda açıkça hüküm bulunmayan hallerde, hem kasten hem de taksirle işlenebilir. Teşebbüs MADDE 13.-(1) Kabahate teşebbüs cezalandırılmaz. Ancak, teşebbüsün de cezalandırılabileceğine dair ilgili kanunda hüküm bulunan haller saklıdır. Bu durumda, Türk Ceza Kanununun suça teşebbüse ve gönüllü vazgeçmeye ilişkin hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır.

24 Gümrük idarelerinde keyfi uygulamaların önü açılmıştır. Türk dış ticaret kısıtlamaları, yasakları ve her türlü kontrolleri ile her türlü vergilendirme işlemleri GTİP üzerine kurulmuş ve bu şekilde kodlanmıştır. Bir eşyanın GTİP’sinin eksik, hatalı bilgi ile hatalı yorum veya farklı yorum nedeniyle her zaman iki kere iki eşittir dört şeklinde doğru belirlenmesi mümkün değildir.

25 Tarifenin her ne kadar yorum kuralları ve izahnamesi olmakla birlikte sonuçta yoruma dayalı bir tespit işlemi olduğu göz ardı edilmiştir. Gümrük Bölge Müdürlüklerince verilen ve aynı eşya için 6 yıl geçerli olan "Bağlayıcı Tarife Bilgileri" dahi yanlış verilebilmektedir. Bununla ilgili çok fazla örnek mevcuttur. Aynı eşya için, Avrupa Birliğinde de farklı GTİP lerde sınıflandırma yapıldığına dair yüzlerce BTB örneği mevcuttur.

26 G.T.İ.P:8705.90.80.90.18 Resim No:TR340000120275 Yürürlük: Bu bağlayıcı tarife bilgisi yürürlükte değildir. (Hatalı sınıflandırma nedeni ile 02.01.2013 tarihinde iptal edilmiştir.) Açıklama: KAPALI MEKANLARIN (DEPOLAR, FABRİKALAR, FUAR ALANLARI, BÜYÜK MARKETLER, OKULLAR VB. ) ZEMİN TEMİZLİĞİNDE KULLANILAN SÜRÜCÜ TARAFINDAN BİNİLEREK KULLANILAN DİREKSİYONU VE FREN MEKANİZMASI BULUNAN, KURU OLARAK VAKUMLAMA YAPMAYAN, ZEMİN YIKAMA, TEMİZLEME ARACIDIR Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 87.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 12/4426 SAYI 19.12.2012 TARİHLİ İ.TÜ. MAKİNA FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU Resim: Bağlayıcı Tarife Bilgisi Detayı (Resim : TR340000120275 )

27 G.T.İ.P:8479.89.97.90.00 Resim No:TR340000130002 Yürürlük:09.01.2013 Açıklama: KAPALI MEKANLARIN (DEPOLAR, FABRİKALAR, FUAR ALANLARI, BÜYÜK MARKETLER, OKULLAR VB. ) ZEMİN TEMİZLİĞİNDE KULLANILAN KURU OLARAK VAKUMLAMA YAPMAYAN, ZEMİN YIKAMA, TEMİZLEME ARACIDIR Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 12/4426 SAYI 19.12.2012 TARİHLİ İ.TÜ. MAKİNA FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU Resim: Bağlayıcı Tarife Bilgisi Detayı (Resim : TR340000130002)

28 G.T.İ.P: 8415.81.00.90.00 Resim No:TR340000090001 Yürürlük: Bu bağlayıcı tarife bilgisi yürürlükte değildir. Bu Bağlayıcı Tarife iptal edilmiştir. Açıklama OZON TABAKASI TEBLİĞİ (2013/14 ), GARANTİ BELGESİ TEBLİĞ (2013/6), CE (ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMİ) TEBLİĞ (2013/9 ) ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, KONFERANS SALONLARI, HAVA ALANLARI GİBİ BÜYÜK HACİMLERİ SOĞUTMAK, ISITMAK, İSTEĞE BAĞLI VEYA EŞ ZAMANLI OLARAK SICAK SU TEMİN EDİLMESİNDE KULLANILAN 59 F (15 C) ALTINDA SOĞUTMA YAPMAYAN, LiBr SOLÜSYONU İLE BİRLİKTE ÇALIŞAN CHILLER İKLİMLENDİRME ÜNİTESİ. Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1). VE (6). T.C İZAHNAMESİ 85.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. Resim: büyük halini görmek için resime tıklayınız Bağlayıcı Tarife Bilgisi Detayı (Resim : TR340000090001)

29 G.T.İ.P:8418.69.00.99.00 Resim No:TR340000090070 Yürürlük:29.04.2009 Açıklama : OZON TABAKASI TEBLİĞİ (2013/14 ) ABSORPTION CHILLER İSİMLİ EMME ESASLI SOĞUTMA GRUBU. Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6), 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİNİN 15.04.2009- 09/1392 TARİH-SAYILI RAPORU. CHILLER GRUBUNUN ANA MUHAFAZA, HTG VE KONTROL SİSTEMİNDEN OLUŞMASI SEBEBİYLE, GRUBUN ÇALIŞMASI İÇİN GEREKLİ OLAN LiBr SOLÜSYONUNUN İTHALİNDE 2002/39 SAYILI GENELGENİN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKMEKTEDİR. İPTAL EDİLEN TR340000090001 REFERANS NUMARALI BTB YERİNE DÜZENLENMİŞTİR. Resim: büyük halini görmek için resime tıklayınız Bağlayıcı Tarife Bilgisi Detayı (Resim : TR340000090070 )

30 ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ Kasıt unsuru aranmaksızın, hata ve kusura orantısız bir şekilde ceza getirilmiştir. Revize Kyoto Sözleşmesi, TCK ve Anayasaya aykırı olarak düzenlenen bu hükümlerin iptali yönüne gidilmeli. Kanunun 235 ve 236 ncı maddelerine istinaden el konularak mülkiyeti kamuya geçirilmesine karar verilen ve 177 ila 180 nci maddeler hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulan eşyanın Kanunun 179/1 nci maddesinden yararlandırılması güvence altına alınmalıdır. İş sahiplerinin «Gümrük Müşavirlerine» eşyanın tarife tespitine esas olan ticari tanımı, teknik, kimyasal özellikleri, kullanım yeri ve çalışma prensiplerini sipariş aşamasında yazılı olarak vermeli ve zamanı doğru kullanarak ileride mağduriyetlerine ve ihtilaflara yol açılmaması sağlanmalıdır.

31 Kanunun 234, 235 ve 236 ncı maddesi uyarınca ceza takdirinde göz önünde bulundurulacak hususlar başlıklı Yönetmeliğin 582 nci maddesine aşağıdaki ilavelerin yapılması; (3) Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci maddesinin birinci fıkrası uygulanmasında Katma Değer Vergisi bakımından matrah farklılığına uygulanır.

32 (4) Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin uygulanmasında, gümrük idaresinin tespiti sonucunda yükümlünün lisans, izin, şart, uygunluk veya yeterlilik belgesi temini için ilgili kuruma sevk edilmesi ve buradan olumlu sonuç çıkmaması dikkate alınır. (5) İştirak hükümlerinin uygulanmasında iştirak edenler bakımından kasıt unsuru aranır.

33 (6) Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin beşinci ve 236 ncı maddesinin beşinci fıkrasının uygulamasında eşyanın ticari belgelerine göre belirgin şekilde farklı çıkması, bu farklılığın vergi kaybına veya dış ticaret önlemleri ile kısıtlayıcı hükümlerden kaçınmaya yönelik olabileceği, bu farklılığın yükümlü tarafından makul gerekçeleri ile birlikte kanıtlayıcı şekilde izah edilememesi halinde tatbik edilmesi.

34 TEŞEKKÜR EDERİM TURHAN GÜNDÜZ İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 29.04.2013


"GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları