Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

27.04.2012 Sedi KAVAK İç Denetim Birim Başkanı. A-YASAL DÜZENLEMELER 1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2. 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 3.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "27.04.2012 Sedi KAVAK İç Denetim Birim Başkanı. A-YASAL DÜZENLEMELER 1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2. 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 3."— Sunum transkripti:

1 27.04.2012 Sedi KAVAK İç Denetim Birim Başkanı

2 A-YASAL DÜZENLEMELER 1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2. 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 3. 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun (E) İşaretli Cetveli 65. Sıra Hükmü 4. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İle İlgili Diğer Mevzuat Hükümleri 5. 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 6. Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik 7. Damga Vergisi Kanunu 30.05.2016 2 İç Denetim Birim Başkanlığı

3 8. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi 5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun Verilmesine İlişkin Kanun 9. Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği Yönetmeliği 10. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 11. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 12. Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller 30.05.2016 3 İç Denetim Birim Başkanlığı

4 B-FDP FİNANSMANI 2547 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının bir önceki yıla ait bütçe geliri ile bütçe gideri farkının % 25’i her yıl şubat ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kurulu hesabına aktarılır ve yükseköğretim Kurulu bütçesine ödenek kaydedilir. 30.05.2016 4 İç Denetim Birim Başkanlığı

5 B-FDP FİNANSMANI Yurt içi öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlarının desteklenmesinde ödenek kaydedilen bu tutarlardan yararlanılır. 30.05.2016 5 İç Denetim Birim Başkanlığı

6 C-KAYNAK AKTARIMI YÖK bütçesine kaydedilen ödenekten desteklenmesine karar verilen başvurulara ilişkin uygun görülen tutarlar, YÖK bütçesine gider kaydedilmek suretiyle program yürütücüsü yükseköğretim kurumunun kamu bankalarından birinde Farabi Değişim Programı Destek Hesabı adıyla açtıracağı banka hesabına aktarılır. 30.05.2016 6 İç Denetim Birim Başkanlığı

7 Aktarılan tutarlar, ilgili yükseköğretim kurumunun bütçesine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenir ve emanetler hesabında muhasebeleştirilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarınca açılmış bulunan diğer banka hesapları ile ilişkilendirilmez. Yapılacak aktarmalara ilişkin süreleri YÖK tarafından belirlenir. 30.05.2016 7 İç Denetim Birim Başkanlığı

8 D-FDP ORGANİZASYONU Değişimin organizasyonu oluşturulan Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisleri eliyle yürütülür. Ofislere üst yöneticiye veya yardımcısına bağlı bir FDP Kurum Koordinatörü görevlendirilir. Oluşturulan ofise yeteri kadar idari personel görevlendirilebilir. 30.05.2016 8 İç Denetim Birim Başkanlığı

9 D-FDP ORGANİZASYONU Farabi Değişim Programı faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden kurum koordinatörü sorumludur. 30.05.2016 9 İç Denetim Birim Başkanlığı

10 E- FDP HESABINDAN YAPILACAK HARCAMALAR Özel hesaplarda izlenen ve emanetler hesabında gösterilen tutarlar sadece, 1-Öğrenci değişimine katılan öğrencilere ödenecek burslar, Burslu Farabi Değişim Programı Öğrencisi olma hakkını kazananlara, lisans öğrenimi gören öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun ve bu Kanuna göre yürürlüğe konulan Yönetmelik hükümleri göre ödenmekte olan aylık burs tutarının bir buçuk katı tutarında burs ödenir. 30.05.2016 10 İç Denetim Birim Başkanlığı

11 Burs tutarının %70'i aylıklar halinde öğrenciye ödenir. 30.05.2016 11 İç Denetim Birim Başkanlığı

12 Geri kalan burs tutarının toplamı belirlenirken, öğrenciye verilen Katılım Belgesinde yer alan gerçekleşme süresi ve öğrencinin başarı durumu dikkate alınır. Tam aya tamamlanamayan süreler için günlük burs ödemesi yapılır. Günlük ödeme, aylık ödeme miktarının otuzda biridir. 30.05.2016 12 İç Denetim Birim Başkanlığı

13 Bursun %30’luk kısmının ödenmesi: Örnek: Toplam burs ödemesi 2.493,00 TL olan bir öğrenciye, kayıtlı olduğu 24 kredilik tüm derslerinin 15 kredilik bölümünden başarılı olması halinde; 30 15 2.493,00 X ------ X ------- = 467,44TL 100 100 24 ödenir. 30.05.2016 13 İç Denetim Birim Başkanlığı

14 2-Öğretim üyelerine ödenecek ek ders ücretleri, 3-Öğretim üyelerine ödenecek harcırahlar, 30.05.2016 14 İç Denetim Birim Başkanlığı

15 4-Değişimin organizasyonu giderleri (1) Ortak seminerler, Ortak derece ve ortak diploma programları çalışmaları Ortak ders programlarının geliştirilmesi ve uyumlaştırılması, 30.05.2016 15 İç Denetim Birim Başkanlığı

16 4-Değişimin organizasyonu giderleri, (2) Farabi Değişim Programı faaliyetlerinin fiziki ve beşeri altyapısının geliştirmesi, FDP Kurum Koordinasyon Ofislerinin faaliyetlerine ilişkin gerekli mal ve hizmet alımları, 30.05.2016 16 İç Denetim Birim Başkanlığı

17 5-Diğer Harcamalarda Diğer harcama giderleri olarak;  Anket,  Temizlik,  Toplantı,  Kurs,  Basım ve Yayım,  Fotoğraf ve benzeri hizmet alımları, 30.05.2016 17 İç Denetim Birim Başkanlığı

18 F- ÖZEL HESAPTA KAYITLI TUTARLARIN KULLANIMI Gerçekleştirme görevlisi/görevlileri tarafından, ödeme için gerekli belgelerin hazırlanmasını müteakip tahakkuk eden giderler için düzenlenen belgelerin ekli olduğu Muhasebe İşlem Fişi Kurum Koordinatörü tarafından harcama yetkilisi sıfatıyla imzalandıktan sonra muhasebe yetkilisine teslim edilir. Muhasebe yetkilisinin de bankaya vereceği talimat üzerine ödeme işlemi gerçekleştirilir. 30.05.2016 18 İç Denetim Birim Başkanlığı MİF

19 G-ÖZEL HESABIN KULLANIMINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ OLANLAR 1. Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisi Özel hesaptan yapılacak ödemelere ilişkin gider gerçekleştirme işlemleri bu ofis tarafından yerine getirilecektir. 2. Gerçekleştirme Görevlisi Gerçekleştirme görevlisi, Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisine görevli personel arasından üst yönetici tarafından görevlendirilir. 30.05.2016 19 İç Denetim Birim Başkanlığı

20 3. Harcama Yetkilisi Yükseköğretim kurumlarının üst yöneticisi veya yardımcısına doğrudan bağlı personel, Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörü harcama yetkilisidir. 30.05.2016 20 İç Denetim Birim Başkanlığı

21 4. Muhasebe Yetkilisi Bu görev, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı muhasebe birimi yönetiminden sorumlu yetkili tarafından yürütülecektir. 30.05.2016 21 İç Denetim Birim Başkanlığı

22 5. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlidir. 30.05.2016 22 İç Denetim Birim Başkanlığı

23 6. Muayene ve Kabul Komisyonu İlgili Yönetmeliklerde (Mal Alımları Denetim Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik) düzenlenen muayene ve kabul işlemlerine ilişkin olarak ilgili idareler tarafından belirlenen en az 3 üyeden oluşan kurulu ifade eder. 30.05.2016 23 İç Denetim Birim Başkanlığı

24 H- KULLANILACAK BELGELER Farabi Değişim Programı kapsamında yapılan harcamaların belgelendirilmesinde, MYHB hükümleri kıyasen uygulanacaktır. Farabi Değişim Programı kapsamında yapılan harcamaların belgelendirilmesinde, MYHB hükümleri kıyasen uygulanacaktır. Bu belgeler şu şekilde sıralanabilir. a) Onay Belgesi İhale usulüyle yapılacak alımlarda, kamu ihale mevzuatında standart form olarak belirlenen ihale onay belgelerini doğrudan temin suretiyle veya kamu ihale mevzuatında belirtilen istisnai alımlarda ise harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belge 30.05.2016 24 İç Denetim Birim Başkanlığı

25 H- KULLANILACAK BELGELER b)Harcama Talimatı Belgesi b)Harcama Talimatı Belgesi Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenmesinde kullanılan ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi ifade eder. 30.05.2016 25 İç Denetim Birim Başkanlığı

26 c) Harcama Pusulası Fatura, fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, giriş ve yolcu taşıma biletleri gibi belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlardan alınan belgedir. d) Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı Doğrudan temin yöntemiyle yapılacak alımlarda kullanılan tutanak. 30.05.2016 26 İç Denetim Birim Başkanlığı

27 e) Şahsi Mutemet Dilekçesi Kamu personelinin yolluk, tedavi gideri ve benzeri münferit alacakları ile kamu personeli olmayan kişilerin hizmetleri karşılığı gerçekleşen yolluk, ders ücreti, huzur ücreti, konferans ücreti ve benzeri alacaklarının mutemetlerine ödenmesinde, her ödemeyle ilgili düzenlenen Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmelik eki 6 örnek numaralı dilekçedir. f) Çeşitli Ödemeler Bordrosu g) Yükseköğretim Ek Ders Ücreti Çizelgesi h) Öğrenci Giderleri Bordrosu ı) Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi 30.05.2016 27 İç Denetim Birim Başkanlığı

28 i) Toplu Seyahatler Yolluk Bildirimi Kurs, yarışma, gösteri veya benzeri işler nedeniyle toplu olarak yapılan seyahatlerde, geçici görev yolluğu bildirimleri yerine Toplu Seyahatler Yolluk Bildirimi düzenlenir. j) Ödeme belgesi Yükseköğretim kurum bütçesinden nakden veya mahsuben yapılan harcamalara ilişkin işlemler dışında düzenlenen Muhasebe İşlem Fişini ifade etmektedir. 30.05.2016 28 İç Denetim Birim Başkanlığı

29 k) Muayene Ve Kabul Komisyonu Tutanağı l) Taşınır İşlem Fişi, İlgili mevzuatı çerçevesinde kabul edilerek teslim alınan taşınırların girişleri ile taşınırların çıkış ve ambarlar arasında devir işlemlerinde, dayanıklı taşınırların niteliklerini değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında, kayıtlara esas olmak üzere düzenlenen fiştir. m) Diğer Belgeler 30.05.2016 29 İç Denetim Birim Başkanlığı

30 İ- AKTARMA VE İADE Özel hesaplarda izlenen tutarlar, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen dağılıma uygun olarak harcanır. Öğrenci değişimi ile öğretim üyesi hareketliliği için belirlenen ve aktarma amacı doğrultusunda kullanılamayacağı anlaşılan tutarlar arasında ve diğer gider kalemlerinden bu gider kalemlerine üst yöneticinin onayı ile aktarma yapılabilir. 30.05.2016 30 İç Denetim Birim Başkanlığı

31 FDP Kurum Koordinasyon Ofisi giderleri için Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen ve aktarılan tutarlar hariç, özel hesapta izlenen tutarlardan program süresi sonu itibariyle kullanılmayan tutarlar, bu kapsamda bir sonraki eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarına gönderilecek tutarlardan Yürütme Kurulu kararı ile mahsup edilebilir. Kullanılmayan tutarların gerektiğinde YÖK’ün ilgili hesaplarına iade edilmesine Yürütme Kurulu karar verir. 30.05.2016 31 İç Denetim Birim Başkanlığı

32 J- HARCAMALARIN İÇ DENETİM 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre yurt içi öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlarının desteklenmesi amacıyla özel hesaba aktarılan tutarların kullanımı kapsamında yapılan harcamalar 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir. 30.05.2016 32 İç Denetim Birim Başkanlığı

33 Bu denetim, 5018 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde; “İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. 30.05.2016 33 İç Denetim Birim Başkanlığı

34 a) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. 30.05.2016 34 İç Denetim Birim Başkanlığı

35 c) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak. d) Soruşturma açılmasını gerektirecek durumu ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. 30.05.2016 35 İç Denetim Birim Başkanlığı

36 Mevcut mevzuata aykırı hususların tespiti halinde, denetim sonucu, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından YÖK’e iletilir. YÖK tarafından ihtiyaç duyulması halinde ayrıca denetim yaptırılabilir. Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde, görevliler hakkında ilgili yükseköğretim kurumu tarafından genel hükümlere göre işlem yapılır. 30.05.2016 36 İç Denetim Birim Başkanlığı

37 Yapılan İç Denetim Uygulaması 30.05.2016 37 İç Denetim Birim Başkanlığı

38 K- Farabi Değişim Programı işlemlerinin incelenmesi sonucunda aşağıda belirtilen süreçler tespit edilmiştir. 1.Değişim programına başvuru süreci. 2.Başvuruların değerlendirilmesi süreci. 3.Değişim öncesi gerekli belgelerin düzenlenmesi süreci 4.Değişim programına kabul edilme süreci. 5.Değişim Programının uygulanması süreci 6.Özel hesaptan yapılan ödemeler süreci. 7.Aktarma ve iade süreci 8.Raporlama süreci 30.05.2016 38 İç Denetim Birim Başkanlığı

39 L- BELİRLENEN YAPISAL RİSKLERDE BAZILARI 1.Uygunluk Denetim Belgesi düzenlenmemesi riski, 2. Başvuruda bulunan öğrenci seçiminde mevzuatta yer alan asgari şartlara uyulmaması riski, 3. Farabi Değişim Programı Protokolü imzalamadan, Farabi Değişim Programına katılmak üzere öğrenci seçilmesi riski, 30.05.2016 39 İç Denetim Birim Başkanlığı

40 4. Harcama talimatlarının ve gider gerçekleştirme işlemlerinin mevzuatta belirlenen yetkili kişilerce yerine getirilmemesi riski, 5. Özel hesaplarda izlenen tutarlar, YÖK kararı ile belirlenen dağılıma uygun olarak harcanmaması riski, 6. Burslu Farabi Değişim Programı Öğrencisi olma hakkını kazananlara yapılan burs ödemelerinin mevzuata uygun yapılmaması riski, 30.05.2016 40 İç Denetim Birim Başkanlığı

41 7. Değişim organizasyon giderleri özel hesaptan yapılan mal ve hizmet alımlarında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanmaması riski, 8. Farabi Değişim Programı faaliyetlerine ilişkin olarak ara raporların mevzuata ve fiili duruma uygun olarak YÖK’e sunulmaması riski, 30.05.2016 41 İç Denetim Birim Başkanlığı

42 M-YAPILAN DENETİM SONUCUNDA ELDE EDİLEN BULGULARIN BAZILARI 1-Yapılan başvurulara ilişkin olarak başvuru süresi tamamlandıktan sonra Uygunluk Denetim Belgesi hazırlanmadığı, 2-Öğrencilere ilişkin dosyalarda Yabancı Dil düzeyini gösteren ÖSYM tarafından yapılan merkezi bir yabancı dil sınavı belgesinin ve dil düzeyini gösteren herhangi bir belgenin bulunmadığı, Üniversiteler arasında imzalanan Protokolde de yabancı dil sınavı sonuç belgesinin belirlenmediği, 30.05.2016 42 İç Denetim Birim Başkanlığı

43 3- Farabi Değişim Programına başlanmadan önce, mevzuat gereği öğrenci dosyasında bulunması gereken;  Öğrenci Başvuru Belgesi,  Not çizelgesi,  Yabancı dil düzeyini gösteren belge (gidilecek yükseköğretim kurumunda dersler kısmen ya da tamamen yabancı dilde ise), Öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan Farabi Değişim Programı Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi gibi bazı belgelerin bulunmadığı, 30.05.2016 43 İç Denetim Birim Başkanlığı

44 4-Öğrenci dosyasında yer alan Başvuru Formlarında, - Öğrenci imzasının bulunmadığı -Öğrencinin Farabi Değişim Faaliyetinden yararlanmasında herhangi bir sakınca yoktur şeklindeki yetkili kişilerin imzalarının bulunmadığı, -Öğrencinin Farabi Değişim Faaliyetinden yararlanmasında herhangi bir sakınca yoktur şeklindeki yetkili kişilerin imzalarının bulunmadığı, 30.05.2016 44 İç Denetim Birim Başkanlığı

45 5-Not Çizelgesinin imzasız ve mühürsüz olarak alındığı, 30.05.2016 45 İç Denetim Birim Başkanlığı

46 6-Gerçekleştirme görevlisinin yazılı bir şekilde görevlendirilmediği, 30.05.2016 46 İç Denetim Birim Başkanlığı

47 7-Onay belgesinde piyasa fiyat araştırması yapmak üzere görevlendirilen kişi ile piyasa fiyat araştırma tutanağında imzası bulunan kişinin farklı kişiler olduğu, 30.05.2016 47 İç Denetim Birim Başkanlığı

48 8-Mal alımlarının bazılarında malın teslim alındığına ilişkin Muayene ve Kabul Komisyonu tutanağı veya kabul işleminin idarece yapıldığına ilişkin düzenlenmiş bir belge bulunmadığı 30.05.2016 48 İç Denetim Birim Başkanlığı

49 DENETLENEN B İ R İ M İ N GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER İ 30.05.2016 49 İç Denetim Birim Başkanlığı

50 1-Güçlü yönleri Köklü akademik kültür, Gelişmiş bilgi işlem altyapısı ve teknolojik olanaklara sahip güçlü bir üniversite içinde yer alması. Program uygulamaları ile üniversitemiz ve diğer üniversiteler arasında iletişim ve işbirliğinin artması. 30.05.2016 50 İç Denetim Birim Başkanlığı

51 2-Zay ı f Yönleri Birimde iç kontrol sisteminin kurulmaması. İnsan kaynağının yeterli olmaması. Öğretim Üyesi ve Öğrenci Değişiminden yararlananların sayısının yetersiz olması 30.05.2016 51 İç Denetim Birim Başkanlığı

52 30.05.2016 52 İç Denetim Birim Başkanlığı

53 30.05.2016 53 İç Denetim Birim Başkanlığı

54 30.05.2016 54 İç Denetim Birim Başkanlığı ÖrnekÖrnek Yönerge Taslağı Sorunlar ve Öneriler

55 İç Denetim Birim Başkanlığı Sedi KAVAK İç Denetim Birim Başkanı E-mail: sedikavak@anadolu.edu.tr Tel : 0 222 335 05 88


"27.04.2012 Sedi KAVAK İç Denetim Birim Başkanı. A-YASAL DÜZENLEMELER 1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2. 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 3." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları