Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI Rekabet Kurumu Başkanı Akdeniz Üniversitesi 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Dersi Antalya, 9 Ekim 2012 Türkiye’nin Dünya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI Rekabet Kurumu Başkanı Akdeniz Üniversitesi 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Dersi Antalya, 9 Ekim 2012 Türkiye’nin Dünya."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI Rekabet Kurumu Başkanı Akdeniz Üniversitesi 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Dersi Antalya, 9 Ekim 2012 Türkiye’nin Dünya İle Bütünleşmesi Açısından Rekabetçi Yaklaşım

2 2 Sunuş Planı Dünya Türkiye Rekabetçi Yaklaşım Durum Analizi Eğilimler Araç Amaç ve Hedefler

3 3 Küreselleşme : Dünya Küçüldü ve Yeniden Düzleşti! Küreselleşme: ulaşım, iletişim ve değişim ilişkilerinin milli sınırları aşacak şekilde çapının büyümesi ve yoğunlaşması süreci İnsan, nesne, mekan ve bilginin artan bir hızla çok yönlü akması Sabit yapıların zaman içinde devamlılığının ve istikrarının kaybolması Son Dalga Küreselleşmeyi Başlatan Nedenler Siyasal Soğuk Savaşın Bitmesi Teknoloji İletişim Ulaşım Bilgisayar İnternet Üretim-Ticaret-Finans Arz zinciri Çokuluslu şirketler Uluslararası Sermaye Hareketleri

4 4 Küreselleşmenin Ana Boyutları Neden-Sonuç İlişkisinin Bulanıklığı

5 5 Ekonomik Küreselleşme Finans Finans piyasalarının serbestleştirilmesi Sermaye hareketliliği Uluslar arası sermaye piyasasının ortaya çıkışı Faiz, borsa; arbitraj imkanları İnsan Kaynağı/Bilgi İşgücünün seyyar hale gelmesi Çokkültürlü işgücünün yönetimi İşlem maliyetlerinin düşmesi Bilgi ağları Ticaret-Üretim Ticaret engellerinin kalkması Küresel arz zinciri Küresel üretim zinciri Hammadde-üretim bağının kopması Üretim-tüketim bağının kopması Sektörlerin serbestleşmesi (enerji, finans, iletişim, ulaşım) Tekellerin kaldırılması Kamu sektörünün küçülmesi Yeni pazarlar-ürünler Uluslararası rekabet Doğrudan yabancı yatırımlar Uluslararası anlaşmalar Yeni ortaklık biçimler-Ağlar Yeni yönetim anlayışı Uygulama Standartları “.com” ekonomileri

6 6 Politik Küreselleşme Genel Prensipler Kamunun küçülmesi- etkinleşmesi(state - overload !) Tarafsız devlet Himayeciliğin kalkması Bireysel inisiyatiflerin ön plana çıkması Serbest piyasa-özel sektörün önünün açılması Adil ticaret-adil rekabet İyi Uygulama Örneklerinin Yayılması Uluslararası/üstü Düzenlemeler Siyasal Sistemler Siyasal sistemlerin yakınsaması Parlamenter demokrasi Uluslararası siyasal birlikler Şeffaflık Hesap verebilirlik Hukuk Ulusal hukukların yakınsaması Uluslararası hukukun gelişmesi Uluslarüstü hukuk kurumları İnsan hakları Devlet Devletin küçülerek sivil topluma yer açması Vergi/para politikası araçlarının kısıtlanması Ulusal-uluslar arası sivil toplum kuruluşları Soyut vatandaşlık yerine farklılıkların/kimliklerin tanınması talebi

7 7 Sosyal ve Kültürel Küreselleşme Birey ve toplulukların milli sınırları aşacak şekilde bağlanma süreci İnternet-sosyal ağlar Yeni topluluk ve birliklerin inşası Küresel sivil toplum düşüncesi Eğitim ve sporun küreselleşmesi Tüketim merkezlerinin oluşumu: büyük şehirler ve AVM’ler Global tüketim kalıpları Turizm Göç …

8 8 Küreselleşmenin Diğer Yüzü Sürdürülebilir kalkınma sorunu: gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesini tehlikeye sokmadan bugünkü ihtiyaçların nasıl karşılanacağı Su, metal ve enerji kaynaklarının tüketilmesi Çevre sorunu Küresel sağlık sorunları (Sars vs. – zehirli atıklar) Doğal yaşam alanlarının ve türlerin yok olma tehlikesi Yerel kültürlerin yok olması- kültürel tekdüzeleşme Kimlik sorunu Göçün yol açtığı sorunlar Öngörülemezliğin, yoğunluğun yol açtığı stres ve kaygı Dünyanın büyüsünün bozulması

9 9 Türkiye Ülkemizin dışa açılma/dünya ile bütünleşme süreci, modernleşme çabası 200 yıldır devam ediyor. 80’li yıllardan itibaren bu yönde büyük emek sarf edildi: Kamunun sektörünün etkinleşmesi Bütçe disiplini Yasa ve düzenlemelerin modernleştirilmesi Pazarların serbestleştirilmesi Özelleştirmeler Eğitim ve sanayi altyapı yatırımları Ulaşım-iletişim sektörü Özel sektör üretim kapasitesinin genişlemesi ve modernleşmesi AB Süreci … Bazı Göstergeler Kişi başına düşen milli gelir 2000 yılı: 4150, 2011 yılı: 10500 ABD Doları 17. Büyük ekonomi Küresel rekabet endeks raporuna göre bu yıl 61. sıradan 43. sıraya yükseldik. Sağlık, eğitim ve yaşam standardını dikkate alan BM insani gelişme endeksine göre 187 ülke arasında 92. sıradayız Daha çok çalışmamız gerekiyor. Ekonomik gücümüzü daha da yükseltmeli ve elde ettiğimiz kaynakları maddi ve manevi refahımızın kaynağı olan insani sermayemize dönüştürebilmeliyiz.

10 10 Küresel Rekabetçilik Endeksi’nde Türkiye’nin Yeri REKABETÇİLİK ENDEKSİ BİLEŞENİ 144 ÜLKE ARASINDA TÜRKİYE’NİN SIRALAMASI (2012) 142 ÜLKE ARASINDA TÜRKİYE’NİN SIRALAMASI (2011) Kurumsal yapılanma6480 Altyapı51 Sağlık ve ilköğretim6375 Yüksek öğretim ve işbaşında eğitim74 Emtia-Mal piyasalarının etkinliği3847 Pazar büyüklüğü1517 İnovasyon5569 İşgücü piyasaları124133 Makroekonomik ortam5569 Mali piyasaların gelişmişliği4455 Kaynak: http://ref.sabanciuniv.edu/tr/content/d%C3%BCnya-ekonomik-forumu-k%C3%BCresel-rekabet-raporu-2012

11 11 Bütünleşme Küreselleşme: Hem iyi, hem kötü. Yaratıcı yıkıcılık veya yıkıcı yaratıcılık olarak tanımlanabiliyor. Aslında mevcut yapıları hızla dönüştürüyor. Aynı zamanda, meydan okuyanların önüne engeller, bariyerler dikiyor. Küreselleşme milletler ve bireyler için varoluş sorunları yaratmıştır. Geçmiş 200-250 yıllık süreçte bunu başaramadığımız da varoluşumuz tehlikeye girmiştir. Biz de, kendimizi, ekonomimizi, organizasyonlarımızı gerektiği gibi dönüştürebilmeliyiz. Oyunu kurallarına göre oynamalıyız. Yaratıcı, esnek olmayan, değişimi gerçekleştiremeyen veya yönetemeyen yapı ve bireylerin varoluşsal koşulları daha da ağırlaşıyor. Eskiden verimlilik, kar, devamlılık veya katılım, işbirliği, yaratıcılık, esneklik adaptasyon gibi yönetim modellerinden bir veya bir kaçı kişi ve organizasyonlar için yeterli olabilirken, şimdi bunların hepsini birden uygulayabilmek gerekmektedir. Bu olguyu beğenmiyor, tasvip etmiyor da olabiliriz. Ancak bu süreci halihazırda tersine çevirme imkanımız yok. Dolayısıyla önümüze çözebileceğimiz sorunları koymalıyız. Bütün /bütünleşme Bütün- parça ilişkisi: Bütün parçaların toplamına indirgenemez Parçanın sağlığı, bütünle ve diğer parçalarla sağlıklı ilişkiler kurabilmesine bağlı Küreselleşme mevcut durumda ülkelerin atomistik, kendi başına hareketini imkansız hale getirmiştir. Eski içene kapalı, kendine yeterli toplumlar artık çok yönlü ilişkiler içerisinde birbirine bağımlı hale gelmişlerdir  Soru: Ekonomik, politik ve toplumsal/bireysel düzlemlerde bunu gerçekleştirmenin araçları nedir? Bu alanlardaki hedeflerimize veri koşullar içerisinde ulaşabilmek için en temel yaklaşımlar olarak neleri önerebiliriz?

12 12 Rekabet ve Bütünleşme: Araçsal Yaklaşım  Kavga Yıpratır, Rekabet Güçlendirir Rekabetçi yaklaşım sadece ekonomik alanda değil, politik ve toplumsal alanda da ilerlemeler sağlar ve küresel alanda başarımızı yükseltir. Toplumsal / Bireysel -Devlet veya başkalarına dayanmak yerine dayanak noktasını kendinde bulan -Güç ve yeteneklerini geliştirip kendine güvenen, kendi ve diğerleriyle barışık -Çalışkan, sabırlı, girişimci -Yaratıcı, -Hem analitik hem de bütüncül bakış açısına sahip -İşbirliğine ve grup çalışmasına yatkın -Adaptasyon yeteneği yüksek -Problem yaratmak yerine çözen, - katılımcı bireylerden kurulu bir dinamik bir toplum olmamıza hizmet eder. Ekonomik Adil dağıtım: üretici ve tüketici hakkını alır. Alternatif dağıtım mekanizmaları başarısız oldu Teşebbüslerin diri, dinamik, esnek ve üretken olmasını sağlar, sinerji yaratır Değişen şartlara adaptasyon sağlama yeteneği kazandırır Özetle, dünya pazarında daha rekabetçi ve güçlü oluruz Rekabetle Ulaşılması Amaçlanan Nihai Hedefler Politik Parlamenter demokrasinin mantığı “alternatif”tir, yani rekabettir En iyi hizmet eden seçilir Şeffaflık ve hesap verebilirliği yükseltir Şirketlerin ve bireylerin politik müdahalelere karşı korunmasını temin eder, sivil toplumu güçlendirir. Özetle, özgürlüklerin ve demokrasinin gelişmesine ve korunmasına, küresel ölçekte söz sahibi olmamıza olanak sağlar Seni Öldürmeyen Şey Güçlendirir

13 13 Rekabet ve Bütünleşme Serbest piyasa ekonomisi rekabete dayanır. Yani piyasalarda çok sayıda teşebbüsün bulunması ve piyasaya giriş çıkışın serbest olması. Ekonomik anlamda rekabet; Ürünlerin en az maliyetle en kaliteli bir şekilde üretilip sunulmasını, Verimlilik ve etkinliğin artırılmasını, Teknolojik gelişmenin sağlanmasını, Ekonomik kaynakların en optimal şekilde dağıtılmasını, En kısa ifade ile alternatifler yaratmayı ve seçme özgürlüğünü sağlar… Rekabet Her insanda, uygun koşulları bulduğunda gelişip büyüyecek eşsiz bir öz ve yetenekler vardır İnsani güçlerin önündeki engellerin kaldırılması ve özgürleştirilmesi Potansiyellerin aktüel hale gelmesine izin verilmesi Enerjinin optimum kullanımı. Enerjinin kendine uygun mecrada akmasına izin verilmesi

14 14 Rekabet ve Bütünleşme: Rekabet Kurumu’nun Görevi Piyasa ekonomisinin aksaklıkları rekabet hukuku vasıtasıyla giderilir. Ekonomik gücün toplum aleyhine kötüye kullanılması engellenir. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un uygulayıcısı Rekabet Kurumu 15 yıldır görev yapıyor. Temel görevi, milli mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamak. Dolaylı nihai hedef, toplumsal refahımızı artırmak; küresel boyutta da güçlü bir ekonomiye sahip olmamızı temin etmek. Rekabet Hukuku Amacı, piyasada çok sayıda teşebbüsün rekabet ederek var olmasını sağlamaktır Her teşebbüs ticari kararlarını tek başına, özgürce almalıdır. Piyasa yapay bir biçimde ortak kararlarla kontrol edilmemelidir Güçlü olan veya bir araya gelerek güç oluşturanlar güçsüzleri yok etmemeli, hakkından fazlasını almamalıdır RK’nın Temel Görevleri Yoğunlaşmaların Kontrolü Birleşme-devralma yoluyla tekel gücünün elde edilmesinin engellenmesi Hakim Durumun kötüye kullanılması Güçlü teşebbüsün bu gücünü rakiplerini yok etmeye yönelik kullanımının engellenmesi Kartellerle Mücadele Teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat belirlemelerini,pazar paylaşmalarının vs. engellenmesi

15 15 Sonuç Yerine Ekonomik, politik ve toplumsal/bireysel düzlemlerde dengeli ve adil bir gelişmesinin; küresel boyutta var olabilmenin araçlarından birisi de rekabetçi yaklaşımdır. Mantığı, vatandaşlarımızın ekonomik, teknik, sosyal ve bireysel potansiyellerini gerçekleştirebilmesine izin vermek, gelişmenin önündeki engelleri kaldırmak ve bu süreci kamusal ve özel kaynak aktarımlarımı yoluyla desteklemektir. DPT. 9. Kalkınma Planının Vizyonu “İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” Bu Vizyona ulaşılırken ilkeler temel alınacaktır: Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara bütüncül bir yaklaşım esastır. Toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek, toplumsal katkı ve sahiplenmenin sağlanması esastır. İnsan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı esastır. Rekabetçi bir piyasa, etkin bir kamu yönetimi ve demokratik bir sivil toplum gelişme sürecinde birbirini tamamlayan kurumlar olarak işlev görecektir. Kamusal hizmet sunumunda; şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti esastır. Devletin ticari mal ve hizmet üretiminden çekilerek, politika oluşturma, düzenleme ve denetleme işlevlerinin güçlendirilmesi esas olacaktır. Politikalar oluşturulurken kaynak kısıtı göz önünde bulundurularak önceliklendirme yapılacaktır. Uygulamanın vatandaşa en yakın birimlerce yapılması esastır. Toplumsal yapımızın ve bütünlüğümüzün ortak miras ve paylaşılan değerler çerçevesinde güçlendirilmesi esastır. Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması esastır.

16 2012-2013 Eğitim- Öğretim Yılının Akdeniz Üniversitesi’ne ve bütün ülkemize hayırlar ve başarılar getirmesini diler, hepinize saygılarımı sunarım


"Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI Rekabet Kurumu Başkanı Akdeniz Üniversitesi 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Dersi Antalya, 9 Ekim 2012 Türkiye’nin Dünya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları