Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAŞARILI ÜRETİCİ ÖRGÜT MODELLERİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin kuruluşu, görevleri ve yetkileri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAŞARILI ÜRETİCİ ÖRGÜT MODELLERİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin kuruluşu, görevleri ve yetkileri."— Sunum transkripti:

1

2 BAŞARILI ÜRETİCİ ÖRGÜT MODELLERİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin kuruluşu, görevleri ve yetkileri

3 Ziraat Odaları Odaların kuruluş amacı ve kapsamı, bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, çiftçilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplin ve ahlakını kollayıp gözetmek, çiftçilikle iştigal edenlerin mesleki hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Odaların kuruluş ve çalışma alanları ilçe sınırlarıdır.

4

5 Tarım ve çiftçilik ile ilgili haber ve bilgileri toplamak, gerekli inceleme, endeks ve istatistiki çalışmaları yapmak ve yayımlamak, gerektiğinde ilgililerce istenilen bilgi ve kayıtları vermek. Çiftçi kayıtlarını tutmak, çiftçilikle ilgili bilgi ve belgeleri düzenlemek, her türlü tarımsal desteklere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri çiftçilere ve ilgili kuruluşlara vermek.

6

7 Kamu ve özel kurum, kuruluşlara faaliyet konuları ile ilgili öneride bulunmak, işbirliği yapmak; ticaret ve sanayi odalarına, borsa, hal ve mezbahalara, umumi sergilere, biçerdöver kontrolleri için oluşturulacak komisyonlara ve gerekli gördüğü diğer yerlere temsilci göndermek.

8

9 Tarımın gelişmesi için gerekli gördüğü mevzuat değişikliklerinin yapılabilmesi veya yeni mevzuat oluşturulması hususunda Birliğe önerilerde bulunmak. Tarım ve kırsal kesimin kalkınması için her türlü eğitim, yayım ve danışmanlık faaliyetinde bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, katkı ve önerilerde bulunmak.

10 Çiftçilerin tarımsal girdilerini teminen her türlü faaliyette bulunmak. Yurt içi veya yurt dışı fuar, sergi düzenlemek ve katılmak, müsabakalar düzenlemek.

11

12 Meslek ihtilaflarında hakem olmak, mahkemelere bilirkişi göndermek. Yurt içi ve Birliğin izniyle yurt dışındaki diğer meslek odaları ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. Bütçe imkanlarına bağlı olarak ziraat ile ilgili laboratuvarlar, müzeler, kulüpler, kitaplıklar, seyyar sinemalar, bitki hastalıklarıyla mücadele, ilaçlama yerleri kurmak ve zirai ilaç, veteriner ilaçları, gübre, tohum gibi girdi satış yerleri, her türlü ziraat ve zirai sanayi tesisleri, fidanlık ve ağaçlıklar, damızlık ve örnek ahır ve ağılları, ziraat işletmeleri, çiftçi danışmanlığı merkezleri açmak ve işletmek, ağaçlandırma, toprak koruma ve verimliliği muhafaza konularında çalışmak ve bu hizmetleri yerine getirmek için gerekli teknik personel ve sağlık personeli istihdam etmek.

13

14 Kuruluş amacına uygun olarak kooperatif ve şirket kurmak, iştirak etmek ve sigorta acenteliği yapmak. Odalara kayıtlı muhtaç çiftçi çocuklarının, yurt içinde eğitimleri veya ihtisas ya da stajları için Birliğin onayı ile burs vermek. Odalar, meclisleri kararıyla ve amaçlarına uygun olmak kaydıyla menkul ve gayrimenkul edinmeye, satmaya, kiralamaya, rehin etmeye, kredi almaya ve vermeye, teknik ve sosyal yardımlarda bulunmaya, Birlik Yönetim Kurulunca usul ve esasları yönetmelikle belirlemiş ödüller dağıtmaya yetkilidir

15 Oda genel kurulu seçim çevresinden gelen delegelerden oluşur. Delegeler, odaya kayıtlı üyeler arasından dört yılda bir Aralık ayı içinde ve gizli oyla seçilir. Şubat ayı içersinde de seçilen delegeler meclisi oluşur.

16

17 Oluşan oda meclis üyeleri arasından bir meclis başkanı ve bir başkan vekili seçilir. Oda yönetim kurulu seçilmiş üyelerin arasından bir başkan ve bir başkan vekili ve bir muhasip üye seçer.

18 Giriş ücreti Yıllık aidat Yayın gelirleri Bağışlar ve diğer gelirler Tesis ve iştiraklerden elde edilecek karlar Sergi ve fuar gelirleri Odalar her yıl tahsil edilen gelirlerin yüzde onunu ertesi yılın başında Birlik adına o yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubesine yatırmaya mecburdurlar.

19 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 14. maddesi gereğince oda meclisi en az 2 ayda bir gün, yönetim kurulu en az ayda 1 gün toplanır. Yönetim Kurulu ve Meclis toplantılarında Odanın gelir ve gider durumu haftalık ve aylık süreler içinde incelenerek uygunluğu üyelerce tasdik edilir.

20

21 Meclis ve yönetim kurulu toplantılarında, tarımsal amaçlı çiftçi sorunları ile çözüm yolları, tarım ve çiftçi ile ilgili kanun, kararname, mevzuat hükümleri ve odamıza gelen yazılar ve odamızın görev alanına giren her türlü konu etraflıca incelenip tartışılarak alınan kararlar gereğince hazırlanan öneri ve raporlar ilgili kuruluşlar ve üst kademelere sunulur.

22

23 Ulusal pamuk konseyinde Odamız denetleme kurulu üyesi olarak görev almaktadır. 2013 yılında -Gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu genel Müdürlüğü kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programının 7. Etabı olan ekonomik yatırım proje tekliflerinin değerlendirilmesi komisyonuna İzmir Ziraat Odalarını temsilen Ziraat Odası Başkanımız katılmıştır.

24 2013- 2014 yıllarında Menemen Ziraat Odası Toplantı Salonunda ‘’ Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı’’ doğrultusunda traktör sürücülerine eğitim semineri düzenlenmiş, Çiftçilerimize reflektör dağıtılmıştır.

25

26 İzmir Valiliği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü’nün “Kırsalda Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi” kapsamında bayan çiftçilerimizin katılımı sağlanmış olup altı bayan eğitim programına katılmaya hak kazanmıştır.

27

28 Her yıl sulama suyumuzu temin eden Salihli Demir Köprü Barajı’na gezi düzenlenir

29

30 14 Mayıs Dünya Çiftçiler günü etkinliği olarak Menemen Tepe Sosyal Tesislerinde resim sergisi ve yemek düzenlenmiştir.

31

32 2013-2014 yıllarında Menemen Ziraat Odası ve Erdinç Ahmet Cengiz Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğince düzenlenen ‘’Pamuk Toplama Makinesi Operatör Yetiştirme Kursu’’açılmıştır.

33

34 2014 yılında odamızın faaliyet gösteren çiftçilerimize zirai ilaç tohum ve gübre temin eden mağazamızı MZO TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ adı altında şirket haline dönüştürülmüştür. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi kişilere delegelerimiz aracılığıyla her köye dağıtılmak üzere Ramazan paketi hazırlanmıştır.

35

36 Odamız aracılığı ile farklı tarihlerde köy ve mahallerde traktörlere vize yapılması sağlanmıştır. Arif Metin KARAGÖL Ziraat Odası Başkanı


"BAŞARILI ÜRETİCİ ÖRGÜT MODELLERİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin kuruluşu, görevleri ve yetkileri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları