Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STK’LARIN MALİ AÇIDAN ŞEFFAFLIĞI VE HESAP VEREBİLİRLİĞİ KONUSUNDAKİ TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALAR İhsan ÇİMEN T.C İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi Eylül.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STK’LARIN MALİ AÇIDAN ŞEFFAFLIĞI VE HESAP VEREBİLİRLİĞİ KONUSUNDAKİ TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALAR İhsan ÇİMEN T.C İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi Eylül."— Sunum transkripti:

1 STK’LARIN MALİ AÇIDAN ŞEFFAFLIĞI VE HESAP VEREBİLİRLİĞİ KONUSUNDAKİ TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALAR İhsan ÇİMEN T.C İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi Eylül 2009

2 2/12 SUNU PLANI STK’larda Hesap VerilebilirlikSTK’larda Hesap Verilebilirlik Sivil Toplum Kurumlarında Muhasebe ŞeffaflığıSivil Toplum Kurumlarında Muhasebe Şeffaflığı STK’larda Finansal Şeffaflığın YararlarıSTK’larda Finansal Şeffaflığın Yararları Finansal Şeffaflıkla İlgili Dernekler Mevzuatındaki HükümlerFinansal Şeffaflıkla İlgili Dernekler Mevzuatındaki Hükümler -Dernekler Kanunu -Dernekler Yönetmeliği -Yardım Toplama Kanunu -Mal Bildirimi Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu -Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik www.dernekler.gov.tr

3 3/12 STK’larda Hesap Verilebilirlik Hesap verebilirlik; STK yöneticilerinin paydaşlara kurumun faaliyetleri hakkında girdi, süreç, çıktı, sonuç ve politikaları içeren, bilgi verme sorumluluğunu kapsamaktadır. Hesap verebilirlik bir kurumun faaliyetlerinden ve performansından ötürü sorumlu olma sürecidir. Hesap verebilirlik; STK yöneticilerinin paydaşlara kurumun faaliyetleri hakkında girdi, süreç, çıktı, sonuç ve politikaları içeren, bilgi verme sorumluluğunu kapsamaktadır. Hesap verebilirlik bir kurumun faaliyetlerinden ve performansından ötürü sorumlu olma sürecidir. Kamuoyu STK’lara devlet tarafından sağlanan vergi muafiyeti, teşvikler, destekler vb uygulamalar ile bir şekilde STK’ların toplum tarafından desteklendiğini düşünmekte, bağışçılar da yaptıkları bağışların nasıl kullanıldığını öğrenmek ve gerçekleştirilen faaliyet sonuçları hakkında bilgi edinmek istemektedirler. www.dernekler.gov.tr

4 4/12 www.dernekler.gov.tr Sivil Toplum Kurumlarında Muhasebe Şeffaflığı Kamusal erişim, kamusal anlaşılabilirlik ve kamusal kabullenirlik muhasebe şeffaflığının üç temel şartı olarak kabul edilmektedir. Kamusal erişim, ilgili STK hakkında bilgi sahibi olmak isteyen birey ya da kurumların, STK’nın faaliyetleri, faaliyet sonuçları, finansal raporları ve finansal durumunu gösteren verilere erişiminin mümkün olmasını ifade etmektedir. Muhasebe uygulamaları ve finansal raporların, muhasebe bilgisi olmayan kullanıcıların anlayabileceği şekilde hazırlanması, bu bilgilerin açıklamalar ve dipnotlarla güçlendirilmesi ve kullanıcı dostu raporların sunulması ise kamusal anlaşılabilirliktir.Kamusal erişim, kamusal anlaşılabilirlik ve kamusal kabullenirlik muhasebe şeffaflığının üç temel şartı olarak kabul edilmektedir. Kamusal erişim, ilgili STK hakkında bilgi sahibi olmak isteyen birey ya da kurumların, STK’nın faaliyetleri, faaliyet sonuçları, finansal raporları ve finansal durumunu gösteren verilere erişiminin mümkün olmasını ifade etmektedir. Muhasebe uygulamaları ve finansal raporların, muhasebe bilgisi olmayan kullanıcıların anlayabileceği şekilde hazırlanması, bu bilgilerin açıklamalar ve dipnotlarla güçlendirilmesi ve kullanıcı dostu raporların sunulması ise kamusal anlaşılabilirliktir.

5 5/12 www.dernekler.gov.tr STK’larda Finansal Şeffaflığın Yararları Bağışçıların bağış kararlarını etkileyen dört temel unsur vardır. Bu unsurlar kurumsal etkinlik, finansal istikrar, bağışçıların bilgi edinebilirliği ve kurumun itibarıdır Düzenli ve şeffaf bir muhasebe sistemi, kaynak tedarikinde ön plana çıkan bağışçılar, sponsorlar, kamu kurumları, kredi verenler gibi gruplarla STK’ların ilişkilerini güçlendirmekte, finansal ve sosyal destek bulmalarını kolaylaştırmaktadır. Çünkü bağışçıların bağış kararlarında ilgili STK’nın performansı hakkında bilgi veren, kuruma yapılan bağışların nasıl harcandığını gösteren muhasebe bilgileri oldukça önemli rol oynamakta ve bağış kararlarını etkilemektedir.

6 6/12 www.dernekler.gov.tr DERNEKLER KANUNU İç denetim İç denetim Madde 9- Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Madde 9- Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

7 7/12 www.dernekler.gov.tr DERNEKLER KANUNU Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

8 8/12 www.dernekler.gov.tr DERNEKLER KANUNU Beyanname verme yükümlülüğü ve denetim Beyanname verme yükümlülüğü ve denetim Madde 19- Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir. Madde 19- Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir. Gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülkî idare amiri tarafından denetletilebilir. Gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülkî idare amiri tarafından denetletilebilir.

9 9/12 www.dernekler.gov.tr DERNEKLER KANUNU Bu denetimlerde kolluk kuvveti mensupları görevlendirilemez. İçişleri Bakanlığı ve mülkî idare amirlerinin yapacağı denetimler mesai saatleri içerisinde yapılır. Bu denetimler en az yirmidört saat önce derneklere bildirilir. Denetim sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Denetim sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Denetim sırasında, suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi hâlinde, mülkî idare amiri durumu derhal Cumhuriyet savcılığına ve derneğe bildirir. Denetim sırasında, suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi hâlinde, mülkî idare amiri durumu derhal Cumhuriyet savcılığına ve derneğe bildirir.

10 10/12 www.dernekler.gov.tr DERNEKLER KANUNU Kamu yararına çalışan dernekler Madde 27- Kamu yararına çalışan dernekler, ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için, en az bir yıldan beri faaliyette bulunması ve derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olması şarttır. ….Kamu yararına çalışan dernekler en az iki yılda bir denetlenir….

11 11/12 www.dernekler.gov.tr DERNEKLER YÖNETMELİĞİ Defter tutma esasları Defter tutma esasları Madde 31-Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, yıllık brüt gelirleri 2010 yılı için 726.196 TL’yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar. İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler. Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutarlar.

12 12/12 www.dernekler.gov.tr DERNEKLER YÖNETMELİĞİ Madde 32-… b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: ….2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

13 13/12 DERNEKLER YÖNETMELİĞİ Kayıt zamanı Madde 34-İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları; a)İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez…. Gelir ve gider belgeleri Madde 38-Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. www.dernekler.gov.tr

14 14/12 DERNEKLER YÖNETMELİĞİ Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu (EK- 13) düzenlerler. Bilanço esasına göre raporlama Madde 41-Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin yıl sonlarında (31 aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosunu düzenlemeleri yeterlidir. www.dernekler.gov.tr

15 15/12 YARDIM TOPLAMA KANUNU Faaliyetlerin denetimi: Faaliyetlerin denetimi: Madde 16 – Yardım toplama faaliyetleri ile sağlanan net gelirin gerçekleştirilmek istenen amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı izin veren makamın gözetim ve denetimine tabidir. Madde 16 – Yardım toplama faaliyetleri ile sağlanan net gelirin gerçekleştirilmek istenen amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı izin veren makamın gözetim ve denetimine tabidir. İzin veren makam, gerekli denetlemeyi yaptırmak üzere, memurlar arasından veya dışarıdan yeterli sayıda denetçi görevlendirir ve ilgililere bildirir. İzin veren makam, gerekli denetlemeyi yaptırmak üzere, memurlar arasından veya dışarıdan yeterli sayıda denetçi görevlendirir ve ilgililere bildirir. İlgililer, denetçilerin isteği üzerine yardım toplama faaliyetleriyle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar…. İlgililer, denetçilerin isteği üzerine yardım toplama faaliyetleriyle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar…. www.dernekler.gov.tr

16 16/12 YARDIM TOPLAMA KANUNU Denetim sonucu: Madde 18 – Denetçiler, yardım toplama faaliyetlerinin belgelerini ve kesinhesabını inceleyerek, sonucu bir rapor halinde ve belirlenen süre içinde, görevlendiren makama verirler. Madde 18 – Denetçiler, yardım toplama faaliyetlerinin belgelerini ve kesinhesabını inceleyerek, sonucu bir rapor halinde ve belirlenen süre içinde, görevlendiren makama verirler. Madde 19 – Denetleme raporunun: Madde 19 – Denetleme raporunun: a) Yardım toplama faaliyetinin brüt gelirini, a) Yardım toplama faaliyetinin brüt gelirini, b) Yardım toplama faaliyeti için yapılan gideri, b) Yardım toplama faaliyeti için yapılan gideri, c) Yardım toplama faaliyeti sonunda sağlanan net geliri, c) Yardım toplama faaliyeti sonunda sağlanan net geliri, d) Bu gelirin amacı gerçekleştirmede yeterli olup olamayacağı konusundaki bilgiyi, d) Bu gelirin amacı gerçekleştirmede yeterli olup olamayacağı konusundaki bilgiyi, e) İzin veren makamca incelenmesi istenen hususlarla ilgili açıklamaları, içerir. e) İzin veren makamca incelenmesi istenen hususlarla ilgili açıklamaları, içerir. www.dernekler.gov.tr

17 17/12 Mal Bildirimi Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu ….Madde 2-Mal Bildiriminde bulunacaklar: ….f) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulun üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamu yararına sayılan dernek yönetici ve deneticileri, Bildirimin Zamanı :Madde 6 - Mal Bildirimlerinin; …d) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde, e)Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile komisyon üyeliklerine seçim ve atamalarda göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde, f) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,… www.dernekler.gov.tr

18 18/12 Mal Bildirimi Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu Bildirimin Yenilenmesi : Madde 7 - Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler.Yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar. www.dernekler.gov.tr

19 19/12 DERNEK, VAKIF, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN BÜTÇELERİNDEN YARDIM YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yardımların kullanılması, izlenmesi ve denetlenmesi Yardımların kullanılması, izlenmesi ve denetlenmesi MADDE 7 – (1) Teşekküller, yardımları kamu yararı gözeterek veriliş amacına uygun olarak kullanmak zorundadır. MADDE 7 – (1) Teşekküller, yardımları kamu yararı gözeterek veriliş amacına uygun olarak kullanmak zorundadır. (2) Yardım alan teşekküller, yardımın amacına uygun olarak harcanıp harcanmadığına ilişkin bilgi, belge ve kayıtların birer örneği ile faaliyet raporlarını, faaliyetin bitimini müteakip bir ay içinde veya devam eden faaliyetlerine ilişkin bilgi, belge ve raporlarını takip eden yılın ilk ayı içerisinde yardım yapan idareye göndermek zorundadır. (2) Yardım alan teşekküller, yardımın amacına uygun olarak harcanıp harcanmadığına ilişkin bilgi, belge ve kayıtların birer örneği ile faaliyet raporlarını, faaliyetin bitimini müteakip bir ay içinde veya devam eden faaliyetlerine ilişkin bilgi, belge ve raporlarını takip eden yılın ilk ayı içerisinde yardım yapan idareye göndermek zorundadır. www.dernekler.gov.tr

20 20/12 DERNEK, VAKIF, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN BÜTÇELERİNDEN YARDIM YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (3) Yardım yapan idareler, yapılan yardımla sınırlı olmak üzere gerekli gördüğü her türlü inceleme, kontrol ve denetimi yapmaya yetkilidir. Denetim sırasında görevli memur tarafından istenecek bilgi, belge ve kayıtların gösterilmesi, verilmesi, sorulan soruların yazılı ve/veya sözlü olarak cevaplandırılması zorunludur. Yardımların kamuoyuna açıklanması Yardımların kamuoyuna açıklanması MADDE 8 – İdareler, yardım yapılan teşekküllerin isim listesini, teşekküllere ilişkin bilgileri, yardımın amacını, konusunu ve yapılan yardım tutarlarını, izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklar. MADDE 8 – İdareler, yardım yapılan teşekküllerin isim listesini, teşekküllere ilişkin bilgileri, yardımın amacını, konusunu ve yapılan yardım tutarlarını, izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklar. www.dernekler.gov.tr

21 21/12 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİNDEN DERNEKLERE YARDIM YAPILMASI HAKKINDAKİ YÖNERGE İçişleri Bakanlığı tarafından “İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkındaki Yönerge” 30.04.2010 tarihinde onaylanmıştır. www.dernekler.gov.tr

22


"STK’LARIN MALİ AÇIDAN ŞEFFAFLIĞI VE HESAP VEREBİLİRLİĞİ KONUSUNDAKİ TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALAR İhsan ÇİMEN T.C İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi Eylül." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları