Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Klostridyal Enfeksiyonlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Klostridyal Enfeksiyonlar"— Sunum transkripti:

1 Klostridyal Enfeksiyonlar
Dr Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D

2 Sunum planı Giriş Clostridium difficile enfeksiyonu Gazli gangren
Botilismus Tetanoz Enteritler

3 Klostridyum Anaerobik, Gram-pozitif basiller Çoğu hareketli
Endospor oluşturabilirler Doğada yaygın (toprak, insan bağırsağı,) Bazen vajinal florada geçici olarak bulunur, C. perfringens ve C. ramosum hariç çoğu hareketli

4 Çoğu zorunlu anaerop C. tertium, C. histolyticum, C. innocuum
C. perfringens Aerotoleran Aerotoleran ve bazen Basilluslarla lab’da karışır.

5 Histotoksinler, Hemolizinler, Proteazlar
İnsanda hastalık yapan Klostridyal türler Türler Spor yerleşim Lesitinaz üretimi Lipaz Enterotoksin üretimi Histotoksinler, Hemolizinler, Proteazlar Nörotoksin üretimi Doku enfeksiyonları C. perfringens ST,C + var yok C. ramosum T C. septicum ST C. sordellii C. bifermentans C. tertium C. sphenoides C. baratii C. novyi C. histolyticum Zehirlenmeler C. difficile C. botulinum ST, T C. tetani ST: Subterminal, T:Terminal, C:santral

6 Gangrenöz dokuda yük vagonu şeklinde gram-pozitif Clostridium perfringens
Kumar: Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, Professional Edition , 8th ed.

7 Gram boyama özellikleri
C. perfringens C. novyi, eski kültürlerde boyayı tutmaz characteristics of Clostridium sp. A,. B, C, C. ramosum, nadiren Gram pozitif görülür

8 C. difficile

9 Biyokimyasal özellikler
Katalaz (-) Oksidaz (-) Nörotoksin Botulinum nörotoksini Tetanus nörotoksini Enterotoksin Lesitinaz, Lipaz, DNAaz, Nöraminidaz Kollajenaz, Proteaz Oksidaz (-) oksidatif sistemleri yok superoxide dismutase ve Katalaz enzileri olmadığından aerob metabolizma son ürünleri kendilerine toksiktir

10 Klinik tablolar C. difficile ilişkili hastalık (toksin A ve B)
Nekrotizan doku enfeksiyonu (C. sordellii ) C. novyi enfeksiyonu (iV ilaç bağımlılarında) Klostridiyal Miyonekroz (C. perfringens tip A) Nörotoksik enfeksiyonlar Botilismus Tetanoz Diğerleri C. perfringens tip C enteriti C. perfringens tip A ishali

11 C. difficile ilişkili hastalık
Toksin A ve B üretir İshalden psödomembranöz kolite kadar değişken Hastanede uzun süre yatanlarda en sık sorun Bir antibiyotik kullanımından 5-10 gün sonra başlar (2-10 hafta) C. difficile

12 Antibiyotiğe bağlı kolit

13 C. difficile ilişkili hastalık
Toksin A enterotoksin Toksin B ise sitotoksin Toksinler geridönüşümsüz olaran GTP bağlayan proteini glukolize eder Hücrenin aktin yapısını bozar ve ölüm.

14 C. difficile ilişkili hastalık
EIA ile toksin A (%50-80 duyarlılık) Polimeraz zincir reaksiyonu (%90-95) Kültür Clostridium difficile common antigen was found positive in 27.7% and 14% of group 2 and group 1, respectively while negative in stools of patients with inflammatory bowel disease. Asymptomatic fecal Clostridium difficile carriage in healthy volunteers was 3.3%

15 % 14% % 27.7 % 3.3 Nozokomiyal ishal gelişen 50 hasta
Gursoy S, et al. Clostridium difficile infection frequency in patients with nosocomial infections or using antibiotics. Hepatogastroenterology. 2007;54(78): Source Department of Gastroenterology, Erciyes University School of Medicine, Kayseri, Turkey. Nozokomiyal ishal gelişen 50 hasta Antibiyotik kulanım sonrası ishalle başvuran 65 hasta İnflamatuvar barsak hastalığı olan 18 kişi Kontrol 30 kişi % 14% % 27.7 % 3.3

16 Gazlı gangren C. perfringens tip A Travma sonrası sık görülür
Kirli yaralanma-ezilmeler Cerrahi sonrası %30 Spontan %20

17 Gazlı gangren Düşük oksijenlenme Ölü dokular Alfa ve teta toksin
perfringolizin O (kolesterol-bağımlı sitolizin) teta toksin Yaygın hücre ölümü ve perfüzyon bozulması Toksin tarafından uyarılmış trombosit kümelenmesi ve lökosit göçü

18 Gazlı gangren (klinik)
1-4 saat sonra (8 saat-3 hafta) Önce ağrı, yoğun ödem, bül, koku Hipotansiyon, kalp baskılanması (α toksin) Multiorgan yetmezliği Şuur açıktır The renal failure is often due to hemoglobulinuria and myoglobulinuria, but it may also be due to acute tubular necrosis from hypotension.

19 Klinik Kokain enjeksiyon yerinde Klostridyal omfalit
C. septicum gazlı gangreni Klostridyal omfalit C. perfringens, sol alt etremite

20 Klinik

21 Gazlı gangren

22 Hemipelvektomi yapılmış

23 Tanı Klinik tablo Doku ve klinik örneklerde inflamasyon bulgusu yoktur
Kültür

24 Nekrotizan doku enfeksiyonu (C. sordellii )
Toksinleriyle etkili Travma Doğum Düşük İv ilaç bağımlılığı 2-7 günde başlar Nekrotizan fasiit septik şoka sık neden olur

25 Tanı Kültür PCR

26 Botilismus C. botilinum Motor nöronları tutan paralitik hastalık
A-G arasında 7 toksin üretirler A, B, E insanlarda etkili

27 Üç tip Besin kaynaklı (en sık) Yara İnfant
Honey has been identified as the source of C. botulinum spores, but in most cases the source is never identified. Nearly all cases are caused by type A or B toxin

28 3 aylık bebekte infant botulismusu.
Belirtiler: Halsizlik, Güçsüzlük, Konuşma ve yutmada zorluk, Alt extremitelerde paralizi Solunum yetmezliği 3 aylık bebekte infant botulismusu. Pitozis, Yüzde ifadesizlik Hipotoni (From Arnon SS, Schechter R, Maslanka SE, et al: Human botulism immune globulin for the treatment of infant botulism, N Engl J Med 354:462–471, 2006.)

29 BOTULISMUS Bulaş: Hastadan hastaya bulaş yok
Kuluçka dönemi: saat (14 gün) Mortalite: Ağırlığı başına en öldürücü ajan Tedavi: Antitoksin, solunum desteği Korunma: Aşı ve gıdaları kaynatma 100 ˚C’de 10 dakikada inaktive olur with as little as 100 ng being lethal to humans

30

31

32 Tetanoz C. tetani İskelet kaslarının rijiditesi ile ortaya çıkan tablodur Tetanospazmin üretir Yaralanma Puerperal Göbek kordonundan Cerrahi Yanık

33 Klinik Nöronların presinaptik uçlarında inhibitör aracı salınımını engeller Generalize Lokal Sefalik Neonatal Local tetanus, in which the patient has persistent muscle contractions in the extremity involving a contaminated wound, is rare and shows considerable variation in severity. In mild cases, a patient may simply have spasms of the involved extremity; in more severe cases, local painful spasms progress to generalized tetanus. cranial motor nerves, most frequently cranial nerve VII. opistotonus

34 risus sardonicus

35 Tetanoz klinik Otonom sinirlerin tutulumu ile Şiddetli aritmi
Kan basıncı değişiklikleri Ağır terleme Ateş Rabdomiyoliz Laringeal spazm Üriner retansiyon

36

37 El yaralanması 3 kişi, bir olgu ayak yaralanması, 1 yüz yaralanması
4/5 kadın Yaş ortalaması 56.8 (34-73). El yaralanması 3 kişi, bir olgu ayak yaralanması, 1 yüz yaralanması Semptomlar; çene hareketi güçlüğü, sırt kaslarında kasılma ve ağrı İkisi öldü

38 Semptomlar Sayı, 5 Çenede kasılma ve ağrı Boyun ve sırt ağrısı Disfaji
Terleme Konuşma bozukluğu Başağrısı 5 4 2 1

39 Komplikasyonlar Kırıklar Akciğer embolisi Bakteriyel enfeksiyonlar
Dehidratasyon

40 Tanı ve ayırıcı tanı Klinik Yara kültürü Nöroleptic toksisitesi
Epilepsi Hipokalsemik veya alkalotik tetani Alkol kesilmesi Striknin zehirlenmesi

41 Bağışıklık 40 yaş üzeri 249 kişi
Kayseri’de %25 kişide tetanoz Ig koruyucu 2 doz aşılananlarda %47,6 Oztürk A, et al. Tetanus antitoxin levels among adults over 40 years of age in Central Anatolia, Turkey. Clin Microbiol Infect. 2003 Jan;9(1):33-8.

42 Erişkinler için aşılar - United States, 2012
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) 

43 Yara durumu ve tetanoz profilaksisi
Tetanoz toksoid aşısı önceki dozları* Temiz ve küçük yara Diğer yaralar Tetanoz toksoid aşı Human tetanoz immun globulin (250U im) <3 doz veya bilinmiyor Evet Hayır Yes ≥3 doz Son doz ≥10 yıl Son doz ≥5 yıl Advisory Committee on Immunization Practices. Recommended adult immunization schedule: United States, Ann Intern Med 2012; 156:211. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Updated recommendations for use of tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid and acellular pertussis (Tdap) vaccine from the Advisory Committee on Immunization Practices, MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2011; 60:13. Centers for Disease Control and Prevention. Updated recommendations for use of tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid, and acellular pertussis (Tdap) vaccine in adults aged 65 years and older — Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2012; 61:468.

44 C. perfringens tip C enteriti
Enteritis necroticans β-toksinlerle proksimal ince bağırsak etkilenir ve hemorajik nekroz yapabilir Şiddetli karın ağrısıyla başlar Şiddetli distansiyon Kültürle tanı

45 C. perfringens tip A enterotoksini
Ağır bir gıda kaynaklı nekrotik enterit sebebidir CPE hedef epitel hücrelerine bağlanan 3.5 kDa MA’lı tek polipeptid zinciridir Collins JE, et al. Diarrhea associated with Clostridium perfringens type A enterotoxin in neonatal pigs. J Vet Diagn Invest 1: (1989) Lindsay JA. Clostridium perfringens type A enterotoxin (CPE): more than just explosive diarrhea. Crit Rev Microbiol. 1996;22(4): Brynestad S, Granum PE. Clostridium perfringens and foodborne infections. Int J Food Microbiol. 2002 Apr 5;74(3): Lindström M, et al. Novel insights into the epidemiology of Clostridium perfringens type A food poisoning. Food Microbiol. 2011 Apr;28(2):192-8.

46 ÖZET Doğada yaygın bulunan Anaerobik Spor oluşturan basiller
Genellikle klinik tanı

47 ÖZET C. difficile ilişkili hastalık (toksin A ve B)
Klostridiyal miyonekroz (C. perfringens tip A) Nekrotizan doku enfeksiyonu (C. sordellii ) C. novyi enfeksiyonu (iV ilaç bağımlılarında) Nörotoksik enfeksiyonlar Botilismus Tetanoz Diğerleri C. perfringens tip C enteriti C. perfringens tip A ishali

48 sORULAR


"Klostridyal Enfeksiyonlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları