Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RESMİ YAZIŞMALARDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RESMİ YAZIŞMALARDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR"— Sunum transkripti:

1 RESMİ YAZIŞMALARDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR

2 Kamu kurum ve kuruluşlarında Resmi Yazışmalar Bakanlar Kurulunca hazırlanan ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre yürütülmektedir.

3 Madde 1- Amaç ve kapsam Bu Yönetmeliğin amacı; el yazısıyla atılan imza ile fiziksel ortamda veya güvenli elektronik ortamda yapılan resmi yazışmalara ilişkin kuralları belirlemek, ve bilgi, belge veya doküman alışverişinin hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır. Bu Yönetmelik bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

4 Madde 3-Tanımlar Belge: Herhangi bir bireysel işlemin kurumsal fonksiyonun veya kurumsal işlemin yerine getirilmesi için alınmış ya da idare tarafından hazırlanmış; içerik, ilişki ve formatı ile ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil ederek aidiyet zincirini muhafaza eden el yazısı ya da güvenli elektronik ile imzalanmış ve kayıt altına alınmış her türlü kayıtlı bilgi ve doküman

5 Döküman: Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla idare tarafından hazırlanan ya da toplanan her türlü bilgi Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS): İdarelerin oluşturdukları her türlü doküman içinde idari faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak bunların içerik, üstveri, format ve ilişkisel özelliklerini koruyan, belgelerin ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil eden ve aidiyet zinciri içerisindeki yönetimini elektronik ortamda sağlayan sistem

6 Aidiyet zinciri: Belgenin hazırlanmasından tasfiyesine kadar olan
Elektronik Ortam: EBYS ya da kurumsal kayıt sistemleri içerisinde bilgi, belge ve dokümanların hazırlandığı ve kayıtlı olduğu her türlü bilgi ve iletişim teknolojisi araçları Elektronik Veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan veya saklanan kayıtlar

7 Standart dosya planı: Resmi belgelerin üretim yerleri ile olan ilişkisi belirtilerek konu veya fonksiyon esasına göre dosyalanmasını sağlamak amacıyla geliştirilen sınıflama şeması

8 BELGE ÖZELLİKLERİ

9 Madde 4- Nüsha sayısı Fiziksel ortamda hazırlanan belgeler, paraflı nüshası hazırlayan idareye kalacak şekilden en az iki nüsha olarak düzenlenir. _._ _._._ _._._._._ _._._._. _._._._.__._._._._ _._._._._._ _._._._.__._._._._ _._._._._._ _._._._.__._._._._ _._._._._._ _._._._.__._._._._ _._._._._._ _._._._._ _._ _._._ _._._._._ _._._._. _._._._.__._._._._ _._._._._._ _._._._.__._._._._ _._._._._._ _._._._.__._._._._ _._._._._._ _._._._.__._._._._ _._._._._._ _._._._._

10 Madde 5-Belge Şekil Özellikleri
Belgelerin A4 (210x297 mm) boyutundaki kağıda çıktı alınacak şekilde hazırlanması esastır. Üst yazılarda kağıdın bir yüzü kullanılır. Ancak eklerde her iki yüzü de kullanılabilir. 210 mm 297 mm A4

11 Madde 6-Yazı tipi ve harf büyüklüğü
Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde «Times New Roman» veya «Arial» yazı tipi normal yazı stilinde; Harf büyüklüğünün Times New Roman için 12, arial için 11 punto olması esastır. Ancak gerekli hallerde harf büyüklüğü 9 puntoya, iletişim bilgilerinin yazımında 8 puntoya düşürülebilir Rapor, analiz vb. metinlerde farklı yazı tipi ve harf büyüklüğü kullanılabilir Metin içinde yer alan alıntılar tırnak içinde ve eğik (italik) olarak yazılabilir.

12 BELGENİN BÖLÜMLERİ

13 Madde 7-Yazı alanı: Belgenin yazı alanı sayfanın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenir. Yazı alanı dışına sayfa numarası ve varsa ek numarası hariç hiçbir ifade veya ibare yazılmaz 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm

14 Madde 8- Başlık Başlık, belgeyi gönderen idarenin adının belirtildiği bölümdür. Başlık, belgenin yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır. İlk satıra "T.C." kısaltması, ikinci satıra idarenin adı büyük harflerle, üçüncü satıra birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. T.C. XXXXX XXXXXXX xxxxx xxxxx

15 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

16 Ancak bağlı veya ilgili idarelerde ilk satıra «T. C
Ancak bağlı veya ilgili idarelerde ilk satıra «T.C.» Kısaltması, ikinci satıra bağlı veya ilgili olunan bakanlığın adı büyük harflerle, üçüncü satıra idarenin adı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ve dördüncü satıra da birimin adı ilk harfleri büyük, diğerleri küçük harflerle ortalanarak yazılabilir. T.C. XXXXX XXXXXXX xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

17 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Konak Sosyal Güvenlik Merkezi

18 Madde 9-Sayı Sayı, başlığın son satırından itibaren iki satır boşluk bırakılarak ve yazı alanının en solundaki “Sayı:” yan başlığından sonra yazılır. Sayı, sırasıyla DETSİS numarası (birim kodu), standart dosya planı kodu ile belge kayıt numarasından oluşur.

19 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sayı : /<...>/<...>

20 Eski Sayı : B.13.2.SGK.4.35.10.05- ………../…. Yeni Sayı : 82332389/………./………

21 Madde 10- Tarih Tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır. Tutanak, rapor, tebliğ-tebellüğ belgesi v.b. Belgelerde tarih metnin bitiminde yer alabilir Tarih; gün, ay ve yıl olarak rakamla, aralarına eğik çizgi (/) işareti veye (.) işareti konularak yazılır. Doğru Yanlış 18/02/ ,04,2013 18 Şubat 2015

22 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sayı  : /<...>/<...> /02/2015

23 . Madde 11- Konu Konu, sayının bir aralık altına "Konu:" yan başlığından sonra, yazı alanının dikey orta hizasını geçmeyecek biçimde kelimelerin baş harfleri büyük olarak ve sonuna herhangi bir noktalama işareti konmadan yazılır. Konu bir satırı geçerse ikinci satır «konu» yan başlığının altı boş bırakılarak yazılır

24 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sayı  : /<...>/<...> /02/2015 Konu : Aday Memur Eğitimi

25 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sayı  : /<...>/<...> Konu : Personelin Yıllık İzinlerinin Kullanımı

26 Madde 12- Gönderilen Makam (Muhatap)
Gönderilen kişi veya idare konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki-dört aralık aşağıdan ve sayfayı ortalayacak biçimde yazılır. Muhatabın idare ya da özel hukuk tüzel kişisi olması durumunda adı büyük harflerle yazılır Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır.

27 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sayı  : /<...>/<...> /02/2015 Konu : Duyurular ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

28 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sayı  : /<...>/<...> /02/2015 Konu: Duyurular ADANA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE (Toros Sosyal Güvenlik Merkezi)

29 İsme yazılan yazılarda, "Sayın" kelimesinden sonra ad küçük, soyadı büyük, unvan ise küçük harflerle yazılır. Kuruluş dışına gönderilen belgelerde, gerekiyorsa belgenin gideceği yerin adresi küçük harflerle yazılır. Adres bilgisinin uzun olması halinde birden fala satıra yazılabilir.

30 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sayı  : /<...>/<...> /02/2015 Konu : Eğitim Sayın Hasan YILMAZ Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Darülaceze Cad. Nadide Sok. Sesa Plaza No:30 Kat: 3 34381 ŞİŞLİ - İSTANBUL

31 Madde 13- İlgi İlgi, belgenin bağlantılı olduğu diğer belge ya da belgelerin belirtildiği bölümdür.  "İlgi:" yan başlığı, muhatap bölümünün son satırından itibaren iki satır boşluk bırakılarak ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır. Sayı, konu ve ilgi yan başlıklarından sonra konulan iki nokta ‘:’ aynı hizada yazılır  İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, "İlgi" kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır.          

32 İlginin birden fazla olması durumunda, belgeler önceki tarihten başlanarak tarih sırasına göre sıralanır ve a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti ") " konularak kullanılır. İlgide, "… tarihli ve …sayılı" ibaresi kullanılır ve ilginin sonuna nokta işareti konulur.

33 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sayı  : /<...>/<...> /02/2015 Konu : Duyurular ADANA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (Toros Sosyal Güvenlik Merkezi) İlgi : ……………. tarih ve …………………. sayılı yazınız.

34 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sayı  : /<...>/<...> /02/2015 Konu : Duyurular ADANA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (Toros Sosyal Güvenlik Merkezi) İlgi : a) 11/02/2015 tarih ve ……………………………. sayılı yazınız. b) 27/02/2015 tarih ve ……………………………. sayılı yazınız.

35 Aynı idare birimi tarafından daha önce gönderilmiş bir yazı yeni bir yazıda ilgi tutulacaksa, önceki yazının tarih ve sayı bölümleri yazıldıktan sonra “yazımız” ifadesiyle bitirilir. Örnek: İlgi : tarihli ve sayılı yazımız.

36 Aynı kurum içerisindeki bir birimden alınan yazı, yine aynı kurum içerisindeki diğer birimlere gönderilecek bir yazıda ilgi tutulacaksa, ilgi tutulan yazıyı gönderen birimin adı açıkça yazıldıktan sonra yazının tarih ve sayı bölümleri yazıldıktan sonra “yazısı” ifadesiyle bitirilir. Örnek: İlgi : Strateji Geliştirme Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı.

37 Farklı bir kurum ve kuruluştan alınan yazı, kurum içi birimlere veya 3 üncü bir kuruma gönderilecek yazıda ilgi tutulacaksa, yazıyı gönderen kurum kuruluşun adı yazıldıktan sonra birimin adı parantez “( )” içerisinde yazıldıktan sonra yazının tarih ve sayı bölümleri yazıldıktan sonra “yazısı” ifadesiyle bitirilir. Örnek: Başbakanlığın (İdareyi Geliştirme Başkanlığı) tarihli ve sayılı yazısı. Maliye Bakanlığının (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) tarihli ve sayılı yazısı. İzmir Valiliğinin tarihli ve sayılı yazısı.

38 Sayı bölümünde eski Haberleşme Kodu (Örneğin B. 08. 4. MEM. 06
. Sayı bölümünde eski Haberleşme Kodu (Örneğin B.08.4.MEM ) kullanılarak yazılan yazılar ilgi tutulurken önceden olduğu gibi sadece tarih ve sayı bölümleri kullanılarak “ilgi” oluşturulur. Örnek: tarihli ve B.08.4.MEM sayılı yazı.

39 Madde 14- Metin Metin, "İlgi« ile "İmza« arasındaki kısımdır. İlgi ile metin başlangıcı arasında bir satır. İlgi yoksa belgenin muhatabı ile metin arasında iki satır boşluk bulunur. Kelime aralarında ve noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılır. Noktalama işaretleri kendisinden gelen harfle bitişik yazılır. Paragrafa 1,25 cm içerden başlanır ve metin iki yana yaslanır. Paragraflar arasında boşluk bırakılmaz.

40 Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir
Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir. Gerekli görülmesi halinde sayılar rakam ile yazıldıktan sonra parantez içinde harfle de gösterilebilir. Belge, dil bilgisi kurallarına göre anlamlı ve özlü olarak yazılır. Zorunlu olmadıkça yabancı sözcük kullanılmaz. Metinde kısaltma kullanılacaksa ilk kullanıldığı yerde açık biçimi, sonra kısaltılmış biçimi yazılır.

41 Alt makama yazılan yazılar "Rica ederim.",
Üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar "Arz ederim.", Üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar "Arz ve rica ederim." biçiminde bitirilir. Gerçek kişilere yazılan yazışmalarda «saygılarımla», «iyi dileklerimle» veya «bilgilerinize sunulur» ibareleriyle bitirilir.

42 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sayı  : /<...>/<...> /02/2015 Konu : Duyurular ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………….

43 Madde 15- İmza Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık bırakılarak belgeyi imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına ortalanarak yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Belgeyi imzalayacak olan makam, belgeyi hazırlayan idarenin imza yetkileri yönergesine veya yetkili makamlarca verilen imza yetkisine uyularak seçilir.

44 Belgeyi imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır
Belgeyi imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Unvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle yazılır. Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır. Akif USTA Şube Müdürü

45 Belgeyi makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır. Timur ERGÜN Genel Müdür a. Şube Müdürü

46 Metin DELİBAŞ Genel Müdür V.
Belge vekaleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekalet bırakanın makamı "Başbakan V.", "Vali V." ve "Rektör V." biçiminde ikinci satıra yazılır Metin DELİBAŞ Genel Müdür V.

47 Belgenin iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda, Timur ERGÜN Yüksel GÜLTEKİN Şube Müdürü Genel Müdür

48 Belgenin ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır. Yüksel GÜLTEKİN Timur ERGÜN Adem TEKELİ Daire Başkanı Şube Müdürü Şef

49 Madde 16- Ek Belgede ek olması halinde «Ek:» başlığı imza bölümünden sonra uygun satır boşluğu bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır.

50 Bir adet ek olması durumunda: Ek: …tarih…
Bir adet ek olması durumunda: Ek: …tarih…..sayılı Müfettiş raporu (10 sayfa) Birden fazla ek olması durumunda Ek: 1- Dilekçe 2- Olur yazısı Ekin liste olarak düzenlenmesi halinde Ek: Ek Listesi (1 sayfa)

51 Madde 17- Dağıtım Belgenin birden fazla muhataba gönderilmesi durumunda dağıtım bölümüne «Dağıtım:» başlığı ek bölümünden, ek yoksa imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının solundan başlanarak yazılır.   

52 Ek ve dağıtım başlığının birlikte olması durumu: Ek: …tarih…
Ek ve dağıtım başlığının birlikte olması durumu: Ek: …tarih…..sayılı Müfettiş raporu (10 sayfa) Dağıtım: Sosyal Güvenlik Merkezlerine Sadece Dağıtım Başlığının Olması Durumunda

53 Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, "Gereği" kısmına, yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise "Bilgi" kısmına protokol sırasıyla yazılır. "Gereği" kısmı dağıtım başlığının altına, Bilgi" kısmı ise "Gereği" kısmı ile aynı satıra yazılır. "Bilgi" kısmı yoksa, kurum ve kuruluş adları doğrudan "DAĞITIM" başlığının altına yazılır.

54 DAĞITIM: Gereği: Bilgi: Sürekli Eğitim Birimi İl Müdür Yrd.

55 Madde 18 - Olur Makam oluru aılana belgeler ilgili birim tarafından teklif edilir ve oluru alınan makam tarafından el yazısı ya da güvenli elektronik imza ile imzalanır    Belge olur için makama sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle "OLUR" yazılır. "OLUR« ibaresinden sonra tarih imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır             

56 (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sayı  : /<...>/<...> /04/2014 Konu : Malzeme alımı (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………olurlarınıza arz ederim. Yüksel GÜLTEKİN İl Müdürü OLUR …./…./2014   Ekrem ÇALIK Daire Başkanı

57 Oluru teklif eden birim ile olur alınan makam arasında makamlar varsa bunlar "Uygun görüşle arz ederim." ifadesiyle olura katılır. Bu ifade, teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk bırakılarak yazılır ve yazı alanının solunda yer alır.          

58 Uygun görüşle arz ederim. …../……./2015
Uygun görüşle arz ederim. …../……./2015 imza Adı SOYADI Unvanı OLUR …./…./2015 Ekrem ÇALIK Daire Başkanı

59 Madde 19- Paraf Fiziksel ortamda kullanılan paraf, belgenin sadece idarede kalacak nüshasında yer alır. Paraflar, yazı alanının sonunda ve sol kenarında yer alır. Belenin paraf bölümünde tarih, unvan, ad ve soyadı belirtilir. Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde paraf, güvenli elektronik imza ile atılır.

60 …/09/2014 Memur : Adı SOYADI (Paraf) …/09/2014 Şef : Adı SOYADI (Paraf) …/09/2014 Şube Müdürü : Adı SOYADI (Paraf) …/09/2014 Daire Başkanı : Adı SOYADI (Paraf)

61 Madde 20- Koordinasyon İdare içinde birden fazla birimin işbirliği yapılarak hazırlanan ve üst makama sunulan belgeyi hazırlayan birime ait paraf bölümünden sonra bir satır aralığı bırakılarak “Koordinasyon:” yazılır ve işbirliğine dahil olan ilgililerin unvan, ad ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir. …/09/2014 Memur :X.XXXXX …/09/2014 Şef :X.XXXXX …/09/2014 Şube Müdürü :X.XXXXX Koordinasyon:

62 . Madde 21- iletişim bilgileri
Belgeyi gönderen idarenin adresi, posta kodu, telefon ve faks numarası, e-posta adresi, internet adresi ile e-posta adresi ile bilgi alınacak kişinin adı, soyadı, umvanı ve telefon numarasını içerecek şekilde sayfa sonuna yazılır ve çizgi ile ayrılır. .

63 __________________________________________________________________________________
Mithatpaşa Cad. No: Sıhhıye/ANKARA Bilgi için :Adı Soyadı Tel: (0 312) Faks: ( 0312) Unvan e-posta : Kişisel adresi belirtilmemeli Tel: (0 232) ……………

64 Madde 22- Gizli dereceli belgeler Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle KIRMIZI renkli olarak belirtilir. Gizlilik dereceleri; çok gizli, gizli, özel, hizmete özel şeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir

65 GİZLİLİK DERECESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

66 GİZLİLİK DERECESİ 22/02/2011 Memur :X.XXXXX
22/02/2011 ….Şefi /Birim Sorumlusu :X.XXXXX 22/02/2011 …… Müdürü :X.XXXXX GİZLİLİK DERECESİ ____________________________________________________________________________ Mithatpaşa Cad.No: Sıhhıye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Tel: (0 312) Faks: (0 312) Dahili: e-posta :

67 Madde 23- Süreli yazışmalar
Süreli resmi yazışmalarda acele veya günlüdür ibaresine yer verilir. Günlüdür ibaresi taşıyan belgelere yanıt verilmesi gereken süre ya da tarih metin içinde belirtilir. Süreli belgelerde acele veya günlüdür ibaresi yazı alanının sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Birden fazla sayfalı belgelerde acele veya günlüdür ibareleri sadece birince sayfada belirtilir.

68 ACELE T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ACELE Sayı : < …>,<…..> … /…/2014 Konu :

69 Birden fazla sayfa tutan belgelere sayfa numarası verilir.
Madde 24- Sayfa numarası Birden fazla sayfa tutan belgelere sayfa numarası verilir. Sayfa numarası iletişim bilgilerinin altında ve sayfanın ortasında sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde yazılır. 1/9 2/7 5/32


"RESMİ YAZIŞMALARDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları