Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nitel Araştırma Sonuçlarının Raporlaştırılması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nitel Araştırma Sonuçlarının Raporlaştırılması"— Sunum transkripti:

1 Nitel Araştırma Sonuçlarının Raporlaştırılması (Bilime ve Uygulamaya Katkısı)

2 Nitel Araştırma Sonuçlarının Raporlaştırılması
Nitel araştırma şişkin ve kabarık bir veri setiyle sonuçlanır. Bu tür bir veri setinden genellikle uzun ve zor bir süreçten sonra anlamlı bütünler veya sonuçlar çıkaran araştırmacıyı bekleyen diğer bir sorun, çalışmasını nasıl raporlaştıracağıdır. Rapor hem araştırmanın başlangıcında oluşturulmuş olan problem ve alt problemlere doyurucu yanıtlar vermeli, hem de bunu yaparken gereksiz bilgi ve betimlemelerden kaçınmalıdır.

3 Nitel Araştırma Sonuçlarının Raporlaştırılması
Raporlarını zenginleştirecek, sunumu ve araştırmanın başkaları tarafından okunmasını cazip hale getirecek bazı önlemlerin alınması gereklidir. Bu önlemler şu dört alanı kapsamalıdır:

4 Rapor Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar-1
Araştırma raporunun belirli bir düzende oluşmasına olanak sağlamak için, araştırmanın başında verilen problem ve alt problemler, verinin analizi ve sunumunda başlıklar olarak kullanılabilir. Bu yolla okuyucu, her alt probleme ilişkin bulgu ve yorumları nerede bulabileceğini rapor içinde kolay bir biçimde saptayabilir.

5 Rapor Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar-2
Raporun içinde her bölümün veya alt bölümün başlangıcında, takip eden bölüm veya alt bölümde nelerin kapsandığına ilişkin bir özet verilebilir. Bu şekilde okuyucu, aradığı ve istediği bilgiyi ilgili bölümün neresinde bulabileceğini daha rahat keşfedebilir.

6 Rapor Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar-3
Raporda kullanılan başlıkların, başlık altında sözü edilen konuları en iyi tanımlayabilecek şekilde oluşturulmasına özen gösterilebilir. Bir başlığa bakan bir okuyucu, bu başlık altında hangi tür konulardan söz edilebileceğini kestirebilmelidir.

7 Rapor Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar-4
Raporu yazarken ve özellikle verinin ve sonuçların sunumunda, tablo ve grafiklere yaygın olarak yer verilmelidir.

8 Bilimsel Araştırma Sonuçlarının Bilimsel Alanyazına Katkısı
Nitel Araştırma Sonuçlarının Uygulamada Kullanılması

9 1. Nitel Araştırma Sonuçlarından Genelleme Yapma ve Kuram Oluşturma
Nicel geçerli, güvenilir ve genellenebilir ölçüm; Nitel sınırlı olgu ve olayları olabildiğince derinliğine ve betimsel şekilde çözümleme Nitel araştırma sonuçlarında da ‘analitik genelleneme’ yapılabilir. Nicel ‘tümdengelim’; nitel ‘tümevarım’ ilkeleri Nitel araştırma verilerinin en önemli artısı analitik genellemeye bağlı olarak model geliştirme ve kuram oluşturmaya olanak tanımasıdır.

10 Benzer şekilde nicel araştırma da nitel araştırmayı yönlendirebilir.
2.Nitel Araştırma Sonuçlarının, Nicel Verilere Derinlik, Ayrıntı ve Anlam Kazandırmak Amacıyla Kullanılması Nicel veri, odaklanma alanlarını saptamada kullanılırken, nitel veri ortaya çıkan bu alanlara anlam kazandırmak için kullanılır. Benzer şekilde nicel araştırma da nitel araştırmayı yönlendirebilir.

11 3.Bilimde Değer Yargıları ve İdeolojilerin Nitel Araştırma Sonuçları Üzerindeki Etkisi
Pozitivist gelenek içinde yetişmiş bazı bilim adamları, nitel araştırma yöntemlerini, pozitivist tanım çerçevesinde ‘bilimsel’ bulmazlar. Kuhn’un deyimiyle, bir bilim adamının ait olduğu bilimsel paradigmadan başka bir paradigmaya geçmesi, neredeyse din değiştirmek kadar zordur! Nitel araştırmanın bilime olan katkısı tartışılırken, nitel araştırmanın temel varsayımları, özellikleri ve nicel araştırmaya göre varolan güçlü yönleri dikkate alınmalı ve bilimde ‘açık görüşlü’ ve ‘yaratıcı’ olmanın önemi göz önünde tutulmalıdır.

12 1. Uygulayıcılar İçin ‘Eylem Araştırmasına’ Zemin Oluşturma
Nitel araştırmanın uygulamaya getirdiği temel katkı; uygulayıcılara yeni deneyimler kazandırmak ve hâlihazırda yapmakta olduğu işe ilişkin çeşitli düzeylerde örnekler ortaya koymaktır. Nitel araştırma sonuçları, uygulayıcılar için uygulama konusunda önemli örnekler ortaya koyabilir; anlayışının ve deneyimlerinin gelişmesine katkıda bulunarak, bireyin yaptığı iş ile ilgili daha etkili karalar vermesine yardımcı olabilir. Nitel araştırmanın ortaya koyduğu betimlemeler, açıklamalar ve yorumlamalar uygulayıcıların mesleki donanımını zenginleştirebilir.

13 2.Uygulayıcıların Yaptıkları İşi Daha İyi Anlamalarına ve Geliştirmelerine Katkıda Bulunma
Nitel araştırma sonuçları ve bunların uygulamada kullanılması, uygulayıcıların işlerine ve çalıştıkları ortamlara yönelik daha esnek, eleştirel ve yapıcı bir tavır geliştirmelerine olanak verebilir. Önemli olan, uyarıcılar tarafından nitel araştırmanın şu temel özelliklerinin anlaşılmasıdır: ‘Ben etkenlerden biriyim, olay ve olgular açık uçlu ve sürekli değişmektedir; dikkatli ve sistematik bakabilirsem, çevremde olup bitenlere daha iyi anlamlar verebilirim.

14 3.Kurumsal ve Örgütsel Gelişmeye Katkıda Bulunma
Nitel araştırma sonuçları, kurumsal ve örgütsel geliştirme etkinliklerinde mutlaka kullanılması gereken ve kurumların ve örgütlerin kendileri hakkında zengin, çoğulcu ve bütüncül bir bakış açısı geliştirmelerinde rol oynayabilecek bir değere sahiptir.

15 4.Program Değerlendirme ve Nitelik Yükseltme Amacıyla Kullanma
Nitel araştırma sonuçları; Programa katılan bireylerin elde ettiği yararlara Program uygulamasının değerlendirilmesine Program niteliğinin arttırılmasın katkıda bulunabilir.


"Nitel Araştırma Sonuçlarının Raporlaştırılması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları