Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 SEMİNER DERSİ 5. HAFTA. 2 TEZ NEDİR? * Sav. * Üniversitelerde öğrencilerin veya öğretim üyelerinin hazırlayıp bazen bir sınav kurulu önünde savundukları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 SEMİNER DERSİ 5. HAFTA. 2 TEZ NEDİR? * Sav. * Üniversitelerde öğrencilerin veya öğretim üyelerinin hazırlayıp bazen bir sınav kurulu önünde savundukları."— Sunum transkripti:

1 1 SEMİNER DERSİ 5. HAFTA

2 2 TEZ NEDİR? * Sav. * Üniversitelerde öğrencilerin veya öğretim üyelerinin hazırlayıp bazen bir sınav kurulu önünde savundukları bilimsel eser. Tez Hazırlama Esasları

3 3 Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır Tez Hazırlama Esasları

4 4 Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, * Bilime yenilik getirme, * Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, * Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. Tez Hazırlama Esasları

5 5 Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsüne bağlı olan ana bilim dallarında lisansüstü eğitim tezi hazırlayan öğrencilerin, tez hazırlık, sunuş, onay, dağıtım ve muhafaza aşamalarında standartlık sağlamak amacıyla; Tez Hazırlama Esasları KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA, ONAY, DAĞITIM VE MUHAFAZA ESASLARI KILAVUZU

6 6 Lisansüstü eğitim öğrencileri, Enstitü akademik takviminde belirtilen ve Eğitim Öğretim Yüksek Kurulunca onaylanan dönemde, tez çalışmasına başlamak için gerekli olan şartları taşıdıkları takdirde bir tez projesi hazırlarlar ve tez önerisi verirler. TEZ ÖNERİSİ

7 7 Belirtilen esaslara göre hazırlanan tez önerileri “Tez Önerisi Kapak Formu” ile birlikte imzalı olarak ilgili ana bilim dalı başkanlığına verilir.tez önerileri TEZ ÖNERİSİ

8 8 Tez önerileri ve tez çalışmasını yürütecek tez danışmanı teklifleri, ana bilim dalı başkanlıklarınca, Enstitü Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere Eğt.Öğt.Md.Yrdc.lığına teslim edilir. Tez önerileri ve tez danışmanları Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer ve Eğt.Öğt.Md.Yrdc.lığınca Yönetim Kurulu kararı öğrencilere yazıyla tebliğ edilir. TEZ ÖNERİSİ

9 9 Tez önerilerinde ve tez metinlerinde birinci hamur, en az 75 gr. ve A4 (21 x 29.7 cm) boyutunda beyaz kağıt kullanılır. Çalışma alanının gerektirdiği hallerde boyutlar danışmanın onayı ile değişebilir. Tez metinlerinin yazımında yazılar bilgisayarla ve kağıdın yalnız bir yüzüne yazılır. KAĞIT ÖZELLİĞİ

10 10 Tez metinlerinin yazımında, bilgisayar ve Word programında, Arial veya Times New Roman 12 yazı karakterleri kullanılır. Ancak, büyük geniş tabloların tek sayfaya sığdırılabilmesi amacıyla, bu gibi tablolar için daha küçük boy harfler kullanılabilir. Özel sayfa altı dipnotlarda 9 punto olan karakterler kullanılır. HARF ÖLÇÜLERİ

11 11 Paragraflar 1,5 cm. içeriden başlar, paragraflar arasında 2 satır aralık boşluk bırakılır. Ancak, alt madde başlıklarından sonra gelen paragraflar, madde başlığının ilk harfinin altından başlar. Satırlar arasında 1,5 aralık bırakılır. Şekillerin ve tabloların açıklamaları ile dipnotların ve kaynakça listesinin yazımında ise, 1 satır aralığı kullanılır. Kaynakçanın yazımında, iki kaynak arasında 1,5 aralık bırakılır. PARAGRAF YAPISI VE SATIR ARALIĞI

12 12 Tezlerin bölümlendirilmesinde sadece ana metin kısımları için bölüm numarası kullanılır. Ekler varsa bunlar EK-A, EK-B,... şeklinde numaralandırılır. bırakılır. TEZLERİN BÖLÜMLERE AYRILMASI

13 13 Tezin her büyük bölümü yeni bir sayfayla başlar. Bölüm başlığı sayfanın üst-orta kısmına büyük, koyu harflerle ve iki satırdan fazla olan bölüm başlıklarında ise her satır arasında 2 aralık boşluk olacak biçimde yazılır. Bölüm başlıklarında noktalama işaretleri kullanılmaz. Bölüm başlıklarından sonra gelen ilk paragraf ile bölüm başlığı arasında ve bir bölüm başlığı ile bu bölüm başlığından hemen sonra arada herhangi bir metin olmaksızın gelen alt bölüm başlığı (Birinci derece alt başlık) arasında 3 satır aralığı boşluk bırakılır. Ancak herhangi bir paragraftan sonra gelen alt başlık ile başlıktan önceki paragraf arasında 2 aralık boşluk bırakılır. TEZLERİN BÖLÜMLERE AYRILMASI

14 14 Bütün başlıklar koyu olmak üzere birinci derece alt başlıklar büyük harflerle, diğer derecelerdeki başlıklar kelimelerin ilk harfleri büyük olmak üzere (ve, ile gibi bağlaçlar küçük harflerle yazılır) küçük harflerle yazılır. Birinci derece alt başlık ile arada herhangi bir paragraf olmaksızın gelen 2 nci derece alt başlık arasında ve 2 nci derece alt başlık ile bunların ilk paragrafları arasında 2 satır aralığı boşluk bırakılır. Bir satırdan fazla olan ana ve ara başlıklar 1,5 satır aralığı ile yazılır. TEZLERİN BÖLÜMLERE AYRILMASI

15 15 Sayfanın sol kenarında 4 cm, üst, alt ve sağ kenarında ise 2.5 cm boşluk bırakılır. Başlık ve dipnotlar dahil olmak üzere her sayfadaki metin yazılarının eni, en çok 15 cm, boyu en çok 24 cm olabilir (sayfa düzeni ile ilgili örnek tez metnine bakılmalıdır) Sayfa numaraları parantez veya çizgi kullanmadan sayfanın alt kenarında 1 cm. yüksekliğe orta kısma yazılır. Bölümlerin ilk sayfaları, sayfa numarası yazılmadan bırakılır; ardından gelen sayfaya bir sonraki numara verilerek numaralama işlemi sürdürülür. SAYFA DÜZENİ VE SAYFA NUMARALARI

16 16 Eklerin sayfa numarası, eki belirten harf esas alınarak kendi içinde A-1, A-2,....... ; B-1, B-2,......, gibi numaralandırılır. A-1’in anlamı, EK-A’nın 1 nci sayfası demektir. Ek tek sayfa ise numara verilmez. Bir sayfadan fazla olan eklerin birinci sayfasının sağ üst bölümüne EK- A, EK-B... yazılır diğer sayfalarına ise EK-A’NIN DEVAMI yazılır. Ekleri tamamlayıcı mahiyetteki LAHİKA’ ların sayfaları için örneğin EK-A, LAHİKA-1’in sayfaları A-1-1, A-1-2 gibi numaralandırılır. A-1-1’in anlamı, EK-A LAHİKA-1’in 1 nci sayfasıdır. Bir sayfadan fazla LAHİKALARIN birinci sayfasının sağ üst bölümüne EK-A LAHİKA-1, EK-B LAHİKA-2... yazılır diğer sayfalarına ise EK-A LAHİKA-1’İN DEVAMI yazılır. SAYFA DÜZENİ VE SAYFA NUMARALARI

17 17 Yazımda, açık ve yalın bir anlatım tarzı izlenmesine çaba göstermeli; anlatım edilgen üçüncü tekil şahıs ağzından yapılmalıdır. Kısa, yalın ve öz cümleler kullanılmalı, paragraflarda fikir bütünlüğü bulunmasına ve bölümden bölüme geçişlerde ve paragraflar arasında gerekli anlatımsal bağlantıların kurulmasına özen gösterilmelidir. Tezin okunmasını kolaylaştırmak maksadıyla, çok uzun paragraflardan mümkün olduğu ölçüde kaçınılmalıdır. Metin içerisinde yer alan tablo, grafik veya şekillerden önce mutlaka bunlar ile ilgili açıklayıcı bilgilere yer verilmeli ve metin içerisinde şekil, grafik veya tablonun sayfa numarası da belirtilmelidir. ANLATIM BİÇİMİ

18 18 1.Dış kapak, 2.Boş sayfa 3.Tez tanıtım formu 4.İç kapak, 5.Jüri üyelerinin kabul ve onay sayfası, 6.Teşekkür sayfası, 7.Özet (Türkçe ve İngilizce; 2’şer sayfayı geçmeyecek şekilde; arka arkaya). 8.İçindekiler, TEZLERİN CİLTLENMESİNDE SIRALAMA 9.Tablolar listesi, 10.Şekiller listesi, 11.Kısaltmalar listesi, 12.Ön söz, 13.Metin kısmı (giriş, bölümler, sonuç), 14.Kaynakça, 15.Ekler listesi, 16.Ekler, 17.Boş sayfa.

19 19 Dış kapak beyaz parlak (Bristol) kartondan örnek metinde verilen formata uygun olarak yazılır. Kapak yazıları matbaa harfleriyle veya bilgisayarla yazılır ve tez başlığı 14 punto büyük koyu harflerle, diğer yazılar 12 punto büyük-küçük koyu harflerle yazılır. Tez başlığı, yazar ve tez danışmanı soyadı büyük harflerle diğer bütün yazılar küçük harflerle yazılır. Tez başlığı, yazar adı, enstitü ifadesi, ana bilim dalı, yüksek lisans, doktora ifadesi ve yer, tarih ifadeleri örnek metinde de görüldüğü gibi ve aralarında belirgin ve ölçülü aralıklar bulunacak şekilde yazılır. Kapağın sırtına tezin başlığı, yazarın adı-soyadı ve yazıldığı yıl yazılır. TEZLERİN CİLTLENMESİNDE SIRALAMA

20 20 Tez jürisinin kabule ilişkin ve Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Müdürü’nün onaya ilişkin imzalarını içeren kabul ve onay sayfası örnek metinde görüldüğü şekilde tanzim edilir. Jüri üyelerinin karşılarındaki çizginin üstü imza için boş bırakılır. Çizginin altına ise üyelerin akademik unvanı ile adı ve soyadı açık ve eksiksiz olarak yazılır.örnek metinde Danışman öğretim üyesinin adı-soyadının yanında parantez içinde (Danışman) ifadesi yer alır. Sayfanın sağ- alt kısmına ise, Enstitü Müdürünün unvanı, adı soyadı ve onun altına Enstitü Müdürü ibaresi yazılır. Bu yazı blokunun üst kısmı imza ve Enstitü mühürü için boş bırakılır. Enstitü Müdürünce onaylanan tezler Enstitü Mühürü ile mühürlenir. JÜRİ ÜYELERİNİN KABUL VE ONAY SAYFASI

21 21 Metin içinde, hemen gönderme yapılmak istenen yerde, cümle içinde veya cümle tamamlandıktan sonra, parantez açılarak yazarın sadece soyadı (baş harfi büyük, gerisi küçük harflerle) yazılıp (aynı soyadı taşıyan birden çok yazar varsa adların baş harfleri de yazılır) araya virgül koyarak eserin yayımlandığı (ya da yazıldığı) tarih belirtilir; sayfa belirtmek isteniyor ya da gerekiyorsa, tarihten sonra iki nokta üst üste konulup, sayfa için (s.), (p.) ya da (pp.) gibi kısaltmalar yazılmaksızın, doğrudan doğruya sayfa numarası (ya da 18-21 gibi sayfalar aralığı) belirtilip parantez kapatılır. Eğer yapılan gönderme cümle tamamlandıktan sonra ise, parantez kapatıldıktan sonra nokta konulup yeni cümle başlatılır. METİN İÇİNDE VEYA DİPNOTLARDA GÖNDERME YAPMA

22 22 Örnek-1 Doğa ile uyum yönelimi, insan yaşamı, doğa ve doğaüstü olguları birbirinin uzantısı olarak algılama ve bunlar arasında bir ayrım gözetmeme esasını vurgulamaktadır (Adler, 1991: 26). Örnek - 2...Tarihsel araştırma "ne idi?", betimsel araştırma "nedir?", deneysel araştırma "neden?" sorularına cevap aramaya yöneliktir (Best, 1959). METİN İÇİNDE VEYA DİPNOTLARDA GÖNDERME YAPMA

23 23 Örnek - 3...Bir başka deyişle bu ayrım, bir toplulukta ya da grupta yaşayan insanların topluluğa karşı olan tutum, düşünce ve davranışlar kümesini içermekte (Hui ve Triandis, 1986: 240) ve başarının bireye mi yoksa gruba mı ait olması gerektiği noktasında kültürel eğilimi yansıtmaktadır (Gudykunst ve Ting-Toomey, 1990: 40). Örnek - 4 Ülkemizde de genel eğilim olarak kültürel normlar, bireyin grubun gerisinde durmasını öngörmektedir (Sargut, 1994a: 53). METİN İÇİNDE VEYA DİPNOTLARDA GÖNDERME YAPMA

24 24 Örnek - 5...Bu yaklaşım biçimi Üçüncü Dalga’ nın geçerliliğinin en önemli kanıtıdır (Toffler, 1984’ ten aktaran Özyılmaz, 2001). Örnek - 6...gelinen bu noktada değerleri, kabul edilmiş değerler ve içselleştirilmiş değerler olarak iki grupta ele almak olanaklıdır (Lewis [web], 2003). Örnek - 7...Bu özelliklerin hepsini Portekizce’de görebilmek mümkün olmaktadır (Portuguese Language Page [web], 2002). METİN İÇİNDE VEYA DİPNOTLARDA GÖNDERME YAPMA

25 25 Cümle başında ya da cümlenin içinde yazarın adını anarak bir gönderme yapılmak isteniyorsa, bu gibi durumlarda yazarın soyadı parantez dışında bırakılır, sadece tarih ve varsa sayfa numarası parantez içine yazılır. Örnek - 1...Kluckhohn ve Strodtbeck’ e göre insanlar arası ilişkiler, kültürel boyutta üç farklı seçenek doğrultusunda şekillenmektedir (1961: 12). METİN İÇİNDE VEYA DİPNOTLARDA GÖNDERME YAPMA

26 26 Örnek - 2...Yeni Klâsik Görüş'ün temelini Rasyonel Beklentiler Hipotezinin oluşturduğunu ileri süren Lucas (1985:94) konunun sosyal-siyasal yönünü bir ayrıntı gibi görürken, Hamilton (1986:12), Yeni Klâsik Görüş'ün asıl üzerinde durulması gereken tarafının onun iktisat politikalarını ve toplumsal yaşamı etkileyen özellikleri olduğunu vurgulamakta ve Rasyonel Beklentiler Hipotezine sadece bir teknik yaklaşım olarak bakmaktadır. METİN İÇİNDE VEYA DİPNOTLARDA GÖNDERME YAPMA

27 27 Birkaç yazara birden gönderme yapılacaksa, hepsi topluca bir parantez içinde olmak üzere, yazarların her birine ilişkin gönderme, gönderme grupları arasına noktalı virgül (;) konulmak suretiyle yazılır. Örnek...Bazı araştırmacılar bu olguya Doğulu bakış tarzıyla yaklaşma yoluna gitmişlerdir (Triandis, 1985; Hui, 1988). METİN İÇİNDE VEYA DİPNOTLARDA GÖNDERME YAPMA

28 28 Herhangi bir çalışmadan yapılan doğrudan alıntılar tırnak içinde gösterilir. Bu alıntılar normal metin içinde yer aldığında eğer iki satırdan fazla ise, ana metinden ayrı, satırbaşından 1,5 cm. içeriden başlayarak, satır sonundan da 1 cm. içeriden olacak şekilde, metinde kullanılan yazı fontundan daha küçük font kullanmak suretiyle yazılır. Tıpkı alıntıdan sonra paragraf devam ediyor ise paragraf başı yapılır. Örnek - 1...Özen (1996: 9) kültürü “belirli bir insan grubu tarafından üretilen ve paylaşılan bilişsel örüntüler” olarak tanımlamaktadır. METİN İÇİNDE VEYA DİPNOTLARDA GÖNDERME YAPMA

29 29 Örnek - 2... Geçen dönemde demiryoluna ağırlık verilmişti, şimdi ise bu demiryollarını besleyecek karayolları yapılmalıydı. Atatürk, bu durumu büyük bir uzak görüşlülükle, 1937 yılında, şöyle ifade ediyordu (Tütengil, 1961: 38): METİN İÇİNDE VEYA DİPNOTLARDA GÖNDERME YAPMA "Demiryolu hattımızı iç sahalara bağlayacak ve bu hatların azami hizmetini temin edebilecek olan karayolu inşaatı önümüzdeki devrelerde teksif ve bir plan dahilinde tevsi edilmek lazımdır.”

30 30 Ansiklopedi gibi genel başvuru kaynaklarının yazarları çoğunlukla belli olmadığı için bunlara yapılan göndermelerde, daha önceki maddelerde açıklanan genel ilkelerden farklı biçimde, cilt numarası, resim no gibi daha fazla açıklayıcı bilgiler yer alabilir. Örnek...Osmanlı sanatının çeşitli biçimlerde Avrupa'yı etkilemiş olduğu gözlenmektedir. Bu etki en iyi şekilde Boston' daki Museum of Arts' da bulunan tunç bir miğfer üzerindeki motiflerde karşımıza çıkmaktadır (Grube 1976: 12, res.6, lev.9). Öte yandan, çağdaş Avrupa mimarisinde de yoğun sanatsal etkileşimlerin varlığı dikkati çekmektedir (Encyclopaedia Britannica, XV, 1975: 22, res.17). METİN İÇİNDE VEYA DİPNOTLARDA GÖNDERME YAPMA

31 31 Kaynakça sayfasının ortasına büyük harflerle “KAYNAKÇA” yazılır. Kaynakça kısmına bölüm numarası verilmez. Kaynakçadaki eserler yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralandığından eserlere ayrıca sıra numarası verilmez ve yazarların unvanı kullanılmaz. Gerekli görülürse, metinde gönderme yapılan asıl kaynaklar ile gönderme yapılmamakla beraber konu ile ilgili yardımcı kaynaklar iki alt başlık altında toplanabilir; ancak, kitaplar-makaleler, Türkçe-yabancı dil yayınları, yerli-yabancı kaynaklar, özel-resmi yayınlar ve benzeri başlıklar altında ayrımlar yapılmaz. KAYNAKÇA

32 32 Örnek - 1 TOKLU, Vefa. Su Sorunu Uluslararası Hukuk ve Türkiye, Ankara, Turhan Kitab Evi, 1988. Örnek - 2 CARMINES, E.G. ve R.A. ZELLER. Reliability and Validity Assessment, California, Sage Pub. Co., 1989. Örnek - 3 CILGA, İbrahim ve diğerleri. Etkili Yönetim İçin İletişim, Ankara, Kara Harp Okulu Basım Evi, 2001. Örnek - 4 GÜRLER, Hamdi. Kurtuluş Savaşı'nda Albay Bekir Sami (GÜNSAV), Ankara, Genelkurmay Başkanlığı Yayınları, 1994a. KAYNAKÇA-Kitap

33 33 Örnek - 5 DÖKMEN, Üstün.İletişim Çatışmaları ve Empati (3.Baskı), İstanbul, Sistem Yayıncılık, 1996. Örnek - 6 BASIM, Nejat. Yönetim ve Örgütlenme Süreçlerinde Ulusal Kültür Etkisi: İşletme Yöneticilerinin Kültürel Görüş Açıları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998. KAYNAKÇA-Kitap

34 34 Örnek - 1 BASIM, Nejat. “Yönetim ve Örgütlenme Kuramlarının Evrenselliği”, Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, Ankara, X, 2, 2000, 123-138. Örnek - 2 VAROĞLU, A.K. ve D. VAROĞLU. "Örgüte Bağlılık Soru Formunun İçsel Güvenilirliğinin Sınanması", II. Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Kuşadası, 16-18 Mayıs 1994, 386- 395. KAYNAKÇA-Makale

35 35 Örnek - 3 ADLER, Nancy. “Understanding The Ways of Understanding: Cross- Cultural Management Reviewed”, R.N. FARMER (Ed.), Advances in International Comparative Management, Connecticut, III, 1984, 31-67. Örnek - 4 GÜZEL, Ahmet. "Türk Ekonomisinde Son Gelişmeler", A. GÜRYILMAZ (Ed.), Türk Ekonomisi, Ankara, Türkiye Halk Bankası Kültür Yayınları Serisi, No: 12, 1988, 146- 182. KAYNAKÇA-Makale

36 36 Örnek - 1 FROMM, Erich. Hürriyetten Kaçış, (Çev. Ayda YÖRÜKAN), Ankara, Ajans-Türk Matbaası, 1972. Örnek - 2 SHAW, Stanford, Osmanlı İmparatorluğu, (1911) (Çev. Mehmet Harmancı), İstanbul, Sermet Matbaası, 1978. Örnek - 3 BERNARD, Alan. "Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümlenmesinde Yeni Yaklaşımlar", (Çev. Raşit Sirmen), Dış Politika Dergisi, VII, 2, 1982, 110-132. KAYNAKÇA-Çeviri Kitap ya da Makaleler

37 37 Örnekler Akademik Proje : Victorian Women Writes Project. Ed. Perry Willett. Apr. 1997. İndiana University. 26 Nisan 1997. Profesyonel Site: Portuguese Language Page. University of Chicago. 1 Mayıs 1997. Kişisel Site: Lancashire, Ian. Home page. 17 Mayıs 1999. KAYNAKÇA-Internet

38 38 Örnekler Kitap: NESBIT, E(dith). Ballads and Lyrics of Socialism. London, 1908. Victorian Women Writers Project. Ed. Perry Willett. Apr. 1997. İndiana U. 26 Nisan 1997. Referans Veri Tabanındaki Bir Makale: “Fresco.” Britannica Online. Vers. 97.1.1. Mar. 1997. Encyclopaedia Britannica. 29 Mart 1997. KAYNAKÇA-Internet

39 39 Örnekler Dergide Makale: ARSLAN, Akın. “Bireysel Performanstan Kurumsal Performansa Geçişte Etkili Bir Araç: 360 Derece Değerlendirme”, Strateji Yönetim, 14 Nisan 2002. KAYNAKÇA-Internet

40 40 Örnek-1 Sistem Bilimine Giriş Ders Notları, Kara Harp Okulu Matbaası, Ankara, 1991, 41. Örnek-2 OECD Economic Surveys: TURKEY, Organization for Economic Cooperation and Development, 1969, 7. KAYNAKÇA-Özel Kaynaklar

41 41 Örnek -1 Memur Disiplin Yönetmeliği, 4.5.1983, 6725, Resmi Gazete 6.6.1983, 10203. Örnek -2 T.C. Anayasası, 1982, Madde 13. KAYNAKÇA-Hukuki Belge

42 42 Örnek-1 “Conflict”, Encyclopedia of Social Sciences, 2, 1985, 234. Örnek-2 Hürriyet, 15. 06. 2002, 12. KAYNAKÇA-Ansiklopedi,Sözlük, Gazete

43 43


"1 SEMİNER DERSİ 5. HAFTA. 2 TEZ NEDİR? * Sav. * Üniversitelerde öğrencilerin veya öğretim üyelerinin hazırlayıp bazen bir sınav kurulu önünde savundukları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları